Гудим О.В.

 

ГУДИМ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

АСИСТЕНТ

E-mail: lenagudym1990@gmail.com

Народилася 21.06.1990 р. У 2012 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва і вступила до аспірантури ХНАУ.

 З 2012 р. працює на кафедрі генетики, селекції та насінництва.

Тема дисертаційної роботи «Мінливість ознак у мутантних поколіннях амаранту під дією гамма-опромінення».

Виконавець завдання наукової роботи «Створити вихідний матеріал для селекції амаранта з використанням радіаційного мутагенезу».

Відповідальна за роботу наукового гуртка кафедри генетики, селекції та насінництва та за інформаційне забезпечення сайта кафедри.

Опублікувала 24 наукові праці, в тому числі одна монографія, один патент, дев’ять статей (дві з них за кордоном) та 13 тез доповідей на конференціях.

Публікації за  останній період:

Монографія.

Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, М.А. Бобро, Л.О. Мірошниченко, С.В. Лиманська, О.В. Гудим, Н.Б. Гудковська, Ю.В. Дуда. Харків: ХНАУ, 2018. 362 с.

 

Статті:

  1. Гудим О. В. Вплив мутагенних чинників на схожість, виживаність, ріст і розвиток рослин амаранта // Вісн. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2014. Вип. 2. С. 62–67.
  2. Гудим О.В., Васько В.О. Ефективність використання експериментального мутагенезу в селекції рослин // Вісн. ХНАУ ім.В.В.Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2015. Вип. 1. С. 87–97.
  3. Васько В.О., Гудим О.В., Рожак О.Г. Застосування експериментального мутагенезу в селекції рослин. Серія «Селекція і насінництво»: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім.В.Я. Юр’єва. Харків, 2015. Вип. 107. С. 8–18.
  4. Гудим. О. В., Гопцій Т. І. Індукована мінливість морфологічних ознак у рослин амаранта при використанні гамма-опромінення // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2015. Вип. 2. 45–50.
  5. Гудим О. В., Васько В. О., Кириченко В. В., Гопцій Т. І. Мінливість морфологічних ознак рослин під впливом гамма-променів // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2016. Вип. 1. С. 133–140.
  6. Гудим. О. В., Гопцій Т. І. Вплив передпосівної обробки насіння амаранту гамма-променями на частоту виникнення мітотичних порушень в кореневій меристемі рослин // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. НААН/ Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2016. Вип. 109. С. 119–124.
  7. 7. Гудым Е. В. Митотическая активность и частота хромосомных нарушений в корешках амаранта под влиянием гамма-излучения // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. Горки, 2016. Вып. 4. С. 43–47.
  8. Гудым Е. В. Характеристика мутантных форм амаранта по качеству зерна // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. Горки, 2018. Вып. 1. С. 43–47.
  9. Гудим О. В. Господарська цінність амаранту та перспективи його використання // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія: «Біологія». Харків, 2014. Вип. 8.С. 59–65.

Патент

Пат. 05276 Україна. № 124674 Спосіб визначення мітотичних порушень в корінцях амаранту для використання в мутаційній селекції / Гудим О. В. заявл. 29.05.2017; опубл. 24.05.2018, Бюл. №8. 4 с.


 Оновлено: 12-11-2018, 08:56 / Переглядів: 1 033
 

Авторизація