Відділ аспірантури та докторантури

Адреса і місце розташування:

Україна, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в Докучаєвське-2 навчальне містечко ХНАУ
 корп. 1, поверх 3, кімн. 304

Тел.: (0572) 99-73-01
Факс: (0572) 99-76-28

Email: asprdok@gmail.com

Завідувач аспірантури та докторантури

кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України

Бухало Олена Василівна

 Фахівець навчального відділу магістр

з економіки підприємства

Малиш Ірина Анатоліївна 

 

Положення про відділ аспірантури і докторантури

 

ПРАВИЛА

прийому на навчання до аспірантури

 у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2018 році

 Прийом до аспірантури у Харківському національному аграрному універси­те­ті ім. В.В. Докучаєва здійснюється за такими спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

 09 Біологія

 091 Біологія

 10 Природничі науки

 101 Екологія

 20 Аграрні науки та продовольство

 201 Агрономія

Спеціалізації:

 • агроґрунтознавство і агрофізика;
 • агрохімія;
 • загальне землеробство;
 • селекція і насінництво;
 • овочівництво;
 • рослинництво

 20 Аграрні науки та продовольство

 202 Захист і карантин рослин

Спеціалізації:

 • фітопатологія;
 • ентомологія

 05 Соціальні та поведінкові науки

 051 Економіка

 07 Управління та адміністрування

 073 Менеджмент


 

Програми вступних випробувань


 

Програми вступних випробувань (іноземна мова)


 


  

Загальні положення

 1. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

 2. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.

 3. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 -       коштів Державного бюджету України;

 -       коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

 

Вимоги до рівня освіти вступників

 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору

та зарахування на навчання

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заява на ім’я ректора з зазначенням шифру і найменування спеціальності;
 • висновок передбачуваного наукового керівника;
 • особовий листок по обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
 • копія диплому (магістра, спеціаліста) завірена у канцелярії ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • копія додатку до диплому завірена у канцелярії ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • витяг з протоколу засідання ради факультету про рекомендацію до вступу до аспірантури (надається в рік закінчення вищого навчального закладу);
 • реферат по темі дисертації або публікації у фахових виданнях;
 • відгук передбачуваного наукового керівника на реферат;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою ф. 086/о;
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії 1-4 та 11 сторінок паспорту;
 • копія трудової книжки (завіряти у відділі кадрів за попереднім місцем роботи);
 • 2 фото 6х5 (як на паспорт) та фото 3х4;
 • 3 папки (1 – швидкозшивач, 2 – картонні із зав’язками) та 5 конвертів;
 • паспорт, диплом, додаток до диплому – додаються особисто.

   

 2. Документи, які подають вступники до докторантури:

 • заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності та спеціалізації;
 • висновок передбачуваного наукового керівника;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
 • копія диплома (магістра, спеціаліста) завірена у канцелярії Університету;
 • копія додатку до диплома завірена у канцелярії Університету (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію до вступу до аспірантури (надається у рік закінчення закладу вищої світи);
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії 1-4, 11 сторінки паспорту;
 • трудова книжка оформлена у встановленому порядку;
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за попереднім місцем роботи;
 • 4 фото 3×4;
 • паспорт, диплом, додаток до диплому – подаються особисто.

 

Організація і проведення конкурсу

 1. Вступні випробування на навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

   -     вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

  -   вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 2. У разі одержання однакових оцінок на вступних випробуваннях переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу радою факультету, які успішно закінчили магістратуру, склали всі або деякі кандидатські іспити.

 3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування.

 4. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протягом 12 місяців.

V. Проведення вступних екзаменів

 Вступні іспити до аспірантури ХНАУ ім. В.В. Докучаєва проводяться предметними комісіями.

 VІ. Зарахування поза конкурсом

 Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

 

Діяльність відділу аспірантури і докторантури.


    Аспірантура та докторантура в університеті функціонують з 1924 р. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва відомий багатьма вченими, які у різні роки працювали у ньому та стали засновниками наукових шкіл. Ці наукові школи та їх послидовники продовжують працювати над актуальними питаннями науки відповідних спеціальностей і успішно готують науково-педагогічні і наукові кадри. Університет має достатню матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

  У 2015 р. захищені – 3 докторські і 12 кандидатських дисертацій в т.ч. 7 аспірантами і  чекають захисту ще 4 аспіранта і 2 докторанта; у 2014 р. захищені – 1 докторська і 23 кандидатські дисертації, в т.ч. 15 аспірантами.  З 2010 р. захищено викладачами, докторантами і аспірантами 13 докторських і 102 кандидатські дисертації.

  Готують докторські дисертації – 2 докторанта зі спеціальності 06.01.03 – «Агрогрунтознавство і агрофізика»; 4 докторанта зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами»; 1 докторант зі спеціалності 03.00.12 – «Фізіологія рослин». В аспірантурі навчається 53 аспіранта, у тому числі за спеціальностями з розділу: «Біологічні науки – 2 аспіранта;  «Економічні науки» – 22 аспірантів; «Сільськогосподарські науки» – 29 аспірантів, в т. ч. на комерційній основі навчається 6 аспірантів.Оновлено: 22-12-2018, 09:23 / Переглядів: 21 837
 

Авторизація