Історія кафедри української та російської мов

У Маримонтський, Ново-Александрійський та Харківський періоди викладання дисциплін і ведення діловодства до 1917 р. здійснювалися виключно російською мовою. Осіб, які отримали освіту в російських університетах, призначали на посаду професорів, доцентів, лекторів. Інших викладачів було визнано здатними продовжувати викладання російською мовою за умови, якщо ті протягом трьох років оволодіють нею для подальшого читання лекцій з різних дисциплін.

 

Список викладачів, які читали російську мову та літературу

 (1836-1914):

    Рклицький Василь Васильович (нар.1799-пом.1859?)  магістр богослов'я, педагог, автор підручників з російської совесності. Призначений професором російської мови в Інституті сільського господарства в Маримонті та професором російської словесності на Варшавських додаткових курсах. Викладав російську мову з 1836 р.

    Страхович Павло Матвійович – студент богослов’я, який навчався в Санкт-Петербурзькому університеті. Викладав статистику та російську мову, а також був інспектором студентів інституту з 1838 р.;

    Савін Олександр Степанович – викладав статистику і російську мову; інспектор студентів із 1846 р.;

    Яновський Ігнатій Андрійович – викладав російську мову, господарську статистику й лісівництво з 1849 р.;

   Носович Василь Олексійович – закінчив Санкт-Петербурзький університет, викладав статистику та російську мову; інспектор студентів з 1854 р.;

    Омеляненко Павло Осипович – викладав російську мову протягом 1869-1872 рр.;

    Татаров Георгій Васильович  кандидат богослов’я, протоієрей, домовий інститутської церкви. Викладав російську мову і словесність протягом 1872-1892 рр.;

    Завітаєв Іван Макарович  магістр богослов’я, священик. Викладав російську літературу протягом 1893-1906 рр.;

    Євлахов Олександр Михайлович  літературознавець. Закінчив історико-філологічний факультет Санкт-Петербурзького університету; доцент Імператорського Варшавського університету, призначений професором Новоолександрійського інституту викладати російську літературу (1910-1912 рр.);

    Тимченко Євген Костянтинович (нар.1866-пом.1948) – учений-мовознавець, історик української мови, діалектолог, лексикограф, педагог, літературознавець і перекладач творів світової літератури, академік АН УРСР, член-кореспондент AH CPCP. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Викладав у навчальних закладах Варшави (приват-доцент, пізніше – доцент Варшавського університету). Викладав російську літературу  протягом 1913-1914 рр. в нашому закладі, був відомий як магістр російської мови і словесності.

    У 1944 р. створено кафедру іноземних і російської мов. У цей час викладали російську мову на кафедрі В. Н. Зарудський, П. А. Івановський, Ф. А. Писаревська.

    Із 1946 р. у нашому закладі молодь із зарубіжних країн опановує російську мову, отримує знання з обраної професії, бере активну участь у тематичних виховних заходах.  

    У 1955 р. за рішенням Міністерства вищої освіти СРСР організовано кафедру російської мови, що відіграла велику роль у навчанні й вихованні студентів-іноземців. У 50-60?ті рр. на кафедрі навчалися російської мови студенти й аспіранти з Болгарії, Югославії, Румунії, Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Німеччини, Албанії, Кореї, Китаю, Монголії, представники африканських і арабських країн, Афганістану, Шрі-Ланки. Невід’ємною частиною навчально-виховної роботи кафедри були екскурсії до республік Радянського Союзу, під час яких студенти знайомилися з досягненнями культури, економіки, науки.

    Роботу кафедри було поновлено 1978 р. як секції російської мови кафедри іноземних мов. Із 1980 р. кафедра російської мови знову функціонує як самостійна структурна одиниця. У різні роки тут викладали Л. І. Безкровна, Л. О. Благонравіна, І. І. Варфоломєєв, Г. А. Волошан, Н. М. Калініченко, Т. Г. Кисельова, Н. В. Костюкова, О. В.  Лимар, О. В. Миронович, В. І. Пахалков, В. В. Поздняков, О. Ю. Пшенична, Л. М. Скоблик, Л. П. Сотникова, В. Г. Хвирисюк, Н. В. Хуторянська, Н. І. Цацоріна, О. В. Чайка, В. Д. Юрова; навчальний процес забезпечували лаборанти Г. І. Вернигора, Л. І. Карацюба, Є. П. Колодінова, Л. С. Москаленко, Л. І. Шахматова, Т.В. Булах.

    Співробітники кафедри протягом тривалого часу працювали за кордоном, викладаючи російську мову як іноземну. Так, у 1983-1986 рр. вони працювали в Афганістані (І. І. Варфоломєєв, Н. В. Костюкова, Л. М. Скоблик, В. Д. Юрова), у 1987-1990 рр. – у Беніні (В. І. Пахалков) та Малі (О. Ю. Пшенична), у 1991-1996 рр. – у Китаї (Л. І. Безкровна, Г. А. Волошан, Т. Г. Кисельова, О. В. Лимар, В. В. Поздняков, Л. М. Скоблик, Н. В. Хуторянська, О. В. Чайка). На той час в Афганістані студенти вивчали російську мову на підготовчих факультетах, які було створено в Кабулі, Мазарі-Шаріфі та інших великих містах при вищих навчальних закладах. У Китаї діяли курси російської мови в Харбіні (Північно-східний сільськогосподарський інститут), Чженчжоу (Хенанський сільськогосподарський інститут).

    У 1992 р. розпочало роботу підготовче відділення для іноземних громадян. Іноземні учні вивчають на кафедрі російську та українську мови, отримують необхідні знання для продовження навчання у вищих закладах освіти України. Щороку викладачі кафедри проводять тематичні заняття з російської мови «Встреча Нового года» і  «Мы уже говорим по-русски», організують для іноземців екскурсії до Харкова та визначних місць Харківщини, відвідування театрів і музеїв.

    За всі роки мовну підготовку на кафедрі пройшли близько 2600 іноземних студентів із 75 країн світу. Студенти-іноземці мали можливість прослухати спецкурс «Методика викладання російської мови як іноземної» і отримати сертифікат, що надавав їм право викладати російську мову на батьківщині.

    У 1992 р. із наданням українській мові статусу державної кафедру російської мови було реорганізовано в кафедру української та російської мов. Із 1993 р. для студентів і співробітників закладу запроваджується викладання української мови, зокрема таких навчальних дисциплін, як «Культура мовлення», «Офіційно-діловий і науковий стилі мови», «Ділова українська мова».

   Діяльність кафедри розширюється з 1997 р. із запровадженням дисципліни «Психологія», яку викладали Г. А. Волошан, О.В.Тихоненко.

   Із 1990 р. на кафедрі працює Н. Г. Войчук, із 1995 р. – О. В. Тихоненко. У 2007 р. колектив кафедри поповнили Т. М. Князь і Т. О. Петрова, у 2012 р. – І. Ю. Підгородецька і О. Ф. Євсюков

   У різні часи кафедру очолювали старші викладачі Л. П. Сотникова, Л. І. Безкровна, І. І. Варфоломєєв. Із 1989 р. до 2010 р. кафедрою керувала старший викладач Г. А. Волошан. Творчий колектив однодумців здійснював складну роботу, спрямовану на навчання української та російської мов майбутніх фахівців, виховання студентської молоді. Протягом 2011 – 2016 рр. кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент О. В. Тихоненко.

   Науковим потенціалом кафедри є кандидати філологічних наук, доценти: О. В. ТихоненкоІ. Ю. Підгородецька, Т. М. Князь. Над дисертаційним дослідженням працює старший викладач Т. О. Петрова. Науково-дослідна робота проводиться за основними напрямами: «Вивчення  й опис реальних комунікативних потреб іноземних учнів підготовчого відділення та основних факультетів», «Дослідження та опис стильових характеристик української мови професійного спрямування й особливостей її викладання в аграрному ВНЗ».

   Про науковий потенціал колективу кафедри свідчить не тільки захист кандидатських дисертацій, а й видання монографій О.В. Тихоненко «Становлення норм офіційно-ділового стилю української мови у 20-30-ті рр. ХХ ст.», Т. М. Князь «Фразеологізми української мови на позначення заможності:структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти».  Викладачами кафедри укладено навчальні посібники «Українська мова за професійним спрямуванням» і "Психологія та педагогіка вищої школи", що отримали гриф Мінагрополітики України.

   Із 2014 р. кафедрою організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих науковців «Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти».

Викладачами кафедри забезпечено викладання таких дисциплін: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна», «Російська мова», «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Психологія управління», «Психологія вищої школи»,  «Психологія працевлаштування», «Вища освіта і Болонський процес».

   Кафедра приділяє велику увагу виховній роботі і підвищенню загальнокультурного рівня молоді: готує студентів до участі у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародній лінгвокраїнознавчій олімпіаді серед іноземних учнів, Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» і студентських наукових конференціях; проводить університетські олімпіади з української мови, підсумкові конференції після вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Щорічною традицією стало проведення  Шевченківських свят; літературних вечорів, присвячених Дню рідної мови, Всесвітньому дню поезії; студентської конференції «Слов’янська  культура на тлі культур народів світу» .

   Протягом 2003-2016 рр. старший викладач Н.Г. Войчук була літературним редактором університетської газети "ЗНАННЯ". 

   За роки існування кафедри викладачі зробили значний внесок у підготовку іноземних фахівців для багатьох країн світу і фахівців для аграрного сектора економіки України.

О.В. Тихоненко,

завідувач кафедри української та російської мов,

2016 р.

 

 

Співробітники кафедри 2012 р. 

Співробітники кафедри 2014 р.

 

 

[spoiler=Відеозаписи]

 

 

[/spoiler]

 

Науково-дослідна і навчально-методична робота

    Напрями наукової діяльності кафедри на сучасному етапі:

 • Дослідження та опис стильових характеристик української мови професійного спрямування й особливостей її викладання в аграрному ВНЗ;
 •  Вивчення  та опис реальних комунікативних потреб іноземних учнів підготовчого відділення та основних факультетів.

    На кафедрі діють науковий, навчально-методичний семінари, а також науковий студентський гурток з української мови.

 

Видавнича література кафедри української та російської мов

за 2010-2016 рр.

 1. Словник типових мовних зворотів / О. В. Тихоненко, Н. Г. Войчук. – Х.: ХНАУ, 2010. – 48 с.

 2. Русский язык. Задания для иностранных учащихся подготовительного факультета / Г.А. Волошан. – Х., 2010. – 90 с.

 3. Русский язык: пособие по химии [для иностр. учащихся подготовит. ф-та] / Н.Л. Хименко, Г.А. Волошан. – Х.: ХНАУ, 2010. – 86 с.

 4. Русский язык: тексты для чтения и самостоятельной работы [для иностр. студ. подготовит. ф-та] /Л.А. Благонравина. – Х.: ХНАУ, 2011. – 47 с.

 5. Русский язык: экзамен. мат-лы к проведению итог. контроля [для иностр. студ. подготовит. ф-та] /Л.А. Благонравина. – Х.: ХНАУ, 2011. – 49 с.

 6. Тлумачний словник найбільш вживаних слів з основ інформатики /М.І. Бідило, В.О. Бабенко, Г.А. Волошан. – Х.: ХНАУ, 2011. – 

  60 с.

 7. Словник найбільш уживаних термінів з основ інформатики та обчислювальної техніки / М.І. Бідило, В.О. Бабенко, Г.А. Волошан. – Х.: ХНАУ, 2011. – 13 с.

 8. Словник найбільш уживаних агроекономічних термінів / [авт.-укл.: О.В. Тихоненко, А.В. Кучер]. – Х.: ХНАУ, 2012. – 104 с.

 9. Психологія управління: програма навчальної дисципліни [для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальностей напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України] / В.М. Нагаєв, М.М. Волошан, Г.А. Волошан, Т.М. Лозинська. – К.: Аграрна освіта, 2012. – 16 с.

 10. Психологія управління: курс лекцій [для магістрів агроном. спец.] / М.М. Волошан, Г.А. Волошан. – Х.: ХНАУ, 2011. – 57 с. (Гриф Мінагрополітики).

 11. Тихоненко О.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посіб. для студ. аграр. ВНЗ / О.В. Тихоненко, Н.Г. Войчук, Т.М. Князь; Харк.нац.аграр.ун-т. – Харків, 2013. – 138 с. (Гриф Мінагрополітики).

 12. Петрова Т.А. Сборник заданий для самостоятельных работ по грамматике русского языка для иностранных студентов подготовительного факультета / Т.А. Петрова; Харк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х.: ХНАУ, 2013. – 51 с.

 13. Петрова Т.О. Українська мова для іноземних студентів: Практикум / Т.О. Петрова; Харк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 131 с.

 14. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. [для магістрантів та аспірантів аграрних ВНЗ] / [О. Ф. Євсюков, Л. В. Герман, О. В. Тихоненко, І. Ю. Підгородецька] ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків, 2014. – 264 с.(Гриф Мінагрополітики).

 15. Князь Т. М. Українська мова для іноземних студентів. Вступний курс: навч. посіб. / Т. М. Князь. – Харків, 2014. – 115 с.

 16. Тихоненко Е. В. Русский язык: учебное пособие [для иностранных студентов] / Е. В. Тихоненко, И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук; Харк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. – X., 2014. – 72 с.

 17. Віковічна скарбниця генія Т.Г.Шевченка: мат-ли конф., присвяч. 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря (13 березня 2014 р. м. Харків). – Х.: ХНАУ, 2014. – 128 с.

 18. Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих наук. (4-5 грудня 2014 р. м. Харків). – Х.: Фінарт, 2014. – 278 с.

 19. Русский язык. Основы стилистики и деловой риторики : учебное пособие [для иностранных студентов] / И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук; Харк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. – X., 2015. – 120 с.

 20. Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих наук. (3-4 грудня 2015 р. м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015. – 230 с.

 21. Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих наук. (7-8 квітня 2016 р. м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – 170 с.

 

 Виховна робота

Літературний вечір, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка

Шевченківське свято

До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

Студенти ХНАУ взяли участь у VIІІ Сковородинівських читаннях

Відвідування театру 

Екскурсія мальовничими місцями Харківщини 

До Дня слов’янської писемності і культури

Всесвітній день поезії

Літературний вечір до Міжнародного дня рідної мови

 Оновлено: 9-09-2016, 12:57 / Переглядів: 1 458
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок