Цигікал Петро Федорович


 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Цигікал Петро Федорович

Найменування посади

Доцент кафедри землевпорядного проєткування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

інженер землевпорядник, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, 1977 р., землевпорядкування (диплом з відзнакою БІ № 588502 від 25.06.1977р.)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Кандидат економічних наук 08.00.04. Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (диплом кандидата наук ДК № 054064 від 8.07.2009р.

Тема дисертації: "Трансформація земельних відносин і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств"

Доцент кафедри землевпорядного проектування. (Атестат  доцента 12ДЦ № 039600 від 26.06.2014 р.)

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

1. Землеустрій і землевпорядне проектування. Загальний обсяг занять – 90годин з них 16 годин лекції на стаціонарі та 6 годин лекцій на заочному відділенні. Здобувачі 2 рівня - ФАГ Магістри ІІ курс.

2. Землевпорядне проектування – 8 годин лекцій. Підвищення кваліфікації сертифікованих землевпорядників ІПО.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Стажування у ДП "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"з 13.06. по 14.07.2018 р., тема: "Вивчення досвіду проведення земельно-оціночних і землевпорядних робіт", наказ 409-ІМО та ПК, від 14.06.2018 р.

Робота з аспірантами та докторантами

-

Участь в конференціях і семінарах

1. Цигікал П.Ф. Оцінка сільськогосподарського майна: класифікація, принципи, база та методичні підходи Матеріали науково - практичної конференції професорсько – викла­дацького складу факультету інженерів землевпорядкування, 27-28 травня 2015 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва - Х.: ФО-П Дуюнова Т.В., 2015. С.97-99.

2. Цигікал П.Ф. Методи оптимізації рослинництва з урахуванням впливу сівозмін в проектах землевпорядкування Актуальні проблеми землеустрою, кадастру та геоінформацій­ного забезпечення в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції 22 вересня 2015 р. – Вид-во «Діса плюс». – Х, 2015. С. 56-59.

3. Цигікал П.Ф. Обгрунтування стратегії розвитку сільсько­господарського підприємства на основі оцінки аграрного бізнесу. Матеріали підсумкової конференції професорського-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 23-24 березня 2016 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – Ч.1 - С. 164-165.

4. Цигікал П.Ф. Концепція управління вартістю сільсько­господарського підприємства і роль у ній оцінки бізнесу / П.Ф. Цигікал // Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції, присв’яченої 70-річчю кафедри управління земельними ресурсами та кадастру 27-28 вересня 2016 р. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 245-247.

5. Цигікал П.Ф. Завдання й особливості землеустрою сільськогосподарських територій в умовах трансформації земельних відносин / П.Ф. Цигікал// Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету інженерів землевпорядкування. (24-25 травня 2017 р.) – Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. - С. 154-155 с.

6. Цигікал П.Ф. Адаптивне землевпорядкування як основа еколого-економічної оптимізації сільськогосподарського землекористування / П.Ф. Цигікал // Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення евроінтеграційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (26 вересня 2017 р.) – Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. - С. 59-62.

7. Цигікал П.Ф. Землеустрій в умовах впровадження адаптивних систем землеробства /П.Ф. Цигікал// Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького складу, аспірантів і здобувачів факультету інженерів землевпорядкування (13-14 березня 2018 р.) / У 2 ч. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2018. – Ч. II. - 191 с. С. 168-170.

8. Цигікал П.Ф. Науково-методичні основи адаптивного земле­впорядкування сільських територій /П.Ф. Цигікал // Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євро інтеграційних процесів в Україні: матеріали наукової інтернет-конференції (25 вересня 2018 р). /Харків. нац. аграр. ун-т  ім. В.В. Докучаєва.-Харків: ХНАУ. 2018. С. 86-91

9. Цигікал П.Ф. Оцінка аграрного бізнесу: база та методичні підходи. /П.Ф. Цигікал // Матеріали підсумкової наук. конференції проф.- викл. складу, і здобувачів наукових ступенів факультету інженерів землевпорядкування. (19-20 березня 2019 р.) м. Харків: ХНАУ, 2019 рік

10. Цигікал П.Ф. Використання земель сільськогосподарського призначення: еколого- економічні- проблеми та шляхи їх вирішення. /П.Ф. Цигікал // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної – конференції присвяченої 75 річчю факультету інженерів землевпорядку­вання 25 вересня 2019 р. Харків. нац. аграр. ун-т  ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ. 2019.

11. Цигікал П.Ф. Зміст і задачі впорядкування сільських територій в схемах землеустрою. /П.Ф. Цигікал // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції профе­сорсько викладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 01–02 липня 2020 р.; у 2 частинах. Харків: ХНАУ, 2020. Ч. ІІ. 185 с. С.170-173.

12. Цигікал П.Ф. Впорядкування сільських територій та оптимізація використання сільськогосподарських земель. /П.Ф. Цигікал // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне село: соціальні та економічні виклики», пам’яті Тарасенка Валентина Івановича, 17-18 вересня 2020 року/ Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ. 2020 р.

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopusабо Wedof Science Core  Соllесtion

-

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Цигікал П.Ф. Необхідність розробки та зміст проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунту­вання сівозмін та впорядкування угідь. /О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал // Харків, 2010 Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (Серія «Економіка АПК і природокористування»). - №8, 2010р.

2. Цигікал П.Ф. Еколого-ландшафтний підхід до вирішення питань землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь /О.Я. Петренко, М.І. Бідило М.І., П.Ф. Цигікал. // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (Серія «Рослинництво, селекція і насін­ництво, плодоовочівництво»). - №6, 2011р.

3. Цигікал П.Ф. Модель економіко-екологічної опти­мізації сіль­ськогосподарського землекористування. / П.Ф. Цигікал // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (Серія «Економіка АПК і природо­користування»). - №5, 2011р.

4. Цигікал П.Ф. Модель стратегічного управління земле­користуванням сільськогосподарські підприємств. / П.Ф. Цигікал // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (Серія «Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки»). - №12, 2012р.

5. Цигікал П.Ф. Трансформація земельних відносин та тенденції розвитку ринкового землекористування / П.Ф. Цигікал // Харків, 2013 Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (Серія «Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки»). - № 5, 2013р. С. 160–166.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Управління проектами. Навч. посібник. Колектив авторів: за ред. О.В. Ульянченка, П.Ф. Цигікала.  - Харків: ХНАУ, 2010. 522с.

2. Управління проектами. Навч. посібник. О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал; Хрків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2019. - 121 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав докудокумент про присудження наукового ступеня

-

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»

-

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

-

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН /зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради /науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

-

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Виконавець наукової теми програми ДТП: «Економічні, екологічні та технологічні засади щодо організації сільських територій із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію раціонального використання і охорони земель» (номер державної реєстрації 0116U003994)

Розробка підпрограми 02. «Організаційно-економічне забезпечення стабілізації сільськогосподарського земле­користування».

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

-

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ;наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу /відділу (наукової /станови) / навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник завідувача кафедри землевпорядного проектування

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

-

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

-

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів / методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю и найменування

1. Землевпорядне проектування. Проект землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь. Тестові завдання. О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Степаненко Л.М. Макєєва. X.: ХНАУ, 2013. 90 с.

2. Землевпорядне проектування: Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь. Організація угідь: методичні рекомендації. О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Степаненко X.: ХНАУ, 2013. 44 с.

3. Землевпорядне проектування. Проект землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь. Упорядкування території кормових угідь. О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, М.В. Червоний X.: ХНАУ, 2013. 36 с.

4. Програма науково-виробничої практики із землеустрою та кадастру: метод. реком. для фахівців магістерської програми «Землеустрій та кадастр» освітнього ступеня «Магістр» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, та ін. - Х.: ХНАУ, 2016. - 20 с.

5. Програма науково-виробничої практики із землеустрою та кадастру: метод. реком. для фахівців магістерської програми «Оцінка землі та нерухомого майна» освітнього ступеня «Магістр» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, та ін. - Х.: ХНАУ, 2016. - 20 с.

6. Землеустрій та кадастр: Програма виробничої практики та методичні вказівки з її виконання : метод. реком. / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, та ін. - Х.: ХНАУ, 2016. - 22 с.

7. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для фахівців спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, та ін. - Х.: ХНАУ, 2016. – 48 с.

8. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для фахівців спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна» напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, та ін. - Х.: ХНАУ, 2016. – 48 с.

9. Забезпечення проведення землеустрою. Землевпорядні вишу­кування: метод. вказ. до виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни "Землевпорядне проектування» / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Л.М. Макєєва, В.В. Тимошевський, Н.В. Мокєрова., М.А. Хоруженко,  Х.: ХНАУ, 2016 р. – 45 с.

10. Наскрізна програма навчальних, виробничих і перед­дипломних практик та методичні вказівки до їх проведення: метод. реком. для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, та ін. - Х.: ХНАУ, 2017. - 43 с.

11. Забезпечення проведення землеустрою. метод. рек. до виконання лабораторних робіт для здобувачів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дисциплін «Землевпорядне проектування» та «геодезичні роботи при землеустрої» / Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Н.В. Мокєрова., І.І.Садовий,  Х.: ХНАУ, 2019 р. – 30 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

-

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

-

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член спілки оціників землі

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

43 роки

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

ПП «Земстройпроект»; ПП «Приватагросервіс»;
ТОВ КФ «Агрополіс».Оновлено: 8-10-2020, 14:13 / Переглядів: 2 438
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок