Бутенко Тетяна Андріївна

Науковий профіль

 

ORCID ID

http://orcid.org/0000-0002-7723-0790

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HbDsDd8AAAAJ&hl=uk

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0082101 

 

 Посада: завідувач кафедри.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: Харківський інженерно-економічний інститут, спеціаліст з економіки, 1985 р.

 

Навчальні курси

ОС «Молодший бакалавр» – «Інформаційні системи та технології»

ОС «Бакалавр» – «Інформаційні системи та технології»; «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»; «Управлінське консультування»

ОС «Магістр» – «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»; «Аграрний консалтинг»; «Електронне врядування»

 

Найбільш вагомі наукові публікації

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних

Scopus / Web of Science Core Collection

 1. O. Shvedun, V. Streltsov, K.O. Husarov, S.I. Sysoieva, R. M. Sheludko, S.V. Stankevych, T.A. Butenko, T.G. Tkachenko, A.O. Khmyrova. The Ukrainian Market of Ecological Toutism: The Current Trends and Development. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. 9 (4). 599-606. DOI: 10.15421/2019_795 (індексується в Web of Science).

Монографії

 1. Проценко Н.М., Бутенко Т.А. Сільський туризм: проблеми, досвід, перспективи. Методологія та практика сталого розвитку туризму: кол. монографія. Полтава, ПолтНТУ, 2017. С. 209-219.
 2. Бутенко Т.А. Розвиток системи інформаційно-консультаційних послуг в АПК Харківській області. Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія. Київ, ІАЕ УААН, 2002. Ч.1. С. 317-320.

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В)

 1. Бутенко Т.А. Проблеми удосконалення управління сільськогосподарським підприємством. Вісник ХДАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».  Х.: ХДАУ, 2001. №6. С. 240-242.
 2. Бутенко Т.А. Інформаційне забезпечення як фактор удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом. Вісник ХДАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».  Х.: ХДАУ, 2001. №9. С. 27-31.
 3. Бутенко Т.А. Роль інформаційно-консультаційного обслуговування в підвищенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».  Х.: ХНАУ, 2002. №7. С. 146-150.
 4. Бутенко Т.А. Концепція створення постійно діючого дорадчого центру в ХНАУ. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».  Х.: ХНАУ, 2003. №4. С. 115-122.
 5. Бутенко Т.А. Вплив діяльності інформаційно-консультаційних служб на ефективність використання земельних ресурсів. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».  Х.: ХНАУ, 2003. №6. С. 232-237.
 6. Бутенко Т.А. Передумови формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в Україні. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». . Х.: ХНАУ, 2004. №7. С. 310-315.
 7. Концептуальні положення подальшого розвитку системи інформаційно-консультаційного обслуговування агробізнесу в Харківській області. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».  Х.: ХНАУ, 2005. №3. С. 164-171.
 8. Ульянченко О.В., Бутенко Т.А. Напрями розвитку регіональної системи дорадництва. Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. Київ, ІАЕ УААН, 2005., №4. С. 111-116.
 9. Бутенко Т.А. Питання фінансування дорадчої діяльності. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».  Х.: ХНАУ, 2007. №9. С. 80-84.
 10. Бутенко Т.А. Ситуаційна методика навчання у системі післядипломної освіти. Вісник Дніпропетровського ДАУ. 2008. №1. С. 127-130/
 11. Бабенко В.О., Бутенко Т.А., Сирий В.М. Впровадження інформаційно-консультаційного сервісу в аграрному секторі економіки на регіональному рівні. Інноваційна економіка. Тернопіль, 2008. №2 С. 44-48.
 12. Пузік В.К., Рожков А.О., Бутенко Т.А. Залучення інноваційних методів до навчання спеціалістів аграрного сектора економіки. Інформаційний бюлетень НМЦ аграрної освіти «Післядипломна освіта. Досвід, проблеми та перспективи розвитку». Київ, 2014. «Аграрна освіта». С. 12-20/
 13. Бутенко Т.А., Проценко Н.М. Актуальні питання розробки та впровадження інформаційних систем аграрного менеджменту. Ефективна економіка. 2014. №12. 12 с. URL: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=3658.
 14. Бутенко Т.А. Інформаційне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ, 2015. №3. С. 230-237.
 15. Бутенко Т.А., Синявіна Ю.В. Раціональне використання ресурсного потенціалу агропідприємств на основі удосконалення інформаційного забезпечення. Ефективна економіка. 2015. №11. 12 с.: URL: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=4539.
 16. Проценко Н.М., Бутенко Т.А. Стан та напрями розвитку системи інформацій-ного забезпечення аграрного виробництва та сільського населення. Ефективна економіка URL: http://www.economy. nayka.com.ua. 2016. №12. 12 с.
 17. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Інформаційна система моніторингу економічної безпеки в аграрному секторі економіки. Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка Серія "Економічні науки". Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 2017. № 185 С. 75-81.
 18. Бутенко Т.А., Дьоміна В.М., Сирий В.М., Сотников Ю.О. Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-проблеми, бізнес-планування. Вісник ХНАУ. Серія “Економічні науки". Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. №1. С.10-16.
 19. Ткаченко Т.Г., Бутенко Т.А., Сирий В.М. Оцінка привабливості сільського туризму в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки URL: http://global-national.in.ua. Миколаїв: Микол. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлінського. 2018. Випуск 23.
 20. Лисенко В.В., Лисенко В.П., Бутенко Т.А. Організація ефективної моделі управління якістю послуг підприємств сфери гостинності та туризму. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. URL: http://global-national.in.ua. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2019. Випуск 29. С. 220-225.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

Навчальні посібники

 1. Ульянченко О.В. Щербаков П.А. Мартьянова Н.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Програмне забезпечення ЕОМ : навч. посібник (Допущено міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти  III-IY рівнів акредитації). Харків: ХДАУ, 2001. 292 с.
 2. Гришин И.Я., Мазоренко Д.І., Бурова О.К., Тіщенко Л.М., Бутенко Т.А. та ін. Інноваційний менеджмент стійкого розвитку на прикладі агропроми-слового комплексу: навч. посібник (Допущено Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для підготовки фахівців економічних спеціальностей вищих закладів освіти III-IY рівнів акредитації). Харків: ХНТУСГ, 2005. 315 с.
 3. Біла І.М., Шулудько С.І., Бутенко Т.А., Сирий В.М. Комп‘ютерна техніка та програмування: навч. посібник. Харків: ХДАУ, 2000. 139 с.
 4. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Економічна інформатика: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2020. 188 с.
 5. Бутенко Т.А., Сирий В.М. "Інформаційні системи та технології": навчальний посібник для здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2020. 207 с.

Інші навчально-методичні видання

 1. Бутенко Т.А Мережні операційні системи: ОС Windows NT Workstation 4.0: лекція. Харків: ХДАУ. 2001. 29 с.
 2. Бутенко Т.А. Аграрний консалтинг: конспект лекцій. ХНАУ ім.В.В. Докучаєва.  Х.,  46 с.
 3. Основи аграрного консалтингу: курс лекцій для студентів агрономічних спеціальностей ВНЗ і спеціалістів з аграрного консалтингу. ХНАУ ім.В.В. Докучаєва.  Х.,  104 с.
 4. Бутенко Т.А. Аграрний консалтинг: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2016. 122 с.
 5. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А. Завдання та методичні вказівки до роботи з текстовим редактором Microsoft Word для студентів економічного факультету. Харків: ХДАУ. 2000. 42 с.
 6. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А., Бабенко В.О. Microsoft Outlook: завдання та методичні вказівки для студентів економічного факультету. Харків: ХНАУ, 2004. 44 с.
 7. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А., Бабенко В.О. СУБД Microsoft Access: лабораторні роботи та завдання для самостійної роботи для студентів економічного факультету. Харків: ХНАУ, 2004. 16 с.
 8. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А., Бабенко В.О. Програмне забезпечення ЕОМ: завдання для студентів економічного факультету (Додаток до навчального посібника Інформатика та комп‘ютерна техніка: програмне забезпечення ЕОМ). Харків: ХНАУ, 2005. 82 с.
 9. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А., Синявіна Ю.В. Інформатика та комп’ютерна техніка для студентів економічних спеціальностей “Облік та аудит», «Економіка підприємства» та «Фінанси»: конспект лекцій. Харків: ХНАУ, 2005. (Електронний ресурс).
 10. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А., Калашникова Т.В. Програмне забезпечення ЕОМ: завдання для самостійної роботи  по курсу «Інформатика і комп‘ютерна техніка» для студентів факультету Облік і Фінанси  за фахом 6.050100 «Фінанси». Харків: ХНАУ, 2007. 81 с.
 11. Бутенко Т.А., Синявіна Ю.В. Програмне забезпечення ЕОМ: методичні вказівки та завдання для роботи з програмою FrontPage для студентів економічного факультету за фахом «Економіка підприємства», «Облік та аудит», «Фінанси». Харків: ХНАУ, 2007. 42 с.
 12. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А., Бабенко В.О. Економічна інформатика: завдання для студентів економічного факультету за фахом «Облік та аудит», «Економіка підприємства» та «Фінанси» (Додаток до навч. посібника «Інформатика та комп‘ютерна техніка: програмне забезпечення ЕОМ») 2-ге вид. перероб і доп. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2007. 80 с.
 13. Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А. Економічна інформатика: завдання для самостійної роботи  з курсу «Економічна інформатика» для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту і економіки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2009. 96 с.
 14. Бутенко Т.А, Проценко Н.М. Теоретичні основи інформатики: завдання для модульного контролю з курсу «Інформатика» для студентів денної форми навчання факультету менеджменту і економіки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. 25 с.
 15. Бутенко Т.А., Проценко Н.М., Синявіна Ю.В. Текстовий редактор OpenOffice.org Writer: метод. вказівки для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Харків: ХНАУ, 2012. 25 с.
 16. Синявіна Ю.В., Проценко Н.М., Бутенко Т.А. Інформатика: Табличний редактор OpenOffice.org Calc: лабораторний практикум для студентів факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Харків: ХНАУ, 2012. 25 с.
 17. Бутенко Т.А., Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Інформатика: Текстовий редактор OpenOffice.org Writer: лабораторний практикум для студентів факультету менеджменту і економіки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Харків: Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2012. 20 с.
 18. Бутенко Т.А., Дьоміна В.М., Синявіна Ю.В. Основы информатики: методиче-ские указания к практическим заня-тиям для иностранных студентов подготовительного отделения. Харків: Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2012. 44 с.
 19. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Інформатика: Підготовка ділових документів: завдання для самостійної роботи і навчальної практики для студентів економічних спеціальностей. Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2013.  42 с.
 20. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Інформаційні системи та технології: Текстовий редактор MS Word: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної і заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства». Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2013.  38 с.
 21. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Технологія створення реляційних баз даних: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2013. 27 с.
 22. Бутенко Т.А. Інформаційні системи та технології: завдання для діагностики знань для студентів денної і заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства». Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2013. 30 с.
 23. Бутенко Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: завдання для діагностики знань для студентів денної і заочної форми навчання ОКР «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2014.  33 с.
 24. Бутенко Т.А. Аграрний консалтинг: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2016.  126 с.
 25. Бутенко Т.А Сирий В.М. Інформаційні системи та технології: завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 073 "Менеджмент" Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2017. 55 с.
 26. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Інформаційні системи та технології: методичні рекомендації та завдання до лаб.-прак. занять та сам. роботи для здобувачів початкового та першого рівнів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2020. 95 с.
 27. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Технологія створення та ведення баз даних: методичні рекомендації та завдання до лаб.-прак. занять та сам. роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2020. 47 с.
 28. Інформаційні системи та технології: метод. реком. та завд. до лаб.-прак. занять і сам. роботи для здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укладачі: Т.А. Бутенко, В.М. Сирий. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2020. 63 с.
 29. Технології створення та ведення баз даних: метод. реком. та завд. до лаб.-прак. занять і сам. роботи для здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укладачі: Т.А. Бутенко, В.М. Сирий. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2020. 28 с.

Підвищення кваліфікації та стажування

 «Інформаційні системи та технології в управлінні організацією», «Інтернет-технології в бізнесі», «Вступ до фаху (туризм)», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, (08.12.2017 – 29.12.2017).

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Секретар спеціалізованої вченої ради Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва К 64.803.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Офіційний опонент із захисту 2 кандидатських дисертацій.

 

Нагороди та відзнаки

Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2003 р.).

Подяка голови Харківської районної ради (2006 р.).

Подяка директора Департаменту науки і освіти ХОДА Харківської районної ради (2019 р.).

Почесна грамота Харківського національного аграрного університет ім. В.В. Докучаєва (06.03.2004 р.).

Почесна грамота Харківського національного аграрного університет ім. В.В. Докучаєва (06.03.2007 р.).

Почесна грамота Харківського національного аграрного університет ім. В.В. Докучаєва (05.03.2009 р.).

Почесна грамота Харківського національного аграрного університет ім. В.В. Докучаєва (29.05.2009 р.).

Подяка Харківського національного аграрного університет ім. В.В. Докучаєва (29.05.2014 р.).

Почесна грамота Харківського національного аграрного університет ім. В.В. Докучаєва (05.10.2014 р.).

Почесна грамота Харківського національного аграрного університет ім. В.В. Докучаєва (29.05.2019 р.).

 

Наукові інтереси:

 • удосконалення системи інформаційного забезпечення ефективної діяльності агропідприємств та сталого розвитку сільської місцевості;
 • розробка теоретичних і методичних положень становлення ринкової системи поширення сільськогосподарських знань і інформації на регіональному та місцевому рівнях для забезпечення комплексності надання дорадчих послуг, зокрема у напрямі розвитку сільського зеленого туризму;
 • обґрунтування та розробка теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств агропродовольчої сфери.

 

Контакти

E-mail: buttan@knau.kharkov.ua

Тел.: (057) 709-03-01

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності


:  ЄДБО (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
270,81 Kb [1-03-2021, 08:45]  Оновлено: 1-03-2021, 08:45 / Переглядів: 3 439
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок