Бабенко Віталіна Олексіївна

 

  У 1995 році закінчила факультет обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю „Прикладна математика”.

   Закінчила Харківську державну академію міського господарства, факультет менеджменту за фахом „Економіка та управління”. Навчалась в очній аспірантурі на кафедрі програмного забезпечення ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю „Математичне моделювання та обчислювальні методи”.

   Педагогічну діяльність почала в університеті радіоелектроніки асистентом кафедри програмного забезпечення ЕОМ. Потім працювала на кафедрах економічної кібернетики агроуніверситету та інформатики університету радіоелектроніки на посадах старшого викладача та доцента.

   В 2010 р. розпочала навчання в докторантурі з відривом від виробництва. В грудні 2013 р. успішно завершила перебування в докторантурі та повернулася на посаду завідувача кафедри.

  Наукова діяльність зосереджена на темі «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» в рамках кафедральної тематики (№ держреєстрації О111U009439) та «Стратегічне управління потенціалу розвитку сільськогосподарських підприємств» (№ держреєстрації 0109V003087), приймає участь у  наукових тематиках ННЦ ІАЕ (№ держреєстрації 01080005033), ХНУ ім. Каразіна (№ держреєстрації 0111U001459), ХНУРЕ (№ держреєстрації O110U000458), програмах та грантах РФ:

   Цільова програма УрВ РАН підтримки міждисциплінарних проектів, які виконуються в співпраці з ученими Сибірського відділення (СВ) і Дальньосхідного відділення (ДСВ) РАН. Інтеграційний проект: «Соціально-економічний імунітет регіона: діагностика і прогноз захищеності від кризових явищ» – проект № 09-С-6-1001; наук. кер.: д.е.н. Куклін О.О. (ІЕ УрВ РАН); д.т.н. Мизін А.Л. (ІЕ УрВ РАН); чл.-корр. РАН Суслов В.І. (СВ РАН): «Діагностика стану, моделювання тенденцій і прогноз развитку регіонів Росії на період до 2030 р.»( місце виконання –  Інститут економіки УрВ РАН) .

   Грант РФФД – проект № 11-06-00044-а; науковий кер. акад. РАН и РАМН Черешнєв В.А.: «Соціально-демографічний розвиток регіонів Росії: діагностика, прогнозування та оптимізація управління» ( місце виконання – Інститут економіки УрВ РАН;).

   Грант РДНФ – проект № 11-02-00531а; науковий кер. д.е.н. Куклін О. О.: «Нелінійна динаміка розвитку соціально-економічних систем: діагностика, моделювання, прогнозування»( місце виконання –  Інститут економіки УрВ РАН).

   Грант РФФД – проект № 12-01-00024-а, кер. акад. РАН Мінакер П.А.: «Оптимальне управління прогнозними траєкторіями соціально-економічного розвитку регіонів Росії" ( місце виконання –  Інститут економіки УрВ РАН, Інститут економічних досліджень ДСВ РАН;).

   Після захисту кандидатської дисертації має більше 110 наукових публікацій. Деякі наукові праці за останні роки:

 1. Бабенко В.О. Використання системи інформаційного забезпечення при прийнятті управлінських рішень в інноваційній діяльності на підприємствах АПК // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. – К.: КНЕУ, 2011. – Ч. 1. – 450 с. – С. 57-64.
 2. Бабенко В.О. Методика моделювання й оптимізації управління інноваційними процесами на підприємствах АПК / В.О. Бабенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»; [редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін.] – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 169, Ч. 1. – 269 с. – С. 21-25
 3. Бабенко В.А..Общая схема решения динамической задачи оптимизации управления инновационными технологиями на предприятиях АПК [Електронний ресурс] / В.А. Бабенко // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1 (7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/eui/2012_1/PDF/12bvanpa.pdf.
 4. Бабенко В.О. Інформаційне забезпечення та моделювання оптимізації гарантованого результату управління інноваційними технологіями на підприємствах АПК / В.О. Бабенко // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – ТОВ «ДКС центр», 2012. - № 14, липень 2012 р.- 68 с. – С. 10-18.
 5. Бабенко В.О. Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК / В.О. Бабенко // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». – Вип. 1 (219). - Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2013. – 182 с. - С. 90-95.
 6. Бабенко В.А. Формирование экономико-математической модели динамики процесса управления инновационными технологиями на предприятиях АПК / В.А. Бабенко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», № 1 (139) 2013. - Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. - 580 с. – С. 182-186.
 7. Бабенко В. А. Формирование динамической модели многокритериальной оптимизации управления инновационными процессами перерабатывающих предприятий АПК / Бабенко В. А. // Бизнес Информ. – Вид-во: Видавничий дім «ІНЖЕК». - 2013. – №7. – C. 85–88.
 8. Бабенко В.А. Технология проектирования баз данных предприятий АПК / В.А. Бабенко // Бюллетень научных работ. Выпуск 22. - Белгород. – Издательство БелГСХ, 2010. – 292 с. – С. 223-228.
 9. Бабенко В.А. Алгоритм решения динамической задачи оптимизации программного управления инновационными процессами перерабатывающих предприятий АПК / В.А. Бабенко. - Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. – Пенза: Приволжский дом знаний, 2013. – 188 с. – С. 37-40.
 10. Бабенко В.А. Формирование детализированной экономико-математической модели динамики процесса управления инновационными процессами предприятий АПК при наличии рисков / В.А. Бабенко // Научный журнал УрГЭУ, Екатеринбург. – 2013.
 11. Бабенко В.А. Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК на основі економіко-математичного моделювання / В.А. Бабенко. - Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: Монографія / За ред. д-ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. та ін. – Черкаси: Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 408 с. – С. 236-247.

   Результати досліджень доц. Бабенко В.О. постійно доповідаються й обговорюються на міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. В.О. Бабенко є постійним членом конгресу вчених економістів-аграрників. За результатами участі у науково-практичних та інших наукових заходах опубліковано більш 70 наукових праць, наприклад:

 1. Бабенко В.О. Аспекти застосування інноваційних технологій на підприємствах АПК України / В.О. Бабенко // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері: Збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграників, Київ, 20-21 черв. 2011 р. / Редкол.: П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. – 672 с. – С. 356-360.
 2. Бабенко В.А. Экономико-математическая модель и общая схема оптимизации управления инновационными процессами в условиях рисков // В.А. Бабенко, А.Ф. Шориков Материалы международной научно-практической конференции «Разработка и создание инновационной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора». – Санкт-Петербург – Пушкин, 16-17 декабря 2011 года. -  420 с. – С. 9-13. (ISBN 978-5-85983-150-0)
 3. Бабенко В.А. Управление инновационной деятельностью на предприятии с использованием ресурса информационных систем / В.А. Бабенко // Материалы международной научно-практической конференции [«Теоретические и практические инновации в науке»], (28.04.2012 - 30.04.2012). Ч. 3. – Гданьск: Sp.z.o.o «Diamond trading tour», 2012. – 192 с. – С. 148-149. (ISBN: 978-83-63620-06-6 (t.3).Бабенко В.А. Методика оптимизации гарантированного результата программного управления инновационными процессами на предприятиях АПК при наличии рисков / В.А. Бабенко. - Социально-экономические, гуманитарные и политические тренды глобализации: материалы ХХХ междунар. науч.-практ. конф.: в 3 частях / Урал. Соц.-экон. ин-т (ф) ОУП ВПО «АТиСО». – Челябинск, 2013. – Ч. II. – 300 с. – С. 35-40
 4. Бабенко В.О. Використання економіко-математичного моделювання управління інноваційними технологіями в системах підтримки прийняття оптимальних рішень на підприємствах АПК України / В.О. Бабенко // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року: Збірник матеріалів Чотирнадцятих річних сборів Всеукраїнського конгресу Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграників, Київ, 16-17 жовтня. 2012 р. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012.– С 465-469.
 5. Babenko V.A. Dynamical Models and Solutions to the Minimax Program Innovation Management Processes in Enterprises where there is risk / V.A. Babenko, A.F. Shorikov. - Dynamical System Modeling and Stability Investigations: XVI International Conference: Modelling and stability: Abstracts of conference reports, Kiev, Ukraine, 29-31 may / National Committee of Ukraine by Theoretical and Applied Mechanics [etal.] - Kiev, 2013. – 442 c. – C. 164.
 6. Бабенко В. А. Моделирование в управлении инновационными процессами перерабатывающих предприятий АПК / Тези доповідей. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики». 15-17 жовтня 2013 р., м. Алушта, смт. Партеніт. – Донецьк: «Цифрова типографія», 2013. – 126 с. – С. 10-11.

   В березні-листопаді 2013 р. приймала участь у регіональному конкурсі інноваційних проектів «IT-Kharkiv» з проектом «Інформаційне забезпечення управління інноваційними процесами підприємств АПК».

  В.О. Бабенко є експертом–науковецем у сфері «інформаційно-комунікаційні технології» (згідно Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку).

   Наукові інтереси: економіко – математичне моделювання, штучний інтелект, аналітика, логіка, інноваційні технології.Оновлено: 23-10-2013, 15:28 / Переглядів: 1 965
 

Авторизація