Голікова Олена Михайлівна

 

   Олена Михайлівна Голікова, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри. Випускниця історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. Працює у ХНАУ з 1985 р. Викладає курси: «Історія України», «Історія України і української культури», «Історія ХНАУ». Автор посібників та науково-методичної літератури з історії і культури України та культурології, у тому числі для іноземних студентів.

   Досліджує історію ХНАУ як комплексну наукову проблему. Має численні фахові публікації з історії докучаєвського вишу у вітчизняних та зарубіжних наукових збірниках. Співавтор монографій з історії ХНАУ.

   Директор Музею історії ХНАУ. У 2015–2016 рр. – головний редактор, а зараз – член редакційної ради університетської газети «Знання».

Ініціювала та скоординувала співпрацю агроуніверситету з польськими аграрними навчальними та науковими центрами, з якими ХНАУ має спільне історичне коріння. За підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові між Університетом Вармін та Мазур в Ольштині та Харківським НАУ імені В. В. Докучаєва підписано Договір про співпрацю.

   Дипломант у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2010 та 2015 рр.). Нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» (ІІІ ступеня).

 

Наукові та навчально-методичні публікації:

 

Навчально-методична література

1. Голікова О.М. Культурологія: Словник-довідник / О.М. Голікова; Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2008. – 92 с.

2. Голікова О.М. Культурологія: Курс лекцій. Частина 1 / О.М. Голікова; Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2008. – 155 с.

3. Голікова О.М. Історія Україн: навч. посібник для студентів підготовчого відділення / О.М. Голікова; Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2010. – 120 с.

4. Голикова Е.М. История Украины: учеб. пособ. для иностр. студентов / Е.М. Голикова; Харк. нац. аграр. ун-т имени В.В. Докучаева. – Харьков: ХНАУ, 2013. – 128 с.

5. Голікова О.М. Історія України та української культури: Словник-довідник / О.М. Голікова; Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2016. – 190 с.

6. Голікова О.М Історія і культура України: навч.-метод. комплекс / О.М. Голікова, Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – 164 с.

 

Монографії

1. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. 1816–2006: Нарис / Киричок Р.І., Голікова О.М., Гриценко З.І. та ін.; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2006. – 367 с.: іл.

2. Історія Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва / О. М. Голікова, А. І. Кравцов, Р. І. Киричок та ін.; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011.– 544 с.

3. Докучаєвці / В. К. Пузік, А. І. Кравцов, О.М. Голікова та ін.; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2016. –300 с.

4. Джерела аграрної освіти і науки. Монографія / О.В. Ульянченко. А.І.Кравцов. О.М. Голікова, М.М. Волошан та ін./ Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 108 с, 0.5 др. арк.

 

Фахові публікації

1. Голікова О.М. Історія ХНАУ імені В.В. Докучаєва у контексті україно-російських взаємовпливів // Сб. науч. трудов V Междунар. научной конференции «Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика и культура» / Белгородский государственный университет, 23–24 января 2009 года. – Белгород, 2009. – С. 215–218.

2. Голікова О.М. Продаж техніки МТС колгоспам: до історії ухвалення рішення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. № 835. Випуск 11. – Харків, 2008. – С.123–126.

3. Голікова О.М. Польский период в истории Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева (1816–1914 гг.) // Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст: Труды Междунар. науч. конф., 23–25 июня 2009 г./ Отв. ред. А.Ю. Дворниченко, И.Л. Тихонов. СПб.: Изд. дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2009. – С. 271–285.

3. Голікова О.М. Аграрна реформа 1953–1958 років: виробничо-розподільчі відносини за умов командної економіки // Зб. наук. праць. Четверті (Міжнародні) Гуржіївські історичні читання, 22–23 вересня 2009 р., Черкаси / НАН України, Ін-т історії України, Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 300–304. (449 с.).

4. Голікова О.М. Польський період історії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (1816–1914 рр.) / О.М. Голікова // Київська старовина: наук. іст.-філол. журнал. – К.: Журнал Київського славістичного ун-ту, 2010. – № 2. – С. 124–132.

5. Голікова О.М. Варшавське лісівниче училище та його роль у становленні факультету лісового господарства Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва / О.М. Голікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.– Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – №1119. – Вип. 18. – Харків, 2014. – С. 24–30.

6. Голікова О.М. Варшавське лісівниче училище (1816 р. засн.) та його роль у становленні вищої лісівничої освіти в Україні / О.М. Голікова // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. : міжвід. темат. зб. / Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ; гол. ред. В.А. Вергунов. – К.: 2014. – № 3. – С. 1–16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2014-3/5.pdf

7. Голікова О.М. Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) / О.М. Голікова // Українознавчий альманах. Випуск 17. / Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К., 2014. – С. 294–297. (334 с.)

8. Голікова О.М. Діяльність професора Єжи Беньяміна Флята як фундатора

та першого директора Інституту землеробства в Маримонті

(200-річчя Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва) / О.М. Голікова // Українознавчий альманах. Вип. 18 / Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К., 2015. – С. 143–147.

9. До 200-річчя Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва: європейські освітні традиції як фундаментальна основа становлення навчального закладу (1816–1832 рр.): зб. наук.-педаг. статей «Наука і методика» (рубрика: Шляхом євроінтеграції). Вип. 29. / Голікова О.М. / ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К.: Агроосвіта, 2016. – С. 6–15.

10. Голікова О.М. Музей історії ХНАУ ім. В.В.Докучаєва як об'єкт краєзнавчо-туристичної діяльності / О.М.Голікова, Т.Г.Павлова, А.І.Кравцов, О.М.Красовська / Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія "Економічні науки". - 2018 - №2. -С. 3 - 9

 

Участь у конференціях

1. Голікова О.М. Сільське господарство України у 1953–1958 роках: спроба реформування колгоспно-радгоспного ладу// Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2008: Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції 22–26 грудня 2008 року / Громадська асоціація «Аграрна наука та практика». – Полтава, 2008. – С. 37–41.

2. Голікова О.М. Аграрна реформа 1953–1958 років як перша спроба подолання системної кризи радянської економіки // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» (на базі ОСТ «Ікар» Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ», АР Крим, м. Алушта). – Харків, 2009. – С. 126–127.

3. Голікова О.М. Характер соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України у 1953-1958 рр. / О.М. Голікова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ імені В.В. Докучаєва, 10–13 січня 2012 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Ч. І; редкол.: В.К. Пузик [та ін.]. – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 106–108.

4. Голікова О.М. Аграрні перетворення 1953–1958 рр. як спроба модернізації командної економіки / О.М. Голікова // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність: Зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України (24 лютого 2012 р., Глухів, Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка) / редкол.: О.І. Курок [та ін.] – Глухів; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 35–37.

5. Голікова О.М. Вітчизняний досвід реформування вищої аграрної освіти у контексті завдань підготовки сучасних фахівців-аграріїв: на прикладі науково-педагогічних інновацій другої половини 1950-х – 1960-х рр. / О.М. Голікова // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців аграрної сфери», м. Харків, 6-7 квітня 2012 р. / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 30–32.

6. Голікова О.М. Найстаріший аграрний виш України: до 200-річчя Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / О.М. Голікова // Актуальні питання історії науки і техніки».

14-а Всеукраїнська наукова конференція (8–10 жовтня 2015 р.) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, Львів, НУ «Львівська політехніка», 2015. – С. 34-36.

7. Голікова О.М. «Особова справа» В.В. Докучаєва як джерело для дослідження реорганізації Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва у 1892–1895 рр. [Электронный ресурс] / Голікова О.М. // Духовно-моральні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. пр.: за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». У 2 ч.: Ч. 2. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 343–348.

8. Голікова О.М. 200 років традицій аграрної освіти і науки: до ювілейної річниці найстарішого аграрного вишу України // Професор С. Л. Франкфурт (1856–1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 листопада 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України; Миронівський ін-т пшениці ім.. В.М. Ремесла [та ін.]; уклад. В.А. Вергунов, О.А Демидов [та ін.]; К.: ТОВ «Наш формат», 2016. – Ч. 2. – С. 129–132.

9. Голікова О.М. Інститут землеробського господарства, практичної ветеринарії та школи рукоділля в Маримонті (Королівство Польське; 1816–1830 рр.) // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів кафедр соціально-політичних, філологічних та наук з фізичного виховання (24-25 травня 2017 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – С. 35-37.

10. Голікова О.М. «Історична довідка про Агрономічний Інститут у Маримонті» професора Є.-Б.Флята як джерело з вивчення десятирічного досвіду функціонування вишу (1820–1930 рр.) // Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференції молодих вчених та студентів «Філософія геокультури: до 95 річчя кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін ХНАУ ім. В.В. Докучаєва», 20-21 квітня 2017 р. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – С. 24-26.

11. Голікова О.М. До історії факультету лісового господарства ХНАУ: директор Лісівничої школи у Варшаві Людвіг Август Платер-де-Броель // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів кафедр філософії, історичних і соціальних дисциплін; педагогіки, психології і права; мовних дисциплін та фізичного виховання (13-14 березня 2018 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2018.

12. Ульянченко О. В., Дегтярьов В. В., Голікова О. М., Логінова О. В. 150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва : діяльність професора В. В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області.Історія науки і біографістика :електрон. наук. фахове вид. 2019. № 1. URL : http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/17.pdf

13. Голікова О.М. Російський аграрний виш у Польщі: до 150-річчя від заснування Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва // «Світова велич генія Т.Г. Шевченка». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря, 14 березня 2019 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. – С. 21–25.

14. Голікова О.М. Значення Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва в історії аграрної освіти і науки України і Польщі // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 19-20 березня 2019 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. – Ч. І. – С. 52-54

15. Голікова О. М. 125-річчя першій в світі кафедри генетичного ґрунтознавства: діяльність професора В.В. Докучаєва за документами державного архіву Харківської області // Міжнародна науково-практична конференція «Ґрунти України: генезис, географія, класифікація та раціональне використання», 17–19 квітня 2019 р. – Харків: ХНАУ, 2019.

16. Голікова О.М., Павлова Т.Г. Багалій Д.І.: науковець, педагог, громадянин (Шляхами видатних особистостей України) // Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / гол. ред. К.Д. Гурова, ред. колегія Олійник Н.Ю., Яковчук О.В. та ін. – Харків: «Цифра-Принт», 2019. С. 18–21 (252 с.)

17. Голікова О. М. Установчі документи як джерело з вивчення польського періоду історії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (1816–1914 рр.) // Матеріали ХІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», 17 травня 2019 р. / НСГБ НААНУ. – Київ, 2019.

 Оновлено: 20-06-2019, 10:14 / Переглядів: 4 160
 

Авторизація