Дегтярьов Василь Володимирович

   Відомий учений – ґрунтознавець, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства, член-кореспондент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, м. Санкт-Петербург, Росія).

   У 1983 р. з відзнакою закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту й отримав кваліфікацію вченого агронома агрохіміка-ґрунтознавця.

   З 1983 р. пройшов шлях від асистента, доцента, професора кафедри ґрунтознавства, заступника проректора з заочної освіти (1993–2001 рр.), декана факультету агрохімії та ґрунтознавства ХНАУ (2001–2013 рр.) до першого проректора ХНАУ (з 2013-2016 рр.). Нині завідувач кафедри ґрунтознавства.

   У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію з теми «Порівняльні дослідження кількісних і якісних змін гумусу у ґрунтах під впливом їх сільськогосподарського використання». У 2010 р. захистив докторську дисертацію з теми «Колоїдно-хімічна характеристика гумусово-акумулятивного ґрунтотворення і родючості природних й агрогенних чорноземів Лівобережного Лісостепу та Степу України».

   Вихованець харківської школи ґрунтознавства, учений підготував п’ять кандидатів наук, понад 50 магістрів. Він автор близько 200 наукових, навчальних та методичних публікацій, зокрема п’яти підручників і навчальних посібників, семи патентів на винаходи. Професор В.В. Дегтярьов – співавтор навчального плану спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» і Галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП) овітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр»; співавтор навчального плану та Галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП) спеціальності «Експертна оцінка ґрунтів» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

   Член науково-методичної комісії напряму «Агрономія» Міністерства освіти і науки України, експерт Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, член бюро наукової ради з проблем ґрунтознавства НАН України.

   Нагороджений відомчою відзнакою «Відмінник аграрної освіти» ІІІ ступеня і трудовою відзнакою «Знак Пошани», почесними грамотами і подяками Мінагрополітики України, Харківської облдержадміністрації, стипендіат Харківської обласної державної. Неодноразово був депутатом Роганської селищної ради. На ІХ з’їзді ґрунтознавців і агрохіміків України (2014 р.) В.В. Дегтярьова обрано Президентом УТҐА України.

 

Основні праці за 20162019 рр.

Наукові роботи

 1. Дегтярьов В.В. Гранулометричний склад як індикатор з оцінки лісорослинного потенціалу піщаних ґрунтів України / В.В. Дегтярьов, С.П. Распопіна // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015.– № 1. – С.150–156.
 2. Дегтярьов В.В. Заліснення як спосіб оптимізації землекористування та покращення властивостей ґрунтів / В.В. Дегтярьов, С.П. Распопіна // Охорона ґрунтів: зб.наук.пр. ДУ «Держґрунтохорона»: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості», м. Одеса, 16−17 вересня 2015 р. − Київ, 2015.− С. 10−12.
 3. Панасенко О.С. Гумус структурних агрегатів чорноземів типових природних і агрогенних екосистем за ред. д-ра. с.-г. н., проф. В.В. Дегтярьова: монографія. / О.С. Панасенко // Харків: Майдан, 2015.− 192 с.
 4. Тихоненко Д.Г. До проблеми моніторингу ґрунтів природних та агрогенних екосистем: методологія оцінки якості / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін // Українські чорноземи на початку третього тисячоліття: посібник українського хлібороба. − 2016. − Т.1. − С. 85−95.
 5. Дегтярьов В.В. Гумусовий стан агрогенних чорноземів України / В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін // Українські чорноземи на початку третього тисячоліття: посібник українського хлібороба. − 2016. − Т.1. − С. 96-99
 6. Дегтярьов В.В. Проблеми раціонального використання малопродуктивних ґрунтів, переданих під заліснення у Лісостеповій зоні / В.В. Дегтярьов, С.П. Распопіна // Українські чорноземи на початку третього тисячоліття: посібник українського хлібороба. − 2016. − Т.1. − С. 276-279.
 7. Дегтярьов В.В. Уміст гумусу в цілинних і агрогенних чорноземах України / В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін, О.С. Жернова // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2016. – № 1.– С. 13–25.
 8. Гумусовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних ґрунтів правобережжя України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата, О.І. Козлова, Я.О. Свіщова // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016 .– № 2. – С.23–32.
 9. Распопіна С.П. Ефективне використання ґрунтів, переданих під заліснення / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Ч. 1 : с.-г. науки. – 2016. – Вип. 88. – С. 31–39.
 10. Моніторинг ґрунтів природних та агроекосистем як наукова основа збереження ґрунтового різноманіття / І.П. Яцук, В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Агроекологічний журнал. − 2016.− №4. − С. 57−66.
 11. Дегтярьов В.В. Діагностика лісопридатності малопродуктивних ґрунтів Південного Лісостепу України / В.В. Дегтярьов, С.П. Распопіна // Агроекологічний журнал. − 2016. − №4. − С. 90−95.
 12. Дегтярьов В.В. Вплив різних систем удобрення на дисперсність ґрунту / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата, О.І. Козлова // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – № 1. – С. 20–26.
 13. Козлова О.І. Гумусовий стан та азотний потенціал чорноземів і темно-каштанових ґрунтів України / О.І. Козлова; за ред. д-ра. с.-г. наук, проф. В.В. Дегтярьова: монографія. ‒ Харків: ФОП Бровін О.В., 2017. ‒ 216 с.
 14. Органическое вещество как показатель эволюции темно-серой оподзоленой почвы Центрального Черноземья России / В.Н. Недбаев, В.В. Дегтярев, О.С. Жерновая, Н.Н. Трутаева // Вісн. ХНАУ ім.  В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – № 2. – С. 41–53.
 15. Дегтярьов В.В. Вплив систем удобрення на вміст власне гумусових речовин і детриту в лучно-чорноземних ґрунтах Правобережного Лісостепу України / В.В. Дегтярьов, І.П. Яцук, Р.Ю. Усата // Вісн. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2017. – № 2. – С. 64–77.
 16. Чайка Н.И. Формирование растительности на рекультивированых территориях в Западном Донбассе / Н.И. Чайка, В.В. Дегтярев, Н.Н. Харитонов // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – № 2. – С. 316–327
 17. Флористический и экоморфный состав растительности на рекультивируемых площадях в западном Донбассе / Н.И. Чайка, В.В. Дегтярев, Н.Н. Харитонов, В.Н. Недбаев // Вестн. Курской гос. с.-х. академии. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 14‒21.
 18. Дегтярьов В.В. Гумус лучно-чорноземних ґрунтів Лісостепу України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від часу утворення НААН України ‒ Київ, 2018. ‒ С. 372‒375.
 19. Атлас музею генезису та географії ґрунтів кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва / за ред. професорів, докторів с.-г. наук В.В. Дегтярьова, Д.Г. Тихоненка ‒ Харків, 2018.‒ 142 с.
 20. Дегтярьов В.В. Роль кафедри ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва у розвитку ґрунтознавчої науки та освіти в Україні / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, Д.В. Гавва // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. ‒ Харків, 2018. ‒ Вип. 87. ‒ С. 112‒119.
 21. Дегтярьов В.В. Якісний склад гумусу лучно-чорноземних ґрунтів Правобережжя Лісостепу України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. ‒ Спец. вип. до ХІ з’їзду ГО «УТГА» (17‒21.09.2018) ‒ Харків, 2018 ‒ Кн. 2.‒ С. 256‒258.
 22. Дегтярьов В.В. Діагностика чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України під різними фітоценозами / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, К.Б. Новасад // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. ‒ Спец. вип. до ХІ з’їзду ГО «УТГА» (17‒21.09.2018) ‒ Харків, 2018 ‒ Кн. 1. ‒ С. 261‒271.
 23. Чайка Н.И. Уровень доминирования растительных сообществ техногенных территорий Донбасса / Н.И. Чайка, В.В. Дегтярев, // East European Scientific Journal. ‒ Poland, Warsaw, 2018. ‒ № 5 (33), part 3. ‒ С. 5–12.
 24. Дегтярьов В.В. Груповий і фракційний склад гумусу лучно-чорноземних ґрунтів Правобережжя України за різних систем удобрення в умовах глобальних змін клімату / В.В. Дегтярьов, О.І. Козлова, Р.Ю. Усата // Вісн. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2018. – № 1–2.– С.5–14.
 25. Дегтярьов В.В. Щільність складення чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України в умовах краплинного зрошення за вирощування суниці садової / В.В. Дегтярьов, А.М. Гамівка, С.О. Трещілова // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – № 1–2. – С. 31–35.
 26. 150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва : діяльність професора В.В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області / О.В. Ульянченко, В.В. Дегтярьов, О.М. Голікова, О.В. Логінова // Історія науки і біограф істика : електрон. наук. Фахове вид. 2019. № 1. URL : http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/17.pdf.
 27. Applying the models of soil screening and organic carbon content in the soils of Ukrainian Polissia based on the vegetation indices / Trofymenko P.I., Radion I.A., Degtyarjov V.V., Kotkova T.M., Zatserkovnyi V.I., Trofimenko N.V. // XVIIIth International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. (13–16 May 2019). – Kiev, 2019.
 28. Недбаев В.Н. Гумусовое состояние почв Центрального Черноземья и пути его оптимизации / В.Н. Недбаев, В.В. Дегтярев, О.С. Жерновая, Н.Н. Трутаева // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – № 1.– С. 29–36

Навчально-методичні роботи

 1. Дегтярьов В.В. Охорона і відновлення родючості ґрунтів: цикл лекцій для студентів ОС «магістр» спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-наукової програми «Експертна оцінка ґрунтів» / В.В. Дегтярьов; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. − Харків: Стиль-Издат, 2017. − 257 с.
 2. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості: навч. посіб. / В.О. Забалуєв, А.Д. Балаєв, О.Г. Тараріко, Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, О.Л. Тонха, О.В. Піковська, Д.В. Гавва, О.С. Жернова, О.І. Козлова; за ред. докторів с.-г. наук, професорів В.О. Забалуєва, В.В. Дегтярьова (гриф МОН України, лист №1/11-20799 від 31.12.2013). − Харків: ФОП Бровін О.В., 2017. – 348 с.
 3. Практикум з ґрунтознавства та основ геоботаніки: для підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» / Д.Г. Тихоненко, Т.О. Грінченко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін, К.Б. Новосад, Д.В. Гавва, Ю.В. Дегтярьов; за ред. Д.Г. Тихоненка, Т.О. Грінченка. − Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – 390 с.

 Оновлено: 10-02-2020, 08:47 / Переглядів: 6 232
 

Авторизація