Гаврилюк Юрій Миколайович

 

   Юрій Миколайович Гаврилюк, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри. Закінчив історичний факультет ХНУ імені В.Н. Каразіна. Працює у ХНАУ з 1980 р. Викладає дисципліни: «Філософія». «Філософія науки», «Філософія науки та інноваційного розвитку». Основний напрям філософських досліджень – «Філософія геокультури». На основі методології геокультурного аналізу розробляє проблематику історії, філософії, філософії науки, філософії культури, філософії природи. Автор понад 100 наукових і методичних робіт.

   Завідував кафедрою філософії ХНАУ в 2013–2017 рр.

   Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та багатьма іншими відзнаками.

 

Наукові та навчально-методичні публікації:

 

 1. Гаврилюк Ю.М. Зміст і значення поняття «геокультура»). Монографія./ Геокультурний потенціал агропромислового комплексу України/ За ред. проф. А.П. Заздравнова. –  Х., 2005. – 488 с. –С.10-24; 32-48; 239-261; 378-390. – Авт. 5др. арк.
 2. Гаврилюк Ю.М. Монографія. Докучаєвці/ В.К. Пузік, А.І. Кравцов, О.М.Голікова та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2016.– 288 с. – 33.5 др. арк. – С.233, 249.
 3. Гаврилюк Ю.М. Філософія. Комплексні навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 090105 «Захист рослин» /Гаврилюк Ю.М. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. – 66 с. –3.95 др. арк.
 4. Гаврилюк Ю.М. Методичні рекомендації до написання рефератів з філософії (для аспірантів та здобувачів) / Ю.М. Гаврилюк, І.Д. Загрійчук. – Х.: ХНАУ. –  2015. - 21 с. –1.0 др. арк.
 5. Гаврилюк Ю.М. Правила поведінки та поради для студентів / Ю.М. Гаврилюк, І.В. Забродіна, С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ. – 2016. – 34 с. – 2 др. арк
 6. Гаврилюк Ю.М. Методичні рекомендації куратору студентської академічної групи / Ю.М. Гаврилюк, І.В. Забродіна, С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ. – 2016. – 66 с. – 4.0 др. арк.
 7. Гаврилюк Ю.М. Філософія. Комплексні навчально-методичні матеріали для  здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) /Гаврилюк Ю.М. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – 68 с. –4.0 др. арк.
 8. Гаврилюк Ю.М. Який патріотизм нам потрібен? // Заради життя майбутніх поколінь. Матеріали наукової конференції, присвяченої 70-річчю Великої Перемоги, 5 – 6 травня 2015 р. – Х.: ХНАУ, 2015. – с. 68 – 72.
 9. Гаврилюк Ю.М. Християнство – духовна основа геокультури Руси-України. До 1000-річчя від дня Успення Великого Київського князя Володимира // Знання. Газета ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2015. -№ 7 – 8 (1823). – 23 серпня
 10. Гаврилюк Ю.М. Геокультурна цілісність світу як засадничий принцип парадигмальної перебудови освіти // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (3 – 4 грудня 2015 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015. – С. 48 – 52.
 11. Гаврилюк Ю.М. Природа як геокультурна цінність // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 23 – 24 березня 2016 р.) ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. Ч.ІІ. С. 38 – 39.
 12. Гаврилюк Ю.М. «Quo vadis, освіто?// Восьма Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 21 – 23 квітня 2017 р. / збірник матеріалів. – Х.: «Міськдрук», ХНУСГ ім. П. Василенка. – С. 40 – 44.
 13. Гаврилюк Ю.М. Філософія геокультури як методологія геокультурноого аналізу// Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії Харківського національного аграрного ун-ту ім. В.В. Докучаєва (20 – 21 квітня 2017 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. С. 66 – 68.
 14. Гаврилюк Ю.М. Поняття геокультурного суб’єкта і суб’єкта діяльності// Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 24 – 25 травня 2017 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. – Ч. ІІ. – С. 51 – 52.
 15. Гаврилюк Ю.М. Кафедра філософії: від філософії марксизму до філософії геокультури //Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін Хнау ім. В.В. Докучаєва, 28 листопада 2017 р. – Х.: ХНАУ. – 2017. – С. 9 – 13.
 16. Гаврилюк Ю.М. Біля витоків радянської системи вищої освіти в Україні // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 28 листопада 2017 р. – Х.: ХНАУ. – 2017. Там само. – С. 22 – 25. 
 17. Гаврилюк Ю.М Метафора в соціології: можливості інтерпретації та конструювання соціальної реальності / Ю.М. Гаврилюк Д.В. Недогонов, Н.Я. Мокрецова / Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. - К.: Логос, 2018. – Вип. 37. – С.29-37

 18. Гаврилюк Ю.М Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології / О.І. Заздравнова, А.І. Кравцов, Ю.М. Гаврилюк / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С. 219-228.

 19. Гаврилюк Ю.М Геокультурні засади стратегії пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу / О.І. Заздравнова, Ю.М. Гаврилюк, М.М. Волошан / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С.141- 152

 20. Гаврилюк Ю.М. Філософський сад Сковороди: геокультурна інтерпретація / Ю.М. Гаврилюк, Л.І. Кравченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. Серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів». – Харків. – 2018. – № 1– 2. – С. 151 – 154.
 21. Гаврилюк Ю.М. Концепція «Філософського саду» Григорія Сковороди та її реалізація в авторських проектах / Ю.М. Гаврилюк [та ін.] // Творчість Г.С. Сковороди як метатекст української культури. Пам’яті Мирослава Поповича: Матеріали ХХУІ Харківських міжнародних сковородинівських читань (ОКЗ «Наці ональний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 28 – 29 вересня 2018 року). – Харків: Майдан, 2018, – С. 85 – 92.                             
 22. Гаврилюк Ю.М. Геокультурні засади світогляду сучасного цивілізаційного розвитку / Ю.М. Гаврилюк // Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару «Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації», присвяченої 100-річчю від дня народження першого завідувача кафедри ХНАДУ Володимира Петровича Шерстнюка (Харків, 23 листопада 2018 р.) – Харків: ФОП Гончаренко В.Ю., 2019. – С. 87 – 94.
 23. Гаврилюк Ю.М. Геокультурний вимір правди історичної пам’яті / Ю.М. Гаврилюк // Політика пам’яті української культури: Збірник тез та матеріалів всеукраїнської наукової конференції (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди». 20 травня 2017 року). – Харків: Майдан, 2017. – С. 28 – 32.
 24. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі України: навч. посіб. / Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2018. – 346 с.
 25. Гаврилюк Ю.М. ФІЛОСОФІЯ. Комплексні навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої осівти третього (освітньо-наукового) рівня / Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2017. – 68 с.
 26. Гаврилюк Ю.М. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ. Навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня // Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2018. – 51 с.
 27. Гаврилюк Ю.М. ФІЛОСОФІЯ. Навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2019. – 75 с.
 28. Гаврилюк Ю.М. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2019. – 52 с.
 29. Гаврилюк Ю.М. Геокультурний космос Т. Шевченка /Ю.М. Гаврилюк // Світова велич генія Т. Шевченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря, 14 березня 2019 р. / Харків. нац. агарн. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. – Ч. 1. – С. 17– 21.
 30. Гаврилюк Ю.М. Університет як геокультурний суб’єкт успільнених знань і мети діяльності / Ю.М. Гаврилюк // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 19 – 20 березня 2019 р.; у 2 частинах: Харків: ХНАУ, 2019. – Ч. 1. – С. 42 – 44.
 31. Гаврилюк Ю.М. Філософські сади у проекті «Григорій Сковорода – 300» / Ю.М. Гаврилюк [та ін.] // Міжнародна науково-практична конференція: Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства, присвячена професору Миколі Івановичу Сусу доктору сільськогосподарських наук, випускнику Уманського училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі лісомеліорації 23 – 24 травня 2018 року. – Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2018. С. 193 – 195.
 32. Гаврилюк Ю.М. Сучасні міста як центри комунікацій та геокультурного розвитку / Ю.М. Гаврилюк, Н.Я. Мокрецова // Місто, культура, цивілізація: матеріали ХІІІ міжнар. наук.-теорет. Інтернет – конференції, Харків, квітень 2018 р. – 2018. С. 85 – 87.
 33. Гаврилюк Ю.М. Геокультурні образи святих у Києво-Печерському патерику / Ю.М. Гаврилюк // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 13 – 14 березня 2018 р. /Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2018. – Ч. 1. – С. 45 – 46.


Оновлено: 11-02-2019, 09:57 / Переглядів: 3 091
 

Авторизація