Опубліковано: 26-03-2014, 15:58 / Переглядів: 665 / Новини / Культурно-масова діяльність / Наукова діяльність


Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

Відкритий перегляд літератури

«Живе» землеробство

 

Той фермер, який знекровлює землю і залишає її своїм дітям зовсім нікчемною, є жалюгідною істотою. Добрим фермером є той, хто перетворив свою землю в джерело свого добробуту і забезпечення освіти своїх дітей, хто залишає землю їм у спадок у кращому стані, ніж сам її отримав. Те ж саме, на мій погляд, повинно відноситися до держави.
Т. Рузвельт

   Ідея органічного виробництва (землеробства) полягає у повній відмові від застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота живих організмів, відбувається приріст гумусу, і як результат – збільшення урожайності сільськогосподарських культур.

   Органічні продукти та їхнє виробництво – це практика чистого виготовлення здорових продуктів харчування. Органічне землеробство полягає у мінімальному обробітку ґрунту і повній відмові від застосування ГМО, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Ідея органічного землеробства є популярною у багатьох країнах світу.

  Органічне землеробство базується на глибинних наукових знаннях про ґрунти, тварин, клімат, хімію та фізику так само, як і на усвідомленні цивілізованою і духовною людиною власних взаємовідносин з Природою. У поєднанні наукового розуміння та духовності полягає сама можливість цивілізаційного розвитку людства. А отже, рівень розвинутості органічного землеробства є показником рівня суцільного прогресу як окремої країни, так і світу.

   Використання органічних технологій в землеробстві ведуть до підвищення природної біологічної активності у ґрунті та відновлення балансу натуральних поживних речовин. За умов ведення органічного господарства підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота живих організмів, відбувається відновлення гумусу, і як результат – збільшення урожайності сільськогосподарських культур та підвищення якості зерна.

   Необхідність покращення родючості сільськогосподарських земель через “розумне фермерство” поділяли і поділяють велика кількість фахівців сільського господарства.

   Фермери в усьому світі дедалі переходять на раціональні технології органічного землеробства, які базуються виключно на натуральних, природних засобах підтримки родючості землі. Така тенденція тільки розпочинається в Україні, але масштабніший перехід українського сільського господарства буде успішним лише за умов підтримки органічних агротехнологій на державному рівні. Адже родюча земля – це запорука збагачення української нації.

   25 березня 2014 р. у ХНАУ імені В.В. Докучаєва відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Вирощування органічної сільськогосподарської продукції: технології, сертифікація, досвід”. Основні питання, що обговорювалися на конференції стосувалися стану та перспектив розвитку органічного виробництва в Україні, а також основних принципів та вимог; проблем органічного садівництва; маркетингу та збуту органічної продукції; принципів органічного рослинництва; екосистемних підходів до формування умов сталого збалансованого розвитку; впливу органічного землеробства на структурно-агрегативний стан чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України тощо.

Учасникам та гостям конференції у виставковому залі університету була представлена органічна продукція ведучих агрофірм області та Відкритий перегляд літератури “Живе” землеробство”, підготовлений за темою конференції співробітниками бібліотеки.

Видання з рідкісного та цінного фонду

Стародруки (до 1800 р.):

 

 • The Farmer's letters to the people of England: containing the sentiments of a Practical Husbandman, on various Subjects of great Importance... / [Arthur Young]. – The second edition, corrected and enlarged. – London : printed for W. Nicoll, 1768. – 9, 482 p.
 • або в перекладі:
 • Письма фермера к английскому народу, содержащие мнение практикующего земледельца по различным, очень важным предметам... / [А. Юнг]. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон : отпечатано для У. Николла, 1768. – 9, 482 с.
 • Рознотовский А. Продолжение нового земледелия, основанного на правилах Тайного Советника И. Шубарта  фон Клеефельда / писано Моск. Придворной Экспедиции Членом А. Рознотовским. – М. : Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1795–1800. –  Ч. 5–7. – 172, 224 с. – Конволют.

Цінні видання XIXпочатку XX століття:

 • Аверин В.Г. Важнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними / В.Г. Аверин. – Х. : Союз, 1919. – 142 с. : ил. – (Сельскохозяйственная библиотека / под ред. А.Н. Челинцева).
 • Атлас плодов / под общ. ред. А.С. Гребницкого ; Императ. Рос. О-во Плодоводства. – СПб. : Экспедиция Заготовления Гос. Бумаг, 1906. – Вып. 1–4. –  589 с., 100 хромолитогр. табл.
 • Бильдерлинг Б. Удобрение в теории и на практике : пособие для сел. хозяев / Б. Бильдерлинг. – СПб. : тип. В. Демакова, 1891. – [2], 307, [3], 8 с.
 • Винер В. Навоз и искусственные удобрения / В. Винер. – Прил. к журн. “Нужды Деревни” за 1907 г., № 8. – М. : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 40 с. – (Библиотека хозяина / под ред. А.П. Мертваго).
 • Гейнрих Р. Практическое применение навоза и искусственных удобрений / Р. Гейнрих ; пер. с разреш. авт. с 3-го нем. изд. (1896 г.) Л.Ф. Альтгаузен. – М. : типо-литогр. Т-ва Кушнерев и К°, 1897. – II, 150 с.
 • Глухов М.М. Земное удобрение или сидерация. Значение и применение этого способа в сельском хозяйстве : попул. руководство / М.М. Глухов. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1909. – X, 192 с., 21 ил.
 • Иверсен В.Э. Вредные полевые насекомые : опыт. практ. энтомологии для землевладельцев, сел. хозяев, народ. учителей и учит. семинарий / В.Э. Иверсен. – СПб. : изд. Ф. Павленкова, 1883. – VI, 114, [4] с.
 • Костычев П. Учение об удобрении почв. Состав, свойства и употребление главнейших удобрительных веществ. Средства для определения истощения почв : руководство для практ. хозяев / П. Костычев. – 2-е изд., доп. и испр. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1893. – [2], 232 с.
 • Кулжинский С.П. О люпине / С.П. Кулжинский ; Чернигов. Губерн. Земство. – Нежин : типо-литогр. насл. В.К. Миленевского, 1915. – 36 с.
 • Лангеталь Хр. Эд. Руководство к познанию и возделыванию сельскохозяйственных растений / Х.Э. Лангеталь ; пер. с 5-го нем. изд. под ред. П. Костычева. – СПб. : тип. Т-ва “Обществ. Польза”, 1876. – Т. 1–2. – [6], 184, 154 с. – Конволют.
 • Прянишников Д.Н. Учение об удобрении : курс сост. по лекциям и под  ред. авт. / Д.Н. Прянишников. – М. : типо-литогр. В. Рихтер, 1903. – [2], 212, II, [2] с., 11 табл.
 • Розенберг-Липинский А. Практическое земледелие / А. Розенберг-Липинский ; пер. с нем. П. Костычева, с изм. и доп. в применении к России. – 4-е изд., вновь пересм. и доп. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1888. – XVI, 444 с.
 • Россель Е. Дж. Удобрения для повышения урожая / Е.Д. Россель ; пер. К. Тимирязева. – М. : Денница, 1919. – 84 с. : ил.
 • Ростовцев С.И. Болезни и повреждения растений : руководство к их распознаванию и лечению для студ., агрономов, лесоводов, садоводов и огородников / С.И. Ростовцев. – 3-е изд. – М. : типолитогр. Императ. Моск. Ун-та, 1908. – IV, XII, 404 с. : ил.
 • Рытов М.В. Русское огородничество / М. Рытов. – СПб. : изд. П.П. Сойкина, [до 1914]. – 292 с.
 • Шредер Р.И. Русский огород, питомник и плодовый сад : руководство к наивыгоднейшему устройству ведения огородного и садового хоз-ва / Р.И. Шредер. – 4-е изд., вновь пересм., испр. и доп. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1890. – VIII, 769, [11] с., 142 политипажа.
 • Штейнберг П.Н. Огородничество : практ. руководство к выращиванию в грунту / П.Н. Штейнберг. – 2-е изд., знач. доп. – СПб. : изд. П.П. Сойкина, [до 1914]. – 238, II с. : ил. – (Сельскохозяйственная библиотека).
 • Юбилейный календарь русского садовода на 1913 г. с особым приложением “Иллюстрированный спутник садовода” : в 3 т. / под ред. П.Н. Штейнберга. – СПб. : изд. П.П. Сойкина, [до 1914]. – 976 с. : ил. 

 

Навчальні та наукові видання сучасних авторів:

 • Агроекологія : навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак [та ін.] – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с. : іл.
 • Агрономия : учеб. пособие / под ред. Н.Н. Третьякова. – М. : АСАDEMIA, 2004. – 480 с.
 • Агротехнический метод защиты растений : учеб. пособие / В.А. Чулкина, Е.Ю. Торопова, Ю.И. Чулкин, Г.А. Стецов ; под ред. А.Н. Каштанова. – М. : ИВЦ «МАРКЕТИНГ» ; Новосибирск : ООО «Изд-во ЮКЗА», 2000. – 336 с.
 • Адаптивні системи землеробства : навч. посіб. / за ред. В.П. Гудзя. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 336 с.
 • Бегей С.В. Екологічне землеробство : підручник / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – 432 с.
 • Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя з дня народження Б.Н. Літвінова (Харків, 29–30 вересня 2011 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2011. – 126 с.
 • Дегтярьов В.В. Гумус чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України : монографія / В.В. Дегтярьов ; за ред. Д.Г. Тихоненка ; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х. : Майдан, 2011. – 360 с.
 • Джевонс, Джон. Как выращивать больше овощей... : кн. о животворной биоинтенсивной методике огородничества с использованием только органических удобрений : пер. с англ. / Д. Джевонс. – [Б.м.], 1993. – 176 с.
 • Жарінов В.І. Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал : навч. посіб. / В.І. Жарінов, С.В. Довгань. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 328 с.
 • Захист рослин у XXI столітті: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня заснування ф-ту захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (Харків, 14 вересня 2012 р.) – Х., 2012. – 104 с.
 • Землеробство з основами екології, ґрунтознавства та агрохімії : навч. посіб. / В.Ф. Петриченко, М.Л. Бомба, М.В. Патика [та ін.] – К. : Аграр. наука, 2011. – 492 с.
 • Кисель В.И.  Биологическое земледелие в Украине: проблемы и перспективы / В.И. Кисель ; УААН, Ин-т агрохимии и почвоведения им. А.Н. Соколовского. – Х. : Штрих, 2000. – 162 с.
 • Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний. – 2-ге вид., допов.  – К. : Урожай, 2009. – 464 с.
 • Косолап М.П. Система землеробства no-till : навч. посіб. / М.П. Косолап, О.П. Кротінов. – К. : Логос, 2011. – 352 с.
 • Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів : [монографія]. – К. : Урожай, 2006. – 302 с.
 • Лінник М.К. Технології і технічні засоби виробництва та використання органічних добрив : монографія / М.К. Лінник, М.М. Сенчук ; за ред. В.В. Адамчука ; НААН України, ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва». – Ніжин : вид. ПП Лисенко М.М., 2012. – 248 с. : іл.
 • Медведєв В.В. Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах / В.В. Медведєв ; НААН України, Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Х. : ЕДЕНА, 2010. – 202 с.
 • Моргун Ф.Т. Господарі хлібних ланів / Ф.Т. Моргун. – К. : Політвидав України, 1980. – 278 с. : фото.
 • Моргун Ф.Т. Селянин Світова Душа / Ф.Т. Моргун. – Полтава : Полтавлітератор, 2001. – 312 с.
 • «Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье» : материалы XIII Междунар. симпозиума (Алушта, 5–12 сент. 2014 г.) – Симферополь, 2004. – Кн. 1–2.
 • Обробіток ґрунту: історія розвитку наукових основ : навч. посіб. / В.А. Вергунов, Ф.С. Галиш, В.Г. Молдован [та ін.] – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2008. – 148 с.
 • Основи органічного виробництва : навч. посіб. / П.О. Стецишин, В.В. Рекуненко, В.В. Пиндус [та ін.] – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 528 с.
 • Перспективи застосування сидеральних парів в Лісостеп України / за ред. В.В. Кириченка, В.М. Костромітіна ; УААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. – Х., 2007. – 66 с. – (Наукове видання).
 • Платоненко І.В. Сівозміни : навч. посіб. / І.В. Платоненко, Р.С. Литвинюк ; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2006. – 262 с.
 • Примак І.Д. Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, І.В. Лотоненко, Ю.П. Майко ; за ред. І.П. Примака. – К. : КВІЦ, 2008. – 192 с.
 • Сидеральні культури : практ. рек. / за ред. В.М. Писаренка. – Полтава : Сімон, 2011. – 52 с.
 • Супутник агронома : [довідник] / Є.М. Білецький, М.А. Бобро, С.Ю. Булигін [та ін.] ; за ред. С.Ю. Булигіна. – Х. : ХНАУ, 2010. – 256 с., дод.
 • Танчик С.П. No-till і не тільки сучасні системи землеробства / С.П. Танчик. – К. : Юнівест Медіа, 2009. – 160 с.
 • Фермерське землеробство (в таблицях) : навч. посіб. / за ред. І.Д. Примака ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2006. – 360 с.
 • Фогед Х.Л. Гній це велика цінність / Х.Л. Фогед, М. Шикула, О.Л. Тонха. – [Б.м.], 2002. – 29 с.

 

    

Авторизація