Кафедра землевпорядного проектування

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл. Харківський р-н,
п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ
корпус 5, поверх 2

Завідувач

кафедри

Петренко Олександр Якович

кандидат економічних наук,

професор університету

 корпус 5, поверх 2, кімната 205

E-mail: 

fiz.sempro@gmail.com

Лаборантська

 корпус 5, поверх 2, кімната 207
 тел.: (0572) 99-75-16

   

   Кафедра землевпорядного проектування належить до складу спеціальних кафедр, які здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»  (магістерські програми «Землеустрій та кадастр» і «Оцінка землі та нерухомого майна»), і є методичним центром підготовки кадрів денної, заочної форм навчання та підвищення кваліфікації землевпорядних кадрів та сертифікованих землевпорядників і геодезистів України. На кафедрі проходять підвищення кваліфікації викладачі ВНЗ, технікумів, коледжів,  спеціалісти обласних, районних, селищних рад системи Держгеокадастру. Із 1995 р. по  2018 р. велася підготовка землевпорядних кадрів через Інститут підвищення кваліфікації.

   Для студентів денного і заочного відділення факультету інженерів землевпорядкування та слухачів Інституту підвищення кваліфікації на кафедрі викладають такі дисципліни:

 • землевпорядне проектування;
 • геодезичні роботи при землеустрої;
 • ландшафтознавство і екологія в землеустрої;
 • економічно-математичні методи і моделювання в землеустрої;
 • оптимізація використання й охорони земель;
 • наукові основи землевпорядного проектування;
 • економіка землеустрою;
 • математичні методи та моделі в оцінці нерухомості;
 • економіка природокористування;
 • управління проектами.

   Навчальний процес підготовки фахівців організовано відповідно до навчального плану та графіка навчального процесу, затверджених у встановленому порядку. Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення занять та їх обсяг, форми контролю знань. Згідно з навчальними програмами на кафедрі складено робочі програми.

   Графік навчального процесу відповідає структурно-логічній схемі підготовки фахівців, вимогам до оптимізації навчання та можливості застосування варіантного навчання з використанням факультативних дисциплін і дисциплін за вибором. Весь процес навчання передбачає безперервність підготовки студентів за ступенями «бакалавр» – «магістр» – «аспірант».

    Кафедра повністю забезпечена навчальним обладнанням, активно запроваджує широкий спектр комп’ютерних програм фахової підготовки студентів.

    З метою якісного забезпечення навчального процесу і науково-дослідної роботи студентів кафедра має філії: ПП «Зембудпроект» (м. Харків), ТОВ «Земінформ» (м. Харків), ДП «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Щороку студенти факультету інженерів землевпорядкування та слухачі Інституту підвищення кваліфікації на кафедрі розробляють  60-70 дипломних проектів і магістерських робіт.

    Викладачі кафедри приділяють велику увагу вдосконаленню навчального процесу, підготовці навчально-методичної літератури.

За період із 1980 р. підготовлено і видано вісім навчальних посібників, 17 монографій, понад 70 методичних вказівок та методичних рекомендацій до виконання курсових і дипломних проектів, проходження навчальних і виробничих практик студентів.

Зокрема, опубліковано такі посібники: «Землеустройство колхозов и совхозов» (за ред. проф. Г.І. Горохова, автори І.М. Статівка, О.Т. Лозовий та ін.), який витримав три перевидання; «Межхозяйственное землеустройство» (О.Т. Лозовий); «Економіко-математичні методи і моделювання в землеустрої» (І.М. Статівка); «Практикум по економіко-математичних методах і моделюванню в землеустрої « (І.М. Статівка та ін.); «Геодезические работы при землеустройстве» (співавтор Г.І. Горохов), що витримав чотири перевидання.

   Викладачі кафедри беруть активну участь у розробці навчальних планів і програм із відповідних дисциплін.

 

Історія кафедри

 

 

Науково-дослідна робота

   Напрям наукової роботи кафедри: «Економічні, екологічні та технічні засади щодо організації сільських територій із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію раціонального використання і охорони земель» (номер державної реєстрації 0116U003594). За час існування кафедри підготовлено і захищено 10 кандидатських дисертацій, одну з яких захищено в спеціалізованій ученій раді НАУ (м. Київ).

   Розроблено методики:

 • формування сільськогосподарських підприємств у процесі проведення земельної реформи;
 • еколого-економічне обґрунтування використання й охорони сільськогосподарських угідь в умовах водної ерозії ґрунтів і необхідності збереження та поліпшення агроландшафтів;
 • оптимізація використання й охорони земель у сільськогосподарських підприємствах;
 • економічне обґрунтування проектів організації території агроформувань тощо.

   За результатами наукових досліджень за час існування кафедри опубліковано понад 750 наукових статей, 17 монографій.

 

   За останні роки видано навчальні посібники та монографії:

 • Геодезичні роботи при землеустрої: навч. посібник/ В.Б. Балакірський, М.В. Червоний, О.Я. Петренко, М.М. Гарбуз; за ред. В.Б. Балакірського. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2008. – 226 с.
 • Управління проектами:  навч. посіб.; за ред. О.В. Ульянченка, П.Ф. Цигікала.  – Харків: ХНАУ ім. В. Докучаєва, 2010. – 522 с.
 • Бідило М.І. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія / М.І. Бідило, В.Ф. Пащенко, О.В. Ульянченко. – Харків, 2010. – 215 с.
 • Степаненко Т.О. Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Друкарня Мадрид, 2013. – 304 с.
 •  Горбатова Л.В. Комплексна оцінка ефективності використання підприємствами земель сільськогосподарського призначення: монографія  / Л.В. Горбатова, Д.В. Шиян;  Харк. нац. аграр.  ун-т ім. В.В. Докучаєва.  –Харків: Міськдрук, 2014. – 184 с.
 • Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні:  колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора,  чл.-кор.  НААН  О.В. Ульянченка;   Харк.  нац.  аграр.  ун-т.  –Харків: Смугаста типографія,  2015.  – 320 с. (співавтори – Степаненко Т.О.,  Петренко О.Я.,  Миргород М.М., Бідило М.І.
 • Раціональне використання грунтових ресурсів і відтворення родючості грунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колективна монографія  за ред. акад. НААН С.А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера. ?Харків: Смугаста типографія, 2015. – 428 с. (співавтори ? Степаненко Т.О., Миргород М.М.)
 • Сільськогосподарські кооперативи: теорія і практика: монографія / О.В.Ульянченко, А.О. Пантелеймоненко, І.О. Рижик, Г.В. Фінашина, О.І.Хлопоніна-Гнатенко]. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 273 с.
 • Ульянченко О.В. Організація земельних угідь на агроландшафтній основі: еколого-економічні  аспекти / О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, М.М. Миргород. ?Харків: Смугаста типографія. 2015. – 240 с.
 • Основні напрями розробки проектів землеустрою агроформувань: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук професора Ю.О. Нестерчук. ? Умань: Вид. Сочінський М.М.,  2016. – 292 с. ( співавтор ? Петренко О.Я.).
 • Раціональне землекористування як складова системи використання та охорони земель. Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Вид. Сочінський М. М., 2017. ? 220 с. ( співавтор ? Петренко О.Я.).
 • Тіщенко Л.М., Корнієнко С.І., Бідило М.І. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур: монографія. – Х., 2015. – 274 с.
 • Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія [Корнієнко С.І., Пащенко В.Ф., Бідило М.І. та ін.]. – Х., 2016. – 178 с.
 • Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №75364 від 18.12.2017 р. на розроблену колективом авторів комп’ютерну програму «Оптимізація управління технологічних процесів у сільському господарстві» (співавтор Бідило М.І ).
 • Науково - методичні основи еколого – ландшафтного землеустрою. Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика / колект. моногр. / За ред. д. е. н., професора, Ю.О. Нестерчук. - Умань: Видавець «Сочінський М. М. », 2018.-244с. (співавтор Петренко О.Я.)
 • Шляхи вдосконалення організації території сільськогосподарського підприємства. Соціально-економічні засади формування економічної системи України /колект. моногр./ За ред. д. е. н., професора, О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019.-276 с. (співавтор Петренко О.Я.)
 • Управління проектами: навч. посіб. / О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2019. – 122 с.

  

   Кафедра пропонує виконання таких робіт:

 • геодезичні знімальні роботи;
 • розробка проектів формування сільськогосподарських підприємств;
 • складання проектів землеустрою щодо організації їх території, проектів відведення земель.


Навчально-методична робота

  

Співробітники кафедриОновлено: 2-12-2019, 10:00 / Переглядів: 10 000
 

Авторизація