Кафедра фізики і агрометеорології

Адреса і місце розташування: Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2",  навчальне містечко ХНАУ,

корпус 3, поверх 3

Завідувач кафедри:

  Рохманов Микола Якович

доктор фіз.-мат. наук, професор,

академік Академії зв’язку України
 корпус 3, поверх 3, кімната 310 

Е-mail: myakovych@gmail.com

Лаборантська: корпус 3, поверх 3, кімната 312

тел.: (0572) 99-75-30

На кафедрі є навчальні лабораторії з електрики та магнетизму (кімн. 305), оптики та атомної фізики (кімн. 307), механіки (кімн. 314), молекулярної фізики (кімн. 316), радіоелектроніки (кімн. 322), метеорології та агрометеорології (кімн. 313, 318), лабораторія вивчення релаксаційних властивостей речовини та спектрального аналізу (кімн. 317), навчальна аудиторія (кімн. 306).

[spoiler=Історія кафедри]

   Ще у 1788 р. один із засновників вітчизняної агрономії Комов І.М. писав у книзі “Про землеробство”, що “… землеробство із високими науками тісний зв’язок має … і само воно є не щось інше, як частина фізики дослідної, тільки всіх корисніша”.

   Із перших днів організації Маримонтського землеробського інституту (первісна назва університету) у 1816 р. в містечку Маримонті під Варшавою курси фізики і метеорології мали і до сьогодні мають у навчальних планах підготовки спеціалістів велике значення.
   З 1818 р. до 1822 р. фізику, механіку, гідравліку викладав професор Варшавського університету Карл Скродзький. Першим (з 1822 р. до 1831 р.) штатним викладачем курсу фізики і метеорології варто вважати професора Федора Фрідріховича Гейнриха, що викладав також хімію, мінералогію, технологію і ботаніку.
   У дореволюційні роки робота кафедри пов’язувалася з іменами Ястржембовського В.М., Верминського Ф.І., Зайончевського В.І., Ростовцева Ф.І., Коломийцева М.П., Мишкіна М.П.
   Курси фізики і метеорології читалися на високому науковому рівні. Уже на початку ХХ ст. в програмах і робочих планах кафедри зустрічаються актуальні питання сучасної фізики: основи квантової теорії, рентгенівські промені, будова атома і ядра тощо.

   У різні роки на кафедрі працювали видатні вчені: академіки Усиков О.Я., Лазарев Б.Г., професор Шипчинський О.В.
   За часи існування кафедри її керівниками були професори Мишкін М.П., Левановський В.І., Усиков О.Я. (згодом академік), Сачук Д.Д., Крупенко В., академік Лазарев Б.Г., доценти Цирлін Ю.А., Максютін Г.В., Шавло С.Т., Гордієнко В.І., Говорун Є.Я., Філіпенко В.Ю., професори Сизоненко В.Л., Гнап А.К.
   З 2006 р. кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор, академік академії зв’язку України Рохманов М.Я. [/spoiler]

 

   Кафедра є загальноосвітньою. Вона забезпечує викладання дисциплін: на факультетах агрономічного профілю – “Фізика з основами біофізики”, “Агрометеорологія”  на факультеті захисту рослин – “Біофізика”; на факультеті лісового господарства – “Фізика”, “Технічна механіка”, “Метеорологія”; на факультеті землевпорядкування – “Фізика” і “Радіоелектроніка”, “Метрологія і стандартизація”.

   Середнє навчальне навантаження кафедри – 2579 год на рік.

Науково-дослідна робота

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

  • вивчення впливу радіаційних ефектів при взаємодії іонізуючого випромінювання, акустичного та електромагнітного полів різних діапазонів частот з речовиною та біологічними об’єктами;
  • вивчення впливу структурних змін і зовнішніх чинників на механічні та релаксаційні властивості матеріалів;
  • розробка методів контролю екологічного стану навколишнього середовища з використанням методів мас-спектроскопії, хроматографії, спектрофотометрії, внутрішнього тертя;
  • локальні клімати: обробка і аналіз первинних кліматичних рядів.

   За результатами досліджень протягом останніх років співробітниками кафедри і здобувачами захищено дві докторські і три кандидатські дисертації, у наукових часописах в Україні і за кордоном видаються наукові статті, учені кафедри беруть активну участь у міжнароднихнаукових конференціях, встановлено стійкі договірні наукові зв’язки з провідними науковими установами: Інститутом високих технологій ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харківським університетом повітряних сил, Харківським аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського. НТУ «Харківський політехнічний інститут».

    Кафедра пропонує послуги:

  • наукове керівництво кандидатськими дисертаціями;
  • консультування докторських дисертацій з фізики твердого тіла;
  • опонування дисертацій;
  • рецензування підручників та навчальних посібників;
  • вимірювання релаксаційних та пружних властивостей твердих тіл, радіаційної стійкості матеріалів;
  • вивчення впливу електромагнітного випромінювання різних діапазонів частот на якість посівного матеріалу. 

Навчально-методична робота

За останні роки видано ряд навчальних посібників та підручників з фізики:

1. Гнап А.К., Рохманов М.Я. Механіка та молекулярна фізика: Навч. посібник / Харк. нац. аграр. ун-т, 1999. – 226 с.

2. Гнап А.К., Рохманов М.Я. Електрика та магнетизм / Навч. посібник. – Харк. нац. аграр. ун-т, 1999. – 175 с.

3. Гнап А.К., Рохманов М.Я. Оптика та атомна фізика. Навч. посібник / Харк. нац. аграр. ун-т, 1999. – 139 с.

4. Гнап А.К. Технічна механіка. Підручник/ А.К. Гнап, М.Я. Рохманов/ Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2003 . – 198 с.

5. Гнап А.К. Радіоелектроніка. Підручник/ А.К. Гнап, М.Я. Рохманов/ Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2008 . – 414 с.

6. Образцова З.Г. Лісова метеорологія: Навч. посібник/ Образцова З.Г./ Харк. нац. аграр. ун-т, 2003. – 108 с.

7. Рохманов М.Я. Фізика: З6 тестових завдань. Навч. посібник/ М.Я. Рохманов, В.В. Онищенко, Н.О. Онищенко / Харк. нац. аграр. ун-т, 2007. – 130 с.

8. Авотин С.С. Физика. – Ч.1/ С.С. Авотин, Н.Я. Рохманов, В.В.Троицкая, Е.С. Авотина /Харк. нац. аграр. ун.-т. – Х.:ХНАУ, 2010. – 95 с.

9. Рохманов М. Я., Авотін С.С. Фізика Ч.1. Посібник/ Харк. нац. аграр. ун-т, 2010. – 104 с.

10. Образцова З.Г. Практикум з метеорології: Навч. посібник/ З.Г. Образцова/ Харк. нац. аграр. ун-т, 2010. – 80 с.

11. Рохманов Н. Я. Физика. Учебное пособие/ Н.Я. Рохманов, С.С. Авотин, Е.А. Пивовар / Харьк. нац. аграр. ун-т, 2012. – 274 с.

12. Рохманов Н.Я. Физика. Контрольные тестовые задания. Пособие / Н.Я. Рохманов, С.С. Авотин/ Харьк. нац. аграр. ун-т, 2012. – 78 с.

13. Рохманов Н.Я. Физика. Пособие/ Н.Я. Рохманов, С.С. Авотин,

Е.А. Пивовар / Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2011 – 249 с.

14. Рохманов М.Я. Физика. /Лабораторний практикум з механіки та молекулярної фізики. Посібник/ Н.Я. Рохманов, С.С. Авотин, А.А. Онищенко, В.В. Онищенко, Е.А. Пивовар/ Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2012. – 75 с.

15. Рохманов М.Я. Фізика. Навчальний посібник/ М.Я. Рохманов, С.С. Авотин, Є.А. Пивовар/ Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 201 . – 287 с.

16. Рохманов Н.Я. Лабораторный практикум по физике/ Пособие/Н.Я. Рохманов, С.С. Авотин Е.А. Пивовар/ Харк. нац. аграр. ун.-т Х.: ХНАУ, 2012. – 78 с.

17. Образцова З.Г./ Метеорологія і кліматологія. Курс лекцій./ З.Г. Образцова Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2012. – 172 с.

18. Рохманов М.Я. Фізика з біологічними та екологічними аспектами / Навчальний посібник/ М.Я. Рохманов, С.С. Авотин /Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2013 . – 88 с.

19. Рохманов М.Я. Фізика для самостійної роботи студентів /Навчальний посібник/ М.Я. Рохманов, С.С. Авотин /Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2013 . – 287 с.

20. Рохманов М.Я. Физика. /Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики. Посібник/ Н.Я. Рохманов, С.С. Авотин, Д.І. Масленніков, А.А. Онищенко, Е.А. Пивовар/ Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2014. – 62 с.

21. Рохманов М.Я. Фізика. Завдання для самостійної роботи студентів-заочників/ Посібник/ М.Я. Рохманов, С.С. Авотин /Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2014 . – 53 с.

22. Рохманов М.Я. Фізика. /Посібник для самостійної роботи студентів-заочників/ М.Я. Рохманов, С.С. Авотин /Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2014. – 53 с.

23. Рохманов М.Я. Фізика. /Навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ М.Я. Рохманов, С.С. Авотин /Харк. нац. аграр. ун.-т – Х.: ХНАУ, 2015. – 283 с.

 

    Кафедра брала участь у розробці Положення про рейтингову систему ХНАУ:

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів / В.К., Гуторов О.І., Рохманов М.Я., Князь О.В., В.М. Нагаєв, М.О. Білик/ Харк. нац. аграр. ун-т, 2007. – 15 с.

   Викладачі кафедри брали участь у створенні типових програм, зокрема Програми навчальної дисципліни “Физика” для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” у ВНЗ II-IV рівнів акредитації МАП та продовольства України напряму 6.080101 “Геодезії, картографії та землеустрою” (Київ “Аграрна освіта”, 2011 р.).


Співробітники кафедри

Рохманов Микола Якович – З 2006 р. очолює кафедру. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії зв’язку України, що є відділенням  Міжнародної Академії інформатизації, асоційованого члена ООН. Засновник нового наукового напрямку нелінійної акустики упорядкованих систем. Провідний учений з релаксаційних  явищ та внутрішнього тертя у твердих тілах, наслідувач традицій славнозвісної харківської школи фізики твердого тіла. Автор та співавтор понад 190 наукових та  навчально-методичних праць.

Авотін Станіслав Сергійович– кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор університету. У 1976 р. захистив дисертацію: "Получение монокристаллов бериллия высокой чистоты и изучение природы элементарных видов пластической деформации" у спецраді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Напрям наукової діяльності – фізика твердого тіла (матеріали реакторо-ракетобудування, властивості тонких халькогенідних плівок).  Автор та співавтор понад 98 наукових, навчально-методичних праць та колективної монографії.

Онищенко Андрій Анатолійович старший викладач. Напрям наукової роботи - релаксаційні явища у твердих тілах при низьких та помірних температурах. Фрактальний та мультіфрактальний аналіз СШП сигналів. Автор більше 15 наукових та науковометодичних робіт.

Ткаченко Тетяна Григорівнакандидат географічних наук, доцент. В 2007 році захистила дисертацію в спеціалізованій раді Одеського державного екологічного університету на тему «Максимальний стік весняного водопілля і нормування його характеристик у межах басейну р.Сіверський Донець». Напрям наукової діяльності пов'язаний з дослідженням максимального стоку річок. Автор і співавтор 10 наукових робіт, має свідоцтво про реєстрацію авторського права по дослідженню водних ресурсів річок України.  Організатор освіти, має диплом магістра Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Управління навчальним закладом». 

 

 Оновлено: 29-02-2012, 11:49 / Переглядів: 6 241
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок