Бутенко Тетяна Андріївна

Кандидат економічних наук, доцент

 • Тема дисертації: «Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки».
 • Теми наукового дослідження: «Інформаційно-консультативне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств»; «Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю агропідприємств».

   У 1985 р. закінчила Харківський інженерно-економічний інститут, спеціальність – Організація механізованої обробки економічної інформації, інженер-економіст. 

   1979-1981 – Робота почалась в обласному управлінні «Укрсільгозптехніка», м. Луганськ, інженер-програміст. З 1981-1987рр. – Луганський завод колінчатих валів, ст. інженер-програміст. З 1987р. – по теперішній час, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, доцент кафедри економічної кібернетики. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки. (Спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК). Кваліфікація – фахівець з дорадчої діяльності. Організація дорадчої діяльності на регіональному рівні на базі вищих закладів аграрної освіти.

   Має більш 60 публікацій, з них 2 посібника під грифом Міністерства освіти, 38 наукових праць, 26 методичних розробок.

 

Наукові та навчально-методичні праці:

 1. В.К. Залучення інноваційних методів до навчання спеціалістів аграрного сектора економіки: Інформаційний бюлетень НМЦ аграрної освіти «Післядипломна освіта. Досвід, проблеми та перспективи розвитку» / В.К.  , А.О. Рожков, Т.А. Бутенко. – Київ, 2013, С. 19-26.
 2. Бутенко Т.А. Дорадча діяльність в агросфері України в контексті сталого розвитку і ідей Григорія Сковороди: Матеріали науково-практичного семінару «Основні напрями освітньо-консультаційної діяльності в системі сільськогосподарського дорадництва», 24-27 травня 2010 / Т.А. Бутенко Т.А., І.Я. Гришин. – м. Умань, С. 40-46.
 3. Бутенко Т.А. Актуальні питання розробки та впровадження інформаційних систем аграрного менеджменту. /Т.А. Бутенко, Н.М. Проценко. – Ефективна економіка (Електронний ресурс). – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3658. – 2014. – №12. – 12с. 
 4. Бутенко Т.А. Інформаційне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств. / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». - Х.: ХНАУ, 2015. - №3. – С. 230-237.
 5. Бутенко Т.А., Синявіна Ю.В. Раціональне використання ресурсного потенціалу агропідприємств на основі удосконалення інформаційного забезпечення. / Ефективна економіка (Електронний ресурс). – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua – 2015. – №11. – 12 с.  
 6. Гришин І.Я Інноваційний менеджмент стійкого розвитку на прикладі агропромислового комплексу: навч. посібник (Допущено міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для підготовки фахівців економічних спеціальностей вищих закладів освіти III-IY рівнів акредитації) / І.Я. Гришин, Д.І. Мазоренко, О.К. Бурова, Т.А. Бутенко та ін. – ХНТУСГ. – Х., – 2005. – 315 с.
 7. Бутенко Т.А Теоретичні основи інформатики: Завдання для модульного контролю з курсу «Інформатика» для студентів денної форми навчання факультету менеджменту і економіки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.А. Бутенко, Н.М. Проценко. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., – 2011. – 25 с.
 8. Бутенко Т.А Основи аграрного консалтингу: курс лекцій для студентів агрономічних спеціальностей ВНЗ і спеціалістів з аграрного консалтингу / Т.А. Бутенко. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., – 2012. – 104 с.
 9. Синявіна Ю.В. Інформатика і програмування: Текстовий редактор OpenOffice.org Writer: лабораторний практикум для студентів факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Ю.В. Синявіна, Т.А. Бутенко, Н.М. Проценко. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. - 25 с.
 10. СинявінаЮ.В. Інформатика і програмування: Табличний редактор OpenOffice.org Calc: лабораторний практикум для студентів факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Ю.В. Синявіна, Т.А. Бутенко, Н.М. Проценко. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. - 25 с.
 11. Бутенко Т.А. Інформатика: Текстовий редактор OpenOffice.org Writer: лабораторний практикум для студентів факультету менеджменту і економіки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»/ Т.А. Бутенко, Ю.В. Синявіна, Н.М. Проценко. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. - 20 с.
 12. Дьоміна В.М. Основы информатики: методические указания к практическим занятиям для иностранных студентов подготовительного отделения / В.М. Дьоміна, Т.А. Бутенко, Ю.В. Синявіна. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – 44 с.
 13. Бутенко Т.А. Інформатика: Підготовка ділових документів: завдання для самостійної роботи і навчальної практики для студентів економічних спеціальностей / Т.А.Бутенко, В.М. Сирий. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – 42 с.
 14. Бутенко Т.А. Інформаційні системи та технології: Текстовий редактор MS Word: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної і заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.А. Бутенко, В.М. Сирий. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – 38 с.
 15. Бутенко Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Технологія створення реляційних баз даних: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Т.А. Бутенко, В.М. Сирий. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – 27 с.
 16. Бутенко Т.А. Інформаційні системи та технології: завдання для діагностики знань для студентів денної і заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.А. Бутенко. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – 30 с.
 17. Бутенко Т.А. Інформаційні системи та технології: Текстовий редактор MS Word: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.А. Бутенко, В.М. Сирий. - Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 38 с.
 18. Бутенко Т.А. Інформаційні системи та технології: завдання для діагностики знань для студентів денної і заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.А. Бутенко. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 30 с.
 19. Бутенко Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Технологія створення реляційних баз даних: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Т.А. Бутенко, В.М. Сирий. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 27 с.
 20. Бутенко Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: завдання для діагностики знань для студентів денної і заочної форми навчання ОКР «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Т.А. Бутенко. – Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 33 с.


Оновлено: 23-10-2013, 15:32 / Переглядів: 2 537
 

Авторизація