Гуторов Олександр Іванович

 

 Доктор економічних наук, професор,         

завідувач кафедри менеджменту організацій з 17.04. 2012 р.

 Напрям наукової роботи: «Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування». Найбільш вагомими науковими досягненнями є: теоретико-методологічне обґрунтування стратегічних пріоритетів сталого землекористування в сільському господарстві України, поглиблення методологічних і методичних основ оцінки землі, оптимізація економічних і екологічних складових високопродуктивних територіальних систем сільськогосподарського призначення, відтворення продуктивного потенціалу земель, обґрунтування та поглиблення теоретичних засад формування інвестиційної привабливості землекористування сільгосппідприємств. 

 

 У  1978 р.  вступив  до  Харківського  сільськогосподарського інституту  імені  В.В Докучаєва,  який  закінчив  з  відзнакою  у  1983 р.,  здобувши кваліфікацію  економіст-організатор   сільськогосподарського  виробництва. Після  закінчення   інституту   працював  у  галузі   сільського   господарства   на   посадах інженера-економіста,   агронома-садівника.   Закінчив   аспірантуру   при    кафедрі економіки сільського  господарства. Захистив кандидатську дисертацію «Використання показників економічної  оцінки земель у визначенні виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Харківської області)»  в 1989 році у спеціалізованій раді К.120.21.01 у Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва, здобувши науковий ступінь  кандидата  економічних  наук. Уся  подальша  трудова  діяльність   О.І. Гуторова   пов’язана   з   Харківським   національним аграрним університетом, у якому пройшов шлях від викладача кафедри економіки сільського  господарства до завідувача кафедри менеджменту організацій.  Вчене звання доцента кафедри економіки сільського господарства присвоєно 24 грудня 1993 року.

 Протягом 1993–2005 рр. – заступник декана економічного факультету, з 2005-2008 рр. – декан факультету менеджменту і економіки. В  2006  році  став лауреатом регіонального  конкурсу «Харківщина – кращі імена»  в  номінації  «Декан факультету».

Доктор економічних наук зі спеціальності  «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»  з  2010  року.  Захистив  дисертацію «Стратегія формування сталого землекористування в сільському господарстві: теорія, методологія, практика»  на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 26.160.01  Ради  по  вивченню  продуктивних  сил  України  Національної академії наук  України.  Вчене звання професора кафедри економіки підприємства присвоєно 1 липня 2011 року.

 Приділяє постійну увагу науковим дослідженням:   є   автором   282   публікацій,  з  –  них  200 наукових   праць (у т.ч.  автор  та  співавтор 15  монографій,  з  яких одноосібних – 2) та  82 робіт  навчально-методичного  характеру  (в т.ч.  автор та співавтор 16 (із яких з  грифом – 4),  підручників,  навчальних  посібників,  курсів  лекцій,  практикумів; 7 лекцій). Під керівництвом Гуторова О.І. розроблено та впроваджено у виробництво 4  методичні  розробки.  Приймає  активну  участь у підготовці та атестації науково-педагогічних   кадрів   вищої   кваліфікації:   підготувавши   10 кандидатів економічних наук; керує  підготовкою  аспірантів;  є  членом  спеціалізованої  вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

 Як   член  вченої  ради   університету   є   відповідальним   розробником внутрівузівських положень і стандартів  університету,  пов’язаних  з організацією та методичним   забезпеченням  освітнього   процесу.  Гуторов О.І. є  членом  науково- методичної   ради   університету.  

За   багаторічну   плідну   працю   О.І. Гуторов   відзначений   почесною   грамотою  Міністерства   аграрної   політики   України (2004 р.),   грамотами  та  подяками  ХНАУ.  Має галузеві нагороди Мінагрополітики  України «Знак пошани» (2009 р.) та «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня (2011 р.).

 

Публікації:

навчальні посібники:

 1. Гуторов О. І. Ґрунтознавство : підручник (Ресурсний потенціал ґрунтів і земель) / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с.: іл. (40,92 ум.-друк. арк.; в т.ч. Гуторов О. І. – 1,25) (Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як підручник для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах 2-4 рівнів акредитації з напряму «Агрономія»).
 2. Гуторов О. І. Економіка природокористування : навчальний посібник  / О. І. Гуторов / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 1999. – 152 с. (Допущено Міністерством агрополітики України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах 2-4 рівнів акредитації)
 3. Гуторов О. І. Інвестування: навч. посібник / О. І. Гуторов / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2003. – 293 с. (Допущено Міністерством агрополітики України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах 2-4 рівнів акредитації).
 4. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге. доп. – Київ, Центр учбової літератури, 2015. – 234 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 5. Гуторов А. И. Экономика природопользования: учеб. пособие. Ч. I. / А. И. Гуторов, В. И. Шиян / Харьк. гос. аграр. ун-т им. В.В.Докучаева. –  Харьков, 1992.
 6. Гуторов О. І. Економіка природокористування : навч. посібник. Ч. П. / О. І. Гуторов / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 1995.
 7. Гуторов О.І. Економіка аграрних підприємств : практикум / О.І. Гуторов, Г.А. Соловйова / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2000. – 88 с.
 8. Гуторов О. І. Проектний аналіз : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. І. Гуторов / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2001. – 84 с.
 9. Гуторов О.І. Економіка підприємства : посібник для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни / О.І. Гуторов., Г.А. Соловйова, К.М. Крамаренко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2008. – 173 с.
 10. Економіка підприємства : наоч. посібник / [В. Й. Шиян, О. І. Гуторов, І. О. Шарко, Л. Ю. Кучер] / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2011. – 149 с.
 11. Гуторов О. І. Логістика : навч. посібник / О. І. Гуторов, О. І. Лебединська, Н. В. Прозорова / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: Міськдрук, 2011. – 322 с.
 12. Гуторов О. І. Менеджмент : навч. посібник / О. І. Гуторов, О. О. Гуторова; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2013. – 210 с.
 13. Гуторов О.І.. Інвестиційний менеджмент: курс лекцій  / О.І. Гуторов /Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2014.  – 202 с.
 14. Гуторов О.І. Управління інноваціями: навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчина. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., ХНАУ, 2015. – 260 с. 
 15. Гуторов О.І. Управління інноваціями : навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко,  С.Г. Турчина, О.В. Киричок. – Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с. 
 16. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / О.І. Гуторов. – Харків: ХНАУ, 2017. – 272 с.

 

монографії:

 1. Гуторов О. І. Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій : монографія / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2006. – 368 с.
 2. Гуторов О. І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія / О. І. Гуторов /  Харків: Едена, 2010. – 405 с.
 3. Гуторов О.І. Формування та функціонування цукробурякового під комплексу регіону: стан і перспективи розвитку: монографія / О.І. Гуторов, О.В. Ковальова. – Харків: Міськдрук, 2011. – 190 с.
 4. Гуторов О.І. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (Ринкова система України: стан та перспективи розвитку) : кол. монографія / за ред. О.В. Маккарюка, В.М. Жмайлова, Ю.І. Данька. –  Харків: Міськдрук, 2011. – С. 435-470. (розділ 9)
 5. Гуторов О.І. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи : монографія / О.І. Гуторов, І.О. Шарко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012. – 256 с.
 6. Гуторов О.І. Економічні засади формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах: теоретико-прикладний аспект: монографія / О.І. Гуторов, Л.В. Кучер, А.В. Кучер. – Х. : Точка, 2013. – 490 с.
 7. Гуторов О.І. Формування логістичних систем у сільському господарстві: монографія / О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова, Р.Г. Прозоров / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – 238 с.
 8. Степаненко Т.О. Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т.О. Степаненко; за ред. проф. О.І. Гуторов / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ТОВ «Друкарня  Мадрид», 2013. – 304 с.
 9. Гуторов О.І. Альтернативне землеробство: основні ознаки, проблеми та перспективи розвитку: монографія / О.І. Гуторов, Т.О. Степаненко.  – Х. : Смугаста типографія, 2015. – С. 304–310.
 10. Гуторов О.І. Рента в системі аграрних відносин / О.І. Гуторов, А.О. Гуторов // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – 320 с. (C. 8-21)
 11. Гуторов О.І. Організаційно-економічний механізм та стратегічні пріоритети екологобезпечного використання земельних ресурсів / О.І. Гуторов, Д.С. Добряка, О.С. Будзяк  // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – 320 с. ( С. 203- 216)
 12.  Гуторов О.І. Формування та функціонування ефективного механізму розвитку  виробництва органічної сільськогосподарської продукції Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних / О.І. Гуторов, В.А. Чудовська // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк.нац.аграр.ун-т. – Х.: Смугаста тип., 2015. –  320 с. (– С. 216-226).

 

 

лекції:

 1. Гуторов О.І. Земельно-ресурсний потенціал та проблеми його раціонального використання: лекція / О.І. Гуторов / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2002. – 68 с.
 2. Гуторов О.І. Сучасні  тенденції та оцінка інвестиційних процесів у сільськогосподарському виробництві: лекція / О.І. Гуторов / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., – 2002. – 52 с.
 3. Гуторов О. І. Сутність, оцінка та ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу: теоретичні аспекти: лекція / О.І. Гуторов, І.О. Шарко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків. – 2009. – 48 с.
 4. Гуторов О. І. Теоретико-методичні основи формування та функціонування економічного механізму ефективного виробництва цукрових буряків : лекція / О.І. Гуторов, О.В. Ковальова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків. – 2009. – 48 с.
 5. Гуторов О. І. Наукові основи прибутковості виробництва молока : лекція / О.І. Гуторов, Л.Ю. Кучер / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків. – 2010. – 58 с.
 6. Гуторов О.І. Управління земельними ресурсами: лекція / О.І. Гуторов, Т.Є. Череда / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2013. –  57 с.
 7. Гуторов О.І. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: лекція / О.І. Гуторов. А.О. Калашніков / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Доку­чаєва. – Х., 2014. –  42 с.

 

 статті:

 1.  Гуторов О.І. Стратегічні пріоритети формування сталого землекористування у сільському господарстві / О.І. Гуторов // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Матеріали міжрегіональних зборів учасників Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників в м. Луганську 29 січня 2010 р. – Луганськ: «Ельтон-2», 2010. – С. 61-68.
 2.  Гуторов О.І. Економіко-екологічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх використання / О.І. Гуторов //  АгроІнКом. – № 1-3. – 2010. – С. 35-40.
 3.  Гуторов О.І. Проблеми та стратегічні пріоритети використання земельних ресурсів у сільському господарстві України / О.І. Гуторов // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – № 6. – С. 46-57.
 4.  Гуторов О.І. Становлення логістичної системи в управлінні підприємств сільського господарства / О.І. Гуторов, Н.В. Ульянченко // Збірник наукових праць ТДАУ. Серія «Економічні науки» / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. –№ 3 (11). – С. 169-173.
 5.  Гуторов О.І. Сучасний стан і тенденції прибутковості виробництва й реалізації молока в сільськогосподарських підприємствах України / О.І. Гуторов, Л.В. Кучер // Науковий вісник ЛНАУ. Серія «Економічні науки». / Луганський національний аграрний університет – Луганськ: «Елтон-2», 2010. – С. 125-133.
 6.  Гуторов О.І. Екологічний паспорт сільськогосподарського підприємства як інструмент ефективного використання землі / О.І. Гуторов // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент», 5/1 (39), 2010. Науково-методичний журнал / Сумський нац. аграр. ун-т., Суми. – 2010. – С. 134-139.
 7.  Гуторов О.І. Формування ціни на цукрові буряки: теорія та практика / О.І. Гуторов, О.В. Ковальова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – № 8. – С. 47- 58.
 8.  Гуторов О.І. Основні напрями механізму підвищення ефективності виробництва цукрових буряків в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / О.І. Гуторов, О.В. Ковальова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац.. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – № 10. – С. 35-45.
 9.  Гуторов О.І. Сутність, еволюція концепції та засади сталого розвитку сільськогосподарського землекористування / О.І. Гуторов // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». Випуск 9/2 (44), 2011. Науково-методичний журнал /Сумський нац. аграр. ун-т, Суми. – 2011. – С. 177-183.
 10.  Гуторов О.І. Удосконалення порядку проведення індексації та визначення грошової оцінки земель/ О.І. Гуторов // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Збірник матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 25-26 лютого 2010 р. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. – 618 с. – С. 450-454.
 11.  Гуторов О.І. Напрями формування сталого сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації земельних відносин / О.І. Гуторов // Економіка та управління АПК: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. Вип. 4 (81). – С. 28-33.
 12.  Гуторов О.І. Теоретико-методологічні аспекти формування та визначення земельної ренти / О.І. Гуторов // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – № 11. – С. 27-38.
 13.  Гуторов О.І. Методологічні аспекти визначення вартості та ціни землі /  О.І. Гуторов // Інноваційна економіка АПК / Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 2 (21). – 2011. – С. 16-19.
 14.  Гуторов О.І. Формування, оцінка та ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / О.І. Гуторов, І.О. Шарко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Серія «Економічні науки». – Житомир, 2010. № 2 (27). Т. 2. – С. 401-410.
 15.  Гуторов О.І. Шляхи активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин / О.І. Гуторов, К.М. Крамаренко // Науковий вісник  ЛНАУ. Серія «Економічні науки» / Луганський національний аграрний університет – Луганськ: «Книжковий світ», № 16. Том 1. 2011. – С. 216-226.
 16.  Гуторов О.І. Світові тенденції розвитку ринку молока / О.І. Гуторов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 112. – Харків: ХНТУСГ, 2011. – С. 3-8 с.
 17.  Гуторов О.І. Сталість землеробства: сутність, чинники впливу та значення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / О.І. Гуторов // Науковий вісник  ЛНАУ. Серія «Економічні науки». / Луганський національний аграрний університет – Луганськ: «Елтон-2», № 26. –2011. – С. 82-87.
 18.  Гуторов О.І. Світові тенденції розвитку молочного скотарства / О.І. Гуторов // Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. - № 6. – 2011. – С. 151-158.
 19.  Гуторов О.І. Формування та розвиток ринку земель в аграрному секторі України / О.І. Гуторова, Т.Є. Череда // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2011. – №  3 – С. 35-41
 20.  Гуторов О.І. Розвиток інвестиційної діяльності в галузі тваринництва сільськогосподарських підприємств О.І. Гуторов // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2011. – № 5. – С. 11-19.
 21.  Гуторов О.І. Транспортна логістика в сільськогосподарських підприємствах О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2-ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та розвиток сільських територій. – К.: КНЕУ, 2011. – Ч. 1. – С. 139-148.
 22.  Гуторов А.И. Проблемы формирования и перспективы развития рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине // А.И. Гуторов, Е.А. Гуторова // Глобализация и аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2011. – С. 448-449.
 23.  Гуторов О.І. Концепція логістики в економічній діяльності сільськогосподарських підприємств / О.І. Гуторов // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері: збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 20-21 червня 2011 р. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. – С. 585-590.
 24.  Гуторов О.І. Проблеми становлення екологічно збалансованого аграрного виробництва / О.І. Гуторов // Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: Зб. наук. праць / заг. ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – С. 22-31.
 25.  Гуторов О.І. Інвестиційне проектування в молочному скотарстві сільськогосподарських підприємств / О.І. Гуторов, В.Ф. Іванюта // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – № 6. – С. 3-9.
 26.  Гуторов О.І. Концептуальні засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення / О.І. Гуторов // Зб. наук. праць ТДАУ. Серія «Економічні науки» / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. –№2 (18), том 1. – С. 114-120.
 27.  Гуторов О.І. Методичні засади удосконалення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / О.І. Гуторов // Науковий вісник  ЛНАУ. Серія «Економічні науки». / Луганський національний аграрний університет – Луганськ: «Елтон-2», № 39. – 2012. – С. 61-67.
 28.  Гуторов О.І. Агромаркетинг у садівницві: сутність та особливості / О.І. Гуторов, С.В. Шерстюк // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету (серія – сільськогосподарські, економічні та технічні науки). Випуск 20. Том 2. – Камянець-Подільський, ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – С. 13-16.
 29.  Гуторов О.І. Економічні важелі підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах: теоретичні та практичні аспекти / О.І. Гуторов, Л.Ю. Кучер // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – № . – С. 3-13.         10 с.5 с.
 30.  Гуторов А.И. Суть эффективного землепользования и основные направления его повышения в рыночных условиях / А.И. Гуторов, Т.А. Степаненко // Бюллетень научных работ. Выпуск 32. – Белгород. – Издательство БелГСХА, 2012. – С. 255-261.
 31.  Гуторов О.І. Сучасний стан та основні стратегічні напрями розвитку вітчизняного садівництва на маркетингових засадах  / О.І. Гуторов, С.В. Шерстюк, О.О. Гуторова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – № 10 . – С. 3-16.
 32.  Гуторов О.І. Теоретико-методичні засади оцінки інвестиційної привабливості  сільськогосподарських підприємств / О.І. Гуторов // Стратегія формування аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів аграрників, Київ 16-17 жовтня 2012 р. / Редкол.: Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 396-400.
 33.  Гуторов А.И. Оптимизация системы складирования в пределах логистической системы как фактор эффективного управления запасами сельскохозяйственного предприятиях / А.И. Гуторов, Н.В. Прозорова // Бюллетень научных работ. Выпуск 32. – Белгород. – Издательство БелГСХА, 2012. – С. 250-254.
 34.  Гуторов О.І. Об’єктивна необхідність пошуку альтернативних систем землеробства: (тезиОрганічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Полісся, 2013. С. 20-25.
 35.  Гуторов О.І. Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств / О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова // Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. –№ 8. – 2013. – С. 33-39.
 36.  Гуторов О.І. Національний кооперативний рух в ринковій економіці: стан та стратегії розвитку / О.І. Гуторов, А.М. Соколова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – № 3 . – С. 3-14.
 37.  Гуторов О.І. Економічні засади формування та основні тенденції використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Харківської області / О.І. Гуторов, Т.О. Степаненко // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві: зб. наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. проф. Музики П.М.] – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 472 с.
 38.  Гуторов О.І. Сучасний стан та основні пріоритети державного регулювання соціально-економічного розвитку національної економіки / О.І. Гуторов, О.В. Лозова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – № 4. – С. 9-20.
 39.  Гуторов О.І. Теоретико-методичні аспекти економічного та екологічно ефективного використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах / О.І. Гуторов, Т.О. Степаненко // АгроІнКом, 2013.
 40.  Гуторов А.И. Формирование экономической безопасности аграрной сферы на региональном уровне / А.И. Гуторов, Е.А. Гуторова // Научные исследования академика А.А. Никонова и проблемы современной аграрной экономики – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2013. – С. 216-218.
 41. Підвищення економіко-екологічної ефективності використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: методичні рекомендації / розроб. Т.О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2013. – 25 с.
 42. Гуторов О.І. Науково-практичні підходи до впровадження та вдосконалення функціонування логістичних систем у сільськогосподарських підприємствах: метод. рекомендації / О.І. Гуторов, О.В. Ульянченко. Н.В. Прозорова, Р.Г. Прозоров / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 52 с.
 43. Гуторов О.І. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку / О.І. Гуторов. А.М. Соколова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – № 3  – С. 21 – 29.
 44. Гуторов О.І. Керівництво та лідерство в організації: теоретико-методо-логічний аспект // О.І. Гуторов, О.О. Гуторова, І.О. Шарко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – № 7  – С. 9-16.
 45.  Гуторов О.І. Наукові засади оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах / О.І. Гуторов, Т.О. Степаненко// Інноваційна економіка АПК. – 2014. – № 1 (1.). – с.27 – 30.
 46. Гуторов О.І. Проблеми формування збалансованої системи природокористування в сільському господарстві / О.І. Гуторов // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 3. – С. 5-9.
 47. Гуторов О.І. Формування системи та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напряму / О.І. Гуторов, І.О. Рижик // Економіка і організація управління / Збірник наукових праць Донецького національного університету. Випуск №1 (17) – 2 (18). Вінниця, 2014. – С. 92-97.
 48. Гуторов О.І. Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкурентоспроможності садівництва на маркетингових засадах  // О.І. Гуторов, О.О. Гуторова. –  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2015. – Вип. 162. – С. 11-19.
 49. Гуторов О.І. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації / О.І. Гуторов // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск № 2. Грудень 2014 р.  – С. 820-823.
 50. Гуторов О.І.Формування чинників концептуального розвитку галузі цукробурякового виробництва / О.І. Гуторов, О.В. Ковальова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – № 2 – С. 3-9.
 51.  Гуторов О.І. Analysis of the level of investment ensure and characteristics of its relationship with the results of agricultural enterprises in Kharkiv region / A.I. Gutorov, A.O. Kalashnikov // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ. – 2015. – №3. – С. 3-11.
 52. Гуторов О.І. Стратегічні і тактичні цілі розвитку науково-технічних формувань як складової національної інноваційної системи / О.І Гуторов, О.О. Гуторова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – № 5  – 274 с. –  С. 227-255.
 53. Гуторов О.І. Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкуренто-спроможності садівництва на маркетингових засадах / О.І. Гуторов, О.О. Гуторова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2015. – Вип. 162. – С. 11-19.
 54. Гуторов О.І. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: теорія та практика / О.І. Гуторов, А.О. Калашніков // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 4 (68), 2016. / Сумський нац. аграр. ун-т., Суми. – 2016. – С. 46-52.
 55. Гуторов О.І. Організаційно-правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів / О.І. Гуторов, С.В. Грошев // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – № 1. – С. 272–277.
 56. Гуторов О.І. Сучасний стан і динаміка еколого-економічного використання особливо цінних земель в Україні / О.І. Гуторов, Д.С. Добряк, Т.О. Євсюков // Актуальні проблеми інноваційної економіки / Науковий журнал. – 2016. – № 4. – С. 27-34.
 57. Гуторов О.І. Методологія та методи дослідження ринкових земельних відносин / О.І. Гуторов // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – № 2. –  С. 105-114.
 58. Гуторов О.І. Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку / О.І. Гуторов, В.В. Гончаренко, В.І. Клименко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – № 1. – С. 11-22. 
 59. Шарко І.О. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння  / І.О. Шарко, О.І Гуторов // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – № 2. – 2017. – С. 15–2
 60. Гуторов О.І  Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні / О.І. Гуторов, М.Ю. Ярута //  Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 4 (71), 2017. / Сумський нац. аграр. ун-т., Суми. – 2017. – С. 81-85.


Оновлено: 30-04-2013, 11:39 / Переглядів: 5 261
 

Авторизація