Єфремова Наталія Олександрівна

Єфремова Наталія Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

 

З 2010 р. веде наукову та викладацьку діяльність. Викладає: «Стратегія підприємства», «Операційний менеджмент», «Основи агробінесу та підприємництва», «Основи підприємництва», «Організація сільськогосподарського виробництва», «Біржовий ринок».

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

У наукових фахових виданнях:

 1. Ломовських Н.О. Мотивація як предмет наукових досліджень / Н.О.Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2003. – № 6. – С. 364-370 (0,35 ум.-друк. арк.).
 2. Ломовських Н.О. Соціально-економічна сутність поняття «трудові ресурси» / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2006. – № 1. – С. 439-443 (0,3 ум.-друк. арк.).
 3. Ломовських Н.О. Вплив ситуації на ринку праці на управління трудовим потенціалом підприємств / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2007. – № 6. – С. 287-292 (0,3 ум.-друк. арк.).
 4. Ломовських Н.О. Про сутність понять «трудовий потенціал» і «потенціал трудових ресурсів» / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2009. – № 5. – С. 295-300 (0,3 ум.-друк. арк.).
 5. Ломовських Н.О. Взаємозв’язок соціально-економічної категорії «трудовий потенціал» з іншими категоріями та їх місце у системі життєво-трудового фонду / Н.О. Ломовських // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2 (12). – С.67-70 (0,3 ум.-друк. арк.).
 6. Ломовських Н.О. Мотиваційний підхід до управління трудовим потенціалом і потенціалом трудових ресурсів / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2009. – № 6. – С. 257-265 (0,4 ум.-друк. арк.).
 7. Ломовських Н.О. Вплив економічних і демографічних чинників маркетингового макросередовища на формування і використання трудового потенціалу / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2009. – № 9. – С. 348-357 (0,5 ум.-друк. арк.).
 8. Ломовських Н.О. Вплив політико-правових чинників макросередовища на формування і використання трудового потенціалу / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНТУСГ. – 2009. – № 84. – С. 197-205 (0,5 ум.-друк. арк.).
 9. Ломовських Н.О. Оцінка впливу науково-технологічного чинника на використання трудового потенціалу сільськогосподарськими підприємствами / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНТУСГ. – 2009. – № 85. – С. 238-245 (0,4 ум.-друк. арк.).
 10. Ломовських Н.О. Вплив ситуації на ринку праці на ефективність використання трудових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / Н.О. Ломовських // наук. зб. праць. – Вип. 17, т. 2 / за ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 571-574 (0,35 ум.-друк. арк.).
 11. Ломовських Н.О. Вплив соціально-культурних чинників макросередовища на ефективність використання трудових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / Н.О. Ломовських // наук. зб. праць. – Вип. 17, т. 3 / за ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 389-392 (0,35 ум.-друк. арк.).
 12. Ломовських Н.О. Діагностика сучасної демографічної ситуації в Україні як основи формування трудового потенціалу / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2009. – № 10. – С. 181-186 (0,35 ум.-друк. арк.).
 13. Ломовських Н.О. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів та їх потенціалу на основі виявлення позитивних і негативних сторін маркетингового макросередовища функціонування підприємств / Н.О. Ломовських // Вісн. ХНАУ. – 2009. – № 13.– С.185-193 (0,4 ум.-друк. арк.).

 

В інших наукових виданнях:

 1. Ломовських Н.О. Аналіз трудомісткості основних видів сільськогосподар-ської продукції / Н.О. Ломовських, П.В. Лактіонов // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук. конф. студентів, магістрів та аспірантів: у 2-х т. – Т.1 – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 330-332 (0,15 ум.-друк. арк.).
 2. Ломовських Н.О. Проблеми сучасної екології та шляхи їх вирішення / Н.О. Ломовських // Вісн. ХІСП. X., 2003. – Вип. З (5). – С. 82-86. – (Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес) (0,3ум.-друк. арк.).
 3. Ломовських Н.О. Мотивація в дослідженнях М.І. Туган-Барановського / Н.О. Ломовських // Сталий розвиток аграрного сектора економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених (Харків, 10-11 липня 2004 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2004. – С. 138-140 (0,15 ум.-друк. арк.).
 4. Ломовських Н.О. Шляхи збереження та відтворення трудового потенціалу у сільськогосподарських підприємствах / Н.О. Ломовських // Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 1-2 березня 2007 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2007. – С. 133 (0,1 ум.-друк. арк.).
 5. Ломовських Н.О. Проблеми оплати праці у сільгосппідприємствах / Н.О. Ломовських // Економічні, екологічні та соціальні проблеми сталого розвитку аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (Харків, 1-3 жовтня 2008 р.) / М-во аграрної політики; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – X.: ХНАУ, 2008. – С. 96 (0,1 ум.-друк. арк.).
 6. Ломовських Н.О. Вплив соціально-культурних чинників на ефективність використання трудових ресурсів / Н.О. Ломовських // Перспективы экономического развития: материалы Всеукр. научно-практ. конф. молодых ученых (Николаев, 18 сентября 2009 р.) / Южный филиал Нац. ун-та биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический ун-т; Нац. ун-т кораблестроения им. адм. Макарова. – Николаев: НУК, 2009. – Т. 2. – С. 4-6 (0,1 ум.-друк. арк.).
 7. Ломовських Н.О. Вплив економічних чинників на ефективність використання потенціалу трудових ресурсів / Н.О. Ломовських // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (Харків, 1-2 жовтня 2009 р.) / М-во аграрної політики; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Xарків: ХНАУ, 2009. – С. 232 (0,1 ум.-друк. арк.).
 8. Ломовських Н.О. Вплив демографічних чинників на ефективність використання потенціалу трудових ресурсів / Н.О. Ломовських // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8-9 жовтня 2009 р.) / М-во аграрної політики, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Xарків: ХНАУ, 2009. – С. 189-190 (0,1 ум.-друк. арк.).
 9. Ломовських Н.О. Вплив ситуації на ринку праці на формування трудового потенціалу та ефективність використання трудових ресурсів підприємствами / Н.О. Ломовських // Актуальные вопросы реформирования экономики: материалы Всеукр. научно-практ. конф. молодых ученых (Николаев, 9 ноября 2009 р.) / Южный филиал Нац. ун-та биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический ун-т; Нац. ун-т кораблестроения им. адм. Макарова. – Николаев: НУК, – Т. 2. – С. 54-56 (0,1ум.-друк. арк.).
 10. Ломовських Н.О. Вплив науково-технологічного чинника на ефективність використання трудових ресурсів підприємствами/ Н.О. Ломовських // Маркетинг, менеджмент, бізнес: сучасний стан та перспективи взаємодії: матеріали Міжнар. наук.-практ.-конф. (Харків, 12 листопада 2009 р.) / Харк. обл. держ. адм.; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Xарків: ХНАУ, 2009. – С. 115-117 (0,1ум.-друк. арк.).
 11. Ломовських Н.О. Мотивація як предмет наукових досліджень // Вісник ХНАУ. – 2003. - № 7.-С.72-77.
 12. Ломовських Н.О. Мотивація в дослідженнях М.І. Туган-Барановського / Сталий розвиток аграрного сектора економіки: Матеріали міжнар. наук.-практ конф. студ. і молодих учених, Харків, 10-11 липня 2004р./ Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2004. – С. 138-140.
 13. Ломовських Н.О. Проблеми сучасної екології та шляхи їх вирішення//Віс-ник Харківського інституту соціального прогресу. – 2003. – Вип. 3 (5). – С. 82-86.
 14. Ломовських Н.О. Вплив екологічної ситуації на окремі чинники розвитку суспільства і виробництва // Лідери АПК ХХІ століття // Матеріали VI зльоту іменних стипендіатів і відмінників навчання в Харківському НАУ імені В.В. Докучаєва 26-29 травня 2004 року / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2004. – С. 72-75.
 15. Ломовських Н.О., Лактіонов П.В. Аналіз трудомісткості основних видів сільськогосподарської продукції/Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи//Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів і аспірантів:У двох томах-Т.1–К.:ІАЕ УААН,2003.–С.330-332
 16. Гулай О.В., Ломовських Н.О. Соціально-психологічні аспекти мотивації праці // Вісник ХНАУ. – 2004. - № 3.-С.68-73.
 17. Гулай О.В., Ломовських Н.О. Стан та шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів у сільськогосподарському підприємстві // Вісник ХНАУ. – 2003. - № 4.-С.142-146.
 18. Гулай О.В., Ломовських Н.О. Сучасні проблеми продуктивності і оплати праці // Збірник наукових праць Луганського національного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2004. - №38(50). – С. 196-200.
 19. Лактіонова Г.П., Ломовських Н.О., Плюшко А.В. Ідеї реформування аграрного сектора О. Чаянова // Сталість, екологізація і ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах аграрної реформи / Матеріали Міжнародної наук.-практ конф. студ. і молодих учених, Харків, 2-3 жовтня 2002р./ Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2002. – С. 25-27.
 20. Гулай О.В., Ломовських Н.О., Ковальов Е.В. Матеріальне стимулювання сільськогосподарської праці в ринкових умовах // Вісник ХНАУ. – 2004. – №7
 21. Ломовських Л.О., Ломовських Н.О. Сутність, теорії та значення мотивації праці // Вісник ХДТУСГ, 2004.- № 30
 22. Ломовських Н.О. Соціально-економічна сутність поняття „трудові ресурси” // Вісник ХНАУ. – 2006. - № 1.-С.439-443.

 

 Оновлено: 13-11-2018, 13:48 / Переглядів: 732
 

Авторизація