Герасименко Юлія Сергіївна

Герасименко Юлія Сергіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Посада: доцент

Дисертація:

Герасименко Ю.С. Управління собівартістю продукції в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Сергіївна Герасименко. – Харків: ХНАУ, 2012. – 196 с.

 

Монографії

 

 1. Горкавий В.К., Герасименко Ю.С. Формування собівартості продукції та ефективності витрат в сільськогосподарських підприємствах: монографія / В.К. Горкавий, Ю.С. Герасименко. – Х., 2015. – 239 с.
 2. Герасименко Ю.С. Інституціональне середовище аграрної сфери / Ю.С. Герасименко // Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: колективна монографія / за заг. ред. О.В. Кендюхова. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – с. 84-92.
 3. Герасименко Ю.С. Особливості окологічно орієнтованого агробізнесу в Україні / Ю.С. Герасименко // Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: колективна монографія / за заг.ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – П. : Вид-во «Сімон», 2015. – с. 43-54.

 

 

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 

 1. Горкавий В.К. Методичні вказівки і завдання до практичних, індивідуальних і самостійних занять для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / укладачі В.К. Горкавий, Ю.С. Герасименко. – Х.: ХНАУ, 2015. – 80 с.
 2. Горкавый В.К. Статистика: конспект лекций / составители В.К. Горкавый, А.И. Александрова, В.А. Велиева, Ю.С. Герасименко. – Харьков: ХНАУ, 2015. – 131 с.

 

 

 

Статті

 1.  Яковлева Ю.С. Удосконалення методів виробничих витрат і калькуляції собівартості продукції / Ю.С. Яковлева // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». - 2008. - № 7. – С. 237-245.
 2.  Яковлева Ю.С. Методичні підходи до визначення собівартості продукції сільськогосподарських підприємствах / Ю.С. Яковлева // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». - 2008. - № 9. – С. 239-247.
 3.  Яковлева Ю.С. Переваги і недоліки калькулювання собівартості методом «директ-костинг» / Ю.С. Яковлева // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». - 2009. - № 5. – С. 287-295.
 4.  Герасименко Ю.С. Собівартість продукції в умовах сталого розвитку аграрного сектору / Ю.С. Герасименко // Вісник Білоцерківськ. держ. аграр. ун-у: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2009. – Вип. 65. – С. 173-176.
 5.  Герасименко Ю.С. Склад і класифікація витрат на виробництво продукції рослинництва і тваринництва у сільськогосподарських підприємствах / Ю.С. Герасименко // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2009. - № 12. – С. 390-399.
 6.  Герасименко Ю.С. Управление затратами: от моделирования к технологии принятия решений / Ю.С. Герасименко, С.Н. Глухарев // Вчені записки Харківського інституту управління: науковий журн.: Вип. № 28. – Харків: ХІУ, 2010. – С. 40-43. (Автором запропоновано операційний алгоритм інформаційного забезпечення прийняття рішень).
 7.  Герасименко Ю.С. Система управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності / Ю.С. Герасименко, Я.В. Леонов // «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»: Зб. наук. праць. - Т. 2. – Дніпропетровськ, 2010. - № 1 (3). – С. 175-183. (Автором виконані уточнення щодо характеристик категорій «витрати» і «собівартість»).
 8.  Герасименко Ю.С. Взаємозв’язок функцій аналізу і управління в ефективній моделі сільськогосподарського виробництва / Ю.С. Герасименко // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту с.- г.: Серія «Економічні науки». Вип. 98. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 184-189.
 9. Герасименко Ю.С. Розвиток еколого-орієнтованого бізнесу в аграрному секторі національної економіки / Ю.С. Герасименко // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал. Серія «Наука і практика управління»: Випуск № 38. – Харків: ХІУ, 2015. - С. 229-238. 
 10. Герасименко Ю.С. Еколого-економічна концепція розвитку аграрного сектора України / Ю.С. Герасименко // Вісник ХНАУ: Серія «Економічні науки». - №1. -Х.: ХНАУ, 2015.- С. 108-118. 
 11. Герасименко Ю.С. Сутність поняття «інститут» в аграрній сфері / Ю.С. Герасименко // Бізнес інформ. – 2015. - №1. - С. 29-33.
 12. Герасименко Ю.С. Сталість розвитку сільського господарства як стратегічний напрям його трансформаційних змін / Ю.С. Герасименко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія: «Економіка і менеджмент». – Одеса, 2015. – Випуск № 13. – С. 97-100. 
 13. Герасименко Ю.С. Проблема сталого розвитку та безпеки агропродовольчої сфери України / Ю.С. Герасименко // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XI Международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (урівень стандарта, академический уровень). – Д.: научно-информационній центр «Знание», 2016. – С. 17-26. 
 14. Герасименко Ю.С. Розвиток екологічно орієнтованого агробізнесу в умовах підтримки родючості ґрунтів / Ю.С. Герасименко // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал. Серія «Наука і практика управління»: Випуск № 40. – Харків: ХІУ, 2015. - С. 344-357. 
 15. Герасименко Ю.С. Ініціатива відродження залишається за самими регіонами / Ю.С. Герасименко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Вісник, ЖНАЕУ. - № 1 (55). – т. 3. – 2016. – С. 18-24. 
 16. Герасименко Ю.С. Наскільки органічна продукція популярна в Україні? / Герасименко Ю.С. // Збірник матеріалів конференції: «Актуальні проблеми в сферах науки та шляхи їх вирішення» (Україна, м. Київ, 21 квітня 2016 р). – Київ. – 2016. - № 5. – С. 7-12. 
 17. Герасименко Ю.С. Поняття методології в економічній літературі / Ю.С. Герасименко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид:во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 2 (31). – . 3-9. 
 18. Герасименко Ю.С. Підвищення ролі методологічних принципів в економічних дослідженнях АПК / Ю.С. Герасименко // Вісник ХНАУ: Серія «Економічні науки». - №2. - Х.: ХНАУ, 2016.- С. 150-162. 
 19. Герасименко Ю.С. Особливості формування ринку органічної продукції / Ю.С. Герасименко // The scientific heritage. - Budapest, Hungary. -2017. - No 9 (9), Р.2. – р. 4-11.


Оновлено: 7-10-2019, 15:03 / Переглядів: 1 460
 

Авторизація