Абітурієнту кафедри менеджменту і адміністрування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

  Менеджмент – це відмінна спеціальність для людей-лідерів, які здатні добре керувати іншими людьми, мотивувати їх на успіхи й досягнення.

  Посада менеджера – дуже цікава, і вона для тих, хто хоче активно працювати, мати повагу колег і пишатися результатами своєї праці. Якщо ви енергійні та комунікабельні, бажаєте постійного руху і кар’єрного зростання, стресостійкі й організовані, то шлях до успіху – це здобуття освіти за спеціальністю «Менеджмент».

  Для успішної професійної діяльності менеджер повинен уміти:

 • здійснювати планування і прогнозування діяльності фірми, підприємства;
 • розробляти заходи з постійного вдосконалення системи управління бізнесом;
 • аналізувати стан і виявляти причини недоліків систем управління;
 • здійснювати заходи щодо ліквідації недоліків;.
 • визначати мету і завдання діяльності та шляхи їх досягнення;
 • працювати з людьми й організовувати їх діяльність;
 • свідомо йти на обдуманий ризик;
 • приймати нестандартні рішення.

 

Менеджмент – це наука
і мистецтво досягнення успіху!

  Протягом навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти здобувачі вивчають такі дисципліни циклу професійної підготовки: Державне та регіональне управління, Теорія організацій, Менеджмент, Операційний менеджмент, Управління персоналом, Самоменеджмент, Управління інноваціями, Стратегічне управління, Адміністративний менеджмент, Правознавство, Адміністративне право, Господарське право, Фінанси, гроші та кредит, Економіка підприємства, Фінанси підприємства, Логістика, Облік і аудит, Маркетинг, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Міжнародні економічні відносини, Моделювання економічних систем, Інвестування, Система наукових методів організації праці, Економіка та соціологія праці, Економіка природокористування, Планування та організація виробництва на підприємствах АПК, Страхування.

  Протягом навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти здобувачі вивчають такі дисципліни циклу загальної та професійної підготовки: Договірне право, Методологія і організація наукових досліджень, Публічне адміністрування, Менеджмент організації, Корпоративне управління, Управління змінами, Управління проектами, Управління якістю, Фінансовий менеджмент, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією, Інвестиційний менеджмент, Бізнес-планування, Конфліктологія, Психологія управління, Методика викладання у вищий школі, Екологічний менеджмент, Дипломатичний протокол, Управління конкурентоспроможністю підприємства.

 

Менеджер – професія нашого часу!

  Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посадах:

 1. - керівника підприємства, відомства, організації;
 2. - керівних працівників апарату  органів державної влади;
 3. - керівника основних підрозділів у різних сферах діяльності;
 4. - керівника малих підприємств без апарату управління;
 5. - фахівця з управління проектами і програмами;
 6. - директора-розпорядника;
 7. - головного адміністратора;
 8. - менеджера з персоналу (постачання, збуту);
 9. - фахівця з аналізу ринку;
 10. - викладача навчального закладу;
 11. - наукового  співробітника;
 12. - радника, консультанта з економічних питань та ін.

 

Менеджери мають стійкий попит на ринку праці та широкі перспективи для подальшого кар’єрного і професійного  зростання.

Будуй свою кар’єру разом із нами!

Складові твого успіху

Академічна мобільність студентів

ПІЗНАВАЙ ГЕОГРАФІЮ, ПОДОРОЖУЮЧИ.

  Протягом навчання ви можете:

 • пройти стажування за кордоном, ознайомитися з лекціями професорів провідних навчальних закладів світу;
 • брати участь у міжнародних студентських конференціях, олімпіадах;
 • брати участь у літніх школах країн Європи.

 

Налагодження комунікації з провідними фахівцями у сфері менеджменту й адміністрування України та світу
в студентські роки

НАКОПИЧУЙ ДОСВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
 – ЦЕ ЗАПОРУКА ТВОГО УСПІХУ.

  Протягом навчання ви можете:

 • прослухати лекції керівників урядових і неурядових організацій;
 • побачити, як працює топ-менеджмент провідних компаній;
 • брати участь у з’їздах та форумах роботодавців.

 

Навчайся та працюй – індивідуальний план допоможе

БУДУЙ КАР’ЄРУ ОДНОЧАСНО З НАВЧАННЯМ.

  Протягом навчання ви можете отримати роботу і навчатися за індивідуальним планом. Це допоможе здобувати знання в університеті
та набути практичного досвіду.

 

Перелік конкурсних предметів
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для
ОР "Бакалавр"

Для вступників на місця державного замовлення та контракт

(відкриті та небюджетні пропозиції)

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

  Мінімальний конкурсний бал при вступі на місця державного замовлення – не менше 125 балів.

  Мінімальний конкурсний бал при вступі на контракт – не  менше 100 балів.

  Мінімальна кількість балів з будь-якого конкурсного предмета ЗНО для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

 

 Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра або фахового молодшого бакалавра

(бакалавра, спеціаліста, магістра)

  При вступі на основі диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра або фахового молодшого бакалавра зарахування відбувається за результатами ЗНО з двох предметів та відповідного фахового вступного випробування.

При вступі на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра зарахування відбувається за результатами відповідного фахового вступного випробування.

Перелік конкурсних предметів

 1. Українська мова і література
 2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

  Небюджетні конкурсні пропозиції (тільки контракт)другий предмет на вибір вступника.

  Дійсні сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 рр.

 

МАГІСТРАТУРА

  Зарахування відбувається за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та відповідного фахового вступного випробування, а при вступі тільки на контракт на основі диплома спеціаліста або магістра – вступного іспиту з іноземної мови, складеного в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, та відповідного фахового вступного випробування.

  Дійсними є сертифікати ЄВІ 2020 і 2021 рр.

  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішення стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва й держави в цілому.

  

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» в ХНАУ – це підготовка управлінської еліти за міжнародними стандартами на принципах:

 • формування мультидисциплінарних умінь і навичок для роботи у бізнес-середовищі та державних органах влади;
 • практичної підготовки на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємств;
 • отримання досвіду від провідних практиків країн світу;
 • вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням.

 

  Протягом навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти здобувачі вивчають такі дисципліни циклу професійної підготовки: Історія та теорія державного управління, Теорія організації, Менеджмент, Самоменеджмент, Маркетинг, Управління персоналом, Інституціональна економіка, Управління інноваціями, Стратегічне управління, Адміністративний менеджмент, Місцеве самоврядування, Адміністративне право, Регіональна економіка, Фінанси, гроші та кредит, Економіка підприємства, Бухгалтерський та податковий облік, Фінанси підприємства, Методика прийняття управлінських рішень, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Адміністративне діловодство, Економічна інформатика, Зовнішньоекономічна політика, Управління конфліктами, Управління проектами, Антикризове управління, Соціальна політика та соціальний захист, Управлінське консультування, Грошово-кредитна політика, Економічний аналіз.

  Протягом навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти здобувачі вивчають такі дисципліни циклу загальної та професійної підготовки: Іноземна мова в професійній діяльності, Право в публічному управлінні, Організація наукових досліджень, Територіальне управління, Державне управління в економічній сфері, Економічна політика та соціальний розвиток, Публічне адміністрування, Мотиваційна діяльність в публічному адмініструванні, Публічні фінанси, Кадрова політика і державна служба, Інвестиційне проектування, Психологія управління, Електронне врядування, Технології публічного адміністрування, Обґрунтування стратегічних рішень та оцінювання ризиків.

  

Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посадах:

 • керівників та заступників керівників різнопрофільних міністерств, Верховної Ради України, адміністрації Президента України, органів місцевої влади;
 • керівників служб внутрішньої безпеки міністерств і органів місцевої влади;
 • керівників апарату управління міністерств і місцевої влади;
 • керівників та спеціалістів неурядових організацій;
 • помічника керівника з економічних та соціальних питань;
 • керівника підрозділів, менеджерів транснаціональних корпорацій, вітчизняних  та іноземних компаній;
 • менеджерів із персоналу;
 • спеціалістів зі зв’язків із громадськістю та пресою;
 • керівника, заступника керівника, провідного спеціаліста служби фінансово-економічної безпеки підприємств усіх форм власності;
 • фінансового директора, заступника фінансового директора, радника керівника з питань фінансово-економічної безпеки;
 • ризик-менеджера, ризик-аналітика;
 • викладача навчального закладу;
 • наукового співробітника та ін.

 

    Будуй свою кар’єру разом із нами!

Складові твого успіху

 

Академічна мобільність студентів

ПІЗНАВАЙ ГЕОГРАФІЮ, ПОДОРОЖУЮЧИ.

Протягом навчання ви можете:

 • пройти стажування за кордоном, ознайомитися з лекціями професорів провідних навчальних закладів світу;
 • брати участь у міжнародних студентських конференціях, олімпіадах;
 • брати участь у літніх школах країн Європи.

 

  Налагодження комунікації з провідними фахівцями у сфері публічного управління й адміністрування України та світу
в студентські роки

 

НАКОПИЧУЙ ДОСВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
 – ЦЕ ЗАПОРУКА ТВОГО УСПІХУ.

  Протягом навчання ви можете:

 • прослухати лекції керівників урядових і неурядових організацій;
 • побачити, як працює топ-менеджмент провідних компаній;
 • брати участь у з’їздах та форумах роботодавців.

 

Навчайся та працюй – індивідуальний план допоможе

БУДУЙ КАР’ЄРУ ОДНОЧАСНО З НАВЧАННЯМ.

  Протягом навчання ви можете отримати роботу і навчатися за індивідуальним планом. Це допоможе здобувати знання в університеті
та набути практичного досвіду.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для ОС "Бакалавр"

Для вступників на місця державного замовлення та контракт

(відкриті та небюджетні пропозиції)

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

  Мінімальний конкурсний бал при вступі на місця державного замовлення – не менше 140 балів.

  Мінімальний конкурсний бал при вступі на контракт – не менше 140 балів.

 

  Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра або фахового молодшого бакалавра

(бакалавра, спеціаліста, магістра)

При вступі на основі диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра або фахового молодшого бакалавра зарахування відбувається за результатами ЗНО з двох предметів та відповідного фахового вступного випробування.

При вступі на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра зарахування відбувається за результатами відповідного фахового вступного випробування.

Перелік конкурсних предметів

 1. Українська мова і література
 2. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Небюджетні конкурсні пропозиції (тільки контракт)другий предмет на вибір вступника. Дійсні сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 рр.

 

МАГІСТРАТУРА

  Зарахування відбувається за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та відповідного фахового вступного випробування, а при вступі тільки на контракт на основі диплома спеціаліста або магістра – вступного іспиту з іноземної мови, складеного в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, та відповідного фахового вступного випробування.

  Дійсними є сертифікати ЄВІ 2020 і 2021 рр.

 

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів – з 1 липня до 23 липня. Реєстрацію кабінетів можна провести в нашій приймальній комісії.

 

Подача заяв і документів

з 14 липня до 23 липня.

Проїзд до університету: від станції метро «Індустріальна» автобусами      № 1200, № 186 до зупинки «ХНАУ».

 

 Оновлено: 15-02-2021, 10:34 / Переглядів: 1 132
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок