Чернякова Вікторія Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент 

Дисертація:

 Чернякова  В.О. «Ефективність використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах[Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В.О. Чернякова – Харків: ХНАУ, 2011. – 211 с.»

Наукові статті:

 1. Чернякова В.О. Забезпеченість персоналом сільськогосподарських підприємств Харківської області / В.О.  Чернякова // Зб.наук.праць ТДАУ (економічні науки), №2(18) т. 3, Мелітополь, Люкс, 2012.
 2. Чернякова В.О. Вплив факторів на ефективність використання персоналу у с.-г. підприємствах / В.О.  Чернякова // Зб. наук. праць Уманського НУС (економічні науки), 2012, Умань, 2012.
 3. Чернякова В.О. Територіальні особли-вості забезпеченості с.-господарських підприємств персоналом / В.О.  Чернякова // Вісник ХНУСГ, вип. 137, Харків, 2013.

Список інших наукових праць:

 1.  Фактори забезпеченості аграрних підприємств робочою силою // Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки» – Харків, 2007. – № 65. – С. 303-308.
 2. Поліпшення використання трудових ресурсів у сільському господарстві// Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Харків, 2007. – № 9. – С. 219-224. 
 3. Кадрове забезпечення як фактор інноваційної діяльності підприємств//Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». –  Харків, 2008. –  № 9. – С. 273-279.
 4. Мотивація як фактор використання персоналу // Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки» –  Харків, 2010. – № 85. – С. 365-369.
 5. Проблеми ефективності використання персоналу реформованих сільськогосподарських підприємств Харківської області // Зб. наук. праць ПДАТУ. –   Кам`янець-Подільський,  2011. – № 17, Т. 2. – С. 609-612.
 6. Забезпеченість персоналом  як фактор підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств // Зб.  наук. праць ПДАТУ. – Кам`янець-Подільський, 2011. – № 17, Т. 3. – С. 407-410.
 7. Зміна продуктивності праці під впливом чинників, які її формують // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: тези доп. міжнар. наук. конф.  студентів, аспірантів і молодих учених, присвяченої 190-річчю заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, – 2009.  – С. 92-93.
 8. Персонал как категория использования трудовых ресурсов //Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: материалы  ХII междунар. науч.-практ. конф. – Белгород: БГСХА,  2008. – С. 356. 
 9. Стан та проблеми розвитку аграрної праці в Харківській області //Актуальні проблеми розвитку обліку, аудиту, фінансів і менеджменту в агропромисловому виробництві України: тези  міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: ХНАУ, 2008. – С. 171-172.
 10. Забезпеченість персоналом як основа ефективності виробництва // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: тези міжнар. наук.-практ.  конф. – Харків:  ХНАУ, 2010. – С. 354-356.
 11. Система оцінки ефективності використання персоналу// Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи: тези  IV міжнар. наук. –практ. конф.  – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій,  2011. –  С105-106.
 12. Оцінка впливу факторів на ефективність використання персоналу сільськогосподарських підприємств Харківської області // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: тези IV міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛУБП, 2011. – С. 262-263.
 13. Измерение влияния факторов на эффективность использования персонала в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области  // Бюлл. науч. работ  БГСХА. – Белгород, 2011. – Вып. №22. – С. 188-192.


Оновлено: 1-03-2012, 12:30 / Переглядів: 1 708
 

Авторизація