Горковенко Інна Володимирівна

ГОРКОВЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

 кандидат економічних наук, доцент


     У 1996 році закінчила з відзнакою Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) за спеціальністю «Облік і аудит».

     Трудову діяльність розпочала у 1997 році на посаді замісника головного бухгалтера приватного підприємства. Загальний стаж роботи на виробництві складає 10 років.

Починаючи з 2002 р. була  асистентом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

     У період 2003-2006 рр. закінчила аспірантуру. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств». Є кандидатом економічних наук, доктором філософії. Рішенням Атестаційної колегії присвоєне у 2012 році вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. 

     Викладає дисципліни «Облік у бюджетних установах», «Автоматизація обліку», «Автоматизовані системи бухгалтерського обліку і аудиту», «Облік зовнішньоекономічної діяльності».

     Була визнана переможцем другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом суспільно-економічні науки та відзначена Харківською обласною адміністрацією.

     Сертифікований користувач  «1С: Професіонал» по системі «1С: Бухгалтерія для України 8.2» та програмного забезпечення «Парус-Бухгалтерія 7.40». Є сертифікованим бухгалтером-практиком (САРA), членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

     Виконує обов’язки заступника декана з питань наукової роботи студентів факультету обліку і фінансів та куратора академічної групи.

     Надруковано близько 60 наукових та методичних розробок, у т.ч. 6 навчальних посібників (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти і науки України, а саме Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах, Облік і аудит: практикум дистанційного тестування, Облік зовнішньоекономічної діяльності.

     Сфера наукових інтересів: актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств,  упровадження сучасних автоматизованих систем  бухгалтерського обліку, вдосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.


Фахові видання

 1. Огійчук М.Ф., Горковенко І.В., Сколотій І.В. Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість/ М.Ф. Огійчук, І.В. Горковенко, І.В. Сколотій// Проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 376-371.
 2. Сколотій Л.О., Горковенко І.В., Сколотій І.В.  Електронний документообіг в оподаткуванні, сучасний стан та перспективи розвитку/ Л.О. Сколотій, І.В. Горковенко, І.В. Сколотій// Ефективна економіка: електрон. вид. – 2014. – №12. – Режим доступу:    http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Горковенко І.В. Бухгалтерський облі­к бюджетних установ: стан та перспективи реформування/І.В. Горковенко// Вісник Херсонського державного аграрного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 9. – Ч.2. –С. 176-179.
 4. Горковенко І.В. Собівартість продукції у контексті бухгалтерського та податкового обліку/ І.В. Горковенко // Вісник Харківського НАУ Сер. «Економічні науки». ? 2013. – №6. – С. 60-65. (фахове видання).
 5. Горковенко І.В. Людський капітал як облікова категорія/ І.В. Горковенко // Вісник Харківського НАУ Сер. «Економічні науки». ? 2011. – №3. – С. 129-135.
 6. Горковенко І.В. Проблеми оплати сільськогосподарської праці та напрями їх вирішення / І.В. Горковенко // Вісник Харківського НАУ Сер. «Економічні науки». ? 2010. – №11. – С. 322-329.
 7. Шиян В.Й., Горковенко І.В. Трудові ресурси і трудовий потенціал: методичні підходи до визначення суті і кількості оцінки діяльності в контексті якості управління персоналом сільськогосподарських підприємств / В.Й. Шиян, І.В. Горковенко // Вісник Харківського НАУ Сер. «Економічні науки». ? 2009. – №12. – С. 3-14. (фахове видання).

                                                             

Навчально-методична література

 1. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / М. Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2016. – 1040 с.
 2. Облік в бюджетних установах: навч. посібник/ М.Ф. Огійчук, І.В. Горковенко. – Х.:ХНАУ, 2013 – 241с.
 3. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник/ М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова, І.В. Горковенко, Ю.С.Воскобійник. –  К.: Алерта, 2009.-332с.
 4. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник/ М.Ф. Огійчук, В.Я.Плаксієнко, М.І.Беленкова, І.В. Горковенко та ін./ За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042с.
Оновлено: 27-03-2013, 13:23 / Переглядів: 3 020
 

Авторизація