Івченко Тетяна Володимирівна

 

ІВЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ДОКТОР С.-Г. НАУК, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ
E-mail: tanivchenko@ukr.net 

 
   Народилася 14.04.1966 р. у с. Златоустівка, Волновахського р/н, Донецької області. У 1987 р. закінчила «факультет захисту рослин» Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва. 
   З 1988 року – молодший науковий співробітник лабораторії біотехнології Українського НДІ овочівництва і баштанництва.
   У 1993-1997 рр. проходила навчання у аспірантурі. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування ефективності методів біотехнології в селекції та насінництві овочевих рослин родин Solanaceae Gals., Alliaceae L. , Asteraceae Dumort., Аріасеае Lindl., Cucurbitaceae Juss.»
   З 2003 року і до теперішнього часу є керівником біотехнологічного напряму в Інституті овочівництва і баштанництва НААН де працює над вирішенням важливої наукової проблеми щодо інтенсифікації процесу створення та розмноження висококонкурентних генотипів овочевих культур із використанням методів біотехнології. Стала учасником 4 міжнародних наукових проектів у Британії, Туреччині, Польщі, Китаї. З 2018 року за сумісництвом працює на кафедрі Плодоовочівництва і зберігання ХНАУ де викладає курс дисципліни «Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту».
   Результати наукової роботи Івченко Т.В. представлено у 105 наукових працях, серед яких дві монографії, 34 статті у наукових фахових виданнях України, чотири статті в інших наукових виданнях України, шість статей в наукових іноземних виданнях, три патенти на винахід, 13 патентів на корисні моделі, 11 методичних рекомендацій, два ДСТУ. 
Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації. Створені нею 4 сорти овочевих культур впроваджено у виробництво, комплексно-цінні лінії впроваджено в селекцію та поповнили генофонд цих культур в Україні та є складовими об’єктами національного наукового надбання України. В останні роки вона активно займається розробкою технології вирощування нішевих культур – спаржі і батату. 


Публікації за  останній період:


Монографія:


 Kornienko S. Chapter10. Realization of Genetic Potential for Mutant Variability in Tomato Breeding / S. Kornienko, T. Ivchenko, M. Gurin  // Mutagenesis: Exploring Novel Genes and Pathways / Book editors N. Tomlekova, I. Kozgar, W. Rafiq / Wageningen Academic Publishers: The Netherlands, 2014. – P. 57-77ю 


Публікації Scopus

 
Івченко Т.В., Віценя Т.І., Шевченко Н.О., Баштан Н.О., Корнієнко С.І. Гіпотермічне та низькотемпературне зберігання рослин-регенерантів і меристем часнику (Allium sativum L.) для створення in vitro колекцій. Проблеми криобиологии и криомедицины. Том 27, № 2. С. 110-121 2017.


Публікації у наукометричних базах


Ivchenko T., Bashtan N., Korniyenko S., Bilenko O.   Identification of Onion Varieties (Allium Cepa L.) of Ukrainian Breeding Using Microsatellite Markers  / Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences. March-May 2017; 5(1) P. 40-44.
Івченко Т. В. Використання клітинних технологій in vitro для  добору стійкого до фузаріозного в’янення (Fusarium oxysporum) вихідного матеріалу огірка [Електронний ресурс] / Т. В. Івченко, Т. І. Віценя, О. В. Сергієнко // Наукові доповіді НУБІП, 2016, № 2 (59), – 12 с. 


Фахові публікації


Івченко Т. В. Використання біотехнологічних методів у створенні вихідного матеріалу для селекції органічних сортів томата / Т. В. Івченко, С. І. Корнієнко, Т. К. Горова, Т. М. Мірошніченко, М. В. Гурін // Фактори експериментальної еволюції / зб. наук. праць – К., 2015. – Т.17. – C. 169–173. 
Івченко Т. В. Клітинна селекція томата на стійкість до ранньої сухої плямистості (Alternaria solani Ell ) /Т. В. Івченко, Н. О. Баштан, К. М. Черненко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : сер. “Рослинництво, селекція, насінництво, плодоовочівництво”. – Х.; 2016. – Вип. 1. – С. 104–113. 
Івченко Т. В. Особенности длительного культивирования пробирочных растений отдаленных гибридов томата / Т. Н. Мирошниченко, Т. В. Ивченко, А. П. Самовол // Овощи России – М., 2015. – №1 (26) – С. 20–26. 
Ивченко Т. В. Использование культуры изолированных тканей и клеток in vitro для размножения тетраплоидных форм арбуза // Т. В. Ивченко, Н. А. Баштан, Т. К. Горовая // Proceedings of Azerbaijan Institute of Crop Husbandry. – Baki, 2016. – Vol. XXVI – P. 32–38.


Патенти 

 
Пат. № 129760 UA, МПК (2018.01) A01Н1/04 Спосіб прискореного розмноження генотипів-інтродуцентів батату в культурі in vitro: патент на корисну модель / Івченко Т. В., Могильна О. М., Мозговська Г. В., Баштан Н. О., Мірошніченко Т. М., Віценя Т. І.; заявник та патентовласник Інститут овочівництва і баштанництва НААН. – № u2018  05186; заявл. 11.05.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 
Івченко Т.В., Могильна О.М., Баштан Н.О. Методичні рекомендації з ідентифікації сортів цибулі ріпчастої за допомогою аналізу мікросателітних локусів. Селекційне: Плеяда, 2018.14 с.
Мірошніченко Т. М., Самовол О. П., Івченко Т. В., Клональне мікророзмноження в культурі in vitro стерильних генотипів томата. Методичні рекомендації. – Селекційне: ІОБ HААН, 2018. – 15 с.
Івченко Т.В., Мозговська Г.В., Віценя Т.І., Баштан Н.О., Мірошниченко Т.М., Методичні підходи щодо селекції та сучасних технологій розмноження і  вирощування батату (Ipomoea batatas L.) (методичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2018.   34 с.


 Оновлено: 11-03-2019, 09:41 / Переглядів: 1 448
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок