Агрономічний факультет

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

 п/в “Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,

корпус 2, поверх 3, к.310

E-mail:

agrofak@knau.kharkov.ua

agrofak.knau@gmail.com

Герб факультету
Декан

Романов Олексій Васильович

кандидат с.-г. наук, доцент 

корпус 2, поверх 3, к. 310, 

тел.: (0572) 99-77-20; моб.: (067) 318-13-19

Заступник декана

з навчально-виховної роботи

Брагін Олександр Миколайович

кандидат с.-г. наук, в.о. доцента 

корпус 2, поверх 2, к. 222

тел.: (0572) 99-77-50

E-mail:

 oleksbragin@gmail.com

Заступник декана

з навчально-методичної роботи

Міхєєв Валентин Григорович

кандидат с.-г. наук, доцент

корп. ІІ, поверх 4, к. 402

тел.: (0572) 99-77-40

E-mail:

mixeev.valentin@outlook.com

Заступник декана

з адміністративно-господарської

роботи

 Крохін Станіслав Васильович

кандидат с.-г. наук, доцент

корп. IV, поверх 1, к. 101

тел.: (0572) 99-79-60

 E-mail:

staskrohin@ukr.net

   

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ розвитку АГРОНОМІЧНОГО факультету

   Агрономічний факультет ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є найстарішим серед агрономічних факультетів аграрних вузів України. Він був заснований одночасно з університетом у 1816 році. У різні роки факультет очолювали професори В.І. Рижутін, О.М. Можейко, Г.В. Корнєв, В.С. Цибулько, Д.І. Фурсов, Є.М. Огурцов; доценти В.Д. Рождественський, В.Т. Бортовий, В.В. Леус. Із 2012 р. деканом факультету є доцент Романов Олексій Васильович.

   За час існування факультету на його денному та заочному відділеннях підготовлено понад 20 тис. агрономів, 550 магістрів для зарубіжних країн, а також 170 кандидатів і докторів наук. Нині на факультеті навчаються 665 студентів денної форми навчання та 568 - заочної.

   Сьогодні факультет здійснює підготовку здобувачів денної та заочної форми навчання за напрямом «Агрономія» та двома спеціальностями: 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво і виноградарство».

 

І. Склад та структура факультету

   До складу факультету входять десять кафедр: кафедра рослинництва (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Рожков Артур Олександрович); кафедра плодоовочівництва і зберігання (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Яровий Григорій Іванович); кафедра ґрунтознавства (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Дегтярьов Василь Володимирович); кафедра агрохімії (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Філон Василь Іванович); кафедра землеробства ім. О.М. Можейка (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Шевченко Микола Вікторович); кафедра генетики, селекції та насінництва (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Тетяна Іванівна); кафедра мовних дисциплін (завідувач – кандидат філологічних наук, професор ХНАУ Герман Людмила Володимирівна); кафедра загальної хімії (завідувач – кандидат хімічних наук Свіщова Яна Олександрівна), кафедра педагогіки, психології та права (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Євсюков Олександр Феліксович) та кафедра технічного забезпечення агропромислового виробництва (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Міхальченко Степан Адамович).

   Випусковими кафедрами є кафедри рослинництва, плодоовочівництва і зберігання, ґрунтознавства, агрохімії, землеробства ім. О.М. Можейка, генетики, селекції та насінництва.

   Нині на факультеті працює 116 чоловік, з них 11 докторів наук, професорів; 61 кандидатів наук, в т.ч. 33 доценти. Забезпеченість науковими ступенями випускаючих кафедр становить 77-100 %.

   Динаміка зарахування здобувачів ОС «бакалавр» на 1 курс навчання за спеціальністю "Агрономія" денної форми навчання за звітний період характеризується наступними тенденціями: у 2012 р. – 119 осіб, 2013 р. – 108 осіб, 2014 р. – 99 осіб, 2015 р. – 81 особа, 2016 р. – 94 особи, 2017 р. – 119 осіб.

   До числа здобувачів ОС «магістр» денної форми навчання було зараховано: у 2012 р. – 34 особи, 2013 р. – 39 осіб, 2014 р. – 48 осіб, 2015 р. – 75 осіб, 2016 р. – 122 особи, 2017 р. – 129 осіб.

   По заочній формі навчання кількість зарахованих студентів на ОС «бакалавр» скоротилася з 79 осіб у 2012 р. до 46 чол. у 2017 р.: у 2012 р. – 79 осіб, 2013 р. –86 осіб, 2014 р. – 70 осіб, 2015 р. – 58 осіб, 2016 р. – 46 осіб, 2017 р. – 46 осіб.

   До числа здобувачів ОС «магістр» заочної форми навчання було зараховано: у 2015 р. – 63 особи, 2016 р. – 135 осіб, 2017 р. – 120 осіб.

 

ІІ. Наукова робота

   За останні роки співробітниками факультету було активізовано науково-дослідну роботу, за результатами якої захищено три докторські дисертації (Рожков А.О., Шевченко М.В., Распопіна С.П.) та двадцять кандидатських (Головань Л.В., Кошляк Л.В., Крохін С.В., Івакін О.В., Сухова Г.І., Гавва Д.В., Гепенко О.В., Панкова О.В., Лиманська С.В., Дідух Н.О., Панасенко О.С., Панасенко О., Моргунова О.І., Дугарь Ю.В., Клименко І.В., Чернобай С.В., Чередниченко І.В., Белінський Ю.В., Куцегуб Г.О., Дегтярьов Ю.В.). Успішному виконанню та захисту дисертаційних досліджень сприяють наступні фактори:

- атестація аспірантів і докторантів, які звітують як на кафедрах, так і на засіданнях Вченої ради факультету;

- наявність у Харківському НАУ аспірантури та докторантури за спеціальністю 201 – агрономія.

- продуктивна робота спеціалізованої вченої ради К64.803.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика», 06.01.09 «Рослинництво».

- наявність збірника наукових праць «Вісник ХНАУ» серія «рослинництво, селекція, генетика і плодоовочівництво»), який входить до переліку фахових видань України.

   Тематика наукових досліджень факультету сформована з урахуванням потреб науки і практики аграрного сектора і відображає специфіку наукових шкіл кафедр:

   Щороку факультет проводить дві Міжнародні науково-практичні конференції, приймає участь у підсумковій конференції професорсько-викладацького складу університету.

 

ІІІ. Наукова робота студентів

   На всіх кафедрах факультету діють наукові студентські гуртки. На факультеті щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, у яких активно беруть участь як здобувачі ОС «бакалавр», так і здобувачі ОС «магістр».

  Щороку здобувачі агрономічного факультету беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з «Агрономії», «Ґрунтознавства» та «Біології», а також у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з "Агрономії», де виборюють призові місця.

   На базі агрономічного факультету ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протягом 2015-2017 рр. проводився другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Агрономії», з 2013 року і по теперішній час агрономічний факультет ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є базовим закладом проведення 2-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ґрунтознавство», в ході проведення яких всі учасники відмічали високий рівень організації і проведення зазначених заходів. Зауважень та негативних відзивів від жодного з учасників не було. Тому факультет і в подальшому буде подавати заявку в Міністерство освіти та науки України на проведення Всеукраїнських олімпіад і конкурсів.

  

IV. Навчально-методична робота

   Щодо забезпечення навчального процесу літературою, слід зазначити що абсолютно всі дисципліни в повній мірі забезпечені навчальною-методичною літературою та навчально-методичними комплексами. Протягом останніх років професорсько-викладацьким складом кафедр проведена значна робота щодо забезпечення навчального процесу методичними матеріалами. Тільки за останній рік кафедрами випущено 4 монографії, 5 навчальних посібників, конспекти лекцій, методичні вказівки.

 

V. Практична підготовка студентів

   Одним із важливих складових формування професійних здібностей фахівця виступають навчальні та виробничі практики. Практична підготовка студентів спрямована на здобуття навичок та умінь вирішувати конкретні питання, пов’язані з виробничою діяльністю. Питання практичної підготовки щорічно розглядається на засіданнях відповідних кафедр та вченій раді факультету. Підводячи підсумки навчальних практик навчального року, рада факультету дала позитивну оцінку щодо рівня їх підготовки та проведення, схваливши позитивний досвід кафедр які задіяні у проведенні навчальних та виробничих практик.

   Студенти факультету проходять практику на дослідних полях ХНАУ, а також в аграрних підприємствах різних форм власності і господарювання більш ніж 10 областей України (на Краснокутській, Артемівській станції розсадництва, Харківській овочевій фабриці, у Селекційно-генетичному інституті НААН (м. Одеса), Інституті зернового господарства НААН (м. Дніпропетровськ), Інституті овочівництва і баштанництва (Харківська область), Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, Агрофірмі «Сади України», ФГ «Альфа» (Золочівський район та інші). Студенти мають можливість проходити виробничі практики та стажування не тільки у найкращих господарствах України, а також у Польщі, Франції, Болгарії, Великобританії, Німеччині, Фінляндії, Швеції, США, Данії та ін. В процесі проходження виробничих практик вони виконують науково-дослідну роботу, результати якої обговорюються на захисті звітів по практиці та студентських конференціях, а кращі роботи – на конференціях молодих вчених. За результатами практики здобувачі факультету приймають активну участь у конкурсі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на кращий звіт про виконання програми практики, де виборюють призові місця.

   Під час навчання студенти можуть отримати другу вищу освіту, а також пройти військову підготовку.

 

VI. Профорієнтаційна робота

   Агрономічний факультет активно займається профорієнтаційною роботою. За нами закріплено Дворічанський (кафедра плодоовочівництва і зберігання), Валківський (кафедра технічного забезпечення АПВ), Великобурлуцький (кафедра рослинництва), Печенізький (кафедра генетики, селекції та насінництва), Коломацький (кафедра землеробства), Шевченківський (кафедра ґрунтознавства), Сахновщанський (кафедра загальної хімії), Первомайський (кафедра агрохімії) райони, місто Люботин та місто Сахновщина (кафедра мовних дисциплін та кафедра педагогіки, психології та права). При проведенні днів відкритих дверей факультет забезпечує присутність абітурієнтів з цих районів, а також інших районів Харківської та інших областей. Протягом навчального року викладачами кафедр факультету здійснюються профорієнтаційні виїзди до шкіл відповідних районів, підтримується постійний зв'язок з директорами і їх заступниками з метою інформування майбутніх абітурієнтів щодо профорієнтаційних заходів в університеті та умов вступу до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   Постійно здійснюється розсилка грамот, подяк, запрошень, вітальних листівок на електронні адреси шкіл, відділів освіти, голів адміністрацій, керівників сільськогосподарських підприємств. Викладачами та аспірантами факультету проводилося розповсюдження листівок біля метро та в найбільш людних місцях міста Харків.

 

VIІ. Виховна робота

   Значну увагу на агрономічному факультеті приділяють організації побуту та відпочинку студентів (відповідальний – заступник декана Брагін О.М.). За підсумками університетських спартакіад факультет регулярно посідає призові місця. У міжфакультетських оглядах-конкурсах художньої самодіяльності агрономічний факультет є одним з лідерів.

   Значну увагу ми приділяємо виховній роботі у гуртожитках № 3 і №4. Тут студенти мають змогу займатися спортом в спеціальних спортивних кімнатах гуртожитку, організовувати вечори відпочинку разом із кураторами та мешканцями гуртожитку, проводити засідання студради. У конкурсі-огляді “Гуртожиток-наш дім” наші гуртожитки неодноразово посідають призові місця.

Керівництво факультету, профспілкове бюро, куратори академічних груп організовують для студентів екскурсії, поїздки, допомагають розкрити їх таланти та індивідуальні якості. Велика увага на факультеті приділяється вихованню патріотизму, гідності та пошани до звання студента ХНАУ і студента агрономічного факультету.

   Спортивно-масова робота. На факультеті проводиться культурно-масова і спортивна робота. Великою популярністю серед професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів університету користуються концерти художньої самодіяльності факультету. Значна частина студентів приймає активну участь в спортивних гуртках з багатьох видів спорту, відстоює спортивну честь університету і здобуває призові місця у внутрішньо вузівських та міжвузівських змаганнях.

   На факультеті ведеться активна культурно-масова робота. Студенти активно приймають участь у міжфакультетських оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, фестивальних концертах "Студентська осінь" та "Студентська весна", демонструючи високий рівень художньої культури.

   З метою творчої самореалізації студентів та наочного відображення факультетських подій та заходів створено творчий колектив по випуску стінгазети.

 

VIIІ. Матеріально-технічна база

   Навчальним обладнанням і аудиторіями кафедри факультету забезпечені повністю. На факультеті є комп’ютерні класи та відповідне програмне забезпечення, яке застосовується як в навчальному процесі, так і в науково-дослідній роботі викладачів, аспірантів та студентів. Активно впроваджується в учбовий та науково-дослідний процес всесвітня мережа Internet.

    В останні роки за допомогою провідних виробничників були осучаснені та облаштовані навчальні аудиторії. Оновлені стенди, відповідають вимогам наглядного навчального матеріалу і висвітлюють дидактичну інформацію. Робота з розвитку матеріально-технічного оснащення факультету з залученням провідних виробничників продовжується і на сьогодні.

 

IХ. Плани на 2018-2023 рр.

   Враховуючи аналіз роботи агрономічного факультету необхідно зосередити роботу на наступних перспективних напрямах:

 1. Ліцензувати нові спеціальності 208 "Агроінженерія", 015 «Професійна освіта» (015.18 Технології виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 103 «Науки про землю» ОР бакалавр.
 2. Пройти акредитацію на підготовку магістрів за спеціальністю 201 "Агрономія" освітньо-професійні програми «Агрономія», «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», «Насінництво та насіннєзнавство», «Агрохімія та ґрунтознавство», «Експертна оцінка ґрунтів», та за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство" освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство».
 3. Пройти акредитацію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 201 "Агрономія".
 4. З метою покращення якісного стану професорсько-викладацького складу за підтримки ректорату та наукової частини університету створити належні умови для підготовки та захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 5. Пройти атестацію збірника наукових праць Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія рослинництво, селекція, генетика і плодоовочівництво, який входитиме до переліку фахових видань України.
 6. Збільшення контингенту студентів як денної, так і заочної форми навчання вимагає посилення профорієнтаційної роботи. Популяризація серед молоді спеціальності агронома, агронома-плодоовочівника, агронома-селекціонера, агронома-насінника, агронома-агрохіміка і ґрунтознавця, розповсюдження інформації рекламного характеру про університет та факультети є невід’ємною частиною роботи кожного викладача незалежно від посади та звання. Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді повинна стати головним видом організаційної роботи викладача, результативність якої визначатиме термін роботи викладача у вузі. Посилити профорієнтаційну роботу на факультеті з метою розширення контингенту студентів як денної, так і заочної форми навчання, через виїзди до шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів, спілкування в соціальних мережах, а також через пошту, встановлення зв’язків з директорами навчальних закладів, максимальне використання особистих контактів з метою залучення потенційних абітурієнтів.
 7. Підвищити забезпеченість кафедр факультету сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.
 8. З метою удосконалення навчального процесу та покращення матеріально-технічної забезпеченості кафедр факультету посилити зв’язок з виробничими підрозділами; оновити договори на створення філій кафедр на виробництві та поновити роботу над виконанням госпрозрахункових тем.
 9. Посилити виховну роботу кураторів академічних груп.
 10. Посилити спортивну та культурно-масову роботу на факультеті.
 11. Невід’ємною частиною роботи кожного співробітника факультету незалежно від посади та звання є проведення патріотичного і культурного виховання серед студентської молоді.
 12. Важливою складовою підготовки фахівця-аграрія є його практична підготовка і тому актуальною задачею на сьогоднішній день є розширення баз практики для студентів факультету через укладення договорів з провідними сільгосппідприємствами, науково-дослідними установами, компаніями з іноземним капіталом тощо.

 

Х. Умови вступу

   На перший курс приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають повну загальну середню освіту, успішно витримали зовнішнє незалежне оцінювання і пройшли за конкурсом. Навчання студентів проводиться як за державним замовленням, частка якого становить 50 - 60 %, так і за контрактом.


   На агрономічному факультеті подані на ліцензування справи щодо підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей:

 

015 «Професійна освіта» (015.18 Технології виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

103 «Науки про Землю»

208 «Агроінженерія»


  

   На агрономічному факультеті подані на первинну акредитацію справи щодо підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами зі спеціальностей:

 


Новини факультету 

 


Конференції на факультетіОновлено: 21-02-2020, 09:25 / Переглядів: 68 058
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок