Гуторова Олена Олександрівна

 

 Кандидат економічних наук, доцент, професор університету

 Напрям наукової роботи: «Економічний механізм сталого розвитку сільських територій»

 У 1983 р. з відзнакою закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства». 

З 01.03.1983 до 01.08.1988– головний економіст радгоспу «Красноградський» Красноградського району Харківської області; 01.08.1988 до 03.07.2002 – головний економіст учгоспу «Комуніст» Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва Харківського району Харківської області; 05.07.2002  до 17.08.2003 – начальник відділу планово-фінансових відносин КАЛП «Харківагроліс»; 18.08.2003  до 01.09.2005 – старший викладач кафедри управління в АПК ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; 01.09.2003 по цей час – доцент кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Господарський механізм функціонування та розвитку садівництва» за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК». У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій, у 2017 р. – звання професора університету.

Приймає активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: підготувала 1 кандидата економічних наук; виступає опонентом та рецензентом дисертаційних робіт. Здійснює керівництво підготовкою здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Автор 135 публікацій, з них 80 наукових праць (у т.ч. автор 3 монографій) та 55 робіт навчально-методичного характеру (в т.ч. автор та співавтор 6 навчальних посібників, 2 курсів лекцій; 4 лекцій). Під керівництвом Гуторової О.О. розроблено та впроваджено у виробництво 1 методичну розробку.

За досягнення у підготовці фахівців вищої кваліфікації для агропро-мислового комплексу України, багаторічну сумлінну працю нагороджено Грамотою Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (2011 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2009 р.), Подякою районної державної адміністрації та Харківської районної ради (2006 р.).

 

Публікації:

навчальні посібники:

 1. Гуторова О. О. Основи менеджменту: навч. посібник / О. О. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ,  2009. – 327 с.
 2. Гуторова О.О. Менеджмент організації. Теоретичні основи конкурентоспроможності садівництва: навч. посібник / О.О. Гуторова, І.В. Гуторова / Харк. нац.. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків:  ХНАУ, 2009. – 102 с.
 3. Гуторов О. І. Менеджмент: навч. посібник / О.І. Гуторов, О.О. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2013. – 210 с.
 4. Гуторова О.О. Адміністративний менеджмент: навч. посібник /О.О. Гуторова, О.М. Стасенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ,  2014. – 383 с.
 5. Гуторова О.О. Територіальне управління :  навч. посібник / О.О. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ,  2017. – 261 с.
 6. Гуторова О.О. Менеджмент організації:  навч. посібник / О.О. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ,  2017. – 266 с.

 

монографії:

 1. Стан і напрями  вдосконалення функціонування дослідного господарства «Кутузівка»: оцінно-ситуаційний аналіз: монографія / В.К. , О.К. Трішин, М. О. Бєсєдін та ін.; за ред. М.О. Бєсєдіна, В.М. Нагаєва // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків,  2011. – 185 с.
 2. Гуторова О.О. Маркетингова стратегія розвитку садівництва: теоретико-прикладний аспект: монографія. / О.О. Гуторова, С.В. Шерстюк // – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. – 232 с.
 3. Гуторова О.О. господарський механізм ефективного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах: теорія та практика / О.О. Гуторова, О.М. Стасенко // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, Федорко, 2014. – 242 с.

 

лекції:

 1. Гуторова О. О. Удосконалення господарського механізму функціонування галузі садівництва в регіональному АПК: лекція / О. О. Гуторова / – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 53 с.
 2. Гуторова О. О. Теоретичні та методологічні основи формування ефективного господарського механізму в садівництві: лекція / О. О. Гуторова / – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2005. – 51 с.
 3. Гуторова О. О.  Менеджмент персоналу: конспект лекцій / О. О. Гуторова //– Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва.  – Харків, 2005. – 60 с.
 4. Гуторова О. О. Теоретико-методичні основи формування господарського механізму виробництва зерна: лекція / Гуторова О. О., Стасенко О. М. // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2011. – 80 с.
 5. Гуторова О. О. Теоретичні та правові основи організаційно-економічного механізму формування прибутковості сільськогосподарських підприємств : лекція / О.О. Гуторова, Р.А. Гадяцький // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – 87 с.

 

статті:

 1. Гуторова О.О. Теоретичні основи формування виробничого потенціалу садівницьких підприємств у ринкових умовах господарювання / О.О.  Гуторова // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент», випуск 6/2 (42), 2010 р. – С. 25-30.
 2. Гуторова О.О. Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва зерна в Україні / О.О. Гуторова, О.М. Стасенко // Вісник Харк. нац.аграр.ун-ту. Сер. «Економіка АПК і природокористування».-Х.: ХНАУ, 2011. – №3. – С. 97-105.
 3. Гуторов О.І. Сучасний стан та основні стратегічні напрями розвитку вітчизняного садівництва на маркетингових засадах  / О.І. Гуторов, С.В. Шерстюк, О.О. Гуторова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – № 10 . – С. 3-16.
 4. Гуторова О.О. Вплив концентрації на ефективність виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах Харківської області / О.О. Гуторова, О.М. Стасенко // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Економічні науки. Вип. 125, 2012 р. – С. 124-130.
 5. Гуторова О.О. Поняття та сутність, роль і значення прибутковості сільськогосподарських підприємств / О.О.  Гуторова О.О., Р.А. Гадяцький // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Економічні науки. Вип. 126, 2012 р. – С. 124-130.
 6. Гуторова О.О. Особливості конкуренції й основні чинники формування конкурентоспроможності плодово-ягідної продукції / О.О. Гуторова // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2(18), том 2. – С. 81-91.
 7. Стасенко О.М. Удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах : методичні рекомендації / О.М. Стасенко; за ред. доцента, канд. екон. наук О.О. Гуторової // Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2013. – 25 с.
 8. Гуторов О.І  Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління / О.І. Гуторов. О.О. Гуторова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – № 5. –  С. 38-47.
 9. Гуторова О.О. Сутність, характер функціонування та розвитку господарського механізму зернопродуктового підкомплексу в ринкових умовах // О.О. Гуторова // Науковий вісник луганського національного аграрного університету. – Луганськ, 2013. – № 44. – С. 121-128.
 10. Гуторов А.И. Формирование экономической безопасности аграрной сферы на региональном уровне / А.И. Гуторов, Е.А. Гуторова // Научные исследования академика А.А. Никонова и проблемы современной аграрной экономики – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2013. – С. 216-218.
 11. Гуторов О.І. Керівництво та лідерство в організації: теоретико-методо-логічний аспект // О.І. Гуторов, О.О. Гуторова, І.О. Шарко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – № 7  – С. 9-16.
 12. Гуторов О.І. Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкурентоспроможності садівництва на маркетингових засадах  /О.І. Гуторов, О.О. Гуторова // –  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2015. – Вип. 162. – С. 11-19.
 13. Гуторова О.О. Напрями удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах / О.О. Гуторова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – № 4. – С. 192-198.
 14. Гуторов О.І. Стратегічні і тактичні цілі розвитку науково-технічних формувань як складової національної інноваційної системи / О.І Гуторов, О.О. Гуторова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – № 5  –  С. 227-255.
 15. Гуторова О.О. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні / О.О. Гуторова // Актуальні проблеми інноваційної економіки / Зб. наук. праць ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2016. – № 4 – С. 30-37. 


Оновлено: 26-09-2013, 12:02 / Переглядів: 3 235
 

Авторизація