Опубліковано: 29-11-2019, 12:10 / Переглядів: 302 / Новини / Наукова діяльність


ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ПОЇЗДОК «ОБМІН ДОСЛІДЖЕННЯМИ ТА НАУКОЮ»

   Викладачам і молодим науковцям Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, у рамках міжнародного проекту «МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА СПІВПРАЦЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРАНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ», який фінансується Чеською агенцією розвитку та проводиться спільно з Чеським університетом природничих наук (м. Прага), випала нагода взяти участь у циклі навчальних поїздок «Обмін дослідженнями та наукою».

   Цикл навчальних поїздок сплановано таким чином, щоб учасники могли ознайомитися з дослідженнями колег із інших університетів і представити свої дослідження, тому 12–14 листопада учасники працювали на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 15–16 листопада заходи проходили в Дніпровському аграрно-економічному університет. Завершальною частиною циклу стала поїздка 22 листопада до Білоцерківського національного аграрного університету на Міжнародну мультидисциплінарну конференцію молодих науковців у рамках україно-чеського проекту «Підтримка потенціалу молодих університетів у галузі освіти, науково-дослідної та наукової діяльності в Україні».

   Молоді науковці та досвідчені дослідники нашого університету разом із колегами з Дніпровського державного аграрно-економічного університету 12 листопада долучилися до практичного семінару на тему «Упровадження спільного використання досліджень та науки – мета, очікувані результати, представлення учасників», який проводив керівник дослідної групи біогазових технологій кафедри сталого розвитку технологій факультету тропічних рослин Чеського університету природничих наук (м. Прага.), кандидат наук Хинек Рубік.

   Наступний день розпочався з круглого столу за участю керівництва університету. Хинек Рубік зустрівся з проректорами і деканами факультетів ХНАУ й ознайомив їх з роботою Чеського університету природничих наук (м. Прага). Під час дискусії учасники мали змогу поставити питання, пов’язані з діяльністю чеських університетів і системою освіти загалом, з’ясувати особливості навчального процесу в самому університеті.

   Наприкінці другого дня для гостей було проведено екскурсію по університету. Відбулася презентація факультетів і представлення напрямів та результатів наукових досліджень кафедр.

  Завершальною частиною навчальної поїздки в Харкові став підсумковий практичний семінар 14 листопада, присвячений написанню наукових статей і публікації наукових робіт.

   Під час семінару Хинек Рубік назвав переможців конкурсу міні-грантів. З нашого університету відібрано шість заявок від міждисциплінарних дослідницьких груп, які отримали фінансування на проведення своїх досліджень і публікацію результатів.

Молоді вчені та науковці ХНАУ імені В.В. Докучаєва 15–16 листопада взяли участь у другому етапі циклу навчальних поїздок «Обмін дослідженнями та наукою». Для гостей із Харкова і Хинека Рубіка, колеги з Дніпровського аграрно-економічного університету провели екскурсію по Дніпру та університету, презентували напрями досліджень.

  22 листопада у Білоцерківському національному аграрному університеті пройшла Міжнародна міждисциплінарна конференція молодих науковців в рамках україно-чеського проекту «Підтримка потенціалу молодих університетів у галузі освіти, науково-дослідної та наукової діяльності в Україні», яка стала підсумком роботи спільного проекту Білоцерківського, Сумського, Харківського національних аграрних університетів, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Сумського державного університету і Чеського університету природничих наук, фінансованого Чеським урядом та Чеською агенцією розвитку.

На цій конференції молоді науковці продемонстрували результати досліджень, обмінялися досвідом, сформулювали плани подальшої співпраці та запропонували шляхи впровадження отриманих результатів у практичну діяльність.

   Конференція – це чергова сходинка до розробки нових проектів, адже сьогодні міжнародна співпраця є одним із найважливіших напрямів кожного закладу вищої освіти. Саме вона визначає конкурентоспроможність і ступінь інноваційного розвитку вишу, надає багато перспектив та можливостей як для студентів, так і для викладачів. Завдяки міжнародній співпраці стають можливими академічна мобільність, стажування за кордоном; участь у семінарах, конференціях, виставках; презентація власних проектів на міжнародному рівні; отримання грантів та стипендій тощо.

   Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва представив голова Ради молодих учених і спеціалістів, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Сергій Станкевич із стендовою доповіддю «Pests of oil producing cabbage crops in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine».

   Ми щиро вдячні чеському уряду, Чеській агенції розвитку, Чеському університету природничих наук за підтримку українських ЗВО, а чеським колегам – за досвід, яким вони діляться в процесі роботи. Дякуємо колегам з інших українських університетів, які поділилися досягненнями їхніх навчальних закладів. Дякуємо всім, хто був причетний до цього заходу і допомагав у його проведенні. Бажаємо всім нам нових ідей і енергії для їх втілення!

 

TRAINING TRIPS CYCLE «RESEARCH AND
SCIENCE SHARING»

   The lecturers and young scientists of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev had the opportunity to participate in the cycle of training trips "Research and Science sharing" within the framework of the international project "INTERUNIVERSITY COOPERATION AS A TOOL FOR ENHANCEMENT OF QUALITY OF SELECTED UNIVERSITIES IN UKRAINE" financed by the Czech Development Agency and jointly held  with  Czech University of Life Sciences (Prague).

   The training trips were planned for the participants to get acquainted with the research activities of their colleagues from other universities and present their own research. Thus, on November 12–14, 2019 the participants had their training classes at Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev,  on November 15-16 the  classes were held at Dnipro Agrarian and Economic University and the final part of the cycle was a visit to Bila Tserkva National Agrarian University on November 22to take part in the International Multidisciplinary Conference of Young Scientists within the framework of the Ukrainian-Czech project "Supporting the Capacity of Young Universities of Ukraine in the Field of Education, Research and Science.”

   Both young and experienced researchers of our university with their colleagues from Dnipro State Agrarian and Economic University held a practical seminar on November 12 on the topic "Implementation of joint use of research and science - purpose, expected results and presentation of participants" which was given by PhD. Hynek Roubík, the head of the biogas technologies research group at the department of Technologies  Sustainability of  Tropical Plant Faculty at Czech University of Life Sciences (Prague).

   The following day, November 13, began with a roundtable of the participants and the authorities of the university. Hynek Roubík met with the Vice-Rectors and the Deans of KhNAU faculties and introduced Czech University of Life Sciences to them. During the discussion the participants asked questions as for the Czech universities and the educational system in general as well as about the peculiarities of the educational process at Czech University of Life Sciences in Prague.

   The following day an excursion about the university was held when all the faculties presented the main directions and the results of the scientific research of their departments.

   The final part of the training tour to Kharkiv was the practical seminar on November 14 which was devoted to the problem of writing scientific articles and publishing scientific papers.

   At the seminar Hynek Roubík named the winners of the mini-grants competition. Six applicants – members of the multidisciplinary research groups from our University were selected to receive funding for making research and publishing the results.

Young scientists and researchers of KhNAU named after V.V. Dokuchayev and Hynek Roubík took part in the second stage of the training tour “Research and Science sharing” on November 14-16. Our colleagues from Dnipro Agricultural and Economic University organized a tour around the city of Dnipro and Dnipro University and presented their research directions.

   On November 22, an international multidisciplinary conference of young scientists was held at Bila Tserkva National Agrarian University within the framework of the Ukrainian-Czech project “Supporting the Capacity of Young Universities of Ukraine in the Field of Education, Research and Science" which became a kind of a summary for the joint project of Kharkiv National Agrarian University, Dnipro State Agrarian and Economic University, Sumy State University and Czech University of Life Sciences funded by the Czech Government and the Czech Development Agency.

   At this conference young scientists presented the results of their research, exchanged experiences, formulated the further collaboration plans and suggested the ways to put the research results into practice.

   The conference also became the further step to develop new projects, as nowadays international cooperation is one of the most important field of activity at any institution of higher education which determines its competitiveness and the degree of its innovative development. It also provides many prospects and opportunities both for students and lecturers. It gives the further chance for academic mobility, internships abroad, participation in seminars, conferences, exhibitions, presentation of projects at the international level, gaining grants and scholarships.

Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev was represented at the conference by Serhiy Stankevych, the Chairman of the Council of Young Scientists and Specialists, Associate Professor of the Department of Zoology and Entomology named after B.M. Litvinov with his poster report "Pests of oil producing cabbage crops in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine".

   We are heartily grateful to the Czech Government, the Czech Development Agency and Czech University of Life Sciences for the support of Ukrainian Higher Educational Institutions as well as to our Czech colleagues for sharing their research and work experience. We also honor our colleagues from other Ukrainian universities who shared the achievements of their educational institutions.  Thank you to everyone who was involved in the event and assisted to organize it.

We wish new ideas and energy to implement them into life to all of us.

 

Assistant to the Rector on
Social and Economic Development

Vadym Poliakh

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

Авторизація