Опубліковано: 14-01-2016, 23:19 / Переглядів: 498 / Новини / Жизнь замечательных людей


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА - ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІВ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету імені

В.В. Докучаєва - Факультет інженерів землевпорядкування 


 

 

Колектив факультету інженерів землевпорядкування на святкуванні 150-річчя університету.

В першому ряду п’ятий зліва декан факультету  доктор економічних наук, професор В.О. Кірсанов 

 

  Історично склалося, що факультет інженерів землевпорядкування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва є одним із найстаріших факультетів на теренах України з підготовки землевпорядних кадрів. Якість роботи факультету перевірена довгими роками підготовки висококваліфікованих фахівців, загартована в численних реформаціях освіти, науки, педагогічних підходів, розвитку техніки і технологій в геодезії, землеустрої та кадастрі.

   Ініціаторами створення факультету були академік О.Н. Соколовський (на той час ректор інституту) і професор А.І. Петренко. Доктор технічних наук, професор А.І. Петренко був завідувачем кафедри геодезії і першим деканом новоствореного факультету (1944-1947 рр.).


 Перший декан факультету доктор технічних наук, професор А.І. Петренко


У різні роки деканами факультету були:

  1947- 1952 рр. - В.Т. Бортовий, канд. с.-г. наук, доцент;

  1952- 1970 рр. - В.О. Кірсанов, д-р екон. наук, професор;

  1970- 1980 рр. - І.М. Статівка, канд. екон. наук, професор;

  1980- 1982 рр. - І.В. Важенін, старш. викладач;

  1982- 1990 рр. - Л.К. Першай, канд. екон. наук, доцент;

  1990- 2003 рр. - О.Т. Лозовий, канд. екон. наук, доцент;

  2003-2005 рр. – В.Б. Балакирський , канд. екон. наук, доцент;

 

   З 2005 р. факультет інженерів землевпорядкування очолює кандидат економічних наук, доцент О.В. Князь.

  Пройдено довгий та складний шлях, сповнений кропіткої навчальної, науково-педагогічної, виховної та громадської роботи. За роки існування факультету випущено близько 10000 спеціалістів і магістрів, з них за денною формою навчання 5793 фахівці. Добрим надбання факультету стала підготовка іноземних громадян. Свого часу на факультеті здобули вищу освіту 78 громадян з 17 країн Азії, Африки, Європи, Латинської Америки, які отримали дипломи магістрів, а також очолювали і очолюють у своїх країнах проектні інститути, державні установи й організації із землеустрою та кадастру.

   Життя і діяльність факультету нерозривно пов’язані з історією нашої країни та землевпорядної служби. Змінювалися політичний устрій, країна, земельні відносини – відбувалися і відбуваються зміни на факультеті. Факультет інженерів землевпорядкування – це живий організм однодумців, який живо реагує на поставлені сьогоденням завдання.

   Сьогодні до складу факультету входять п’ять кафедр: кафедра управління земельними ресурсами та кадастру (завідувач - професор І.В. Кошкалда); кафедра землевпорядного проектування (завідувач - професор університету О.Я. Петренко); кафедра геодезії, картографії та геоінформатики (завідувач - професор А.Б. Ачасов);  кафедра фізики та агрометеорології (завідувач - професор М.Я. Рохманов); кафедра вищої математики (завідувач - професор В.М. Олексенко).

   За роки незалежності України потреба в землевпорядних кадрах змусила на повну потужність запрацювати увесь професорсько-викладацький склад кафедр факультету. Аналіз контингенту студентів та якісно-кількісного складу професорів, викладачів свідчить, що останні 15 років є піковими в історії факультету за кількістю щорічної підготовки молодих спеціалістів і фахівців, що отримують другу вищу освіту. Фактично щороку факультет випускає 150-180 бакалаврів за напрямком "Геодезія, картографія та землеустрій" денної та заочної форми навчання, близько 150 спеціалістів з повною вищою освітою за кваліфікацією "Інженер-землевпорядник", 25 магістрів із землеустрою та кадастру денної форм навчання. Зростає кількість студентів і слухачів – збільшується штат професорсько-викладацького складу та співробітників, які забезпечують навчальний процес. Сьогодні на кафедрах факультету працюють 54 викладачі, серед них 8 професорів, 29 кандидатів наук, доцентів.


 Студенти першого курсу денної форми навчання 

факультету інженерів землевпорядкування набору 2015 р.


   Адаптація навчального процесу до сучасних вимог науки та виробництва потребує освоєння новітньої техніки і технологій, що неможливо без молодіжної кмітливості, завзяття та ентузіазму, тож на факультеті активно відбувається омолодження викладацького складу.

   До того ж за останні роки на кафедрах факультету підготовлено та захищено одинадцять кандидатських дисертацій. Так, на кафедрі управління земельними ресурсами та кадастру підготовлено та захищено кандидатські дисертації здобувачем А.С. Юхно, аспірантами Д.М. Загнієм, Д.О. Гопцієм та О.В. Гунченком.

   На кафедрі землевпорядного проектування захистили дисертації аспіранти Т.О. Степаненко, Г.В.Фінашина, викладач Л.М. Макєєва та здобувач Л.В. Горбатова., аспірант І.І. Садовий підготовив дисертаційну роботу до захисту.

   Кафедру геодезії, картографії та геоінформатики поповнили молоді кандидати наук І.М. Бузіна та Д.Д. Хайнус.

   На кафедрі вищої математики захистила дисертацію старший викладач О.А. Мандражи. 


 О.В. Князь з науковим керівником, професором А.П. Вервейком

під час захисту кандидатської дисертації (грудень 2004 р.)


   Однак потреби факультету в кандидатах і докторах наук з огляду на постійне підвищення ліцензійних вимог у сфері надання освітніх послуг вимагають від кафедр подальшого вдосконалення підготовки кандидатів та докторів наук.

   Підвищення професійного рівня викладачів - це засіб підвищення якості освіти, адже пріоритетним напрямом роботи кафедр факультету є освітня діяльність, передача студентам знань і вмінь. В останні роки факультет працює над питаннями реформування освіти. Методична комісія, деканат і кафедри факультету втілюють у життя багатоступеневу підготовку фахівців та освоюють нові освітні програми підготовки бакалаврів і магістрів.


 Заняття зі студентами факультету проводить завідувач кафедри землевпорядного проектування,

професор університету О.Я. Петренко


   Аналіз результатів екзаменаційних сесій свідчить про досить високі вимоги викладачів до знань студентів, що позитивно впливає на загальний рівень фахової підготовки. За останні роки близько 30% випускників денної форми навчання отримують дипломи з відзнаками.

   У 2015 р. колектив факультету підтвердив право на освітню діяльність і розвиток – пройшов акредитацію підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій", спеціальності "Землеустрій та кадастр" освітніх ступенів "магістр" та "спеціаліст" і пройшов ліцензування за спеціальністю 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого майна" освітнього ступеня "магістр".

   Одним із важливих складових формування професійних здібностей фахівця є навчальні, виробничі та науково-виробничі практики.

  Студенти і слухачі магістратури факультету проходять практику в структурних підрозділах Держгеокадастру, органах виконавчої влади  та місцевого самоврядування, а також землевпорядних і земельно-кадастрових підприємствах та організаціях 14 областей України.


 Студент третього курсу факультету інженерів землевпорядкування під час проходження

навчальної практики з дисципліни "Геодезичні роботи при землеустрої"


   Студенти мають можливість ознайомитися з передовим досвідом регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами та виконання технологічних процесів у сільському господарстві у високорозвинених країнах світу під час проходження закордонної виробничої практики в США, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Франції. 


Прийомка результатів польових вимірювань під час навчальної

 практики з геодезії


   У процесі проходження виробничої та науково-виробничої практик студенти в обов’язковому порядку виконують науково-дослідну роботу, результати якої доповідають на захисті звітів з практики та на студентських наукових конференціях, а кращі роботи – на конференціях молодих учених. Перемога студентів факультету в університетському конкурсі кращих звітів з навчальної та виробничої практик стала доброю традицією.

   На факультеті проводиться робота з обдарованою молоддю як один із напрямів формування кадрового резерву.За останні п’ять років у щорічних студентських наукових конференціях взяли участь більше 1000 студентів. Студенти факультету беруть активну участь у республіканських олімпіадах та олімпіадах зі спеціальностей. Так, факультет останні три роки є базовим у проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади із землеустрою та кадастру і кожного разу підтверджує високий професійний рівень. Усі учасники інтелектуальних змагань відмічали хорошу організацію проведення олімпіад. У 2016 р. знову будуть проводитись олімпіади, тож колектив факультету матиме можливість продемонструвати всій землевпорядній спільноті України високий рівень навчально-наукової думки Харківської землевпорядної школи.


 Переможці ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади

 зі спеціальності "Землеустрій та кадастр" 2013 р.

Команда студентів факультету інженерів землевпорядкування.

Зліва направо: А.М. Ряснянська, Є.О. Луговський, Л.О. Гришина.


   Студенти факультету є активними учасниками всеукраїнських, регіональних і внутрівузівських конкурсів студентських наукових робіт і щороку їх робота відзначається призовими місцями.

   У 2015 р. студентка факультету Анна Бережецька стала переможцем студентського конкурсу "20 років аграрної реформи в Україні: досягнення і проблеми", який проводився Президентським фондом Леоніда Кучми "Україна" та  Інститутом стратегічних оцінок при фонді.

 


 Студентка факультету інженерів землевпорядкування Анна Бережецька отримує нагороди

від голови Президентського фонду "Україна" Л.Д. Кучми

та ректора ХНАУ імені В.В. Докучаєва професора В.К. а


   Рівень матеріально-технічного оснащення факультету за останній період суттєво  зріс. В останні роки створені два комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою та геодезичним обладнанням. Комп’ютерний клас на кафедрі геодезії, картографії та геоінформатики створено в рамках реалізації проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру", який реалізувався за участі провідних факультетів України з підготовки інженерів-землевпорядників та Державного агентства земельних ресурсів України на кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

   Загальна вартість геодезичного обладнання, комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення станом на 2009 р. становила більше 790 тис. грн. На матеріально-технічній базі класу сформовано міжкафедральну навчальну лабораторію сучасних технологій в землеустрої.


 Заняття зі студентами факультету інженерів землевпорядкування в міжкафедральній навчальній лабораторії сучасних технологій в землеустрої  проводить старший викладач А.О. Сєдов


   Клас кафедри управління земельними ресурсами та кадастру сформовано в рамках реалізації проекту ТЕМПУС. З лютого 2009 року факультет бере участь у міжнародному проекті Темпус IV "Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні" (Development of New Land Governance Studies in Macedonia and Ukraine, 159184-2009-TEMPUS-SE-JPCR), коротка назва LAGOS. Програма фінансується міжрегіональною програмою Європейського сусідства та партнерства. Координатором проекту виступає Королівський технологічний інститут (Kungliga Tekniska H?gskolan, КТН), м. Стокгольм, Швеція.


 Студентка факультету Ю.В. Галунка  та викладач кафедри геодезії картографії та геоінформатики

С.О. Винограденко презентують гостям університету сучасне геодезичне обладнання


   Факультет інженерів землевпорядкування і кафедри факультету підтримують міцні наукові відносини з більше як 20 зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами. Співробітники факультету беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, які проводяться в цих державах, а науковців цих країн запрошують на відповідні конференції в наш  університет.

   Доценти А.С. Попов, В.В. Тишковець, Л.В. Сухомлін навчалися в Королівському технологічному інституті й отримали дипломи магістрів. Асистент А.С. Юхно протягом двох місяців навчалася у Королівському технологічному інституті за програмою "Управління земельними ресурсами". Також проект дав можливість викладачам взяти участь у семи міжнародних конференціях (м. Стокгольм, Гельсінкі, Краків, Скоп’є) у галузі управління земельними ресурсами, що сприяло обміну досвідом.


 Засідання робочої групи міжнародного проекту Темпуc IV- 2009 "Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні".  Крайні справа: доценти А.С. Попов, В.В. Тишковець (Королівський технологічний університет. Стокгольм, Швеція)


   У березні 2012 р. відомі європейські вчені - професори Ханс Маттссон (Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція) та Арво Вітікайнен (Технологічний університет Гельсінкі, Фінляндія) провели відкриті лекції для студентів факультету інженерів землевпорядкування за темою: "Досвід європейських країн з управління земельними ресурсами".


 Професор Арво Вітікайнен зі студентами факультету інженерів землевпорядкування на заняттях з топографії


   Старший викладач кафедри землевпорядного проектування Г.В. Фінашина пройшла стажування в США за FEP – програмою з обміну викладацьким досвідом в Національному університеті штату Колорадо.


 Г.В. Фінашина (друга з права) отримує сертифікат щодо проходження стажування по програмі FEP у Департаменті сільського господарства США


   Тісні наукові зв’язки факультет підтримує з Аграрним університетом Кракова (Польща), Університетом Св. Кирила та Мефодія (Республіка Македонія), Гоче Дельчів університетом (Республіка Македонія), Технологічним університетом Гельсінкі (Фінляндія).

   Доброю традицією нашого факультету та університету є зустріч випускників. Спогади про цікаві та бурхливі студентські роки, які пройшли в стінах нашого університету, спонукають випускників факультету знову і знову приїздити на зустріч з рідною альма-матер.

   Спілкування випускників завжди оживають цікавими та барвистими розповідями про історії успіху, особливості навчання та освоєння окремих дисциплін, вірних друзів, про поклик серця у виборі професії. Завжди звучать теплі слова на адресу викладачів і подяка долі, що дала можливість називатися "фізівцями", і  "докучаєвцями" і гордитися цим.


 Зустріч випускників факультету інженерів землевпорядкування 1975 р.


   До славетної дати 200-річчя заснування університету колектив факультету інженерів землевпорядкування підійшов з величезним потенціалом розвитку і може із впевненістю дивитися в майбутнє.

    

Авторизація