Дегтярьов Василь Володимирович

   Відомий учений – ґрунтознавець, доктор сфльськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства, перший проректор університету, член-кореспондент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, м. Санкт-Петербург). 

   Народився 3 січня 1958 р. у селищі Рогань Харківського району Харківської області.

  У 1983 р. з відзнакою закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту й отримав кваліфікацію вченого агронома агрохіміка-ґрунтознавця.

   З 1983 р. пройшов творчий шлях викладача, ученого і керівника: асистента, доцента, професора кафедри ґрунтознавства, заступника проректора з заочної освіти (1993-2001 рр.), декана факультету агрохімії та ґрунтознавства ХНАУ (2001-2013 рр.), першого проректора ХНАУ (з 2013 р.)

   У 1987 р. В.В. Дегтярьов захистив кандидатську дисертацію з теми «Порівняльні дослідження кількісних і якісних змін гумусу у ґрунтах під впливом їх сільськогосподарського використання». У 2010 р. захистив докторську дисертацію з теми «Колоїдно-хімічна характеристика гумусово-акумулятивного ґрунтотворення і родючості природних й агрогенних чорноземів Лівобережного Лісостепу та Степу України».

   Вихованець харківської школи ґрунтознавства, учений підготував п’ять кандидатів наук, понад 50 магістрів. Він автор близько 200 наукових, навчальних та методичних публікацій, зокрема п’яти підручників і навчальних посібників, семи патентів на винаходи. Професор В.В. Дегтярьов – співавтор навчального плану спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» та Галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП) овітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр», співавтор навчального плану та Галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП) спеціальності «Експертна оцінка ґрунтів» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

   Член науково-методичної комісії напряму «Агрономія» Міністерства освіти і науки України, експерт Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, член бюро наукової ради з проблем ґрунтознавства НАН України.

   Нагороджений відомчою відзнакою «Відмінник аграрної освіти» ІІІ ступеня та трудовою відзнакою «Знак Пошани», почесними грамотами і подяками Мінагрополітики України, Харківської облдержадміністрації, степендіат Харківської обласної державної адміністрації для видатних вчених ім. О.Н. Соколовського. Неодноразово обирався депутатом Роганської селищної ради. На ІХ з’їзді ґрунтознавців і агрохіміків України (2014 р.) обраний Президентом УТҐА України.

 

Список вибраних наукових праць:

 1. Дегтярьов В.В. Гумусовий стан та азотний режим чорноземів типових / В.В. Дегтярьов, О.І. Моргунова //Сучасне ґрунт.: наукові проблеми та методологія викладання: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули НУБіП України. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. – С. 56-59.
 2. Ґрунтознавство з основами геології. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090101 «Агрономія» в вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Чекар О.Ю., Балаєв А.Д.] – К.: Аграрна освіта, 2012. – 25 с.
 3. Ґрунти, їх класифікація і номенклатура. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» напряму 8.090101103 «Експертна оцінка ґрунтів» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Балаєв А.Д., Веремеєнко С.І.] – К.: Аграрна освіта, 2012. – 15 с.
 4. Рекультивація земель. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» напряму 8.090101103 «Експертна оцінка ґрунтів» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / [Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Дегтярьов В.В. та ін.] – К.: Аграрна освіта, 2012. – 15 с.
 5. Моніторинг ґрунтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» напряму 8.090101103 «Експертна оцінка ґрунтів» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / [Медведєв В.В., Дегтярьов В.В., Чекар О.Ю. та ін.] – К.: Аграрна освіта, 2012. – 17 с.
 6. Моніторинг ґрунтів Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» напряму 8.090101103 «Агрохімія і ґрунтознавство» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / [Медведєв В.В., Дегтярьов В.В., Чекар О.Ю. та ін.] – К.: Аграрна освіта, 2012. – 17 с.
 7. Дегтярьов В.В. Агрохімсервіс. Робоча програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» напряму 8.090101103 «Агрохімія і ґрунтознавство» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / В.В. Дегтярьов, В.І. Філон, Т.А. Романова – Харків: ХНАУ, 2012. – 14 с.
 8. Програма навчальної практики з ґрунтознавства / [Дегтярьов В.В., Кравченко Ю.С., Пляха М.Г. та ін.] // Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації для підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія» – К.: Аграрна освіта, 2012. – С. 59-66.
 9. Галузевий стандарт вищої освіти ОКХ «Магістр» 8.090101103 «Експертна оцінка ґрунтів» напрямку підготовки 0901 «Агрономія» / [Дегтярьов В.В., Тихоненко Д.Г. та ін.] – К.: МОН України, 2012. – 39 с.
 10. Галузевий стандарт вищої освіти ОПП «Магістр» 8.090101103 «Експертна оцінка ґрунтів» напрямку підготовки 0901 «Агрономія» / [Дегтярьов В.В., Тихоненко Д.Г. та ін.] – К.: МОН України, 2012. – 63 с.
 11. Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів напрямку підготовки 8.09010102 «Агрономія» спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» / [Дегтярьов В.В., Тихоненко Д.Г. та ін.] – Х.: ХНАУ, 2012. – 61 с.
 12. Ґрунтознавство загальне. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з теми «Агрогенетична характеристика ґрунту» для студентів очної і заочної форми навчання та слухачів ІПО напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» / [Дегтярьов В.В., Чекар О.Ю., Крохін С.В. та ін.] – Х.: ХНАУ, 2012. – 61 с.
 13. Патент на корисну модель № 65574. Спосіб визначення гранулометричного складу ґрунту / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Крохін С.В., Чекар О.Ю.]; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Бюл. № 23 від 12.12.2011.
 14. Soil science: Practical Methods Manual / L.R. Petrenko, M.F. Berezhniak, V.V. Degtyarov, Yu.S. Kravchenko, O.L. Tonkha, Ie.M. Berezhniak, O.Ie Bykova. – K.: Publishing OOO «NPP»Interservise», 2013. – 428 p.
 15. Дегтярьов В.В. Галузевий стандарт вищої освіти ОКХ «Магістр» за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / В.В. Дегтярьов, С.М. Кравченко, Д.Г. Тихоненко [та ін.] // МОН України. – К., 2013. – 32с.
 16. Дегтярьов В.В. Галузевий стандарт вищої освіти ОПП «магістр» за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / В.В. Дегтярьов, С.М. Кравченко, Д.Г. Тихоненко [та ін.] // МОН України. – К., 2013. – 31с.
 17. Дегтярев В.В. Содержание гумуса и структурное состояние черноземов типичных Лесостепи Украины/ В.В. Дегтярев, О.С. Панасенко, В.Н. Недбаев // Вестник Курской с.-х. акад. – Курск, 2013. – № 3. – С. 36-41.
 18. Дегтярев В.В. Изменение содержания гумуса и азота в черноземах Украины в зависимости от антропогенного воздействия на почвы / В.В. Дегтярев, О.И. Моргунова, В.Н. Недбаев // Вестник Курской с.-х. акад. – Курск, 2013. – № 6. – С. 59-62.
 19. Картографія ґрунтів: підручник [для студ. агроном., еколог., інженер. спец. вищих навч. аграр. закл. освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації] / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Горін М.О., Веремеєнко С.І., Фурман В.М., Гавва Д.В.]; за ред. Д.Г. Тихоненка; ред.-укл. М.О. Горін. – [3-тє вид., допов. і перероб.]. – Х.: Майдан, 2014. – 394 с.
 20. Дегтярьов В.В. Вплив добрив на вміст рухомих органічних речовин / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. ? Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2014. ? Кн. 2. – С. 114?115. ? (Спецвип. до ІХ з’їзду УТГА).
 21. Зарицький П.В. Агрогеохімічна сировина в надрах України ? перспективи сільськогосподарського використання / П.В. Зарицький, Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін, В.В. Андрєєв // Охорона ґрунтів: мат. міжнар. наук.-пркт. конф. «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави» з нагоди 50-річчя агрохімічної служби України: зб. наук. праць. ? ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». ? К., 2014. ? С. 12-18.
 22. Дегтярьов В.В. Словник ґрунтознавчих термінів / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 76-85.
 23. Дегтярьов В.В. До проблеми моніторингу ґрунтів природних та агрогенних екосистем: методологія оцінки якості / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 85-95.
 24. Дегтярьов В.В. Гумусовий стан агрогенних чорноземів України / В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 96-100.
 25. Дегтярьов В.В. Проблеми раціонального використання малопродуктивних ґрунтів, переданих під заліснення у Лісостеповій зоні / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 276-278.
 26. Дегтярьов В.В. Охорона і відновлення родючості ґрунтів : цикл лекцій для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-наукової програми «Експертна оцінка ґрунтів» / Дегтярьов В.В. – Харків : Стиль-іздат, 2017. – 257 с.
 27. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості : навч. посіб. для підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-наукової програми «Агрохімія і ґрунтознавство» / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Забалуєв В.О. і та ін.]. – Харків : Стиль-іздат, 2017. – 347 с.


Оновлено: 16-03-2012, 10:40 / Переглядів: 4 668
 

Авторизація