Геоінформаційні технології


ТЕМАТИЧНИЙ  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Букша І. Передові технології у лісовому господарстві України / І. Букша, М. Букша, М. Черни // Лісовий і мисливський журн. – 2006. – № 6. – С. 18–19.
 2. Букша І. Польова ГІС для лісового господарства / І. Букша, М. Букша, М. Черни // Лісовий і мисливський журн. – 2011. – № 3. – С. 16–19.
 3. Булигін С.Ю. До питання геоінформаційного картографування ґрунтів / С.Ю. Булигін, А.Б. Ачасов // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 12. – С. 16–23.
 4. Ганначенко С.Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві / С.Л. Ганначенко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. –          С. 78–85.
 5. Гамаюнова В.В. ГІС – технології у визначенні зв’язку між продуктивністю сортів сої добривами та іншими засобами за А.А. Назарчук  // Таврійський науковий вісник / ХДАУ. – Херсон, 2007. – Вип. 52. – С. 67–71. –  Бібліогр.:  8 назв.
 6. Геоiнформацiйнi системи в агросферi : навч. посiб. / В.В. Морозов, H.М. Шапоринська, О.В. Морозов, В.I. Пiчура. – К. : Аграрна освiта, 2010. – 268 с. 
 7. Горбатенко А. Номативно-технічне регулювання використання геоінформаційних систем для агросфери (досвід НУБІПУ) / А. Горбатенко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 12. – С. 30–33.
 8. Сучасні засоби вимірювальної лісоінвентарізації / Горошко М. [та ін.] // Лісовий і мисливський журн. – 2006. – № 4. – С. 26.
 9. Корж В. ГІС – у ліс. Запрвадження геоінформаційних технологій інвентаризації лісових автодоріг / В. Корж // Лісовий і мисливський журн. – 2011. – № 6. – С. 8–10.
 10. Клечковський Ю.Є. Розповсюдження гумаю. Використання ГІС-технологій для визначення можливості подальшого розповсюдження карантинного буряну сорго алепського в Україні / Ю.Є. Клечковський, Н.Т. Могилюк, Г.Ф. Чебановська // Карантин і захист рослин. – 2012. – № 8. – С. 19–21.
 11. Куришко  Р.В. Використання ГІС-технологій для раціонального використання та моніторингу земельних ресурсів / Р.В. Куришко // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформ. сусп-ва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (Харків, 3–5 жовт. 2012 р.) – Х. : ХНАУ, 2012. –               С. 99–100.
 12. Ліс із космосу. Перспективи дистанційного зондування землі для вирішення лісівничих завдань / Ю. Шпарик [та ін.] // Лісовий і мисливський журн. – 2009. – № 5. – С. 14–16.
 13. Мазнєв Г.Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 130–136.
 14. Медведєв В.В. Монiторинг грунтiв : цикл лекцiй / В.В. Медведєв. – Х. : ХНАУ, 2012. ­– 128 с.  
 15. Методические указания по созданию почвенной информационной системы Беларуси / Институт почвоведения и агрохимии. – Мн. : Ин-т почвовед. и агрохимии, 2011. – 67 с.
 16. Миклуш С.I. Геоiнформацiйнi системи у лiсовому господарствi : навч. посiб. / С.I. Миклуш, М.П. Горошко, О.Г. Часковський. – Львiв : Камула, 2007. – 128 с. 
 17. Парпан В. Космічні знімки українських Карпат / В. Парпан, Ю. Шпарик // Лісовий і мисливський журн. – 2006. – № 3. – С. 13.
 18. Рожков А. Використання ГІС – аналізу для еколого-ботанічної характеристики умов зростання у зв’язку з інтродукцією в Україну ендемічних видів пшениці Triticum sphaerocjccum Pers. і T. persicum Vav. / А. Рожков, О.М. Афонін // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер.: Біологія / ХНАУ. – Х., 2012. – № 1. –  С. 78–85.
 19. Сотник М. Впровадження електронного обліку деревини. Завдання і проблеми. Практика вирішення: [надсучасний мобільний спосіб – кишеньковий персональний комп’ютер “Ноутис Х3”] / М. Сотник // Лісовий і мисливський журн. – 2011. – № 4. – С. 8–10.
 20. Трускавецький С.Р. Створення в ГІС електронних картограм деяких параметрів грунтів Житомирського Полісся на основі космічної зйомки / С.Р. Трускавецький // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету / ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. Вип. 1(28). – С. 27–35. 
 21. Уїнстед Е. Початок роботи з поточним землеробством / Е. Уїнстед, Дж. Фултон // Хімія. Агрономія. Сервіс. – 2012. – С. 20–25.
 22. Хотиненко О.М. Використання геоінформаційних систем для підвищення ефективності ведення землеробства в с.-г. підприємствах / О.М. Хотиненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. Миколаїв : МДАУ, 2009. – Вип. 4(51): Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 162–169.              
 23. Черныш А.Ф. Использование ГИС-технологий при определении смыва почвы стокообразующими дождями / А.Ф. Черныш, Н.Б. Бибова // Почвоведение и агрохимия : науч. журн. / ИПА НАН Беларуси. – Минск, 2007. – № 2 (39). – С. 36–43.  


Оновлено: 25-12-2013, 15:30 / Переглядів: 1 873
 

Авторизація