Бобро Михайло Архипович

 

   E-mail:kaf.rosl-va@knau.kharkov.ua або roslynnytstva@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Бобро М.А.)

 

   Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України; завідувач кафедри рослинництва; віце-президент МАН України, член науково-координаційної ради при Харківській держадміністрації, член ДАК Міністерства освіти України, член спецради для захисту дисертацій (Інститут рослинництва, Інститут цукрових буряків), член Центру наукового забезпечення, голова експертної комісії ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, член методичної комісії НААН з проблем рослинництва; головний редактор “Вісник ХНАУ”. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”.Тема кандидатської дисертації: “Влияние гидразида малеиновой кислоты на урожай, сахаристость, сохранность и семенную продуктивность маточной сахарной свеклы в условиях Левоборежной Лесостепи УССР”, 1967; Тема докторської дисертації: “Гидразид малеиновой кислоты как средство повышения продуктивности сахарной свеклы”, 1975;

   Напрям наукової роботи – формування високопродуктивних посівів зернових, бобових і технічних культур; фізіологічно активні речовини в рослинництві;

 

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Супутник агронома: довідник / Є.М. Білецький, М.А. Бобро, С. І. Попов та ін. / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2010. – 256 с.
 2. Науковий супровід реалізації Комплексної програми розвитку АПВ Харківської області в 2010 р. (весняний комплекс) / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 52 с.
 3. Наукове забезпечення проведення весняного комплексу весняно-польових робіт 2010 року в господарствах Харківської області / В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 21 с.
 4. Наукове супроводження організації збирання ранніх зернових культур в господарствах Харківської області в 2010 році / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов С.І. та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 18 с.
 5. Наукове супроводження програми вирощування озимих зернових культур в господарствах Харківської області під урожай 2011 року (осінній комплекс робіт) / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 16 с.
 6. Технологічні особливості збирання цукрових буряків / І.М. Войтов, П.П. Бабіч, М.А. Бобро, В.Ф. Пащенко, Л.А. Свиридова та ін. // Рекомендації. – Харків: “Магда LTD”, 2010. – 12 с.
 7. Наукове супроводження Комплексної програми інноваційно-інвестиційного розвитку АПВ Харківської області в 2011-2015 рр. та на період до 2020 р. / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2011. – 27 с.
 8. Рослинництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.130102 – “Агрономія”. / М.А. Бобро, Є.М. Огурцов, В.Я. Бухало,О.В. Чигрин. – Харків, ХНАУ, 2011. – 15 с.
 9. Рослинництво. Програма і завдання для літньої навчальної практики студентів агрономічного факультету(методичні вказівки) за спеціальністю 6.130102 "Агрономія" / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М. Поташова, асистент В.Г. Міхєєв. За загальною редакцією чл.-кор. НААНУ, д-ра с.-г. наук, М.А. Бобро, Харків: ХНАУ, 2012. – 28 с.
 10. Кормовиробництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 "Агрономія" / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М. Поташова, асистент В.Г. Міхєєв, ст. викладач Л.А. Свиридова. За загальною редакцією чл.-кор. НААНУ, д-ра с.-г. наук, професора М.А. Бобро. – Харків: ХНАУ, 2012. – 24 с.
 11. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів першого курсу факультету “Облік і фінанси” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / Є.М. Огурцов, А.О. Рожков, О.В. Чигрин, А.М. Ніколаєнко; Л.А. Свиридова; Г.О. Куцегуб, В.Г. Михєєв. За ред. М.А. Бобро. – Харків, ХНАУ, 2013. – 21 с.

Статті:

 1. Бобро М.А. Вплив екстремальних умов зимівлі 2009/2010 року на формування врожаю озимої пшениці в зоні північно-східного Лісостепу України / М.А. Бобро, Е.В. Герасименко, С.І. Попов // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2010. – № 9. – С. 50-56.
 2. Гарибо Ахмад Гарибо Свекловодство в Сирии / Гарибо Ахмад Гарибо, М.А. Бобро // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ,  2010. – № 9. – С. 201-203.
 3. Бобро М. А Урожайність ярого тритикале та ярої пшениці за дії різних елементів агротехніки у Східному Лісостепу України / М.А. Бобро, А.О. Рожков, Є.Ю. Прошутя // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2011 р. ? №10. ? С. 32-37.
 4. Бобро М. А. Вплив факторів рослинництва на морфотворчі процеси у префлоральній зоні рослин пшениці твердої ярої / М.А. Бобро, А.О. Рожков // Вісник Дніпропетровського державного аграрного ун-ту. – 2012. ? №2. – С. 64-71.
 5. Бобро М.А. Вплив фізіологічно активних препаратів на формування елементів продуктивності гірчиці білої (Sinapis alba L) / М.А.Бобро, О.В.Чигрин, М.М. Рагуліна, А.В. Пивовар // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – № 1. – С. 19-27.
 6. Бобро М.А. Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від різних норм висіву в східній частині Лісостепу України / М.А. Бобро, Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – № 2. – С. 164-169.
 7. Бобро М. А. Формування продуктивності колоса рослин пшениці твердої ярої за кількістю колосків і зерен залежно від дії ценотичних факторів. / М.А. Бобро, А.О. Рожков // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2013. – С. 57-64.
 8. Бобро М.А. Урожайність і якість зерна пшениці озимої і ярої залежно від позакореневих підживлень з використанням карбаміду і сірчано-кислого магнію в східній частині Лісостепу України / М.А. Бобро, Г.Ф. Ольховський, Л.В. Кошляк // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2013. – № 9. – С. 344-352.

 Патенти:

 

Участь у конференціях:

 1. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва., 2010 р.
 2. ХVІІІ науково-методична конференція науково-педагогічних працівників агроуніверситету. Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України 7-9  грудня 2010 р.
 3. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва., 11-14 січня 2011 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (4-6 жовтня 2011 р.).
 5. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва., 10-13 січня 2012 р.
 6. Інноваційні технології підвищення ефективності виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів 24-25 жовтня 2013 р. Харків, ХНАУ.

Керівництво аспірантами:

2 кандидатські дисертації (Кошляк Л.В., Сухова Г.І.), аспіранти (Герасименко Є.В., Рижик Т.О., Кохан К.М.).

Керівник студентського гуртка «Рослинництво».

 

Керівництво дипломними  роботами:

 

Наукова тема:

0105U005377 Формування високопродуктивних посівів зернових, зернобобових, технічних культур і кормових трав у Східному Лісостепу України.

 


:  Стаття (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  Стаття
360,26 Kb [6-07-2017, 08:22]

:  Технологія (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  Технологія
1,87 Mb [6-07-2017, 08:22]


Оновлено: 12-03-2012, 09:45 / Переглядів: 6 456
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок