Опубліковано: 10-06-2015, 11:53 / Переглядів: 370 / Новини / Культурно-масова діяльність


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ – ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

   Одним з найстаріших навчальних закладів аграрного профілю Європи є Харківський національний аграрний університет, який було засновано 5 жовтня 1816 р. Серед напрямів підготовки університету, найпопулярніших і в наші часи, є економічний профіль, зокрема спеціальності «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит», навчання за якими забезпечує факультет обліку і фінансів. За всю історію існування факультетом підготовлено понад 6000 фахівців з обліку і аудиту.

   Всього за роки існування спеціальності було підготовлено близько 5000 спеціалістів з бухгалтерського обліку, включаючи заочну форму навчання.

   Перший випуск спеціалістів з кваліфікацією «Бухгалтер-економіст» відбувся у червні 1962 р. Більшість  цих випускників згодом здобули ступені кандидатів та докторів економічних наук і очолили кафедри бухгалтерського обліку в Дніпропетровському, Харківському, Луганському, Костромському, Курському, Алма-Атинському та інших сільськогосподарських інститутах.

Бутко Степан Данилович

Галкін Олександр Федорович

   Починаючи з другої половини ХХ ст., на факультеті плідно працювали професори, завідувачі кафедри статистики та обліку С.Д. Бутко (1948–1962 рр.) та О.Ф. Галкін (1962–1984 рр.). Вони підготували понад 50 кандидатів економічних наук для вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів України. У 1968 р. на базі кафедри статистики та обліку було створено дві кафедри: бухгалтерського обліку; статистики і економічного аналізу. У той час науковцями факультету уперше в Україні було видано навчальний посібник «Бухгалтерський облік у колгоспах» за редакцією С.Д. Будка та підручник «Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики» О.Г. Христича.

   Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. розпочалася реорганізація вищої школи, у зв’язку з чим змінюються навчальні плани і факультет починає готувати економістів з бухгалтерського обліку і фінансів. Подальші зміни навчальних програм обумовлюють перехід спочатку на триступеневу, а з 2006 р. – на двохступеневу підготовку фахівців.У 1997 р. на базі кафедри бухгалтерського обліку і  фінансів створено кафедру фінансів і аудиту, яка з 2005 р. перейменована на кафедру фінансів.

    15 вересня 2005 р. наказом ректора університету на базі економічного факультету було створено два самостійних факультети: обліку і фінансів та менеджменту і економіки.

 Сафронська Ірина Михайлівна

   Деканом факультету обліку і фінансів було обрано доцента кафедри статистики і економічного аналізу К.І. Посилаєву, яка очолювала факультет протягом 2005–2008 рр. У 2009–2010 рр. факультет очолював доцент кафедри статистики і економічного аналізу С.І. Панченко. У квітні 2010 р. деканом факультету обліку і фінансів було обрано кандидата економічних наук, доцента І.М. Сафронську.

   Сьогодні до складу деканату входять чотири заступники: доценти Ю.С. Пеняк, І.В. Горковенко, І.І. Рагуліна, О.В. Горох.

  Відомими вченими в галузі аграрної економіки стали випускники факультету обліку і фінансів 

  О.В. Олійник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів; Т.І. Олійник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства; 
  І.В. Кошкалда – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру; В.К. Горкавий – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики і економічного аналізу.

    Випускники факультету працюють на посадах провідних спеціалістів обласних і районних департаментів агропромислового комплексу, банків, КРУ, головними спеціалістами сільського господарських підприємств України, Росії, Білорусі. Рівень  знань випускників факультету відповідає світовим вимогам. Успішно закінчили магістратуру в США Т.М. Огійчук та Г.А. Гончаренко. Остання працює сьогодні керівником фінансово-аналітичного відділу великого шпиталю у Сан-Дієго штату Каліфорнія, а Т.М. Огійчук є генеральним директором ТОВ «Сплави» і консультантом іноземних фірм (США) з фінансових інвестицій в аграрний сектор України і Росії. Інший випускник, Ю.Б. Салюк очолює роботу облікового відділу будівельної компанії у Лондоні. Мають власний бізнес: у Данії – С. Глєбкіна, у Німеччині – С. Захожий.

    На факультеті здійснюється плідна науково-дослідна робота. За останні п’ять років викладачами й аспірантами було захищено 4 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

   Зараз до складу факультету обліку і фінансів входять чотири кафедри: бухгалтерського обліку і аудиту, яку очолює професор М.Ф. Огійчук; статистики і економічного аналізу – професор В.К. Горкавий; фінансів – професор О.В. Олійник; економічної теорії – професор Г.П. Пасемко.

   Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту є провідною випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

На кафедрі працює 12 викладачів, серед яких 10 кандидатів економічних наук, з них 3 – професори, 3 – доценти, 3 – старші викладачі, 1 – асистент.

Огійчук Микола Феодосійович


   Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту як профільна на факультеті є одним з найпотужніших наукових та навчальних центрів країни. Колектив кафедри пишається своєю науковою школою, яка розробила систему бухгалтерського обліку для сільськогосподарських підприємств, використовувану на теренах колишнього СРСР. У роки незалежності кафедра постійно підтверджувала свій високий професіоналізм, виконуючи методологічні та практичні розробки на замовлення Міністерства аграрної політики і продовольства України, видаючи навчальну літературу й неодноразово перемагаючи на всеукраїнських конкурсах та стандартами», за авторством колективу кафедри на чолі із завідувачем кафедри М.Ф. Огійчуком, використовується нині у більшості вишів України, де готують фахівців з обліку і аудиту.

  На кафедрі є дві комп’ютерні аудиторії із сучасним обладнанням та лабораторія з розробки прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, де проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів і аспірантів.

   Як структурний підрозділ університету кафедра бере свій початок з 1884 р., коли в сільськогосподарському інституті в Новій Олександрії працював видатний статистик А.Ф. Фортунатов. Він очолював кафедру загальної, сільськогосподарської і лісової статистики, де читав курс бухгалтерського обліку. До організації економічного факультету самостійної кафедри бухгалтерського обліку не було. Вона була створена в 1948 р. і першим її завідувачем став професор С.Д. Бутко. Під його керівництвом було створено й теоретично обґрунтовано, а в 1958 р. впроваджено в практику сільськогосподарських підприємств України єдину уніфіковану систему бухгалтерського обліку, яку було розповсюджено на всі сільськогосподарські підприємства колишнього Радянського Союзу. Саме професор С.Д. Бутко підготував перший підручник з бухгалтерського обліку «Бухгалтерський облік в колгоспах» українською мовою обсягом 25 друк. арк., який у 1962 р. було також видано російською мовою.

   Кафедра протягом 15 останніх років є лідером з розробки спеціалізованих форм первинних документів, різних варіантів журнально-ордерної та меморіальної форм обліку для аграрних підприємств України. Останній варіант журнально-ордерної форми обліку було розроблено на замовлення Мінагрополітики України в співавторстві з ученими Українського національного аграрного університету, Інституту аграрної економіки, Київського національного економічного університету. Його, а також спеціалізовані форми первинних документів рекомендовано Міністерством агрополітики для впровадження в усі сільськогосподарські підприємства України. Результати наукових досліджень кафедри постійно є предметом обговорення на міжнародних науково практичних конферен-ціях, семінарах, вистав-ках. Позитивну оцінку нашій роботі дають провідні фахівці, зокрема члени науково-методичної ради “Облік, звітність і аудит у галузях АПВ Мінагрополітики та продовольства України.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

   Велику увагу кафедра приділяє практичній підготовці студентів. На базі провідних аграрних підприємств «ДП ДГ «Елітне» ІР НААНУ» Харківського району, «СТОВ «Степове» Балаклійського району Харківської області організовано кабінети з бухгалтерського обліку і фінансів, де зосереджений різноманітний практичний матеріал діяльності цих господарств, відповідне методичне обладнання і персональні комп’ютери. Для проведення практики підібрані й узгоджені з Харківським обласним управлінням сільського господарства відповідні об’єкти – господарства, де студенти проходять виробничу практику за фахом. Звіти про цю практику студенти захищають безпосередньо на виробництві перед комісією, до складу якої входять представники університету і спеціалісти виробництва. 

Студенти спеціальності «Облік і аудит» під керівництвом викладачів кафедри займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», зокрема у 2010 р. – І місце, у 2013 р. – ІІІ місце.

За останні п`ять років на кафедрі значно активізувалася наукова робота: у 2010–2014 рр. на кафедрі захищено шість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

   У 2013 р. науковці кафедри взяли участь у конкурсі інноваційних проектів IT-Kharkiv з проектом: «Електронный документооборот расчётов с поставщиками и покупателями через сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы».

Кафедра значно активізувала свою міжнародну діяльність і тривалий час підтримує зв`язки з Вашингтонським державним університетом (штат Вашингтон), Кубанським державним аграрним університетом (м. Краснодар Російської Федерації), Полоцьким державним університетом (м. Новополоцьк, Білорусь), про що свідчать укладені договори про співпрацю.

   За багаторічну роботу з підготовки висококваліфікованих спеціалістів кафедра нагороджена Листом подяки Президента України Л.Д. Кучми (1999 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки (2000 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2009 р.). Завідувач кафедри професор М.Ф. Огійчук нагороджений знаком «Відмінник освіти України», знаком «Відмінник аграрної освіти та науки України» ІІІ ступеня, Золотим значком Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів України. Професор М.І. Беленкова є лауреатом Міжнародної корпорації соціального партнерства «Європейська бізнес-асамблея» і має нагрудний знак міжнародного визнання імені Луки Пачолі (м. Оксфорд, Великобританія, 2004 р.).

Завідувач кафедри професор М.Ф. Огійчук очолює харківське територіальне відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, до складу якої входять 125 членів, у тому числі всі викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. У 2012–2014 р. викладачі кафедри підвищили кваліфікацію на базі Інституту обліку і фінансів НАААН України й отримали сертифікати «Сертифікований бухгалтер аграрного виробництва CAPA»

   Кафедра статистики і економічного аналізу є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку студентів за напрямом «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

На початок 2015 р. на кафедрі працює  вісім викладачів, серед яких один професор, сім доцентів, старший лаборант. Всі члени кафедри мають науковий ступінь кандидата економічних наук.

   Головним змістом роботи колективу кафедри є вдосконалення навчально-методичної, наукової і виховної роботи та підвищення якості підготовки фахівців для агропромислового комплексу.

Горкавий Володимир Кузьмич

    Згідно з чинними навчальними планами, кафедра забезпечує статистичну й аналітичну підготовку студентів шляхом вивчення таких дисциплін: «Університетська освіта», «Математична статистика», «Статистика», «Аграрна статистика», «Статистика ринку», «Економетрія», «Економіко-математичне моделювання», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз», «Соціальна відповідальність». Крім того, на агрономічному факультеті викладачі кафедри забезпечують вивчення курсу «Статистика», а в інституті післядипломної освіти – навчальних дисциплін «Статистика», «Аналіз господарської діяльності» і «Фінансовий аналіз».

   Згідно з чинними навчальними планами, кафедра забезпечує статистичну й аналітичну підготовку студентів шляхом вивчення таких дисциплін: «Університетська освіта», «Математична статистика», «Статистика», «Аграрна статистика», «Статистика ринку», «Економетрія», «Економіко-математичне моделювання», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз», «Соціальна відповідальність».

    Крім того, на агрономічному факультеті викладачі кафедри забезпечують вивчення курсу «Статистика», а в інституті післядипломної освіти – навчальних дисциплін «Статистика», «Аналіз господарської діяльності» і «Фінансовий аналіз».

   Для підвищення якості підготовки фахівців на кафедрі значну увагу приділяють впровадженню у навчальний процес активних методів навчання, зокрема аналізу конкретних виробничих ситуацій, індивідуальній і самостійній роботі студентів, залученню їх до наукової творчості, проведенню олімпіад, тестування студентів, комп’ютеризації.

   Важливим напрямом інтенсифікації навчального процесу є підготовка і видання навчально-методичної літератури.

    Обсяг видань зі статистичних і аналі-тичних дисциплін, виданих за останні п’ять років, становить біля 100 друк. арк.

   Щорічно у наукових виданнях (у т.ч. і в фахових) студентами факультету обліку і фінансів публікується біля 10 наукових праць.

  Колектив кафедри проводить дослідження з комплексної теми: «Розробка пропозиції щодо вдосконалення методології аналізу виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств і заходи підвищення ефективності їх використання в умовах реформування АПК».

 

Колектив кафедри статистики і економічного аналізу

   Результати наукових досліджень кафедри використовуються в навчальному процесі, зокрема під час вивчення питань ресурсного потенціалу, аналізу формування та диференціації доходів сільськогосподарських виробників, продуктивності аграрної праці, взаємовідносин підприємств аграрного сектора, ефективності агропромислового виробництва в умовах багатоукладної економіки, використання рейтингів в економічному аналізі.

   Кафедра фінансів – одна  з наймолодших кафедр нашого університету.

Олійник Олександр Васильович

   ЇЇ було створено 27.07.1997 р. на базі кафедри бухгалтерського обліку і фінансів. Кафедра забезпечує підготовку спеціалістів усіх форм навчання на факультетах обліку і фінансів (спеціальності «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит»), менеджменту і економіки (спеціальності «Менеджмент», «Економіка підприємств»), інженерів землевпорядкування, захисту рослин. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці слухачів Інституту післядипломної освіти.   

За роки існування кафедрою підготовлено понад 500 фахівців у сфері фінансів і бухгалтерського обліку. Це фінансисти і обліковці  для аграрного галузі національної економіки, фінансово-контрольних органів, банківської сфери і податкової інспекції.

   У складі кафедри один професор, доктор економічних наук; сім доцентів і старших викладачів, кандидатів економічних наук; один викладач без наукового ступеня. Завідувач кафедри – д-р екон. наук, професор О.В. Олійник.

   Кафедра фінансів повністю забезпечена навчальними програмами й обладнанням. Кафедра оснащена комп’ютерною технікою, є окремий комп’ютерний клас.

   Плідною є видавнича діяльність кафедри фінансів, за час існування якої видано понад 50 підручників і навчальних посібників, близько 10 монографій, більше 200 методичних розробок, декілька десятків наукових статей. За останні десять років кафедрами факультету видано п`ять навчальних посібників з грифом МОН України і Мінагрополітики України.

Колектив кафедри фінансів

   Високий рівень характеризує науково-дослідну роботу студентів факультету. Зокрема на кафедрі фінансів працює науковий студентський гурток, який нараховує у своєму складі 15 студентів. Восени та навесні кожного року проводяться наукові конференції студентів з виданням матеріалів студентських наукових праць.

Кафедра економічної теорії заснована в 1876 р. і є однією з найстаріших у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Нині кафедрою завідує доктор наук з державного управління, професор Г.П. Пасемко.

Пасемко Галина Павлівна

   Кафедра щорічно виконує значний обсяг наукової, методичної та виховної роботи. Вона бере участь у розробці комплексної наукової програми «0109U003672 «Система економічних відносин аграрної сфери в умовах глобалізації: закономірності розвитку». Усі викладачі здійснюють наукові дослідження відповідно до наукової тематики кафедри. На цей час на кафедрі закріплено чотирьох аспірантів та одного здобувача.

 Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових, міжнародних, республіканських, університетських конференціях, проходять міжнародні стажування. Тільки за минулі п’ять років таких виступів було 54, а працівники кафедри стажувались  у Польщі і США. За цей час кафедра видала понад 130 публікацій, статей і тез обсягом 120,0 ум.-друк. арк. Традиційним стало проведення кафедральної конференції «Докучаєвські читання», яку готують усі викладачі кафедри спільно зі студентами університету, популяризуючи економічну теорію.

   На кафедрі за минулі 25 років підготовлено 12 кандидатів і 2 докторів наук.

Колектив кафедри економічної теорії

   Продовжуючи традиції наукових шкіл С.Д. Бутка, Г.І. Войчука. О.Ф. Галкіна, професори В.К. Горкавий, М.Ф. Огійчук, О.В. Олійник створили власні напрями в аграрній економіці, які плідно працюють над підготовкою науково-педагогічних кадрів. Кожний з них підготував понад 10 кандидатів наук. При факультеті обліку і фінансів діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), яку очолює доктор економічних наук, професор О.В. Олійник.

   Студенти факультету є постійними учасниками предметних олімпіад і конкурсів на рівні університету, області, регіону, держави, де неодноразово ставали переможцями та призерами.

   Викладачі факультету мають суттєві здобутки щодо впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи, розробки та апробації навчально-методичних комплексів з дисциплін, які викладаються за вказаною системою. Розробка та видання робочих програм і методичних вказівок для дисциплін, що викладаються за вимогами кредитно-модульної системи, сприяють чіткій організації аудиторної і особливо самостійної роботи студентів, набуттю ними навичок роботи з навчальною, науковою та довідковою літературою; забезпечує систему оцінювання поточної успішності студентів.

   На факультеті ведеться плідна видавнича діяльність. В останні роки були видані такі підручники та посібники: «Статистика» (В.К. Горкавий), «Аграрна статистика» (В.К. Горкавий, О.С. Ментей, В.В. Ярова), «Бухгалтерській облік на сільськогосподарських підприємствах» (за редакцією М.Ф. Огійчука), «Фінансовий та управлінській облік на сільськогосподарських підприємствах» (за редакцією М.Ф. Огійчука), «Теорія бухгалтерського обліку» (В.С. Білоусько, М.І. Беленкова), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова, І.В. Горковенко, Ю.С. Воскобойнік), «Аудит» (М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна), «Страхування» (О.М. Калашніков), «Податки в АПК» (О.В. Олійник, І.В. Філон), «Фінансовий ринок» (Т.В. Калашнікова).

З 2004 р. факультет є співзасновником всеукраїнського науково-практичного журналу «Облік і фінанси АПК», а також бере участь у підготовці і виданні «Вісника ХНАУ».

   Сьогодення факультету – це сучасні технології навчального процесу, потужна матеріальна база, глибока теоретична та практична підготовка студентів, які після закінчення факультету є затребуваними фахівцями на ринку праці.

   Студенти користуються перевагами навчання у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серед яких: розташування в екологічно чистому навчальному містечку в межах м. Харкова; найдешевша вартість контракту з-поміж інших вишів регіону; повне забезпечення гуртожитком; можливість проходити тривалу практику і стажування у країнах Європи та США; сприяння розвитку творчих, спортивних і лідерських якостей.

   Виховна робота здійснюється під керівництвом заступників декана, доцентів Пеняк Ю.С. та Рагуліної І.І. як протягом навчального процесу в університеті, так і в позаурочний час у гуртожитку № 1. Щороку в гуртожитку проходять цікаві заходи «Краща страва поверху», «День Святого Валентина», «Чаювання студентів нового набору», тематичні виховні години.

   Нині значна увага на факультеті приділяється культурно-масовій роботі. Щороку, студенти на чолі з головою профбюро факультету обліку і фінансів, старшим викладачем С.І. Василішиним, представляють звітні концерти художньої самодіяльної творчості «Студентська осінь» і «Студентська весна» та беруть участь у регіональному конкурсі «Софіївські зорі».

   Доброю традицією на факультеті стало щорічне проведення туристичного зльоту студентів і викладачів, на яке запрошують як студентів нового набору, так і старшокурсників. Обов`язковою на святі є дегустація польової каші від кожної з команд.

   Два роки поспіль на факультеті проводиться інтелектуальний конкурс «Бухгалтерський брейн-ринг», на який запрошуються і студенти технікумів Харківської області, де здійснюється підготовка за фахом «Облік і аудит».

   Значну увагу на факультеті приділяють і спортивній роботі: наші студенти беруть активну участь у змаганнях ХНАУ з волейболу, баскетболу, футболу (чоловічі та жіночі збірні), армрестлінгу, гирьового спорту, важкої та легкої атлетики, настільного тенісу, шах тощо.    За спортивну роботу на факультеті відповідає доцент О.В. Горох.

 

Напередодні 200-річчя факультет відкритий для перспектив і з упевненістю крокує у майбутнє.

    

Авторизація