Бідило Михайло Іванович

 • кандидат економічних наук, доцент;
 • тема кандидатської дисертації – “Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку”;
 • напрям наукової роботи – економіко-екологічні й технологічні засади формування агропідприємств та охорони земель.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Бідило М.І. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Електронний ресурс]: навч. посіб. Для студ.-іноземців підготов. Відділення/ Бідило М.І., Бабенко В.О., Волошан Г.А. –Х.: ХНАУ, 2010. –265 с.
 2. Прикладные методы программирования. Математические пакеты прикладных программ/ Методическое пособие для проведения занятий со студентами всех форм и специальностей, проходящих обучение по дисциплинам информатика и прикладное программирование/ Бидыло М.И. Татаринович Б. А., Котляров В.О/ХНУРЭ, ХНАУ, ХТУСХ им. Василенка, БелГСХА – Харьков, Белгород 2009.-35 с.
 3. Бидыло М.И. Основы информатики и вычислительной техники [Электронный ресурс]:  учеб. пособ. для студ-иностранцев подготовит. отделения/ Бидыло М.И., Бабенко В.А., Волошан Г.А., Синявина Ю.В. –Х.: ХНАУ, 2011. –265 с.
 4. Бідило М.І.Тлумачний словник найбільш уживаних термінів з основ інформатики та обчислювальної техніки / Бідило М.І., Бабенко В.О., Волошан Г.А. –Х.: ХНАУ, 2011. – 65 с.
 5. Бідило М.І.Словник найбільш уживаних термінів з основ інформатики та обчислювальної техніки / Бідило М.І., Бабенко В.О., Волошан Г.А. –Х.: ХНАУ, 2011. – 15 с.
 6. Методичні вказівки та завдання для вивчення теми “Робота з програмою MICROSOFT OUTLOOK” дисципліни "Інформатика" для студ. факультету облік і фінанси [Електронний ресурс] / розроб.: В.О.Бабенко, В.М.Сирий, М.І. Бідило / Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2010. – 65 с.
 7. Методичні вказівки та завдання для проведення навчальної практики з курсу "Інформатика та програмування " для студ. І курсу спец. Землевпорядкування та кадастр”Вид. 2-ге, доповн. та переробл. [Eлектронний ресурс] / розроб.: М.І. Бідило, В.О. Бабенко, Ю.В. Синявина, В.М. Сирий / Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2011. – 32 с.
 8. Прогнозування використання земель:метод. вказівки для виконання лабораторних робіт за темою: «Аналіз та прогнозування використання земельних ресурсів» / укл.: М.І. Бідило, В.В. Масленнікова, Л.В. Горбатова / ХНАУ.-Х., 2016.-38с.
 9. Прогнозування використання земель:метод. вказівки для виконання самостійних та індивідуальних завдань / укл.: М.І. Бідило, В.В. Масленнікова, Л.В. Горбатова / ХНАУ.-Х., 2016.-17с.

 

Монографії

 1. Бідило М.І. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія М.І. Бідило, В.Ф. Пащенко, О.В. Ульянченко. – Х., 2010. –215 с.
 2. Бідило М.І. Формування оптимальної структури земельних угідь на агроландшафтній основі/ М.М. Миргород, М.І. Бідило // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: кол. монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун.-т. – Х: Смугаста тип., – 2015. – 320 с. – С. 277–287.
 3. Тіщенко Л.М., Корнієнко С.І., Бідило М.І. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур: монографія.– : монографія.–Х., 2015. – 274 с.
 4. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія [Корнієнко С.І., Пащенко В.Ф., Бідило М.І. та ін.]. – Х., 2016. – 178 с.
 5. Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №75364 від 18.12.2017 р. на розроблену колективом авторів комп’ютерну програму «Оптимізація управління технологічних процесів у сільському господарстві».

 

Статті

 1. Бідило М.І. Оптимізація машинно-тракторних агрегатів для виконання технологічних операцій з вирощування с.-г. культур/ М.І. Бідило, В.В. Тимошевський, Б.О. Татаринович // Вісник ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”. –Х., 2010. – №7. –  c. 130–135.
 2. Бідило М.І. Оцінка природно-господарського стану використання орних земель Ульянівського району Кіровоградської області/ М.І. Бідило, В.В. Тимошевський, Б.О. Татаринович// Вісник ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція та насінництво, плодоовочівництво і зберігання”.–Х., 2010. –№9, – С. 150–154.
 3. Бідило М.І. Еколого-ландшафтний підхід до вирішення питань сучасного землеустрою / О.Я.Петренко,  М.І.Бідило, П.Ф. Цигикал // Вісник ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”,–Х., 2010 – №6.– С. 195–201.
 4. Бідило М.І. Основні засади встановлення раціональної структури земельних угідь/ О.Я. Петренко,  М.І. Бідило, Д.Д. Хайнус // Вісник ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”.– Х., 2011. – №10, – С. 157–164.
 5. Бідило М.І. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку землекористування/ М.І. Бідило, В.В. Тимошевський // Вісник ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”.–Х., 2011. – №10. – С. 165–170.
 6. 6. Бідило М.І. Еколого – економічні аспекти використання і охорони земель/ Петренко О.Я., Бідило М.І. // Вісник ХНАУ. Сер.”Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”.– Х.,2013. – №8, –. с.121–129.
 7. Миргород М.М., Бідило М.І. Консолідація сільськогосподарських земель: еколого-економічна ефективність. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія Економічні науки. 2015. №3.– Х., ХНАУ
 8. Бідило М.І., Пащенко В.Ф., Корнієнко С.І. Обґрунтування доцільності державної підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування/ Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка/Технічні науки/вип. 173/ Механізація сільськогосподарського виробництва/ Харків 2016 с.53-68


Оновлено: 15-10-2019, 13:06 / Переглядів: 1 811
 

Авторизація