Бузіна Ірина Миколаївна

 

Науковий профіль

 

ORCID ID

Web of Science ResearcherID

GoogleScholar

Науковці України

 

Посада: доцент кафедри екології та біотехнології.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, магістр із землевпорядкування та кадастру, 2009 р.

 

Навчальні курси

ОС «Бакалавр» – «Загальна екологія (та неоекологія)»; «Радіобіологія та радіоекологія»; «Техноекологія»; «Екологічна токсикологія»; «Екобезпека продуктової сировини та харчових продуктів»; «Урбоекологія»; «Екологія людини»; 

ОС «Магістр» – «Технології захисту довкілля»; «Управління та поводження з відходами»;

ОС «Доктор філософії» – «Сучасні методи картографування екологічної інформації в ГІС»; «Оцінка стану екосистем та їх компонентів».

 

Найбільш вагомі наукові публікації

 

Cтатті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection:

 1. Опара В.М., Бузіна І.М., Винограденко С.О. Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем / Вісн. ХНУ ім.Каразіна: зб. наук. пр. Сер. «Геологія, географія, екологія». – Харків, 2016. – № 45.
 2. Опара В.М., Бузіна І.М., Винограденко С.О. Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів / Вісн. ХНУ ім.Каразіна: зб. наук. пр. Сер. «Геологія, географія, екологія». – Харків, 2017. – № 46.
 3. Опара В.М., Бузіна І.М.,. Хайнус Д.Д. Mapping of landscape-ecological investigations of the dendrological park territory of Khnau named after V.V. Dokuchayev / Вісн. ХНУ ім. Каразіна: зб. наук. праць. Серія «Геологія, Географія, Екологія» № 50. – Харків, – 2019. 155-161
 4. Distribution area of Hyphantria cunea Drury: the analysis of Ukrainian and world data / Yu. O. Nakonechna, S. V. Stankevych, I. V. Zabrodina, I. P. Lezhenina, M. O. Filatov, D. D. Yushchuk, N. V. Lutytska, O. A. Molchanova, V. O. Melenti, V. M. Poliakh, S. M. Buhaiov, Yu.M. Belay, V. I. Martynenko, L. V. Zhukova, I. M. Buzina, D. D. Khainus // Ukrainian Journal of Ecology. Volume 9, Issue 3. 2019. 214-220.
 5. The level of adaptability of perspective samples of soft and durum spring wheat in Ukrainian forest-steppe / Yu. Chuprina, I.V. Klymenko, D.V. Havva, L.V. Golovan, I.M. Buzina, A. Ye. Titova, V.H. Mikheev, I.V. Zabrodina, S.V. Stankevych // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(6), 12-22. doi: 10.15421/2020_251
 6. Chuprina, Y.Y., Klymenko, I.V., Belay, Y.M., Golovan, L.V., Buzina, I.M., Nazarenko, V.V., ... & Laslo, O.O. (2021). The adaptability of soft spring wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 267-272.
 7. Chuprina, Y. Y., Klymenko, I. V., Golovan, L. V., Buzina, I. M., Belay, Y. M., Mikheev, V. H., ... & Khainus, D. D. (2021). Variability of morphological markers and vegetation period of spring wheat samples of different ecological and geographical origin. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 241-248.

 

Монографії:

 

 1. Сучасні наукові засади управління земельними ресурсами: колективна монографія / А.Б. Ачасов, В.М. Опара, І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус та ін.; за ред. д-ра с.-г. наук А.Б. Ачасова; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2016. – 137 с. – Укр. – Деп. у ДНТБ України 28.11.2016, № 6 – РІД/Ук – 2016. 8,0 ум.друк.арк.
 2. Пузік В.К., Бузіна І.М. Екологічний стан агроландшафтної екосистеми навколо сміттєзвалища твердих побутових відходів: монографія / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2016. – 192 с. іл. – Бібліогр.: 145 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України.
 3. Виробництво твердого біопалива з рослинних відходів, забруднених важкими металами: монографія/ О.С. Полянський, В.І. Дʼяконов, І.М. Бузіна, Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко, О.В. Дьяконов; за ред. І.М. Бузіної. Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2020. – 199 с.
 4. Біоенергетичні фактори підвищення якості паливних брикетів гнучкими та безпечними технологіями: монографія / Полянський О.С., Дʼяконов В.І., Бузіна І.М., Криштоп Є.А., та ін. Харків. ЛНАУ, 2021.

 

 

Cтатті у наукових періодичних виданнях інших держав:

Cтатті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В):

 1. Бузіна І.М. Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем / І.М. Бузіна, В.М. Опара, О.Г. Босенко // Вісн. ХНУ ім. Каразіна: зб. наук. пр. Сер. «Геологія, географія, екологія». – Харків, 2016. – № 45.
 2. Хайнус Д.Д. Дослідження ризиків поширення забруднення ландшафтної екосистеми важкими металами в умовах змін клімату / І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус // Наук. вісн. ХДУ. Сер. «Географічні науки». – Херсон, 2018. - № 9.
 3. Хайнус Д.Д. Дослідження питань забруднення водних екосистем важкими металами в умовах змін клімату / І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 105. – Херсон, 2019
 4. Опара В.М. Ландшафтно-екологічні дослідження екосистем сучасними методами / В.М. Опара, І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Вип. 29. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 55 - 63 с.
 5. Хайнус Д.Д. Екологічні методи утилізації опалого листя та рослинних відходів / Дʼяконов В.І., Бузіна І.М., Хайнус Д.Д. // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 111. – Херсон, 2020.
 6. Хайнус Д.Д. Реконструкція та благоустрій території дендрологічного парку ХНАУ із застосуванням геоінформаційного моделювання / Бузіна І.М., Хайнус Д.Д., Винограденко С.О. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70) № 3, Херсон. 2020.
 7. Геоінформаційні технології для оцінки стану земельних ресурсів та управління на рівні адміністративного району / Бузіна І.М., Коломієць С.М., Леженкін І.О. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 31 (70) № 6, 2020.
 8. Сопова Н.В., Сопов Д.С., Бузіна І.М., Хайнус Д.Д. та ін. Перспективи екологічної оптимізації сільськогосподарського землекористування в Луганській області / Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки Том 32 (71) Ч. 2 № 1 2021.
 9. Бузіна І.М., Головань Л.В., Чуприна Ю.Ю. Екологічні біотехнології очищення водних екосистем / Водні біоресурси та аквакультура № 1, 2021.
 10. Скляр Ю.Л., Капінос Н.О., Бузіна І.М. Сучасні методи досліджень для формування сталих агроландшафтів / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки, Т 32 (71) № 2, 2021.

 

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 

 1. Стратегія сталого розвитку: навч. посібник / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Клименко І.В., Білецький Є.М., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю.; за ред. І.М. Бузіної. Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2020. – 179 с.
 2. Екологія АПК: навч. посібник / Непран І.В., Головань Л.В., Білецький Є.М., І.М. Бузіна, Чуприна Ю.Ю. Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2020. – 197 с.
 3. Стратегія сталого розвитку. Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Білецький Є.М., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020.
 4. Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів. Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Білецький Є.М., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020.
 5. Управління та поводження з відходами. Лабораторний практикум для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / І.М. Бузіна, Рожков Р.В., Білецький Є.М., Непран І.В., Головань Л.В. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020.
 6. Екологія АПК: Метод рекомендації до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / Непран І.В., Головань Л.В., Білецький Є.М., І.М. Бузіна, Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020. – 52 с.
 7. Стратегія сталого розвитку. Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи для здобувачів третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2021.
 8. Радіобіологія та радіоекологія. Практикум до самостійної та практичної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2021.
 9. Сучасні методи картографування екологічної інформації в ГІС: навч. посібник / І.М. Бузіна, А.Б. Ачасов, Л.В. Головань та ін; Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2021. – 200 с.
 10. Наукові та інноваційні проекти в екології: навч. посібник / І.М. Бузіна, Л.В. Головань, Ю.Ю. Чуприна, І.В. Непран; Харк. нац. аграр. ун-т. Харків, 2021. 168 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

 1. Харківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» з 15 жовтня по 29 листопада 2019 р. Тема: «Раціональне та екологобезпечне використання агроекосистем в умовах техногенного навантаження» Сертифікат № 158-19/01/529 від 29.11.2019 р.
 2. Сертифікат ECL з англійської мови, рівень В2 (Certificate of attainment in modern English language, level B2 (Independent user), № РО 002267 від 24.03.2020р.
 3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle» ПК №05408289/0466-20 від 25.05.2020 р.

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Підготувала 11 магістрів.

 

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

 

Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Свідоцтво № 121403 (2021р.)

 

Нагороди та відзнаки

Наукові інтереси:

 • використання культурних та дикорослих видів рослин з метою фіторемедіації;
 • дослідження можливостей оцінки стану природних ресурсів за допомогою геоінформаційних технологій;
 • підвищення якості освіти у ЗВО.

 

Контакти

E-mail: nezabudka120187@gmail.com 

Тел.: 99-71-05

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності


:  ЄДБО (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
331,22 Kb [23-06-2021, 14:23]  Оновлено: 23-06-2021, 14:23 / Переглядів: 4 221
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок