Cвіщова Яна Олександрівна

   Cвіщова Яна Олександрівна


 • кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії.
 • тема дисертації: «Різнорідна асоціація іонів ціанінових барвників у водних розчинах»;
 • напрям наукової роботи: використання різнорідних асоціатів барвників в аналітичних цілях.

 

 Наукові праці:

 1. Свіщова Я. Різнорідна асоціація катіонних барвників з гумусовими кислотами у водних розчинах ? Яна Свіщова, Сергій Шаповалов ?? Вісн. Харк. нац. ун-ту. Хімія. ? 2014. ? Вип. 23(46), № 1123. ? С. 47–53.
 2. Дубина О.М. Органічна хімія: лабораторний практикум / О.М. Дубина, Я.О. Свіщова, В.Г. Панченко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 93 с.
 3. Использование ион-молекулярного взаимодействия для анализа содержания однозарядниых ионов в почве / [В.Г. Панченко, А.М. Дубына, Я.О. Свищёва, Е.Н. Будвицкая] // Вісн. ХНАУ. ? 2014. ? № 2. ? С. 122–128.
 4. Свіщова Я.О. Установлення адсорбційної здатності різних типів ґрунтів до катіону мангану / Я.О. Свіщова, О.М. Будвицька // Вісн. ХНАУ. ? 2013. ? № 1. ? С. 249–252.
 5. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040106 / [В.К. , В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп, Я.О. Свіщова]. – Х.: ХНАУ, 2013. – 35 с.
 6. Свищева Я.Взаимодействие анионов ксиленолового оранжевого с катионом пинацианола в водном растворе ? Яна Свищева, Сергей Шаповалов ?? Вісн. Харк. нац. ун-ту. Хімія. ? 2012. ? Вип. 21(44), № 1026. ? С. 9–11.
 7. Васюков О.Є. Аналітична хімія. Кількісний аналіз об’єктів довкілля. Вода: практикум / О.Є. Васюков, Я.О. Свіщова. – Х.: ХНАУ, 2012. – 58 с.
 8. Визначення хімічних критеріїв для оцінки антропогенного навантаження на ґрунти ? Я.О. Свіщова, О.Є. Васюков, Г.А. Лугова [та ін.] ?? Вісн. ХНАУ. ? 2011. ? № 1. ? С. 229–232.
 9. Аналітична хімія. Кількісний аналіз: посібник / [Я.О. Свіщова, І.Б. Бондаренко, Н.Л. Хименко, С.А. Шаповалов]. – Х.: ХНАУ, 2011. – 130 с. (гриф Міністерства агрополітики та продовольства України).
 10. Шаповалов С. Разнородная ассоциация анионов ализаринового красного С в водном растворе ? Сергей Шаповалов, Яна Свищева ?? Изв. вузов. Химия и химич. технология. – 2011. – Т. 54, № 10. – С. 35–40.
 11. Шаповлов С. Разнородная ассоциация с участием одно- и двухзарядных анионов ализаринового красного ? Сергей Шаповалов, Яна Свищева ?? Вісн. Харк. нац. ун-ту. Хімія. – 2010. – Вип. 19(42), № 932. – С. 62–69.
 12. Cвіщова Я.О. Хімія з основами біохімії: практикум ? Я.О. Свіщова, О.Є. Васюков, І.Б. Бондаренко. – Х.: ХНАУ, 2010. – 101 с.
 13. Процессы гомо? и гетероассоциации ионов красителей в водных рас творах ? С.А. Шаповалов, В.И. Ларин, Я.А. Свищева [и др.] ?? Вісн. Харк. нац. ун-ту. Хімія. – 2010. – Вип. 18(41), № 895. – С. 112–125.

 Оновлено: 27-09-2012, 01:27 / Переглядів: 2 701
 

Авторизація