Гуторов Олександр Іванович

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Гуторов Олександр Іванович

Найменування посади

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, 1983 р., «Економіка та організація сільського господарства», економіст-організатор сільськогосподарського виробництва

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.22 – «Економіка, планування та організація управління сільським господарством» від 28 березня 1990 р.

 «Використання показників економічної оцінки земель у визначенні виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Харківської області)»

 

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» від 10.11.2010 р., «Стратегія формування сталого землекористування в сільському господарстві: теорія, методологія, практика»

 

Професор кафедри стратегічного менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналом, атестат від 23.01. 2001 р.;

Професор кафедри економіки підприємства  від  01.07.2011 р.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Стратегічна інноватика (30)

Менеджмент (36)

Інвестиційний менеджмент (16)

Методологія і організація наукових досліджень (16)

Менеджмент в сільськогосподарському виробництві (16)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Полтавська державна аграрна академія

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

ПК 00493014 / 000157-18 від 27 квітня 2018 р.

за програмою:«Інноваційна спрямованість освітньої діяльності»

Робота з аспірантами та докторантами

докторанти:

Шарко І.О. «Управління розвитком підприємств агропродовольчої сфери на інноваційній основі: теорія, методологія, практика».

аспіранти:

Ярута М.Ю. «Економічне регулювання раціонального використання земельних ресурсів»;

Таран Ю.С. «Стратегічне управління підприємствами галузі сільського господарства»

Участь в конференціях і семінарах

Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: Міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2015 р.). Харків, ХНАУ, 2015.

Органічне виробництво і продовольча безпека: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23 квіт. 2015 р.). Житомир, 2015.

Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі: YII Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 трав. 2015 р.). Полтава: ПУЕТ, 2015.

Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: III Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 трав. 2015 р.). Полтава, 2015.

Проблеми управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, (13 трав. 2015 р.). Полтава, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка,  2015

 Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации: III Междунар. науч.-практ. конф. (21 мая 2015 г.). Воронеж, Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2015.

Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (4-5 листоп. 2015 р.) Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва

 Науковий семінар «Розвиток агрохолдингів: вітчизняна і зарубіжна практика» (6 трав. 2015 р.). Львів, ЛНАУ. (Доповідь «Концепція розвитку садівництва на інтеграційних засадах»

 Підвищення ефективності управління в сільськогосподарських підприємствах: (17 лют. 2015 р.). ОКР «Магістр» спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Актуальні проблеми управління ефективністю діяльності с.-г. підприємств України: студ. наук.-практ. конф. (9-17 черв. 2015 р.). Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015.

 Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: Міжнар. наук.-практ. конф. (19 лют. 2016 р.). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016.

 Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. пам’яті проф. В.Я. Амбросова (10 берез. 2016 р.). Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2016.

 Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету і економіки (23-24 берез. 2016 р.). Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016.

 Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми національної економіки: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конф. (27 жовт. 2016 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2016. 

 Проблеми і перспективи інноваційного  розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2016 р.). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016.

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 трав. 2017 р.). Полтава, 2017.

Маркетинг, як найважливіша складова функціонування системи аграрного  бізнесу: V Всеукр.  наук.-практ. Інтернет–конф. (25-26 квіт. 2017 р.).  Дніпро, 2017.

Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій в Україні. Шістнадцятий конгрес вчених економістів-аграрників та Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1 черв. 2017 р.). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017.

Проблеми і перспективи інноваційного  розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: II Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2017 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017.

 Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку  національної економіки: IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (26  жовт.  2017  р.). Полтава, 2017.

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава,  30  листоп. 2017 р.). Полтава: кафедра економіки підприємства ПДАА, 2017.

Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю кафедр філософії, історичних, соціальних і правових дисциплін Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 28 листоп. 2017 р.). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім.      В.В. Докучаєва. 2017.

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи (присвяченої пам’яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича). Міжнародної науково-практичноої конференція (м. Харків, 6 квітня 2018 р.).  Харків: ХНТУСГ, 2018.

Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність II  Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Полтава, 15 травня  2018  р.). Полтава: ПДАА, 2018.

Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 15-17 травня 2019 р.). Миколаїв: МДАУ, 2019.

Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції     (м. Полтава, 15 травня 2019 р.).  Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка,  2019.

Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: Збірник матеріалів Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 трав. 2019 р.). Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна наук.-практич. конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім.  В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків: ХНАУ, 2019.

Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 30-31 жовтня  2019 р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2019.

Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Полтава, 12 грудня 2019 р.) Полтава: ПДАА, 2019.

 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Wed of Science Core  Соllесtion

Lupenko Yu. O., Gutorov A. O., Gutorov O. I. Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice.  2018. Vol. 4, No. 27. Pp. 381–389. DOI : https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154221  (включено до наукометричної бази Web of Science)

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкуренто-спроможності садівництва на маркетингових засадах. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2015. Вип. 162.  С. 11–19.

2. Гуторов О.І. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, грудень 2014.  Випуск № 2.  С. 820–823.

3. Гуторов О.І., Ковальова О.В. Формування чинників концептуального розвитку галузі цукробурякового виробництва. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015. № 2.  С. 3–9.

4. Gutorov A.I., Kalashnikov A.O. Analysis of the level of investment ensure and characteristics of its relationship with the results of agricultural enterprises in Kharkiv region. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки».  Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015. № 3.  С. 3–11.

5. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Стратегічні і тактичні цілі розвитку науково-технічних формувань як складової національної інноваційної системи. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015.  № 5.  С. 227–238.

6. Гуторов О.І., Калашніков А.О. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: теорія та практика. Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Суми : Сумський нац. аграр. ун-т., 2016. Випуск 4 (68). С. 46–52.

7. Гуторов О.І., Грошев С.В. Організаційно-правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки».  Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. № 1. С. 272–277.

8. Гуторов О.І., Добряк Д.С., Євсюков Т.О. Сучасний стан і динаміка еколого-економічного використання особливо цінних земель в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. Харків, 2016. № 4. С. 27–34.

9. Гуторов О.І. Методологія та методи дослідження ринкових земельних відносин. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки».  Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. № 2. С. 105–114.

10.  Гуторов О.І., Гончаренко В.В., Клименко В.І. Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. № 1.   С. 11–22.

11.  Шарко І.О., Гуторов О.І. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння.  Актуальні проблеми інноваційної економіки.  2017. № 2. С. 15–20.

12.  Гуторов О.І., Ярута М.Ю. Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні. Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Суми : Сумський нац. аграр. ун-т, 2017. Випуск 4 (71), С. 81–85.

13.  Гуторова О.О., Гуторов О.І. Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017.  № 3. С. 27–38.

14.  Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. № 1. С. 105–114.

15.     Гуторов А.О., Гуторов О.І. Кадрове забезпечення  формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018.  № 2. С. 47–62.

16. Гуторов О.І. Інноваційна стратегія: значення, розробка, методи вибору. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. № 3.  С. 307–319.

17. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Побудова організації та основні типи організаційних структур управління. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. № 4.  С. 185–200.

18.  Гуторов О.І. Логістика як науково-практичний напрямок та фактор підвищення конкуренто-спроможності підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  Харків, 2019.  № 1.  С. 38–50.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Гуторов О.І. Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій: монографія. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2006. 368 с.

 2. Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: «Едена», 2010. 405 с.

3. Гуторов О.І., Ковальова О.В. Формування та функціонування цукробурякового підкомплексу регіону: стан і перспективи розвитку: монографія. Харків: Міськдрук, 2011. 190 с.

4. Гуторов О.І., Гуторов А.О. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Ринкова система України: стан та перспективи розвитку:  монографія / За заг. ред. О.В. Маккарюка, В.М. Жмайлова, Ю.І. Данька. Харків: «Міськдрук», 2011. С. 435–470. (розділ 9)

5.      Гуторов О.І., Шарко І.О. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи: монографія Харків: ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012. 256 с.

6. Гуторов О.І., Кучер Л.Ю., Кучер А.В. Економічні засади формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах: теоретико-прикладний аспект: монографія  Харків : Точка, 2013. 490 с.

7.  Гуторов О.І., Прозорова Н.В., Прозоров Р.Г. Формування логістичних систем у сільському господарстві: монографія. Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. 238 с.

8.           Гуторов О.І.,  Степаненко Т.О. Альтернативне землеробство: основні ознаки, проблеми та перспективи розвитку. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно правові аспекти : колективна монографія / за ред. акад. НААН С.А. Балюка. Харків : Смугаста типографія, 2015. С. 304–310.

10. Гуторов А.О., Гуторов О.І. Рента в системі аграрних відносин. // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред.. д-ра екон. наук, професора, чл..-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк.нац.аграр.ун-т. Х.: Смугаста тип., 2015.  320 с.  ( С. 8-21).

11. Добряк Д.С., Будзяк О.С., Гуторов О.І.,  Організаційно-економічний механізм та стратегічні пріоритети  екологобезпечного використання земельних ресурсів. // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред.. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац.аграр.ун-т. Х.: Смугаста тип., 2015. 320 с. ( С. 203-216).

12.  Гуторов О.І., Чудовська В.А. Формування та функціонування ефективного механізму розвитку  виробництва органічної сільськогосподарської продукції. // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл..-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк.нац.аграр.ун-т.  Х.: Смугаста тип., 2015. 320 с. ( С. 216-226).

13. Гуторов О.І. Економіка природокористування: навчальний посібник (Допущено Мін. Агрополітики України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах 2-4 рівнів акредитації). Харків : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 1999. 152 с.

14. Гуторов О.І., Соловйова Г.А. Економіка аграрних підприємств: практикум. Харків: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2001. 97 с.

15. Гуторов О.І. Інвестування: навчальний посібник. (Допущено Мін. Агрополітики України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах 2-4 рівнів акредитації). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2003. 293 с.

16. Гуторов О.І. Ресурсний потенціал ґрунтів і земель. Ґрунтознавство: підручник (Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як підручник для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах 2-4 рівнів акредитації з напряму «Агрономія»). / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, М.І. Лактіонов та ін.; за ред. Д.Г. Тихоненка. Київ: Вища освіта, 2005. С. 674–695. (Розділ 27)

17. Гуторов О.І., Соловйова Г.А., Крамаренко К.М. Економіка підприємства: посібник для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2008. 173 с.

18. Гуторов О.І., Лебединська О.І., Прозорова Н.В. Логістика: навч. посібник. Харків: Міськдрук, 2011. 322 с.

19. Шиян В.Й., Гуторов О.І., Шарко І.О., Кучер Л.Ю. Економіка підприємства: наоч. посібник. Харків: Харк. нац. аграр.  ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. 149 с.

20. Гуторов О І., Гуторова О.О. Менеджмент: навч. посібник. Харків: Харк. нац. аграр.  ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2013. 210 с.

21. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). Вид. 2-ге. доп. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 234 с.

22. Гуторов О.І., Михайлова Л.І., Шарко І.О., Турчина С.Г. Управління інноваціями: навч. посібник. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015. 260 с.

23. Гуторов О.І., Михайлова Л.І., Шарко І.О., Турчина С.Г., Киричок О.В. Управління інноваціями : навчальний посібник. Вид. 2-ге. доп. Харків: «Діса плюс», 2016. 266 с.

24. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. 272 с.

25. Гуторов О.І. Стратегічна інноватика:  навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2019. 326 с.

26. Гуторов О.І., Ярута М.Ю., Сисоєва С.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2019. 227 с.

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав докудокумент про присудження наукнаукового ступеня

2003 р. Сафронська І.М. «Економічні засади використання різних за якістю земель в сільськогосподарських підприємствах». Дисертація на здобуття наукового  ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 економіка сільського  господарства і АПК.

2009 р. Чепуль Ю.В. Економічний механізм підвищення ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2009 р. Крамаренко К.М. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2010 р. Шарко І.О. Формування та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2010 р. Ковальова О.В. Економічний механізм підвищення ефективності виробництва цукрових буряків. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2012 р. Шерстюк С.В. Маркетингова стратегія розвитку садівництва. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2012 р. Кучер Л.Ю. Прибутковість виробництва молока та економічні важелі її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2012 р. Прозорова Н.В. Економічний механізм функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2013 р. Степаненко Т.О.  Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2016 р.  Калашніков А.О. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії»

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення як ості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

21-23.12. 2016 р. Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної  експертизи  підготовки  магістрів  зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

19-21.06. 2017 р. Член експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціальності 073 «Менеджмент» у Житомирській філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій».

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань У країни, або іноземного рецензованого наукового видання

Науковий керівник теми: «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0115U006916).

Виконавець розділу:

 «Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування».

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва», серія «Економічні науки» (Наказ МОН України     № 1528 від 29.12.2014 р.; Наказ ХНАУ від 30 жовтня 2019 р. № 784)

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ; наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової /станови)/ навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування ХНАУ (наказ № 526-к від 1.06. 2012 р.;  наказ № 282-к від 27.06. 2019 р.)

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

Вересень 2014  р. – січень 2017 р. Член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»  (Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.09. 2014 р. № 1081).

 

10.05. 2017 р. – 31.12. 2019 р. Член спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (наказ МОН № 693 від 10.05.2017 р.).

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників ія самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів /методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю и найменування

1. Гуторов О.І. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій   Харків,  2014.  202 с.

2. Гуторов О.І., Ульянченко О.В.  Олійник Т.І., Філімонов Ю.Л., Таран О.М., Гуторова О.О. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адмініструв-ання», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Х.: ХНАУ, 2016. 45 с.

3. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: посібник Харків: ХНАУ, 2017.  57 с.

4. Гуторов О.І. Менеджмент: методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». Харків: ХНАУ, 2017. 69 с.

5. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / За загальною редакцією: М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. К.: Алерта, 2018. 306 с.

6.  Гуторов О.І. Стратегічна інноватика: методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи. Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 073 Менеджмент». Х.: ХНАУ, 2019. 39 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійнодіючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

2016-2017 навч. рік:

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Менеджмент» (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко)

 диплом ПІ ступеня – Таран Ю.С., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент».

диплом І ступеня – Таран Ю.С., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент».

2017-2018 навч. рік:

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом П ступеня – Помазанова К.В., Потапов І.С., здобувачі другого (магістерського) рівня першого року навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;

2018-2019 навч. рік:

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом І ступеня – Соловйов А.О., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

2016-2017 роки. Робота у складі галузевої комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт в галузі «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

2018-2019 н.р. Робота у складі галузевої комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт в галузі «Публічне управління та адміністрування» на базі  Київського національного торгівельно-економічного університету.

 

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Гуторов О.І. Концептуальні засади формування економічної безпеки аграрної сфери України. Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції агарного сектору економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 14 травня 2015 року. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 100–105.

2. Гуторов О.І. Особливості оцінки та перспективи інвестиційного забезпечення розвитку системи охорони ґрунтів. Екологічна мережа України в контексті формування природоохоронного землекористування: локальний рівень. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (м. Київ, 26 квітня 2016 р.) / за ред.. О.С. Будзяк. К.:  МВЦ «Медінформ», 2016.  С. 59–62.

3.  Гуторов О.І.  Методологічні засади оцінки сталого розвитку сільських територій. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій в Україні. Збірник матеріалів Шістнадцятого конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1 червня 2017 р.). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 112–117.

4. Гуторов О.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи (присвяченої пам’яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича). Матеріали IX Міжнародної науково-практичноої конференції (м. Харків, 6 квітня 2018 р.). Харків: ХНТУСГ, 2018. С. 16–19.

5. Гуторов О.І. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного використання земельних ресурсів: сутність, складові, напрями вдосконалення. Проблеми і перспективи інноваційного  розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2018 р. Х.: ХНАУ, 2018. С. 220–224.

6. Гуторов О.І. Вплив якісного стану земель на ефективність господарської діяльності аграрних підприємств. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: Збірник матеріалів Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 30 трав. 2019 р. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. С. 32–36.

7. Гуторов О.І. Передумови формування та інвестиційного забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч 1.  Харків: ХНАУ, 2019. С. 215–219.

 16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» (Посвідчення № 097 від 01.06.2017 р.)

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 Оновлено: 28-11-2019, 09:09 / Переглядів: 6 545
 

Авторизація