Біла Юлія Миколаївна

 

 • доцент;
 • напрям наукової роботи – економічна ефективність полезахисного лісорозведення на Донбасі.
 • заступник завідувача кафедри
 • відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі
 • відповідальна за культурно-масову роботу на факультету

тел. 050-619-46-46.

 

Статті у журналах та збірниках наукових праць

 

 1. Ю.М. Боровська Утилізація і переробка твердих побутових і сільськогосподарських відходів/Ю.М. Боровська//Вісник Харківського інституту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – 2003. – Вип.3 (5). – 251 с.:іл.. Харків стор. 114-117

 

 1. Ю.М. Боровська Аналіз товарної структури стиглих дубових насаджень Луганського ДЛГ Ю.М. Боровська. Матеріали першої студентської наукової конференції факультету лісового господарства. До сторіччя з дня народження Дмитра Васильовича Воробйова 1903-2003. Харків: ХНАУ, 2003. – 186 с., стор.57-64

 

 1. Л.І. Ткач Використання лісових ресурсів та шляхи підвищення їх ефективності /Л.І. Ткач , Ю.М. Біла //Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія» 2008. №1 Харків -2008 стор. 208-212

 

 1. Л.І. Ткач Аналіз товарної структури стиглих дубових насаджень ДП «Луганське ЛГ»/Л.І. Ткач, Ю.М. Біла//Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство» 2008 №4 Харків-2008 стор. 98-101

 

 1. Ю.М. Біла Донецьким полезахисним смугам – нове життя / Ю.М. Біла // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» 2010.-№4 . – С. 168-170.

 

 1. Л.І. Ткач Рекреаційне навантаження у Національному Природному Парку «Святі Гори» /Л.І. Ткач, Ю.М. Біла// Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» 2010 №5 Харків 2010. стор. 183-186

 

 1. Л.І. Ткач Оптимізація рекреаційного навантаження в Національному Природному Парку «Святі Гори» Донецької області/Л.І. Ткач, Ю.М. Біла// Інтродукція рослин збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках Київ -2010 стор.312-314

 

 1. Л.І. Ткач Аналіз стану полезахисних лісових насаджень Луганської області / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» /– К.: ВЦ НУБіП України, 2011- Вип. 164, ч. 2. – с. 222-226. (аспіранткою проведено аналітичний огляд літератури, участь в написанні статті).

 

 1. Л.І. Ткач Лісомеліоративні заходи при еколого-ландшафтній організації території північної частини Луганської області / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – №6(1)  – ХНАУ, 2011 – С. 71-76. (аспіранткою проведено аналітичний огляд літератури, здійснено аналіз районувань, участь в написанні статті).

 

 1. Ткач Л. І. Концептуальні еколого-ландшафтні підходи до захисної лісомеліорації на території Луганської області / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» -2012 -№3 – С. 139–145. (аспіранткою проведено аналітичний огляд літератури, розроблені наукові дослідження, закладання пробних площ, аналіз дани, участь в написанні статті).

 

 1. Л.І. Ткач. Захисні лісонасадження як елемент екологічної стабільності агроландшафтів Луганської області / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів».- 2012.- №4– С. 184-186. (аспіранткою розроблені концептуальні підходи до захисної меліорації).

 

 1. Л.І. Ткач Картографування протидефляційного впливу лісосмуг / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» – К.: ВЦ НУБіПУкраїни.– 2012. – Вип. 171. Ч.3. – С. 90-96. (аспіранткою проведено збір та обробку дослідних даних, написання статті).

 

 1. Л.І. Ткач Особливості проявів несприятливих природних явищ в агроландшафті південно-східної частини байрачного степу та роль захисних лісових насаджень у їх попередженні / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. Наук. Праць – Харків: Вид-во УкрНДЛІЛГА. – 2015. – №127. С. 107-117.

 

 1. Ю.М. Біла Лісомеліоративна компонента екологічної оптимізації агроландшафтів Луганської області / Ю.М. Біла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» /– К.: ВЦ НУБіП України, 2016- Вип. 238, – с. 119-130. (аспіранткою проведено збір та обробку дослідних даних, написання статті).

 

 1. Л.І. Ткач Захисне лісорозведення в агроландшафтахпівдено-східної частини Байрачного степу / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла //Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, 2016. Вип. 26.3.,- – с. 15-21. (аспіранткою проведено збір та обробку дослідних даних, написання статті).

 

 1. Ю.М. Біла Захисне лісорозведення в агроландшафтах південо-східної частини Байрачного степу/Ю.М. Біла,Л.І. Ткач//Науковий вісник НЛТУ України.-2016.-Вип.26.3. Львів с.15-21

 

 1. С.В. Сидоренко Вплив щільності вертикальної структури лісових смуг на мікрокліматичні показники міжсмугового простору/ С.В. Сидоренко, Ю.М. Біла //Лісівництво і агролісомеліорація: зб. Наук. Праць – Харків: Вид-во УкрНДЛІЛГА. – 2018. – №131.-с.104-113

 

Матеріали та тези конференцій

 

 1. Л.І. Ткач Роль полезахисних лісових смуг у стабільному агроландшафті / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Тези наукової конференції / – Умань, 2008. – Ч. 1. –с. 193-194 .

 

 1. Ю.М. Біла Пути повышения эфективности полезащитных полос на Донбассе / Ю.М. Біла // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених. – Х., 2009.,-с. 157 .

 

 1. Л.І. Ткач Рекреаційне навантаження в Національному Природному Парку «Святі Гори»/Л.І. Ткач, Ю.М. Біла//Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва. Харків 2010-стор. 213-214

 

 1. Ю.М. Біла Лісомеліоративні заходи при еколого-ландшафтній організації території північної частини Луганської області / Ю.М. Біла // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку агросфери», присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. 4-6 жовтня 2011р. – Харків: ХНАУ, 2011- с. 500-502.

 

 1. Л.І. Ткач Картографування протидефляційного впливу лісосмуг / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 22-25 січня 2013 р. – Ч. ІІ / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – с.379-381

 

 1. Л.І. Ткач Еколого-ландшафтні основи формування полезахисних лісонасаджень  / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач //  Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали між нар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАУ, 2013. – с. 172-173.

 

 1. Ю.М. Біла Еколого-ландшафтні основи формування стійких лісоагроландшафтів / Ю.М. Біла // Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 4-5 листопада 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2015. –  с. 137-139.

 

 1. Ю.М. Біла Теоретичні основи полезахисного лісорозведення для формування екологічно стійких агроландшафтів / Ю.М. Біла // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Аграрна наука, освіта, виробництво: Європейський досвід для України. 17-18 листопада 2015р. Житомир– с. 259-261

 

 1. Ю.М. Біла Контурно-меліоративна організація земель / Ю.М. Біла // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 20 листопада 2015 р. / відп. ред. Непочатенко О.О. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – с. 26-27.

 

 1. Ю.М. Біла Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу агроландшафтів Східної частини Північного степу / Ю.М. Біла // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, - 23-24 березня 2016р. - Харків, 2016. - Ч.2.

 

 1. Ю.М. Біла Оптимізація складу машино-тракторного парку лісозаготівельного підприємства ( на прикладі ДП «Охтирське ЛГ»/О.Б. Гопцій, Ю.М. Біла//Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 23-24 березня 2016 р. – Ч. ІІ / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016.– с.-44-45

 

12 Ю.М. Біла Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу в умовах байрачного степу /Ю.М. Біла///Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів агрономічного факультету, факультету захисту рослин, факультету лісового господарства 24-25 травня  2017 р. Частина ІІ          .Харків- с.26-27

 

 1. Ю.М. Біла Сучасний стан, шляхи та напрямки розвитку лісової галузі/Ю.М. Біла, О.Б. Гопцій//Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів. Житомир с.83-84

 

 1. Ю.М. Біла Лісомеліоративне забезпечення агроландшафтів на зонально-регіональній основі/Ю.М. БілаО.Б. Гопцій //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін,28-29 листопада 2017 р..Харків.с.125-127

 

 1. Ю.М. Біла Формування полезахисних лісових насаджень на еколого-ландшафтній основі у Байрачному степу України/Ю.М. Біла,О.Б. Гопцій//Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції Ліс, наукв, молодь 23 листопада 2017р. Житомир. с.72-74

 

 1. Ю.М. Біла Економічна ефективність багатоцільового використання лісових ресурсів /Ю.М. Біла// Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів агрономічного факультету, факультету захисту рослин, факультету лісового господарства. 2018 Харків .с.20-21

 

 1. Ю.М. Біла Зарубіжний досвід формування агроландшафтів /Ю.М. Біла// Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства,присвячена професору Миколі Івановичу Сусу доктору сільськогосподарських наук, випускнику Уманського училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі лісомеліорації 2018. Умань -с. 175-177

 

Автореферат

 1. Біла Ю.М. Автореферат дисертації на тему Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів південно-східної частини байрачного степу/Біла Ю.М.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 06.03.01- лісові культури та фіто меліорація. Львів- 25 сторінок

 

Монографія

 1. Ю.М. Біла Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів байрачного лісу /Ю.М. Біла, Л.І. Ткач, В.Ю. Юхновський// Монографія .Київ.- 2018- 236сторінок

 

Методичне забезпечення

            1.Ю.М. Біла Методичні вказівки для написання та оформлення звіту з переддипломної практики/Ю.М. Біла…//       Методичні вказівки для написання та оформлення звіту з переддипломної практики. Харків 201.-стор.3-34

 

 1. Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка лісового господарства» /Сєвідова І.О.,Біла Ю.М// Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка лісового господарства» для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» , Харків-57сторінок

 

 1. Сєвідова І.О. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Організація лісогосподарського виробництва» /Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Організація лісогосподарського виробництва» для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», Харків-47сторінок

 

 1. Сєвідова І.О. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Біометрія»/Сєвідова І.О.Біла Ю.М.// Методичні вказівки для виконання, практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Біометрія» для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Харків-63сторінки

 

 1. Сєвідова І.О.Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни « Планування та управління у лісовому господарстві»/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни « Планування та управління у лісовому господарстві» для студентів ОС «Магістр ЛГ» денної і заочної форми навчання зі спеціальності 8.090103 «Лісове господарство» Харків-63сторінки

 

 1. Сєвідова І.О. Планування та управління у лісовому господарстві Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.//Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Харків-27сторінок

 

 1. Сєвідова І.О. Біометрія Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство».Харків-39 сторінок

 

 1. Сєвідова І.О. Організація лісогосподарського виробництва Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М//Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство».Харків-27 сторінок

 

 1. Сєвідова І.О. Економіка лісового і садово-паркового господарства Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство».Харків-39 сторінок

 

 1. Гопцій О.Б.Основи будівельної справи. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Визначення глибини закладання те несучої спроможності фундаменту» /Гопцій О.Б.,Біла Ю.М.// Метод вказ.для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Харків-27 сторінок

 

 1. Гопцій О.Б. Транспорт лісу. Методичні вказівки до виконання практичної роботи /Гопцій О.Б., Біла Ю.М.// Метод вказ. для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство», освітній ступінь « Бакалавр». Харків- 35 сторінок

 

 1. Гопцій О.Б. Основи будівельної справи. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни» /Гопцій О.Б., Біла Ю.М.// Метод вказ. для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство», освітній ступінь « Бакалавр». Харків-17 сторінок

 

 

 

  Біла Юлія Миколаївна народилася 18 червня 1980 року в м. Сніжне Донецької області в сім'ї державних службовців.

 

В 1986 році пішла до першого класу Сніжнянської загальноосвітньої школи № 10 І - ІІІ ступенів, яку закінчила в 1997 році. В цьому ж році вступила на третій курс Велико-Анадольського технікуму де провчилась до 1 березня 2000 року та отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю "Лісове господарство".

 

   У квітні 2000 року була прийнята на посаду май стра лісу Луганського лісництва Луганського держлісгоспу. В кінці серпня 2000 року була звільнена з посади майстра лісу у зв’язку із вступом до Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (зараз ХНАУ), де провчилась до 2003 року та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Лісове господарство» та здобула кваліфікацію інженера лісового господарства.

 

   У серпні 2003 року вступила до магістратури Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, де провчилась до 2004 року та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Магістр лісового господарства» та здобула кваліфікацію магістра з лісового господарства.

 

   У листопаді 2004 року поступила до аспірантури на заочне відділення за спеціальністю 06.03.01 "Лісова меліорація та лісові культури". Аспірантуру закінчила в листопаді 2008 року та була прийнята на посаду асистента кафедри лісових культур та меліорації  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

 

   В 2008 році переведена на кафедру лісоуправління та лісоексплуатації на посаду викладача. З 2016 року переведена на посаду старшого викладача.

У жовтні місяці 2017 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.01 по темі «Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів байрачного лісу». З вересня 2018 року працює на посаді доцента кафедри.

 

 Одружена за Білим Володимиром Валерійовичем 1976 року народження вчителем вищої категорії Безлюдівського юридичного ліцею.

 

Має двох синів: Білого Івана Володимировича 2005 року народження, учня п’ятого класу Роганського аграрного ліцею, та Білого Федора Володимировича 2014 року народження.Оновлено: 14-11-2018, 08:46 / Переглядів: 1 933
 

Авторизація