Відділ аспірантури та докторантури

Адреса і місце розташування:

Україна, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в Докучаєвське-2 навчальне містечко ХНАУ
 корп. 1, поверх 3, кімн. 304

Тел.: (0572) 99-73-01
Факс: (0572) 99-76-28

Email: asprdok@gmail.com

Завідувач аспірантури та докторантури

кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України

Бухало Олена Василівна

 Фахівець навчального відділу магістр

з економіки підприємства

Малиш Ірина Анатоліївна 

 

Положення про відділ аспірантури і докторантури

 

ПРАВИЛА

прийому на навчання до аспірантури

 у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2018 році

 Прийом до аспірантури у Харківському національному аграрному універси­те­ті ім. В.В. Докучаєва здійснюється за такими спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

 09 Біологія

 091 Біологія

 10 Природничі науки

 101 Екологія

 20 Аграрні науки та продовольство

 201 Агрономія

Спеціалізації:

 • агроґрунтознавство і агрофізика;
 • агрохімія;
 • загальне землеробство;
 • селекція і насінництво;
 • овочівництво;
 • рослинництво

 20 Аграрні науки та продовольство

 202 Захист і карантин рослин

Спеціалізації:

 • фітопатологія;
 • ентомологія

 05 Соціальні та поведінкові науки

 051 Економіка

 07 Управління та адміністрування

 073 Менеджмент


 

Програми вступних випробувань


 

Програми вступних випробувань (іноземна мова)


 

Вступна компанія

Етапи вступної компанії

Строки

Аспірантура

За державним замовленням (бюджет)

та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2019 р.

Строки проведення вступних випробувань

28 серпня – 04 вересня 2019 р.

Терміни зарахування вступників

До 07 вересня 2019 р.

За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Початок прийому заяв та документів

13 січня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

22 січня 2020 р.

Строки проведення вступних випробувань

23 січня – 29 січня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 01 лютого 2020 р.

Докторантура

Прийом документів

до 24 серпня 2019 року

 

  

Загальні положення

 1. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.
 2. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.
 3. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

     -  коштів Державного бюджету України;

     -  коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

 

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі на

2019-2020 навчальний рік

Спеціальність

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Аспірантура

051 «Економіка»

12 500 грн.

10 000 грн.

073 «Менеджмент»

12 500 грн.

10 000 грн.

091 «Біологія»

12 500 грн.

10 000 грн.

101 «Екологія»

12 500 грн.

10 000 грн.

201 «Агрономія»

12 500 грн.

10 000 грн.

202 «Захист і карантин рослин»

12 500 грн.

10 000 грн.

Докторантура

051 «Економіка»

15 000 грн.

073 «Менеджмент»

15 000 грн.

201 «Агрономія»

15 000 грн.

 

 Вимоги до рівня освіти вступників

    На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору

та зарахування на навчання

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності та спеціалізації;
 • висновок передбачуваного наукового керівника;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
 • копія диплома (магістра, спеціаліста) завірена у канцелярії Університету;
 • копія додатку до диплома завірена у канцелярії Університету (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію до вступу до аспірантури (надається у рік закінчення закладу вищої світи);
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії  1-4, 11 сторінки паспорту;
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за попереднім місцем роботи;
 • 4 фото 3×4;
 • паспорт, диплом, додаток до диплому – подаються особисто.

  

 1. Документи, які подають вступники до докторантури:
 • заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • список публікацій по темі дисертаційного дослідження оформлений у встановленому порядку;
 • розгорнути план-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • мотивований витяг із засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури;
 • витяг з протоколу вченої ради Університету про рекомендацію до зарахування до докторантури;
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії 1-4, 11 сторінки паспорту;
 • трудова книжка оформлена у встановленому порядку;
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за попереднім місцем роботи;
 • 4 фото 3х4;

 

Організація і проведення конкурсу

 1. Вступні випробування на навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

   -     вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

  -   вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 1. У разі одержання однакових оцінок на вступних випробуваннях переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу радою факультету, які успішно закінчили магістратуру, склали всі або деякі кандидатські іспити.
 2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування.
 3. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протягом 12 місяців.
 4. Проведення вступних екзаменів

    Вступні іспити до аспірантури ХНАУ ім. В.В. Докучаєва проводяться предметними комісіями.

 

 VІ. Зарахування поза конкурсом 

   Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

 

Діяльність відділу аспірантури і докторантури.

 

   Аспірантура та докторантура в університеті функціонують з 1924 р. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва відомий багатьма вченими, які у різні роки працювали у ньому та стали засновниками наукових шкіл. Ці наукові школи та їх послидовники продовжують працювати над актуальними питаннями науки відповідних спеціальностей і успішно готують науково-педагогічні і наукові кадри. Університет має достатню матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

  

В аспірантурі навчається 90 аспірантів, у тому числі за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»- 17 аспірантів;
 • 073 «Менеджмент» - 26 аспірантів;
 • 091 «Біологія» - 4 аспірантів;
 • 101 «Екологія» - 3 аспірантів;
 • 201 «Агрономія» - 27 аспірантів;
 • 202 «Захист і карантин рослин» - 10 аспірантів;
 • 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» - 1 аспірант;
 • 00.03 «Економіка та управління національним господарством» - 1 аспірант;
 • 03.03 «Лісознавство і лісівництво» » - 1 аспірант.

 

В докторантурі навчається 7 докторантів, у тому числі за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»- 1 докторант;
 • 073 «Менеджмент» - 5 докторантів;
 • 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» - 1 докторант.


Оновлено: 2-08-2019, 09:43 / Переглядів: 24 010
 

Авторизація