Філімонов Юрій Леонідович

 Філімонов Юрій Леонідович

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету менеджменту і економіки

Ідентифікатори науковця: Google Scholar

Досвід науково-педагогічної роботи: 16 років.

Наукові інтереси: Стратегія розвитку рослинництва на інвестиційно-інноваційній основі.

Дисципліни, що викладає: «Економіка підприємства», «Інвестування».

Додаткова інформація: у 2001 р. закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримав диплом менеджера-економіста. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства. Загальна кількість публікацій становить понад 45 праць.

Здобутки: нагороджений грамотою Верховної Ради України, 2016 р.

 

Підвищення кваліфікації:

2016 р. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет з дисциплін «Економіка підприємства», «Інвестування».

 

Електронна адреса: fil_yur_leon@mail.ru

 

Публікації:

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Філімонов Ю. Л. Рангова оцінка економічної ефективності виробництва продукції рослинництва / Ю.Л. Філімонов // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2010. – № 8. – С. 58-63.
 2. Філімонов Ю. Л Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як чинник ефективності виробництва продукції рослинництва / Ю.Л. Філімонов // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2010. – № 10. – С. 132-138.
 3. Філімонов Ю.Л. Концентрація виробництва продукції рослинництва та її вплив на ефективність функціонування галузі / Ю.Л. Філімонов // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2010. – № 11. – С. 132-138.
 4. Філімонов Ю. Л. Технологічні і економічні аспекти ефективності систем обробітку ґрунту / Ю. Л. Філімонов, В. М. Нагаєв // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 4. – С. 248-254.
 5. Філімонов Ю. Л. Система оплати праці від чистої продукції у сільськогосподарських підприємствах / Ю.Л. Філімонов, О. В. Ульяненко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 7. – С. 126-133.
 6. ТаранО. М. Аналіз видів діяльності в ціннісному ланцюжку як складова внутрішнього стратегічного аналізу / О. М. Таран, Ю. Л. Філімонов // Инновационная экономика – – № 44. – С. 132-135.
 7. ТаранО.М., Філімонов Ю.Л. Необхідність формування стратегій розвитку аграрних підприємств / Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика: колективна монографія ; Під ред. проф. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. – С. 29-35.

 

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

 1. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / За загальною редакцією професорів: М. Огійчука, Т. Іщенко, М.Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н.Вовчук. – К.: Алерта, 2018. – 306 с.
 2. Олійник Т. І. Виробничо-практичний довідник (частина перша) / Т. І. Олійник, Ю.Л. Філімонов, В.В. Олійник. – Х. : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 300 с.
 3. Олійник Т. І. Виробничо-практичний довідник (частина друга) / Т. І. Олійник, Ю.Л. Філімонов, В.В. Олійник. – Х. : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 300 с.
 4. Олійник Т. І. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Т. І. Олійник, Ю.Л. Філімонов, В. В. Олійник. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. – 77 с.
 5. Облік і аудит: практикум з дистанційного тестування: навч. посіб. / За заг. ред. Огійчука М.Ф., Калюги Є.В., Плаксієнка В.Я. – К. : Алерта, 2013. – 456 с.
 6. Литвинова О.М. Маркетинг: навчальний посібник / Литвинова О.М., Кошкалда І.В., Шелудько Р.М., Білоусько Т.Ю., Філімонов Ю.Л., Олійник І.О., Шелудько В.М. – Х. : ХНАУ, 2013. – 275 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної магістерської роботи студентами ОКР «магістр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (в сільському господарстві)» / О.І. Гуторов, О.В. Ульянченко, Т.І. Олійник, О.О. Гуторова … Ю.Л.Філімонов та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2013. – 44 с.
 8. Економіка підприємства: програма та методичні вказівки для організації і проведення виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / укл.: Пащенко Ю.В., Філімонов Ю. Л., Кучер Л. Ю. – Харків: ФОП Федорко Л. В., 2013 – 60 с.
 9. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю.Л. Філімонов, О.В. Ульяненко, О.І. Лебединська, Н.С. Ляліна, Ю.В. Пащенко, І.О. Шарко, Л.В. Шелудько, В.В. Олійник, І.О. Сєвідова, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т – Х. : ХНАУ, 2013 –52 с.
 10. Економіка галузей сільського господарства: методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / укл.: Пащенко Ю.В., Філімонов Ю. Л. – Х., 2013. – 76 с.
 11. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної магістерської роботи студентами ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (в сільському господарстві)» / О.І. Гуторов, О.В. Ульянченко, Т.І. Олійник, О.О. Гуторова, О.М. Таран та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2013. – 40 с.
 12. Інвестування: навч. посібник для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Н. С. Ляліна, В.В. Олійник, Л.П. Рудь, Ю.Л. Філімонов. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ФОП Федорко Л. В., 2014. – 299.
 13. Інвестування: тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань: для студ. денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Н.С. Ляліна, В.В. Олійник, Ю.Л. Філімонов. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ФОП Федорко Л. В., 2014. – 73 с.
 14. Ляліна Н. С. Інвестування: методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Н.С. Ляліна, В.В. Олійник, Ю.Л. Філімонов. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ФОП Федорко Л. В., 2014. – 52 с.
 15. Лялина Н.С. Инвестирование: тестовые задания для диагностики уровня усвоенных знаний: для студ. дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия», 6.030508 «Финансы и кредит» / Н.С. Лялина, В.В. Олейник, Ю.Л. Филимонов. – Харк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Харьков: ФОП Федорко Л. В., 2014. – 48 с.
 16. Лялина Н.С. Инвестирование: методические указания к практическим, семинарским занятиям и самостоятельной роботы для студ. дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия», 6.030508 «Финансы и кредит» / Н.С. Лялина, В.В. Олейник, Ю.Л. Филимонов. – Харк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Харьков: ФОП Федорко Л. В., 2014. – 39 с.
 17. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю.Л. Філімонов, О.В. Ульяненко, О.І. Лебединська, Н.С. Ляліна, Ю.В. Пащенко, І.О. Шарко, Л.В. Шелудько, В.В. Олійник, І.О. Сєвідова, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т – Х.: ХНАУ, 2014 – 44 с.
 18. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2016. – 45 с.

 Оновлено: 6-11-2018, 08:45 / Переглядів: 6 798
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок