Кафедра землевпорядного проектування


 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл. Харківський р-н,
п/в «Докучаєвське – 2» навчальне містечко ХНАУ
корпус 5, поверх 2

 

Завідувач

кафедри

Петренко Олександр Якович

кандидат економічних наук, доцент,

професор університету

 корпус 5, поверх 2, кімната 205

E-mail: 

alexpetrenko55@gmail.com

Лаборантська

 корпус 5, поверх 2, кімната 207
 тел.: (0572) 99-75-16

   

  Призначення кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців із землевпорядкування. Кафедра є випусковою на факультеті інженерів землевпорядкування зі спеціальностей «Геодезія та землеустрій» і «Архітектура та містобудування».

 

  Кафедра землевпорядного проектування є методичним центром підготовки кадрів денної, заочної форм навчання та підвищення кваліфікації землевпорядних кадрів, сертифікованих землевпорядників і геодезистів України. На кафедрі проходять підвищення кваліфікації викладачі вишів, технікумів, коледжів,  спеціалісти органів місцевого самоврядування, системи Держгеокадастру.

Для студентів денного і заочного відділення факультету інженерів землевпорядкування та слухачів Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації на кафедрі викладають такі дисципліни:

 • Землевпорядне проектування;
 • Геодезичні роботи при землеустрої;
 • Ландшафтознавство і екологія в землеустрої;
 • Економічно-математичні методи і моделювання в землеустрої;
 • Оптимізація використання й охорони земель;
 • Наукові основи землевпорядного проектування;
 • Економіка землеустрою;
 • Математичні методи та моделі в оцінці нерухомості;
 • Економіка природокористування;
 • Адаптивний землеустрій;
 • Управління проектами.

  Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами, складено навчально-методичні комплекси  та методичне забезпечення дисциплін.

 Навчальний процес підготовки фахівців організовано відповідно до навчального плану та графіка навчального процесу, затверджених у встановленому порядку. Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення занять та їх обсяг, форми контролю знань. Згідно з навчальними програмами на кафедрі складено робочі програми.

  Графік навчального процесу відповідає структурно-логічній схемі підготовки фахівців, вимогам до оптимізації навчання та можливості застосування варіантного навчання з використанням факультативних дисциплін і дисциплін за вибором. Весь процес навчання передбачає безперервність підготовки студентів за ступенями «бакалавр» – «магістр» – «аспірант».

Кафедра повністю забезпечена навчальним обладнанням, активно запроваджує широкий спектр комп’ютерних програм фахової підготовки студентів.

  З метою якісного забезпечення навчального процесу і науково-дослідної роботи студентів кафедра має такі філії: ПП «Зембудпроект» (м. Харків), Харківська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру» (м. Харків), ДП «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ТОВ «Земінформ» (м. Харків).

Щороку студенти факультету інженерів землевпорядкування та слухачі Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації розробляють на кафедрі 30 – 40 магістерських робіт.

  Викладачі кафедри приділяють велику увагу вдосконаленню навчального процесу, підготовці навчально-методичної літератури.

  За період із 1980 р. підготовлено і видано 12 навчальних посібників, 28 монографій, понад 70 методичних вказівок та методичних рекомендацій до виконання курсових проектів і магістерських робіт, проходження навчальних і виробничих практик студентів. Зокрема, опубліковано такі посібники: «Землеустройство колхозов и совхозов» (за ред. проф. Г.І. Горохова, автори І.М. Статівка, О.Т. Лозовий та ін.) витримав три перевидання; «Межхозяйственное землеустройство» (О.Т. Лозовий); «Економіко-математичні методи і моделювання в землеустрої» (І.М. Статівка); «Практикум по економіко-математичних методах і моделюванню в землеустрої» (І.М. Статівка та ін.); «Управління земельними ресурсами» (співавтор В.В. Тимошевський), «Геодезичні работи при землеустрої» (В.Б.Балакірський, М.М. Гарбуз, М.В. Червоний, О.Я. Петренко), «Управління проектами» (О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал).

  Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими студентськими гуртками з дисциплін, підготовкою студентських публікацій у збірниках наукових праць;  беруть участь у наукових конференціях; готують студентів до олімпіад обласного та всеукраїнського рівнів; проводять конкурси на кращий курсовий проект і кращий звіт з комплексної виробничої практики.

 

Історія кафедри

  Як самостійний підрозділ університету кафедру землевпорядного проектування  створено в серпні 1980 р. шляхом відокремлення від кафедри землевпорядкування (нині  кафедра управління земельними ресурсами та кадастру).

  Того самого року рішенням ученої ради Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва завідувачем кафедри обрано кандидата економічних наук, доцента  І.М. Статівку (з 1992 р. – професор), який очолював кафедру до червня 2006 р.

  У 2006 – 2010 рр. кафедрою керував кандидат економічних наук, доцент  О.ТЛозовий, у  2010 – 2016 рр. – кандидат економічних наук, доцент  О.Я. Петренко, у 2016 – 2017 р. – доктор сільськогосподарських наук, професор Д.Г. Тихоненко. Із 2017 р. завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент, професор університету  О.Я. Петренко,

  У перші роки існування на кафедрі працював відомий учений, розробник основ землевпорядного проектування Харківської наукової землевпорядної школи, професор, доктор економічних наук Георгій Ілліч Горохов. Більшість теперішніх викладачів кафедри – його учні.

  

Науково-дослідна робота

  Напрям наукової роботи кафедри: «Економічні, екологічні та технічні засади щодо організації сільських територій із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію раціонального використання і охорони земель» (номер державної реєстрації 0116U003594). За час існування кафедри підготовлено і захищено 10 кандидатських дисертацій, одну з яких – у спеціалізованій ученій раді НАНУ (м. Київ).

  Розроблено методики:

 • формування сільськогосподарських підприємств у процесі проведення земельної реформи;
 • еколого-економічне обґрунтування використання й охорони сільськогосподарських угідь в умовах водної ерозії ґрунтів і необхідності збереження та поліпшення агроландшафтів;
 • оптимізація використання й охорони земель у сільськогосподарських підприємствах;
 • економічне обґрунтування проектів організації території агроформувань тощо.

  За результатами наукових досліджень опубліковано понад 850 наукових статей, 28 монографій.

  

За останні роки видано навчальні посібники та монографії:

 • Балакірський В.Б. Геодезичні роботи при землеустрої: навч. посіб. / В.Б. Балакірський, М.В. Червоний, О.Я. Петренко, М.М. Гарбуз; за ред. В.Б. Балакірського. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2008. – 226 с.
 • Управління проектами:  навч. посіб.; за ред. О.В. Ульянченка, П.Ф. Цигікала.  – Харків: ХНАУ ім. В. Докучаєва, 2010. – 522 с.
 • Бідило М.І.Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія / М.І. Бідило, В.Ф. Пащенко, О.В. Ульянченко. – Харків, 2010. – 215 с.
 • Степаненко Т.О. Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Друкарня Мадрид, 2013. – 304 с.
 • Горбатова Л.В. Комплексна оцінка ефективності використання підприємствами земель сільськогосподарського призначення: монографія  / Л.В. Горбатова, Д.В. Шиян;  Харків. нац. аграр.  ун-т ім. В.В. Докучаєва.  –Харків: Міськдрук, 2014. – 184 с.
 • Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні:  колектив. монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора,  чл.-кор.  НААН  О.В. Ульянченка;   Харків.  нац.  аграр.  ун-т.  –Харків: Смугаста типографія,  2015.  – 320 с. (співавтори – Т.О. Степаненко, О.Я. Петренко, М.М. Миргород, М.І. Бідило.
 • Раціональне використання грунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колектив. монографія  за ред. акад. НААН С.А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 428 с. (співавтори – Т.О. Степаненко, М.М. Миргород).
 • Сільськогосподарські кооперативи: теорія і практика: монографія / О.В. Ульянченко, А.О. Пантелеймоненко, І.О. Рижик, Г.В. Фінашина, О.І. Хлопоніна-Гнатенко. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 273 с.
 • Ульянченко О.В.Організація земельних угідь на агроландшафтній основі: еколого-економічні  аспекти / О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, М.М. Миргород. – Харків: Смугаста типографія. 2015. – 240 с.
 • Основні напрями розробки проектів землеустрою агроформувань: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Вид. Сочінський М.М.,  2016. – 292 с. (співавтор – О.Я. Петренко).
 • Раціональне землекористування як складова системи використання та охорони земель. Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2017. - 220 с. (співавтор – О.Я. Петренко).
 • Тіщенко Л.М. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур: монографія / Л.М. Тіщенко, С.І. Корнієнко, М.І. Бідило. – Харків, 2015. – 274 с.
 • Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія / С.І. Корнієнко, В.Ф. Пащенко, М.І. Бідило та ін. – Харків, 2016. – 178 с.
 • Науково-методичні основи еколого-ландшафтного землеустрою. Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика: колектив. монографія / за ред. д.е.н., професора, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець Сочінський М.М., 2018. – 244 с. (співавтор – О.Я. Петренко).
 • Шляхи вдосконалення організації території сільськогосподарського підприємства. Соціально-економічні засади формування економічної системи України: колектив. монографія / За ред. д. е. н., професора, О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець Сочінський М.М., 2019. – 276 с. (співавтор – О.Я. Петренко).
 • Ульянченко О.В. Управління проектами: навч. посіб. / О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2019. – 122 с.
 • Роль землеустрою в умовах сталого землекористування. Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України: колектив. монографія / за ред. д.е.н., професора, О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець Сочінський М.М., 2020. – 224 с. (співавтор – О.Я. Петренко).
 • Функціональна значущість землеустрою у використанні та охороні земель ОТГ. Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія та практика: колектив. монографія / під ред. д.е.н., професора, О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець Сочінський М.М., 2020. – 272 с. (співавтор – О.Я. Петренко).

 

  Кафедра пропонує виконання таких робіт:

 • геодезичні знімальні роботи;
 • розробка схем землеустрою сільських рад;
 • складання проектів землеустрою щодо організації території сільськогосподарських підприємств, проектів відведення земель.

 

Навчально-методична робота

  За останні роки видано:

 1. Управління проектами: програма навчальної дисципліни / О.В. Ульянченко, П.Ф. Цигікал та ін. – Київ; Аграрна освіта,  2010. – 18 с.
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації спеціалістів землевпорядкування та земельно-кадастрового ринку землі (державних службовців) у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва / А.О. Рожков, А.П. Вервейко, О.Я. Петренко, О.В. Князь,  А.В. Корецький. – Харків, 2012. – 18 с.
 3. Мокєрова Н.В. Ландшафтознавство в землеустрої. Оцінка ґрунтозахисної ефективності сівозмін, впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафту, визначення балансу гумусу: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Н.В. Мокєрова, Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко. – Харків: ХНАУ, 2012. – 45 с.
 4. Мокєрова Н.В. Ландшафтознавство в землеустрої.  Визначення основних морфометричних показників рельєфу при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Н.В. Мокєрова, Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко. – Харків: ХНАУ, 2013. – 24 с.
 5. Землевпорядне проектування. Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О.Степаненко, Л.М. Макєєва. – Харків: ХНАУ, 2013. – 80 с.
 6. Землевпорядне проектування. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь (організація угідь): метод. вказівки / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Степаненко. – Xарків: ХНАУ, 2013. – 30 с.
 7. Землевпорядне проектування. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь (упорядкування кормових угідь): метод. вказівки / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, М.В. Червоний. – Xарків: ХНАУ, 2013. – 36 с.
 8. Землевпорядне проектування. Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / О.Я. Петренко, П.П.Колодій, А.Г. Мартин, Б.Б. Куліковський. – Київ: Аграрна освіта, 2013. – 74 с.
 9. Степаненко Т.О. Підвищення економіко-екологічної ефективності використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: метод. рек. / розроб. Т. О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова. – Харків: ХНАУ, 2013. – 24 с.
 10. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 на тему: «Складання плану землекористування (землеволодіння) та визначення площ» / О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, Т.О. Степаненко, І.І. Садовий, М.А. Хоруженко. – Харків: ХНАУ, 2014. – 28 с.
 11. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 на тему: «Складання проекту землеустрою» / О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, І.І. Садовий. – Харків: ХНАУ, 2014. – 40 с.
 12. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 3 на тему: «Перенесення проекту землеустрою в натуру»  / О.Я. Петренко,  В.Б. Балакірський, І.І. Садовий. –Харків: ХНАУ,  2014. – 36 с.
 13. Підвищення кваліфікації фахівців землевпорядного спрямування у навчальних закладах (підрозділах) післядипломної освіти. Орієнтовна професійна програма. – Київ: Агроосвіта, 2014. – 24 с.
 14. Програма науково-виробничої практики із землеустрою та кадастру: метод. рек. для фахівців магістерської програми «Оцінка землі та нерухомого майна» освітнього ступеня «Магістр» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал та ін. – Харків: ХНАУ, 2016. – 20 с.
 15. Програма науково-виробничої практики із землеустрою та кадастру: метод. рек. для фахівців магістерської програми «Землеустрій та кадастр» освітнього ступеня «Магістр» / О.В Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал та ін. – Харків: ХНАУ, 2016. – 20 с.
 16. Програма виробничої практики із землеустрою та кадастру : метод. рек. / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал та ін. – Харків: ХНАУ, 2016. – 20 с.
 17. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для фахівців спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал та ін. – Харків: ХНАУ, 2016.
 18. Забезпечення проведення землеустрою. Землевпорядні вишукування: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Землевпорядне проектування» / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова, М.А. Хоруженко, В.В. Тимошевський. – Харків:ХНАУ, 2016. – 45 с.
 19. Прогнозування використання земель: метод. вказівки для виконання лабораторних робіт за темою: «Аналіз та прогнозування використання земельних ресурсів» / уклад.: М.І. Бідило, В.В. Масленнікова, Л.В. Горбатова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 38 с.
 20. Прогнозування використання земель: метод. вказівки для виконання самостійних та індивідуальних завдань / уклад.: М.І. Бідило, В.В.Масленнікова, Л.В. Горбатова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 17 с.
 21. Проектування доріг місцевого значення: метод. вказівки до виконання практичних робіт / уклад. В.В. Масленнікова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 57 с.
 22. Підвищення ефективності виробничої діяльності фермерських господарств на основі освоєння динамічних сівозмін: метод. рек. /розроб. І. І. Садовий; за ред. д-ра, екон. наук, проф. О.В. Олійника; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучава. –Харків, 2016. – 23 с.
 23. Наскрізна програма навчальних, виробничих і перед­дипломних практик та методичні вказівки до їх проведення: метод. рек. для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал та ін. – Харків: ХНАУ, 2017. – 43 с.
 24. Геодезичні роботи при землеустрої. Методичні вказівки до навчальної практики. Для здобувачів III курсу денної форми навчання факультету інженерів землевпорядкування з спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітнього ступеня – «Бакалавр» / О.Я. Петренко, І.І.  Садовий. – Харків. нац. аграр. ун-т. ім. В. В. Докучаєва, 2018. – 39 с.
 25. Економіка землеустрою: метод. рек. для слухачів дистанційного курсу / розроб. канд. екон. наук. І.І. Садовий; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучава. – Харків, 2019. – 18 с.
 26. Забезпечення проведення землеустрою: метод. рек. до виконання лабораторних робіт для здобувачів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дисциплін «Землевпорядне проектування» та «геодезичні роботи при землеустрої» / Л.М.Макєєва, О.Я. Петренко, П.Ф.Цигікал, Н.В. Мокєрова., І.І. Садовий. – Харків: ХНАУ, 2019 р. – 30 с.
 27. Наукові основи землевпорядного проектування. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма «Магістр») з дисципліни «Наукові основи землевпорядного проектування» / Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова – Харків: ХНАУ, 2019. – 24 с.

За період 2005 - 2020 рр. підготовлено і видано понад 50 методичних вказівок і рекомендацій із дисциплін кафедри.

 

  

Співробітники кафедриОновлено: 20-10-2020, 09:45 / Переглядів: 13 320
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок