Опубліковано: 13-11-2015, 10:15 / Переглядів: 337 / Новини / Наукова діяльність / Жизнь замечательных людей


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ


 

         Кафедра загальної хімії створена у 1882 р., хоча хімічні дисципліни в   сільсько­господарському інституті викладалися ще з 1818 р. Одним із перших викла­дачів хімії був професор Й.Ф. Белза (1836-1858).  З 1873 р. професором хімії  був призначений В. Ю. Ріхтер, відомий як автор під­ручників з органічної та не­органічної хімії. Підручни­ки В.Ю. Ріхтера витримали багато видань і були пере­кладені різними європей­ськими мовами. У 1886 р. ним було написано розділ у посібнику з аналітичної хімії, виданому під керів­ництвом Д. І. Менделєєва. У цей час було створено одну з перших в інституті хімічних лабораторій, якою з 1874 до 1880 рр. керував професор М. Г. Лей. Він також читав лекції з загальної і аналітичної хімії.

          Першим завідувачем кафедри хімії став Є.Є. Вагнер, один із найбільш талановитих учнів О. М. Бутлерова. Він був відомим пред­ставником російської школи хіміків-органіків і видатним дослідником терпенів. На ка­федрі працював також  О. Є. Арбузов, який пізніше став двічі лауреатом Державної пре­мії, академіком. Його наукові дослідження були присвячені розвитку теорії хімічної бу­дови молекул, каталізу, хімічній технології.

          У 1914 р. відбувся переїзд сільськогоспо­дарського інституту з Польщі до Харкова. Тут відбулося створення кафедри органічної хімії. Першим завідувачем кафедри стає ви­пускник інституту, член-кореспондент АН БРСР, професор, доктор хімічних наук П. С. Пищимука (1917-1950 рр.). Завідувачами кафедри також були: 1950-1954 рр. — член- кореспондент АН УРСР, професор, доктор хімічних наук  І.І. Стрєлков; 1954-1957 рр. — доцент, кандидат хімічних наук Л. Ф. Шпеєр; 1957-1965 рр. — професор, доктор хімічних наук П. С. Пищимука; 1965-1971 рр. — до­цент Л. Ф. Шпеєр. За час існування кафедри органічної хімії було створено цілий ряд но­вих інсектофунгіцидів, про­довжувалися дослідження хімії природних смолис­тих речовин, було органі­зовано підсочку сосни на території України і роз­робки кафедри були по­кладені в основу технології переробки живиці на п'яти створених заводах. Керував цією роботою професор П.С. Пищимука. Парале­льно розвивалися теоре­тичні уявлення про хімію барвників, а також дослі­джувалися термодинаміч­ні закономірності органіч­них реакцій (І. І. Стрєлков, Л. Ф. Шпеєр). 

     Кафедру неорганічної й аналітичної хімії після пе­реїзду інституту до Харко­ва очолив професор І. С. Телетов (до 1947 р.).У період з 1947 до 1973 рр. цю кафедру очолював доктор технічних наук, професор Й. С. Галінкер.  


Колектив кафедри, 1949 р. 1-й ряд: третій праворуч завідувач кафедри, професор Й.C. Галінкер 


 

Наукову діяльність кафедри було спрямовано на дослідження розчинів у широкому інтервалі температур і тиску. Фундаментальні теоретичні роботи школи Й. С. Галінкера знайшли практичне втілення у виробництві: відкриття першого у країні цеху з виробництва натрію і калію, розро­блено нові методи промислового одержан­ня водню і пероксиду водню. Тісні стосунки зв'язували колектив кафедри із Сумським, Рубежанським і Волзьким хімкомбінатами. Велика увага приділялася в цей час і методи­ці викладання хімічних дисциплін.

 

 Й. С. Га­лінкер у співавторстві з доцентом кафедри П. І. Медвєдєвим видали підручник «Физическая и коллоидная химия», яким донині користуються в навчальному процесі. 197Ір. стає роком об'єднання кафедр органічної і неорганічної хімії в кафедру загальної хімії. У наступні роки кафедру за­гальної хімії очолювали:

 

  • 1973-1978 рр. — доцент, кандидат технічних наук В. П. Чиненко;
  • 1978-1983 рр. — доцент, кандидат фармацевтичних наук В. І. Гордієнко; 1983-1999 рр. —  доцент, кандидат хімічних наук Л. А. Сисоєв;  
  • 1999-2009рр.—доцент,кандидат хімічних наук О М. Дубина;  
  • 2009–2011 рр. – професор, доктор хімічних наук О.Є. Васюков;
  • З грудня 2011 р. завідувачем кафедри стала кандидат хімічних наук, доцент Свіщова Яна Олександрівна.

Колектив кафедри  загальноi  хiмii   1995 р. (в перщому ряду  другий праворуч-завідувач кафедри  Л. А..Сисоєв )


Лаборанти   кафедри  1989р.-підготовка лабораторних занять 


 Колектив кафедри  загальноi  хiмii   2009 р. (в перщому ряду  другий праворуч-завідувач кафедри О.М.  Дубина )


Колектив кафедри  загальноi  хiмii  у 2011 р.  (в перщому ряду  другий праворуч-завідувач кафедри О.Є. Васюков  )


  Останні 30 років на кафедрі продовжувалися- традиційні дослідження в галузі фізико-хімії розчинів та електрохімії , а також здійснювався пошук нових підходів до викладання хімічних дисциплін в аграрному ВНЗ.  Результати робіт з впровадження   наукових дослiджень у виробництво, зокрема  на Сумському хiмiчному  комбнатi  , були оформлені в цiлий  ряд авторських свідоцтв і патентів СРСР(доцент В.П. Чиненко). Результати методичних пошуків стали матеріалом ,монографії доцента В.І. Гордієнка , в якій здійснювався пошук нових підходів до цілого ряду посібників і методичних вказівок.  Під керівництвом доцента Л. А. Сисоєва на  кафедрі  було започатко­вано новий напрям науко­вих досліджень — біохімія стресу. Пізніше об'єктами кафедральних досліджень стають мембранні проце­си, процеси  комплексоутворення за участю високомолекулярних комп­лексуючих матеріалів (комплекситів) у водних і не­водних розчинах.

    Кафедра загальної хімії в числі перших почала здійснювати перехід на викладан­ня хімічних дисциплін відповідно до вимог КМСОНП. При цьому велика увага приді­лялася (робота в цьому напрямку продо­вжується) створенню відповідної методичної бази. За останній час буди створені нав­чально-методичні комплекси навчальних дисциплін, тестові та контрольні завдання для контролю поточної успішності і під­сумкової оцінки знань, проблемні питання для ІНДЗ тощо. З метою поглиблення са­мостійної роботи студентів виданий цілий ряд методичних матеріалів, серед яких слід відзначити навчальний посібник для іноземних  студентiв  підготовчого відділення:   « Хімія» (2012 р.), навчальний посібник «Лаборатор­ний практикум з органічної хімії» (2015 р.), методичні вказівки  Кількісний аналіз»(2011 р.),  лабораторний практикум «Фізична і колоїдна хімія» (2009 р.), посібник з курсу аналітичної хімії «Кількісний ана­ліз» (2009 р.), створено цілий ряд методич­них матеріалів для студентів заочної форми навчання. Крім того, викладачами кафедри відповідно до графіка проводяться додаткові заняття, на яких студенти можуть отрима­ти індивідуальні консультації, розглянути більш детально проблемні питання тощо.

    Досвід викладання хімічних дисциплін кафедри був матеріалом для доповідей як на науково-методичних конференціях ХНАУ, так і на аналогічних республіканських захо­дах

   Про високий рівень підготовки студентів свідчить їх участь у хімічних олімпіадах, які мають ступеневий характер: олімпіади на факультетах — університетська олімпіада — Республіканська олімпіада, яка останніми роками проводиться в м. Одесі. Студентка факультету агрохімії та ґрунтознавства Тетя­на  Ястреб у 2006 р. стала переможцем олім­піади, студенти агрономічного факультету В. Уткін і В. Дмух посідали п'яте місце у 2008 і 2009 рр. відповідно.

 На кафедрі працює студентський на­уковий гурток, робота якого побудована з принципом спiвпрацi кожнoго викладaча з декiлькома студентами 1-ІІ курсiв, якi  зацiкавилися тематикою наукових дослiджень. За результатами роботи  студенти ро доповiдi, що  були вiдзначенi призами та дипломами на наукових кoнференцiях ХНАУ, мiських, республiканських. Кафедра загальної хімії є загальноосвітньою ка­федрою і здійснює підго­товку студентів І і II курсів факультетів агрономічного профілю спеціальностей агрохімія і ґрунтознавство, агрономія, плодоовочівни­цтво і виноградарство, захист рослин, і лісо­ве господарство, екологія та охорона навко­лишнього середовища з хімічних дисциплін «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична та колоїдна хі­мія», «Органічна хімія», «Хімія з основами біохі­мії». Кафедра загальної хі­мії є складовою частиною підготовчого відділення для іноземних громадян Ки­таю, В'єтнаму, Йорданії та ін.

        Відповідно до плану науково-дослідних робіт на 2015!-2016 рр. на кафедрі загальної хімії проводять  дослідження за такими напрямами: 

  1. Удосконалення системи викладання хімічних дисциплін в аграрному ВНЗ, екологізація фундаментальних дисциплін хіміко-біологічного циклу.
  2. Фізико-хімічне дослідження водних і неводних розчинів: процеси комплексоутворення, йон-молекулярна взаємодія, електрохімічні реакції (шифр-3401).
  3. Удосконалення і стандартизація методик і засобів хіміко-аналітичного контролю якості ґрунтів і рослинної продукції.
  4. У 2013 р. доцент кафедри О.М. Дубина отримав патент на корисну модель № 102938 «Картон для виготовлення тари для довгострокового зберігання архівних документів». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.08.2013.

Нинішній склад кафе­дри: з грудня 2011 р. кафедру очолила доцент, кандидат хімічних наук  Свіщова Яна Олександрівна ; Дубина Олек­сандр Михайлович — кан­дидат хімічних наук, до­цент; Хименко Наталія Львівна — кандидат хіміч­них наук, доцент;  Шев­цова Ольга Олександрівна — кандидат хімічних наук,  старший ви­кладач , ви­кладач Будвицька Олена Миколаївна,  , старший лаборант  Лапко Людмила Анатоліевна., лаборант Румянцева  Iріна Евгенівна.


Колектив кафедри  загальної  хiмii   2015 р.: :злiва направо: Будвицька О.М.,  Лапко Л.А.,   Дубина О.М.,  Свищова Я.О.,  Хименко Н.Л.,  Шевцова  О.О., Румянцева I.Е.

    

Авторизація