Гуторова Олена Олександрівна

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Гуторова Олена Олександрівна

Найменування посади

Професор кафедри менеджменту і адміністрування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Харківський сільськогосподарський інститут  ім. В.В. Докучаєва, 1983 р.;  спеціальність: «Економіка та організація сільського господарства»; кваліфікація: «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва»;

Науковий ступінь,шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності  08.07.02  «Економіка сільського господарства і АПК» від 30 червня 2004 р.

«Господарський механізм функціонування та розвитку садівництва»

 

Доцент кафедри менеджменту організацій від 22 грудня 2006 р.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Адміністративний менеджмент (50);

Менеджмент організації (26);

Територіальне управління (26);

Менеджмент персоналу (20);

Економіка і підприємництво, менеджмент (14);

Технології публічного адміністрування (14).

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Стажування з дисциплін «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент організації», «Менеджмент персоналу».

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»,м. Київ. Свідоцтво № 260418008 від 26 квітня 2018 р.

Участь в конференціях і семінарах

Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2015 р.). Харків, ХНАУ, 2015.

Органічне виробництво і продовольча безпека: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 23 квіт. 2015 р.). Житомир, 2015.

Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі: YII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 трав. 2015 р.).  Полтава: ПУЕТ, 2015.

Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации: III Междун. науч.-практ. конф. (г. Воронеж, 21 мая 2015 г.). Воронеж, Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015.

Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Харків, 4-5 листоп. 2015 р.). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015.

Науковий семінар  «Розвиток агрохолдингів: вітчизняна і зарубіжна практика» (м. Львів, 6 травня 2015 р.). Львів: ЛНАУ, 2015.

Актуальні проблеми управління ефективністю діяльності с.-г. підприємств України: студ. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-17 черв. 2015 р.). Харків, ХНАУ, 2015.

Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: Міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Харків, 19 лютого 2016 р.). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016.

Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяченої пам’яті проф. В.Я. Амбросова (м. Харків, 10 берез. 2016 р.). Харків: ХНТУСГ, 2016.

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету і економіки (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). Харків: ХНАУ, 2016.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів:  Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 груд. 2016 р.). Харків: ХНАУ, 2016.

Теоретичні засади формування економічних механізмів сталого розвитку сільських територій. Підсумкова наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів. (м. Харків, 24-25 трав. 2017 р.). Харків: ХНАУ, 2017.

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 11-12 трав. 2017 р.). Полтава: ПДАА, 2017.

Маркетинг, як найважливіша складова функціонування системи аграрного бізнесу. V Всеукр. наук.-практ. Інтернет–конференція (м. Дніпро, 25-26 квіт. 2017 р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2017.

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми і перспективи: VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). Харків: ХНТУСГ, 2017.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів. Між­на­р. наук.-практ. конф.  (м. Харків, 25 жовт. 2017 р.). Харків:  Хар­к. на­ц. агр. унів., 2017.

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 22-25 січ. 2018 р.). Харків: ХНАУ, 2018.

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (присвяченої пам’яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича). Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 6 квітня 2018 р.). Харків: ХНТУСГ, 2018.

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів наукових ступенів (м. Харків, 19-20 березня  2019 р.). Харків, ХНАУ, 2019.

Управління розвитком соціально-економічним систем:  Друга Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна наук.-практич. конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків: ХНАУ, 2019.

Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи: Всеукраїнська наук.-практ. конф.           (м. Полтава, 29 травня 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019.

Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Полтава, 12 грудня 2019 р.) Полтава: ПДАА, 2019.

Робота з аспірантами та докторантами

Фастівець Д.Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток садівництва України.

Варданян А.А. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку регіональних агропродовольчих систем.

 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Wed of Science Core  Соllесtion

Hutorov A.O., Hutorova O.O., Lupenko Yu.O., Yermolenko O.A., Voronko-Nevidnycha T.V. Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). Revista Espacios. 2019. Vol. 40. No. 7. P. 19. URL : http://www.revistaespacios.com/a19v40n07/19400719.html (Accessed 4, March 2019) (включено до наукометричної бази Scopus)

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкурентоспроможності садівництва на маркетингових засадах.  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2015. Вип. 162.  С. 11–19.

2.. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Стратегічні і тактичні цілі розвитку науково-технічних формувань як складової національної інноваційної системи. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015.  № 5.  С. 227–238.

3. Гуторова О.О. Напрями удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015.  № 4. С. 192-198.

5. Гуторова О.О. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. Зб. наук. праць ХНТУСГ ім. П. Василенка. Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2016. №4. С. 30–37.

6. Гуторова О.О., Гуторов О.І. Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017.  № 3. С. 27–38.

7. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018.  № 1. С. 105–114.

7. Гуторова О.О., Фастівець Д.Л. Пріоритетні напрями  інноваційного розвитку садівництва. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018.  № 2. С. 112–120.

8. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Побудова організації та основні типи організаційних структур управління. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. № 4.  С. 185–200.

9. Гуторов А.О., Гуторова О.О. Економічний зміст інтеграції в аграрному секторі. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2019.  № 1.  С. 355–370.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Гуторова О.О., Шерстюк С.В. Маркетингова стратегія розвитку садівництва: теоретико-прикладний аспект: монографія. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2013. 235 с.

2. Гуторова О.О., Стасенко О.М. Господарський механізм ефективного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах: теорія та практика: монографія. Х., вид-во ФОП Федорко М.Ю.,  2014. 242 с.

3. Гуторова О.О. Територіальне управління :  навч. посібник. Х.: ХНАУ, 2017.  261 с.

4. Гуторова О.О. Менеджмент організації: навч. посібник. Х: ХНАУ,  2017. 266 с.

5. Гуторова О.О., Пахуча Е.В. Економіка і підприємництво, менеджмент : навч. посібник. Х: ХНАУ, 2018.  247 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

2013 р.  Стасенко О.М. Господарський механізм підвищення ефективності виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії»

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення як ості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань У країни, або іноземного рецензованого наукового видання

Тема кафедри: «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0115U006916).

Виконавець розділу:  «Економічний механізм сталого розвитку сільських територій».

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ; наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової /станови)/ навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент дисертаційної роботи  2015 рік:

1. Тупчій О.С. «Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах» на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2. Фурдак М.М. «Стратегія підвищення ефективності діяльності виноградарсько-виноробних підприємств» на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників ія самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів /методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю и найменування

1. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посібник / за ред.  М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. Київ: Видавництво «Алерта», 2018. 306 с.

2. Гуторова О.О. Територіальне управління. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування».  Х.: ХНАУ, 2017. 45 с.

3. Гуторова О.О. Територіальне управління. Тестові завдання для перевірки рівня засвоєння знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування». Х.: ХНАУ, 2017. 52 с.

4. Гуторова О.О. Менеджмент організації. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент» Харків: ХНАУ, 2017. 52 с.

5. Гуторова О.О., Пахуча Е.В. Економіка і підприємництво, менеджмент. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (спеціальності  201 «Агрономія»).  Харків: ХНАУ, 2018. 51 с.

6. Гуторова О.О. Менеджмент організації. Тестові завдання для перевірки поточного рівня засвоєння знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Х: Харк. нац. аграр. ун-т, 2018. 55 с.

7. Гуторова О.О., Пахуча Е.В. Економіка і підприємництво, менеджмент. Тестові завдання для перевірки поточного рівня засвоєння знань. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (спеціальності 201 «Агрономія»). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т, 2018. 73 с.

8. Гуторова О.О. Адміністративний менеджмент :  практикум. Х.: ХНАУ, 2019. 84 с.

9. Гуторова О.О., Ярута М.Ю. Адміністративний менеджмент. Програма та методичні вказівки щодо проходження навчальної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 (074) «Публічне управління та адміністрування». Х.: Харк. нац. аграр. ун-т, 2019. 18 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно )чим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

2014-2015 навчальний рік:

І тур Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

І місце – за напрямом «Менеджмент» Грубнік О., студентка ОРП «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (в сільському господарстві).

ІІ місце – за напрямом «Економіка сільського господарства та АПК»  Іванова В., студентка ОРП «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (в сільському господарстві).

2015-2016 навчальний рік:

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

І місце – за напрямом «Менеджмент» – Бондаренко А.Є., студентка ОРП «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент»

2016-2017 навчальний рік:

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

ІІІ місце – зі спеціальності «Менеджмент» – Куликова Н.І., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (Наказ № 12– К/1 від 10.02. 2017 р.)

2018-2019 навчальний рік:

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

І місце – зі спеціальності «Менеджмент» – Голуб Д.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (Наказ № 100 – К/1 від 04.02. 2019 р.)

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Гуторова О.О. Суть та чинники формування конкурентоспроможності аграрних підприємств.  Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., 19 лютого 2016 р. Харків: ХНАУ, 2016. С. 77–79.

2. Гуторова О.О. Проблеми та перспективи інфраструктурного розвитку регіонів України.  Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., 22 груд. 2016 р. У 3 ч. Ч. 1 Харків: ХНАУ, 2016. С. 66–70.

3. Гуторова О.О. Цілі, принципи та функції територіального управління. Про­б­­леми і перспек­тиви інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів. Матеріали ІІ Між­на­ро­д­ної науково-практич­ної конфе­рен­ції,  25 жовтня 2017 р. Харків:  Хар­ків­сь­кий на­ці­о­­наль­ний аграр­ний університет, 2017. C. 44–48.

4. Гуторова О.О. Теоретико-методичні засади та напрями розвитку садівництва на маркетингових засадах. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (присвяченої пам’яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича). Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 квітня 2018 р. Харків: ХНТУСГ, 2018. С. 92-95.

5. Гуторова О.О. Державне регулювання як основа розвитку сільських територій. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2018 р.  Харків: «Діса плюс», 2018. С. 23-26.

6. Гуторова О.О. Диверсифікація як один із напрямків розвитку сільських територій. Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реаліїї та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 травня 2019 р. ПДАА. Полтава, 2019. С. 35-40.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

01.03.1983 р. до 01.08.1988 р. – головний економіст радгоспу «Красноградський» Красноградського району Харківської області;01.08.1988 р. до 03.07.2002 р. – головний економіст учгоспу «Комуніст» Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва Харківського району Харківської області;

05.07.2002 р.  до 17.08.2003 р. – начальник відділу планово-фінансових відносин  КАЛП «Харківагроліс» Харківської облдержадміністрації.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 
Оновлено: 28-11-2019, 09:12 / Переглядів: 3 587
 

Авторизація