Гепенко Олександра Вікторівна

   E-mail: gepenkoalex@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Гепенко О.В.)

 

  • кандидат сільськогосподарських наук, викладач;
  • тема кандидатської дисертації – «Нормування технологічного навантаження на чорнозем типовий лівобережної частини Лісостепу України» зі спеціальності 06.01.03 – «агроґрунтознавство і агрофізика»;
  • напрям наукової роботи – агрофізичні властивості ґрунту.

 

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

1.  Екологічне землеробство: метод. вказ. та завдання для практичних занять: для студ. фак-ту агрохімії та ґрунтознавства за спец. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад.: М. І. Чайка, С. В. Крохін, О. В. Гепенко; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – 35 с.

Статті:

 

1. Гепенко О. В. Водно-фізичні показники чорнозему типового залежно від різного агротехнічного навантаження / О. В. Гепенко // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2011. – Вип. № 2. – С. 146–150.

2. Гепенко О. В. Вплив технологічного навантаження на макро- та мікроструктурний стан чорнозему типового / О. В. Гепенко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Сільськогосподарські науки, економічні науки, технічні науки»: зб. наук. пр. – Х., 2013. – № 5. – С. 32–39.

3. Гепенко О. В. Зміна показників родючості чорнозему типового під впливом агротехнічного навантаження / О. В. Гепенко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х., 2010. – № 4. – С. 126–129.

4. Гепенко О. В. Уміст рухомих сполук поживних речовин у ґрунті різних короткоротаційних сівозмін і врожайність ячменю / О. В. Гепенко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х., 2010. – № 5. – С. 139–142.

5. Гепенко О. В. Целюлозолітична активність ґрунту у різних короткоротаційних сівозмінах / О. В. Гепенко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х., 2013. – № 1. – С. 172–176.

6. Гепенко О. Динаміка вологості чорнозему типового залежно від різного агротехнічного навантаження / О. Гепенко // Вісн. Львів. НАУ. Сер. «Агрономія». – Львів, 2011. – № 15 (1). – С. 95–100.

 

Патенти:

 

Участь у конференціях:

1. Гепенко О. В. Технологічне навантаження – фактор зниження родючості чорнозему типового / О. В. Гепенко // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: міжнар. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених (1–3 жовтня 2008 р.). – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2008. – С. 28–29.

2. Гепенко О. В. Щільність складення чорнозему типового у різних короткоротаційних сівозмінах / О. В. Гепенко // Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7–9 червня 2013 р.). – Мелітополь-Кирилівка, 2013. – С. 158–161.

3. Гепенко О. Щільність складення ґрунту за різних способів основного обробітку / О. В. Гепенко // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (16–17 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 42–44.

4. Чайка Н. И. Особенности плотности породной почвы угольных отвалов Донбасса / Н. И. Чайка, А. В. Гепенко // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, студ., аспірантів (5–6 листопада 2014 р.). – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 109–111.

5. Гепенко О. В. Формування поживного режиму чорнозему типового залежно від різних способів і прийомів основного обробітку / О. В. Гепенко // Покращення еколого-агрохімічного стану ґрунтів і якості продукції шляхом впровадження сучасних технологій застосування добрив: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 листопада 2014 р.). – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 29–32.Оновлено: 21-09-2015, 14:02 / Переглядів: 2 494
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок