Опубліковано: 22-02-2016, 15:30 / Переглядів: 405 / Бібліотека


«Вчені-викладачі ХНАУ»: Лавренко Євген Михайлович

Віртуальна виставка

назустріч  200-річчю ХНАУ імені В.В. Докучаєва


«Вчені-викладачі ХНАУ»:

Лавренко Євген Михайлович

(1900–1987)

 До 115-річчя від дня народженнявидатного російського геоботаніка і ботаніко-географа, академіка АН СРСР.


 

    Народився Євген Лавренко 11(23) лютого 1900 р. у м. Чугуєві в родині ветеринарного лікаря. Гімназичні та студентські роки майбутнього академіка пройшли у Харкові.

    1918 р. Євген вступає на біологічне відділення фізико-математичного факультету Харківського університету. Найбільший вплив на формування його як ученого в студентські роки мали професори В.І. Талієв, В.М. Арнольді, Г.І. Ширяєв.

    У 1922–1925 рр. – Лавренко аспірант науково-дослідної кафедри ботаніки при Харківському інституті народної освіти.

1921 р. Євген Михайлович обіймає посаду консерватора, а з 1926 р. завідувача гербарієм Харківського ботанічного саду; з 1928 р. – завідуючого гербарієм і відділом геоботаніки Українського інституту прикладної ботаніки.

    Із 1929 р. Є.М. Лавренко займається педагогічною діяльністю у Харківському сільськогосподарському інституті (нині ХНАУ ім. В.В. Докучаєва): у 1929–1930 рр. на посаді доцента, а у 1931–1934 рр. – професора кафедри ґрунтознавства), а також з 1933 р. – професор Харківського університету. Він викладає курси загальної ботаніки, морфології та систематики рослин, ботанічної географії.

1934 р. Євген Михайлович переїздить із Харкова до Ленінграда. Відтоді його наукова діяльність буде пов’язана з Ботанічним інститутом АН СРСР.

    У 1963–1973 рр. Лавренко – президент Всесоюзного ботанічного товариства. Учений двічі удостоєний премії АН СРСР імені В.Л. Комарова.

    Найбільш повну інформацію про наукову спадщину Є.М. Лавренка можна дізнатися із статті В.Д. Александрової та З.В. Карамишевої, присвяченої 70-річчю від дня народження ученого,  50-річчю його наукової діяльності та опублікованої у «Ботаническом журнале» (1970. – № 5. – С. 735–744). У цьому ж виданні на с. 745–761 надруковано «Список опубликованных работ Е.М. Лавренко» за 1918–1969 рр., складений К.Б. Архаровою та Д.В. Лебедєвим.


Наукові праці Є.М. Лавренка з фонду Фундаментальної бібліотеки ХНАУ

 


 • Лавренко Є.М. CoronillaelegansPancНа Україні в зв’язку з питанням про третичні лісові релікти / Є. Лавренко ; С.-г. наук. ком. України, Ботан. секція. – Харків, 1927. – 7, [1] с. – Тит. арк. парал. укр., англ., рез. англ. мовою. – Примітки.

 


 

 •  Лавренко Е.М. Ареалы некоторых центральноазиатских и северотуранских видов пустынных растений и вопрос о ботанико-географической границе между Средней и Центральной Азией / Е.М. Лавренко, Н.И. Никольская // Ботанический журнал. – 1963. – № 12. – С. 1741–1761. – Рез. англ.

 

 

 • Лавренко Е.М. Ботанико-географические исследования между р. Миусом и р. Кальмиусом : материалы для ботан.-геогр. районирования / Е.М. Лавренко ; Сев.-Кавказ. Краевое Зем. Упр. – Ростов на Дону : 3-я Гостип. Донполиграфбума, 1925. – 46 с. – (Труды с.-х. опытных учреждений Дона и Северного Кавказа). – Посвящение: «Памяти безвременно умершего знатока степей Константина Михайловича Залесского работу эту посвящает автор». – Пометы.

 


 

 • Лавренко Е.М. Наблюдения над степными пожарами в северном Казахстане / Е.М. Лавренко // Записки Харьковского сельскохозяйственного института имени В.В. Докучаева. – Харьков, 1946. – Т. 5 (XLII). – С. 181–187. – Библиогр.: 6 назв.

 


 

 • Лавренко Є.М. Про знахід Luzulasilvatica(Huds.) Gaud. в околицях м. Харкова  / Є.М. Лавренко // Вісті Харківського сільсько-господарського інституту. – [Харків], 1926. – № 6 : липень-вересень. – С. 103–106. – Рез. нім. мовою. – (З праць гео-ботанічної секції науково-дослідчої катедри ґрунтознавства при Харківськім С.-Г. Інституті ; ч. 4).

 


 

 • Лавренко Є.М., соавт. Про умови, в яких росте на Харківщині, в околицях с. Зміївського Лиману, GeratophyllumtanaiticumSapjegin/ Д.Г. Віленський, Є.М. Лавренко // Вісті Харківського сільсько-господарського інституту. – [Харків], 1925. – № 2–3 : липень-грудень. – С.22–31. – (З праць гео-ботанічної секції науково-дослідчої катедри ґрунтознавства при Х. С.-Г. Ін-ті ; ч. 1).
 • Лавренко Е.М. Провинциальное разделение Причерноморско-Казахстанской подобласти степной области Евразии / Е.М. Лавренко // Ботанический журнал. – 1970. – № 5. – С. 609–625.

 

 

 

 • Лавренко Е.М. Разреженная растительность гор (степной и пустынной зон) / Е.М. Лавренко, Л.Е. Родин // Растительный покров СССР : пояснит. текст к «Геоботанической карте СССР» м. 1 : 4 000 000 / под ред. Е.М. Лавренко, В.Б. Сочавы. – М. ; Л., 1956. – Ч. 2. – С. 840–847.

 


 

 •  Лавренко Є. Рослинність Старобільських степів / Є. Лавренко, Г. Дохман. – [Окр. відбиток з «Журн. Біо-ботан. Циклу ВУАН, № 5–6 (1933)]. – [Б. м., 1933]. – С. 23–133. – Рез. нім. мовою. – Дарчий напис автора «В бібліотеку Харківського сільськогосподарського інституту». – Примітки, можливо авт. випр.

 


 

 • Лавренко Є.М. Список рідших рослин, що їх знайдено в межах Таганрозької та Маріупольської округ між р.р. Міусом та Калміусом / Є.М. Лавренко // Вісті Харківського сільсько-господарського інституту. – [Харків], 1927. – №8–9 : січень–червень. – С. 41–48. – (З праць гео-ботанічної секції наук.-досл. кат. Ґрунтознавства при Х. С.-Г. І. ; ч. 5). – Рез. англ. мовою.
 • Лавренко Е.М. Степи и сельскохозяйственные земли на месте степей / Е.М. Лавренко // Растительный покров СССР : пояснит. текст к «Геоботанической карте СССР» м. 1 : 4 000 000 / под ред. Е.М. Лавренко, В.Б. Сочавы. – М. ; Л., 1956. – Ч. 2. – С. 595–730.

 


 

 • Лавренко Е.М. Степи СССР : [монография] // Растительность СССР. Т. 2 / сост. : Б.А. Келлер, Н.Ф. Комаров, Е.М. Лавренко, А.В. Прозоровский. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. – С. 1–265.

 

 Видання про діяльність Є.М.Лавренка

 


 

Александрова В.Д. Евгений Михайлович Лавренко : (к 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности) / В.Д. Александрова, З.В. Карамышева // Ботанический журнал. – 1970. – № 5. – С. 735–761. – Библиогр. : с. 745–761 / сост. : К.Б. Архарова, Д.В. Лебедев.

Лавренко Е.М. // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1974. – Т. 14. – С. 89.

Лавренко Є.М. // УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1981. – Т. 6. – С. 43.


P.S.  До ознайомлення з науковою спадщиною Є.М. Лавренка запрошуємо до бібліотеки ХНАУ, читальний зал № 4

 

О.Д. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних видань

С.О. Світлична, завідувач довідково-бібліографічного відділу

А.О. Матвієнко, бібліограф ДБВ

О.І. Артюхова , бібліограф ДБВ

    

Авторизація