Цапко Юрій Леонідович

 

 

   Цапко Юрій Леонідович народився 8 липня 1948 р. у м. Свердловськ, Росія. Навчався в Харківському державному університеті імені О.М. Горького на хімічному факультеті. Після закінчення якого працював на різних посадах у народному господарстві країни.

   З квітня 1977 р. працює в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», де пройшов шлях від старшого інженера до завідувача лабораторії. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Изменение физико-химических показателей черноземов оподзоленных Лесостепи УССР и их гумусовых кислот под влиянием сельськохозяйственного использования» за спеціальністю 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика. У 2002 р. отримав звання старшого наукового співробітника.

   Як науковець у 1987-1990 рр. добровільно брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, де працював над розробкою заходів, спрямованих на мінімілізацію вертикальної і горизонтальної міграції радіонуклідів. За роботу у 30-кілометровій зоні ЧАЕС нагороджений спеціальним знаком «За активное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС» № 6750 і має статус ліквідатора аварії на ЧАЕС – категорія 2. У 2006 р. Президія Центральної Ради Спілки «Чорнобиль» Росії нагородила Ю.Л. Цапка спеціальним знаком «В память о катастрофе на Чернобыльской АЭС» 20 лет.

   З 2002 р. він очолює лабораторію родючості гідроморфних та кислих ґрунтів ННЦ «ІГА», зосереджуючи свої зусилля на розробці новітніх ресурсоощадних і екологічно безпечних технологій окультурювання ґрунтів. У 2011 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.18 ґрунтознавство, біологічні науки з теми «Ресурсозбережувальне окультурювання кислих ґрунтів як чинник їх ефективного функціонування» й отримав науковий ступінь доктора біологічних наук.

   Коло наукових інтересів ученого: окультурювання і управління родючістю ґрунтів меліоративного фонду гумідних регіонів України, пізнання природи їх акумулятивно-дисипативних функцій під впливом антропогенних та природних навантажень, їх буферні і фізико-хімічні властивості, радіологія і хімічна меліорація кислих ґрунтів, агроекологічний стан та ефективне ведення сільського господарства на  осушених землях. У доробку Ю.Л. Цапка понад 160 наукових праць, чотирнадцять винаходів, низка рекомендацій виробництву.

  Нині вчений продовжує активну науково-дослідну, педагогічну і експертну діяльність. Професор кафедри ґрунтознавства ХНАУ, науковий керівник аспірантів ННЦ «ІГА» (чотири аспіранти), а також студентів дипломників ХНАУ, входить до складу спецради Д 64.354. (спеціальність 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика») та складу спецради К 64.354.02 (спеціальність 03.00.18 «Ґрунтознавство, біологічні науки») при ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського».

 

Список вибраних наукових праць

 1. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України // колектив авторів, у т. ч. Ю.Л. Цапко / за наук. ред. С.А. Балюка і В.В. Медведєва. –Х., 2012. – 240 с.
 2. Трускавецький Р.С. Торфо-земельний ресурс України (концепція комплексного використання) / Р.С. Трускавецький, С.А. Балюк, Ю.Л. Цапко, Н.Ф. Чешко, В.М. Калініченко [та ін.]. – Харків: КП «Міська друкарня», 2010. – 72 с. 
 3. Добрива: довідник / (Колектив авторів, у т. ч. Цапко Ю.Л.); за ред. М.М. Мірошниченка. – Харків: Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 224 с.
 4. Трускавецький Р.С. Методологія оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів  (наукове видання) / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко, В.М. Калініченко [та ін.]. – Харків, 2012. – 31 с.
 5. Цапко Ю.Л. Хімічна меліорація кислих ґрунтів в Україні / Ю.Л. Цапко // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 2. – С. 50-53. 
 6. Цапко Ю.Л. Підвищення екологічної стабільності кислих ґрунтів шляхом використання технології локального окультурювання / Ю.Л. Цапко // Ґрунтознавство. – Київ-Дніпропетровськ, 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 96-104.
 7. Цапко Ю.Л. Локальне окультурювання ґрунту – ефективний шлях зменшення надходження радіонуклідів до рослин / Ю.Л. Цапко // Біологічні системи: наук. вісник Чернівецького ун-ту. Сер. Біологія. –– Чернівці: вид-во ЧНУ, 2010. – Т. 2. – Вип. 4. – С. 91-93.
 8. Цапко Ю.Л. Взаємодія алюмінію із гумусовими кислотами і кальцієм та її вплив на зміну рН дерново-підзолистого ґрунту / Ю.Л. Цапко // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. Сер. Біологія – Чернівці: Рута, 2010. – Вип. 390. – С. 50-53.
 9. Цапко Ю.Л. Буферні механізми ґрунтів як регулятори їх кислотно-основної рівноваги / Ю.Л. Цапко // Наук. вісник Волинського держ. ун-ті імені Лесі Українки. – 2010. – № 2. – С. 50-55.
 10. Цапко Ю.Л. Роль заліза у формуванні гумусового стану лучного середньосуглинкового ґрунту / Ю.Л. Цапко, Н.Ю. Соколова // Вісник ХНАУ. – Харків, 2010. – № 1. – С. 48-52.
 11. Цапко Ю.Л. Зміна фосфатної і калійної функції кислого ґрунту залежно від удобрення та вапнування / Ю.Л. Цапко, Н.Ф. Чешко, А.Й. Габріель // Агроекологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 44-48.
 12. Цапко Ю.Л. Вплив штучно створеної неоднорідності ґрунту на його екологічні властивості та вміст продуктивної вологи / Ю.Л. Цапко, О.І. Маклюк, Н.Ф. Чешко // Біологічні системи: наук. вісник Чернівецького ун-ту. Сер. Біологія. – Чернівці: Вид-во ЧНУ, 2012. – Т. 4. – Вип. 1. – С. 100-104.
 13. Цапко Ю.Л. Акумулятивно-дисипативна функція ґрунтів, як чинник саморемедіації забруднених радіонуклідами ґрунтів / Ю.Л. Цапко, В.А. Гаврилюк // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –Х., 2012. – № 14. – С. 33-36.
 14. Екологічний стан ґрунтів України / С.А. Балюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, Ю.Л. Цапко [та ін.] // Український географічний журнал. Сер. Геоекологія. – 2012. – № 2. – С. 38-42.
 15. Цапко Ю.Л. Вплив нормування та видів вапняних меліорантів на зміну кислотно-основної рівноваги ясно-сірого ґрунту / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2012. – № 3. – С. 17-23.
 16. Цапко Ю.Л. Цементний пил – стабілізатор родючості кислих ґрунтів чи чинник погіршення їх екологічного стану? / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник // Zbi?r raport?w naukowych: nauka dzi?: teoria, metodologia, praktyka. – Wroc?aw, 2013. – S. 33-35.
 17. Цапко Ю.Л. Течение микробиологических процессов под влиянием известковых мелиорантов разного происхождения / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник // Прыроднае асяродзе Палесся: зб. навук. Прац: Палескі аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі. – Брэст: Альтернатива, 2013. – Вып. 6. – 144 с.
 18. Цапко Ю.Л. Структурна будова гумусових кислот в аспекті її впливу на кислотну функцію ґрунтів / Ю.Л. Цапко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – № 1. – С. 12-18.
 19. Yurij Zapko. Assessment of changes of some functions of Ukrainian acid soils after chemical amelioration / Yurij Zapko, Karina Desyatnik, Yurij Dmytruk // Soil Science Annual. – 2014. – Vol. 65. – No. 3. – Р. 111–117.
 20. Чешко Н.Ф. Термодинамічні методи оцінювання азот-буферного статусу кислих і гідроморфних ґрунтів та емісійних втрат азоту (методичні рекомендації) / Н.Ф. Чешко, Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко, В.М. Калініченко, Л.А. Корчашкіна. – Харків: ННЦ ІГА, 2012. – 15 с.
 21. Цапко Ю.Л. Підвищення родючості кислих і гідроморфних ґрунтів. Рекомендації / Ю.Л. Цапко, Р.С. Трускавецький, Н.Ф. Чешко, В.М. Калініченко, Н.Ю. Паламарь, В.В. Зубковська, К.О. Десятник. – Харків, 2012. – 27 с.
 22. Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку) / за ред. С.А. Балюка, Р.С. Трускавецького і Ю.Л. Цапка. – Харків: «Міськдрук», 2012. – 129 с.
 23. Агрохімічне забезпечення землеробства на період до 2020 року (концептуальні положення) / за ред. С.А. Балюка, А.С. Заришняка і М.В. Лісового. – Харків: «Міськдрук», 2013. – 58 с.
 24. Патент 56065 Україна, МПК A01B 79/00  Спосіб вертикальної локальної меліорації  піщаних і супіщаних грунтів / Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л., Величко В.А., Калініченко В.М., Горякіна В.М. (Україна), ? № u 2010 07375; Заявл. 14.06.10; Опубл. 27.12.2010. Бюл. № 24. – 6 с.   
 25. Патент 50067 Україна, МПК G01N 33/24  Спосіб потенціометричного вимірювання окисно-відновного потенціалу в грунті / Чешко Н.Ф., Цапко Ю.Л. (Україна), ? № u 2009 11887; Заявл. 20.11.09; Опубл. 25.05.10. Бюл. № 10. – 6 с.
 26. Патент 79889 Україна, МПК ?2013.01 А01N 25/32, С05D 3/00 Спосіб нейтралізації токсичного алюмінію / Чешко Н.Ф., Цапко Ю.Л., Калініченко В.М., Десятник К.О (Україна), ? № 2012 10413; Заявл. 03.09.2012; Опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. – 6 с.
 27. Патент 70260 Україна, МПК ? 2011.09 А01B 79/02, А01G 25/06 Спосіб поліпшення вологісного режиму ґрунтів у посушливий період / Цапко Ю.Л., Трускавецький Р.С., Чешко Н.Ф., Маклюк О.І., Калініченко В.М., Горякіна В.М (Україна), ? № u 2011 10606; Заявл. 02.09.2011; Опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 6 с.  
 28. Патент 91419 Україна, МПК (2014.01) ? А01С 21/00, G01N 33/24 (2006/01) Спосіб оптимізації фосфатного стану грунтів / Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л., Зубковська В.В., Калініченко В.М., Горякіна В.М. (Україна), ? № u 2014 91419; Заявл. 14.10.2013; Опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. – 5 с.
 29. Балюк С.А. Ресурсозберігаючі і екологічно безпечні заходи підвищення родючості кислих грунтів / С.А. Балюк, Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко // Посібник українського хлібороба: наук.-вироб. щорічник 2010 р. – С. 114-116.
 30. Цапко Ю.Л. Що робити з кислими ґрунтами / Ю.Л. Цапко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2011. ? № 1 (січень). – С 25-27.
 31. Цапко Ю.Л. Мобілізація фосфатів / Ю.Л. Цапко // Farmer the Ukrainian: щомісячник. – 2012 – листопад. – С. 68-69.
 32. Цапко Ю.Л. Регулювання рівня кислотності кислих ґрунтів шляхом застосування кальцієвмісних меліорантів / Ю.Л. Цапко, В.М. Калініченко, К.О. Десятник // Посібник українського хлібороба: наук.-вироб. щорічник 2013 р. – С. 215-217.
 33. Цапко Ю.Л. Структурна будова гумусових кислот як чинник регуляції кислотно-основної рівноваги в ґрунтах / Матеріали  ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців  та агрохіміків (30.06 – 04.07.2014р., м. Миколаїв) [“Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України”]. Харків, 2014, ? С. 164-166. (Спец. Випуск до ІХ з’їзду УТГА; в 3-х  кн.; кн. 2).
 34. Цапко Ю.Л. Регулювання рівня кислотності кислих ґрунтів шляхом застосування кальцієвмісних меліорантів /Ю.Л. Цапко, В.М. Калініченко, К.О. Десятник // ж. Агроном № 2 (44) травень 2014 р., С.36-39.
 35. Цапко Ю.Л. Агроекологічні аспекти окультурювання кислих ґрунтів /Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, А.І. Огородня // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Покращення еколого-агрохімічного стану  ґрунтів і якості продукції шляхом впровадження сучасних технологій застосування добрив». (20-21 листопада 2014 р. м. Харків). ? Харків: ХНАУ, 2014. С. 162-164.
 36. Цапко Ю.Л. Структурна будова гумусових кислот в аспекті її впливу на кислотну функцію ґрунтів // Вісник Харківського національного університету імені В.В. Докучаєва 2014, №1, -C. 12-18.
 37. Yurij Zapko.  Assessment of changes of some functions of Ukrainian acid soils after chemical amelioration / Yurij Zapko, Karina Desyatnik, Yurij Dmytruk // Soil Science Annual Vol. 65 No.3/2014: 111–117.
 38. Цапко Ю.Л. Вплив культур – фітомеліорантів на структурний склад чорнозему опідзоленого Лівобережного Лісостепу України / Ю.Л. Цапко, А.І. Огородня // Вісник ХНАУ № 2, 2014, Ґрунтознавство. C. 21-25.
 39. Цапко Ю.Л. Дискусійні проблеми природи гумусу Ґрунтознавство. Том. 16 № 3-4 , Київ-Дніпропетровськ,  2015. -C. 84-89.
 40. Цапко Ю.Л. Фітоокультурювання заплавних ґрунтів в аспекті поліпіпення їхньої екологічної стабільності / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, М.О.Солоха, В.М. Калініченко // Вісник ХНАУ.  Сер. Ґрунтознавство. № 1, 2015.C. 21-25.
 41. Меліорація ґрунтів (систематика, інновації, перспективи) [за ред. С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, Р.С. Трускавецького]. –Херсон: Гринь Д.С., 2015. 668с.


Оновлено: 28-04-2015, 08:56 / Переглядів: 1 960
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок