Опубліковано: 13-12-2016, 14:12 / Переглядів: 1 363 / Бібліотека


До Міжнародного дня прав людини

До Міжнародного дня прав людини

у бібліотеці відкрито книжкову виставку

 

Свобода означає абсолютне верховенство прав людини
Франклін Рузвельт

    Щороку 10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято засноване 4 грудня 1950 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, у якому чітко сформульовані положення про права людини.

    У Загальній декларації прав людини задекларовано наступні принципи: рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и торгівлі людьми; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.


    На виконання Плану заходів із проведення у 2016 р. Всеукраїнського тижня права, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 № 1171 у Фундаментальній бібліотеці експонується книжкова виставка «Права людини і громадянина».

 1. Основи правознавства : навч. посіб. / ред. В.В. Комарова. – Х. : Нац. Юрид. Акад. України, 2006. – 312 с.
 2. Погорілко В.Ф. Правознавство : підруч. / В.Ф. Погорілко, П.А. Шпиталенко. – К. : Каравела, 2013. – 529 с.
 3. Шевченко С.М. Правознавство : практикум / С.М. Шевченко, Л.В. Лисенко, Ю.М. Сазонова. – Х. : ХНАУ, 2011. – 60 с.
 4. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.
 5. Конституція України. – Х. : Одіссей, 2012. – 56 с.
 6. Погорілко В.Ф. Конституційне право в Україні : підруч. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. – К. : Каравела, 2010. – 343 с.
 7. Административное право Украины : учебник / под ред. С.В. Кивалова. – Х. : Одиссей, 2004. – 880 с.
 8. Черкашин Д.К. Зобов’язальне право : курс лекций / Д.К. Черкашин. – Х. : ХНАУ, 2008. – 24 с.
 9. Ковальова О.В. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. / О.В. Ковальова, О.В. Бардаков. – Х. : ХНАУ, 2012. – 221 с.
 10.  Право : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБіП України, 2015. – Вип. 213. – Ч. 1. – 245 с.
 11.  Шевченко С.М. Правознавство : практикум / С.М. Шевченко, Л.В. Лисенко, Ю.М. Сазонова. – Х. : ХНАУ, 2011. – 60 с.
 12.  Ковальчук А.Т. Фінансове право : проблеми розвитку та застосування / А.Т. Ковальчук, А.В. Матіос. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 460 с.
 13.  Черкашин Д.К. Підприємницьке право : навч. посіб. / Д.К. Черкашин. – Х. : ХНАУ, 2011. – 518 с.
 14.  Курило Т.В. Українське цивільне право : навч. посіб. / Т.В. Курило. – Львів : Новий Світ. – 2000, 2011. – 239 с.
 15.  Сімейне право України : підруч. / за ред. В.І. Борисової, І.В. Желінкової. – К. : ЮрінкомІнтер, 2004. – 264 с.
 16.  Законодавство України про працю. – Х., 2010. – 134 с.
 17.  Аграрне право : підруч. / за ред. В.П. Жушмана, А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
 18.  Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2009. – 703 с.
 19.  Воронова Л.К. Финансовое право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х. : Легос, 2003. – 360 с.
 20.  Ковальчук А.Т. Финансове право : проблеми розвитку та застосування : [монографія] / А.Т. Ковальчук, А.В. Матіос. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 480 с.
 21.  Хозяйственное право : учеб. пособие / под ред. Н.А. Саниахметовой. – Х. : Одиссей, 2004. – 640 с.
 22.  Шевченко С.М. Трудовое право : практикум / С.М. Шевченко . – Х. : ХНАУ, 2006. – 67 с.
 23.  Кунченко – Харченко В.І. Правознавство : навч. посіб. / В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін. – К. : Кондор, 2011. – 472 с.

 

Книжкова виставка «Права людини і громадянина» присвячена Міжнародному дню прав людини протягом грудня експонується

у виставковій залі Фундаментальної бібліотеки.

 

В. Климова, завідувач відділу обслуговування

Т. Петриченко, провідний бібліотекар

І. Жидких, головний бібліограф

    

Авторизація