Історія кафедри іноземних мов

 

   Із 1944 р. кафедру іноземних мов організовано сумісно з кафедрою російської мови, а з 1980 р. кафедра стала функціонувати самостійно. До 1944 р. для проведення практичних занять з німецької та французької мов призначалися окремі викладачі.

Лише у 1930-х роках було створено кабінет іноземних та російської мов, до складу якого ввійшли: викладачі англійської мови – В.І. Говор , А.А. Чайкiн , А.А. Соболь ; викладачi нiмецької мови – Є.В. Бергенко , Л.І. Райхенберг , Н.А. Лебедєва , Н.А. Курбiкон ; а також викладач російської та української мов В.Н. Зарудський. 

   У складi кафедри у 50 – 60-тi рр. минулого століття працювали: Л.М. Щеглова – завiдувач кафедри; В.А. Рудевська, С.А. Нощинська, М.П. Дьякова, I.С. Дубнякова – викладачi англiйської мови; З.Я. Пулекiна, Н.Е. Вехтер, Л.А. Малашевич, А.І. Килимник, С.А. Степаненко, А.І. Коваленко, Р.Г. Бiлявська – викладачi нiмецької мови; Л.Е. Парасолька – викладач французької мови.

   У 70-тi роки минулого століття кафедру поповнила нова генерацiя: М.М. Гохлернер – завiдувач кафедри, доцент (з 1989 р. – професор), кандидат психологiчних наук; викладачi англiйськоi мови – І.А. Дворніченко, В.В. Липовий, В.Й. Пiотровська, О.А. Панiна, В.Ф. Прогнiмак, Л.В. Смол’янiнова; викладачi нiмецькоi мови – П.А. Багрiнцев, В.І. Борзенко, С.Т. Кропивка; викладач французької мови – Л.ФТимоха.

   Протягом 1991 – 2016 років кафедру iноземних мов ХНАУ очолювала кандидат фiлологiчних наук, професор Л.В. Герман. Вона є автором 116 публікацій, з них 44 навчальні посібники та методичні вказівки і 72 наукові праці. Серед методичних праць – шість з грифом МАП (з них дві видано одноосібно). Посібники з грифом МАП були репрезентовані на експозиціях ХНАУ, на декількох міжнародних виставках (отримана подяка від МАП).

   Професор Л.В. Герман протягом декількох років поспіль очолювала ДЕК при Запорізькому національному університеті (факультет іноземної філології) та виступала офіційним опонентом із захисту кандидатських дисертацій. Науковець організувала та провела дві всеукраїнські конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземної мови у навчальних закладах освіти». Проводить наукову роботу з теми «Формування новозеландської англомовної картини світу». Л.В. Герман нагороджена «Знаком пошани».


Напрями наукової діяльності кафедри на сучасному етапі

   Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за таки напрямами:

 • формування новозеландської англомовної картини світу;
 • дистанційне навчання іноземним мовам;
 • художні особливості історичних детективів;
 • навчання магістрів читанню автентичної фахової літератури;
 • особливості створення комунікативно орієнтованих посібників;
 • навчання аудіюванню професійно орієнтованих текстів.   

   Результати досліджень відбито в монографії «Древний Египет в современном англо-американском ретродетективе» (автори В.Л. Чорна, І.В. Чорний) та у 80-ти публікаціях і доповідях на наукових конференціях.

 

[spoiler=Науково-дослідна і навчально-методична робота]

Наукові розробки кафедри за 2010-2015 рр.

 1. Галушка Г.М. Система вправ для формування соціокультурної компетенції учнів/ Г.М. Галушка // Наукові записки (Серія «Педагогіка і психологія»). – Острог:  Вид-во Нац. ун-та «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – 5 с.
 2. Галушка Г.М. Способи оцінювання рівня сформованості іншомовної соціокультурної компетенції / Г.М. Галушка // Вісник Луганськ. нац. ун ту (Серія «Філологічні науки»). – № 20 (207). Ч.1. – Луганськ: Вид.-во ЛНУ, 2010. – 8 с.
 3. Герман Л.В. Відродження мов, що зникають, як одна з проблем еколінгвістики / Л.В. Герман //Мова і культура. – К.: Вид. Дім Бураго, 2010. – 10 с.
 4. Герман Л.В. Проблема запозичання концептів/ Л.В. Герман // Мова і культура. – К.: Вид. Дім Бураго, 2011. – 7 с.
 5. Герман Л.В. Національная специфіка новозеландської топоніміки / Л.В. Герман // Мова і культура. – К.: Вид. Дім Д. Бураго, 2012. – 7 с.
 6. Герман Л.В. Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя / Л.В. Герман // Вісник ХНУ (Серія «Ром.– герм. філологія»). – 2013. –  № 1052. – 6 с.
 7. Підгородецька І. Ю. Мовний образ духовної краси в літературі для дітей / І. Ю. Підгородецька // Наукові записки.– Вип. 105 (2). (Серія «Філологічні науки (мовознавство)»). У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 4 с.
 8. Підгородецька І. Ю. Прагматичний аспект художніх текстів для дітей / І. Ю. Підгородецька // Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. пр.]. – Вип. 33.-Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. - 5 с.
 9. Підгородецька І. Ю. Фітоніми як репрезентанти краси природи  в художньому тексті для дітей (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Ю. Підгородецька // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. (Серія «Філологія»). – Х.:, 2012. - № 994. - Вип. 64. - 5 с.
 10. Підгородецька І. Ю. Світ краси в мові творів Олександра Олеся для дітей / І. Ю. Підгородецька // Ученые записки Таврич. нац.. ун-та им. В.И. Вернадского: [зб. наук. пр.]. (Серия «Филология. Социальные коммуникации»).– Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. – Т. 25 (64). – № 1. – Ч. 1. – 5 с.
 11. Підгородецька І. Ю. Вплив художнього тексту на формування світобачення дитини / І. Ю. Підгородецька // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. (Серия «Филология. Социальные коммуникации»).– Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. –Т. 25 (64). – № 4. – Ч. 2. – 5 с.
 12. Подгородецкая И.Ю. Красота как этносоциокультурный феномен в языковом сознании туркменских студентов /И. Ю. Подгородецкая // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. (Серия «Филология. Социальные коммуникации»).– Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2013.– Т. 26 (64). – № 1. – 5 с.
 13. Тихоненко О.В. Офіційно-діловий стиль української мови на тлі соціокультурного виміру періоду  20– 30?х рр. ХХ ст. / О.В.Тихоненко // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского: [сб. науч. тр.]. (Сер. «Филология. Социальные коммуникации»).– Симферополь, 2013. – Т.26 (65).–  № 1. – 5 с.
 14. Чорна В.Л. Художественное своеобразие романа Э. Питерс ”Последний верблюд пал в полдень”/ В. Л. Чорна // Наук. записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (Серія «Літературознавство»). – Х.: ХНГУ, 2010. – Вип. 2. – 7 с.
 15. Чорна В.Л. Художественные особенности ретродетективов Р. Ван Гулика /В. Л. Чорна // Наук. записки ХДПУ (Серія «Літературознавство»). – Х.: ХДПУ, 2011. – Вип. 2.– 6 с.
 16. Герман Л.В. Лексичні запозичення як результат англо-маорійських мовних контактів / Л.В. Герман //Вісник ХНУ (Серія «Ром.-герм. філологія»). - 2013. – Вип. 76. - № 1072. – С. 64 – 69.
 17. Herman L. Lexical and grammatical peculiarities of Maori English / L. Herman, V. Turchenko // Materials of the 19th TESOL – Ukraine International Conference “The Global English Teacher: Improving What Works & fixing what doesn’t” – P. 41.
 18. Герман Л.В. Особливості англійської агрономічної термінології/ Л.В. Герман, О.Л. Ільєнко // Матеріали ІУ міжнар. наук.-практ. конф. «Лінгвістика. Комунікація. Освіта». – Л.: ЛДУКМ, 2014. – С. 23 – 25.
 19. Герман Л.В. Способи творення новозеландського сленгу кінця ХХ ст.  / Л.В. Герман // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference [“Vedecky po krok na prelomu ty -syachalety”]. – Praha: Publishing house, 2013. – С. 29 – 31.
 20. Герман Л.В. Новозеландські фразеологізми з флористичним компонентом / Л.В. Герман // Materialy IX mezinarodni naukowo-prakticka konference [“Nauka i inowacia”]. – Przemysl: Nauka i studia, 2013. –  С. 74 – 75.
 21. Герман Л.В. Організація курсу англійської мови за професійним спрямуванням для магістрів с.-г. вишів / Л.В. Герман, В.Л. Чорна, В.О. Турченко // Матеріали V Всеукр. наук.-метод. конф. «Методичні та психолого-педагогічні програми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Х.: ХНУ, 2013. – С. 43 – 44.
 22. Герман Л.В. Формування новозеландської мовної картини світу / Л.В. Герман // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.– Х., 2014. – С. 43 – 44.
 23. Тихоненко О.В. Лекція-презентація у викладанні курсу «Основи психології та педагогіки» / О.В. Тихоненко // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (22 – 25 січня 2014 р. м. Харків). – Х., 2014. – Ч. ІІ. – С. 183 – 185.
 24. Підгородецька І.Ю. Порушення мовних норм у діловому спілкуванні / І.Ю. Підгородецька // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (22-25 січня 2014 р. м. Харків). – Х., 2014. – Ч.ІІ. – С. 151-153.
 25. Чорна В.Л. Середньовічні містерії Маргарет Фрейзер / В.Л. Чорна / Наук. записки ХНПУ (Серія «Літературознавство») –Х.: ХНПУ, 2013. – Вип. 4. – Ч. ІІ. – С. 215 – 219.    
 26. Чорна В.Л. Художні особливості ретродетективів Елізабет Ейр / В.Л. Чорна // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 16 – 17.
 27. Чорна В.Л. Образ брата Кадфаеля у ретродетективах Еліс Пітерс / В.Л. Чорна // Маterialy mezinarodni v?decko-prakticka conference «Dny v?dy – 2014». – Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. – С. 3 – 4.
 28. Чорна В.Л. Епоха і людина у романах Еліс Пітерс / В.Л. Чорна // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.– Х., 2014. – С. 206 – 207.
 29. Александрович Т.В. Пути образования агрономических терминологий во французком языке / Т.В. Александрович // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference [“Aktualni vymozenosti vedi”]. – Praha: Publishing house, 2013. – С. 20 – 22.
 30. Гулуєва С.І. Происхождение текста фацетий / С.І. Гулуєва // Матеріали підсумк. наук. конф. проф-виклад. складу, аспірантів та здобувачів ХНАУ. –Х.: ХНАУ, 2013. – С. 57 – 58.
 31. Паніна О.А. T. Shevchenko as a founder of a new realist art / О.А. Паніна, Н.В. Хижняк // Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка // Матеріали конф., присвяченої 200-річному ювілею. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 111 – 114.
 32. Шульга І.В. The historical, social and political importance of T. Shevchenko’s figure / І.В. Шульга, О.В. Логінова // Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка // Матеріали конф., присвяченої                200-річному ювілею. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 50 – 52.
 33. Макарська Є.Г. Taras Shevchenko heritage and legacy/ Є.Г. Макарська, О.А. Сошенко // Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка // Матеріали конф., присвяченої 200-річному ювілею. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 61 – 62.
 34. Герман Л.В. (у співавторстві). Англійська агрономічна термінологія: ономасіологічний аспект // Мова і культура. – К.: Вид. Дім Д. Бураго, 2014. – Вип. 17. Т. IV. – С. 217 – 222.
 35. Herman L. (у співавторстві). Strengthening Competitiveness of the University Graduates // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практичної конференції. – Х.: НУЮФУ ім. Я. Мудрого, 2014. – С. 79 – 81.
 36. Herman L. (у співавторстві). Teaching effective presentations // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали VII наук.-метод. конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ, 2014. – С. 59 – 60.
 37. Herman L. (у співавторстві). The nature of modesty // TESOL Ukraine: New Vistas of researches and teaching: Books of papers. – Cherkasy: B. Khmelnytsky National University, 2015. – P. 91 – 92.
 38. Герман Л.В. (у співавторстві). Поняття «скромність» у гуманітарних науках/ Історичні, філософські, мовні і методичні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців. – Х.: ХНУ, 2014. С. 36 – 40.
 39. Євсюков О.Ф. Основи побудови іміджу викладача вищої школи у процесі формування його професійно-педагогічної компетентності / О.Ф. Євсюков / Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал /Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця. – 2015. – Вип. 10. – С. 85 – 88.
 40. Чорна В.Л. Тема злочину та покарання у романі М.М. Загоскіна «Аскольдова могила» // В.Л. Чорна // Програма круглого столу  «1000-річчя від дня смерті Великого Князя Київського Володимира Святославовича», 16 червня 2015 р. – Х.: ХНУВС: ХНУРЕ, 2015. – С. 10.
 41. Логінова О.В. Applying innovative multimedia methods in foreign language teaching // Матеріали наук.-практ. конференції, присвяченої 100-річчю Харківського періоду агроунівеситету ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 86 – 87.
 42. Хижняк Н.В. (у співавторстві) Shevchenko as a founder of a new realist art // Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка: матеріали наукової конференції, присвяченої 200 річному ювілею. –Х.: ХНАУ, 2014. – С. 111 – 114.
 43.  Шульга І.В., Логінова О.В. Роль аудіювання у навчанні магістрів професійній англійській мові // Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка: матеріали наукової конференції, присвяченої 200 річному ювілею. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 50 – 52.
 44. Герман Л.В. Наукова англійська мова для магістрантів ФІЗу / Л.В. Герман, Н.В. Хижняк, А.С. Попов / Харк. нац. аграр.  ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 147 с.
 45.  Ділова англійська мова: посібник для студентів-магістрантів агрономічного факультету / В.Л. Чорна, О.В. Логінова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 78 с.
 46. Шульга І.В. Англійська професійна мова: навч. посібник для магістрантів спеціальності «Фінанси і кредит»/ І.В. Шульга, Є.Г. Макарська / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – 100 с.
 47. Герман Л.В. Навчально-методичний посібник з латинської мови / Л.В. Герман, Т.В. Александрович / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Х.: ХНАУ, 2014. – 43 с.
 48. Герман Л.В. Ділова англійська мова: посібник для студентів-магістрантів факультету лісового господарства спеціальності „Садово-паркове господарство” / Л.В. Герман, Є.Г. Макарська, О.А. Сошенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 75 с.
 49. Foreign languages for professional communication:  materials of the scientific and practical conference of lecturers, post graduates and students (Kharkiv, April 6–7, 2016). — Kharkiv : KhNAU, 2016. — 133 р.

    На кафедрi постiйно працює науково-методичний семiнар, де викладачi виступають з доповідями, присвяченими новим досягненням філологічної науки та методики викладання іноземних мов у вишах, обмiнюються досвiдом педагогiчної роботи, обговорюють відкриті заняття.

    Наукові дослiдження кафедри мають практичне значення i впроваджуються в навчальний процес.

    Формами науково-дослiдної роботи студентiв на кафедрi є щорічнi олiмпiади, науковi та країнознавчi конференції з англійської, нiмецької та французької мов, де студенти, магiстри, здобувачi та аспiранти ро повідомлення на країнознавчі теми, або теми, пов’язані з власними дослідженнями,  виявляючи досить високий рiвень мовної компетенції.
    На кафедрi впроваджено також практику захисту магістерських робiт англiйською та німецькою мовами. Викладачi надають постiйну перекладацьку допомогу центрові підготовки iноземних громадян. На кафедрі виходить щомiсячна газета “Lingua”, присвячена святам і традиціям народів, мови яких вивчаються.

    Основнi результати дослiджень викладачiв кафедри вiдображені в наукових статтях та виступах на мiжнародних, обласних, мiжунiверситетських конференцiях i наукових конференцiях ХНАУ. Кафедра провела дві Всеукраїнські науково-практичні конференції (2009 р., 2011 р.) на тему «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах».

   У квітні 2015 р. на кафедрі була проведена олімпіада з англійської мови. У І турі взяли участь 38 студентів, які виявили досить високий рівень мовної компетенції. Кращі результати мали:

 

з англійської мови –   І місце      –      Холовніна Д. (ФАГ І-1),

 

                                     ІІ місце     –      Яременко М. (ФАГ І-1).

 

   У 2013-2014 н. р. на кафедрі проведено дві конференції: студентську країнознавчу конференцію на тему «Визначні місця країн, мови яких вивчаємо» (для студентів І-ІІ курсів) та конференцію молодих вчених (аспірантів, здобувачів, магістрантів), присвячену актуальним проблемам розвитку сільськогосподарської  науки  та результатам  власних досліджень. 

 

   У науковій конференції взяли участь 28 молодих учених, які присвятили свої виступи результатам власних досліджень. Доповіді учасників були цікавими, змістовними. Доповідачі продемонстрували не тільки високий рівень мовної компетенції, а й глибоке розуміння проблеми, яку досліджують.

 

   У країнознавчій конференції «Культурне життя України та англомовних країн» взяли участь 25 студентів І та ІІ курсів всіх факультетів. Виступи були присвячені традиціям, духовним цінностям, молодіжним субкультурам, національним стравам України, Великої Британії та США. Виступи відзначалися досить високим рівнем мовної підготовки студентів, при цьому широко застосовувалися мультимедійні засоби навчання. 

 

   У квітні 2016 р. проведено конференцію для викладачів, аспірантів та аспірантів та студентів «Іноземні мови для професійного спілкування, у якій взяли участь викладачі, аспіранти та студенти».


[/spoiler]Оновлено: 9-09-2016, 13:05 / Переглядів: 1 266
 

Авторизація