Довбня Олена Миколаївна

 

   Олена Миколаївна Довбня, кандидат філософських наук, доцент, доктор філософії. Випускниця економічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. Працює у ХНАУ з 1980 р. Напрям науково-дослідної роботи – формування та розвиток громадянського суспільства, громадянські інститути в соціальному просторі України, взаємозв’язок громадянського суспільства і держави, суспільно-громадська і політична активність, соціальна стратифікація суспільства.

   Має понад 100 наукових і науково-методичних публікацій.

   Профгрупорг кафедри.

   Нагороджена грамотами та відзнаками.

Наукові та навчально-методичні публікації:

 

 1. Довбня О.М.,. Історія Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва / О.М.Голікова, А.І.Кравцов, Р.І.Киричок та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім.В.В.Докучаєва. - Харків 2011 - с.544.- Авт. 5 др. арк: с. 251-274, 275-345, 427-440.
 2. Довбня О.М., Довбня О.М. Громадянське суспільство та питання формування громадянства у сучасній Україні //Вісник Харк. нац. університету імені В.Н. Каразіна. №1060. Серія „Питання політології” Випуск 23. Х.: 2013. – С.128-132. 0,5 у.д.а.
 3. Довбня О.М., Довбня О.М. Діалог «влада – суспільство» – необхідна умова демократичних перетворень в Україні /О.М.Довбня, О.М.Довбня / Вісник Харк. нац. університету імені В.Н. Каразіна. №1073. Серія „Питання політології» Випуск 24. Х.: 2013. – С.64-68. 0,5 у.д.а.
 4. Довбня О.М., Довбня О.М. Політична культура та антикультура українського суспільства /О.М.Довбня, О.М.Довбня /Вісник Харк. нац. університету імені В.Н.Каразіна. №1111. Серія «Питання політології». Випуск 26. Х.: 2014. – С.101-105. 0,5 у.д.а.
 5. Довбня О.М., Довбня О.М. Кризовий стан українського суспільства як результат відсутності діалогу «народ – влада» /О.М.Довбня, О.М.Довбня / Вісник Харк. нац. університету імені В.Н. Каразіна. №1132. Серія „Питання політології”. Випуск 27. Х.: 2014. – С.70-76. 0,5 у.д.а.
 6. Довбня О.М. Динаміка протестного потенціалу українського суспільства //Вісник Харк. нац.. університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Питання політології». Випуск 28. Х.: 2015. С.94-100. 0,5у.д.а
 7. Довбня О.М. Громадянське суспільство як інструмент цивілізованого розв’язання конфлікту в умовах політико-економічної кризи в Україні //Вісник Харк. нац. університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Питання політології». Випуск 29. Збірник наукових праць. Х.: 2016. –С. 89-93. 0,5у.д.а
 8. Довбня О.М. Громадянське суспільство як фактор оптимального державного устрою //Вісник Харк. нац. університету імені В.Н. Каразіна. Серія „Питання політології”. Випуск 30. Збірник наук. праць. Х.: 2016. – С.34-40. 0,5у.д.а.
 9. Докучаєвці  / В.К. Пузік, А.І. Кравцов, О.М.Голікова та ін. / О.М.Довбня; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2016.– 288 с.
 10. Довбня О.М. Соціологія: навчально-методичний та навчально-тренінговий комплекс: навч. посібник. – 2-е вид., виправл. / О.М. Довбня; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків, 2012.– 124с. – С. 196–215.
 11. Довбня О.М. Соціологія. Компл. навч.-метод. матер. для студентів за кредит.-модул. системою організації  навч. процесу / О.М.Довбня;  А.І.Кравцов. Харк. нац. аграр.ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: МАГДА ЛТД, 2007. – 110 с.
 12. Довбня О.М. Соцiологiя: навч.-метод. комплекс / О.М. Довбня, А.I. Кравцов. – Х.: ХНАУ, 2008. – 124 с.
 13. Робоча програма з курсу «Соціальна екологія». Методичні матеріали для студентів денної форми навчання факультету захисту рослин напряму підготовки 6.040106 «Екологія і охорона навколишнього  середовища та збалансоване природокористування» освітнього ступеню «бакалавр».
 14. Довбня О.М. Культурні підвалини громадянського суспільства //Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (20-21 квітня 2017 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. – С. 70–72.
 15. Довбня О.М. Ціннісні засади громадянського суспільства та виховання студентської молоді //VIII Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 21-22 квітня 2017 р./ Зб. матеріалів. – Х., «Міськдрук», ХНТУСГ ім. П.Василенка. – С.277-280. 0,2 у.д.а. /укр., рос., англомов/.
 16. Довбня О.М. Екоцентризм як доктрина і культура життя Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 24-25 травня 2017р./Харк. нац.. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – Ч.II. С. 84-85. 0,2 у.д.а.
 17. Довбня О.М. Вища освіта і громадянське суспільство /О.М. Довбня // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін ХНАУ імені В.В. Докучаєва, 28-29 листопада 2017 р. – Харків: ХНАУ. – 2017. – 285с. – С. 165-167. 0,2 у.д.а.
 18. Довбня О.М. Залежність якості української політичної еліти від ступеня розвитку громадянського суспільства /Вісник Харк. нац. університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Вип. 32. Зб. наук. праць. Наукове видання. – Х.: 2017. – С.72-78. 0,5 у.д.а. 
 19. Довбня О.М. Політологія: методичні рекомендації для студентів до вивчення курсу /А.І.Кравцов, О.М.Довбня/ – Х.: ХНАУ, 2017. – 68 с.- Авт. 2 др. арк.
 20. Довбня О.М. Політологія: методичні вказівки для студентів до вивчення курсу /А.І.Кравцов, О.М.Довбня/ – Х.: ХНАУ, 2018. – 68 с. Авт. 2 др.арк.
 21. Довбня О.М. Єдність і суперечливість інтересів як чинник соціальних змін у сучасному українському суспільстві /О.М.Довбня. //Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2018. – Вип. 36. – С.109-117.
 22. Довбня О.М. Робоча програма з курсу «Соціальна екологія»: методичні матеріали для студентів денної форми навчання факультету захисту рослин напряму підготовки 6.040106 „Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” освітнього ступеню «бакалавр» /Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. Харків: ФОП Бровін О.В., «Стиль-издат». 2017. 31 с.
 23. Довбня О.М. Соціально-екологічний аспект дослідження громадянського суспільства. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 16 березня 2018р./Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2018. Ч.1. С.85-86.
 24. Довбня О.М. Мовний чинник консолідації суспільства та етнополітики держави. Актуальні проблеми сучасної філології та методики використання мов у вищах: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції (6 квітня 2018 р., м.Харків). Харків: ФОП Бровін О.В., «Стиль-издат». 2018. С.75-76.
 25. Довбня О.М. Плани семінарських занять та завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня /ХНАУ імені В.В.Докучаєва. – Харків: ФОП Бровін О.В., «Стиль-издат». 2018. – 48 с.
 26. Довбня О.М. Соціологія. Плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету захисту рослин /Н.Я. Мокрецова, О.М. Довбня //Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. Х.: ХНАУ. 2018. – 14с.
 27. Довбня О.М. Еволюція електоральної культури в Україні за часів незалежності. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 19-20 березня 2019 р., у 2 частинах. Харків: ХНАУ. 2019. Ч.1. С.74-75.
 28. Довбня О.М. Конкуренція і конкурентоспроможність у системі вищої освіти. Формування ефективного освітнього середовища: проблеми та інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28-29 березня 2019 р.). Зб. тез доповідей. Харків, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. 2019. С.13-15.


Оновлено: 20-06-2019, 10:15 / Переглядів: 3 249
 

Авторизація