Карпець Юрій Вікторович

 

  • Доцент кафедри лісоуправління та лісоексплуатації.
  • Докторант кафелри ботаніки і фізіології рослин.
  • Кандидат біологічних наук (2009), доцент (2012).
  • Заступник декана факультету лісового господарства з наукової роботи.
  • Заступник головного редактора журналу «Вісник ХНАУ. Серія Біологія».
  • Напрям наукової роботи – клітинні механізми стійкості рослин.
  • Тел. (0572)-99-76-80.
  • E-mail: yukarpets@ukr.net

 

кандидат біологічних наук, доцент, докторант

Тема дисертаційного дослідження: «Оксид азоту (NO) у рослин: участь в трансдукції стресових сигналів і формуванні адаптивних реакцій на дію абіотичних стресорів»

Кількість наукових публікацій - понад 150, у т.ч. 1 монографія. 

 

Найголовніші наукові досягнення

1) 1 місце у конкурсі на кращу наукову доповідь в рамках Першої Міжнародної наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (ЛНУ ім. Івана Франка, 11-14 квітня 2005 р.).

2) Переможець конкурсу наукових робіт «Кращий молодий вчений Харківщини 2006».

3) Грант Президента України для молодих учених на 2012 рік (згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік» від 06 жовтня 2012 р. № 188/2012-рп.).

4) Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2013 року (згідно з Указом Президента України "Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року" від 2 грудня 2013 року № 659/2013).

5) Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець ХНАУ 2013».

6) Грант Президента України для молодих учених на 2016 рік (згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік» від 13 квітня 2016 р. № 97/2016-рп.).

 

Виконання наукових тем

1) Виконавець. Держбюджетна тема №4 Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького «Вивчити закономірності виникнення та поширення патологічних процесів у лісах України. Розробити систему лісопатологічного моніторингу та рекомендації з підвищення стійкості насаджень», № держреєстрації 0104U005468. (2004-2009 рр.).

2) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема № 38.02 Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Дослідження неспецифічних стресових реакцій рослин: біохімічні аспекти», № держреєстрації 0107U005809. (2007-2010 рр.).

3) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Дослідження функцій сигнальних посередників та біорегуляторів при формуванні стійкості рослин до дії стресорів», № держреєстрації 0111U009454. (2011-2015 рр.).

4) Науковий керівник. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Роль жасмонової кислоти у формуванні стійкості рослин до дії абіотичних стресорів» (згідно з договором з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України № Ф44/429-2012 від 26 жовтня 2012 р. за Проектом № GP/F44/126 конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2012 рік згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік» від 06 жовтня 2012 р. № 188/2012-рп.), № держреєстрації 0112U008157.

5) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Роль оксиду азоту (NO) у передачі стресових і гормональних сигналів у рослин» (№ держреєстрації 0115U004809) (НДР згідно з договором з Міністерством освіти і науки України від 19 жовтня 2015 р. № Ф61/74-2015 за Проектом № GP/F61/ конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2015 рік згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік» від 30 липня 2015 р № 638/2015-рп.).

6) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема «Встановити роль компонентів жасмонатного і саліцилатного сигналінгу в адаптації рослин до дії абіотичних стресорів» (№ держреєстрації 0115U005596C) (НДР виконано згідно з договором № 1 між Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 03 листопада 2015 р. за конкурсним проектом ДФФД Ф64/23-2015).

7) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема «Роль антиоксидантної системи рослин у стійкості до абіотичних стресорів та її індукування екзогенними чинниками» (№ держреєстрації 0116U004209C) (НДР виконується згідно з договором між Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 14 квітня 2016 р. за конкурсним проектом ДФФД Ф64/5-2016).

8) Відповідальний виконавець. Госпдоговірна тема «Дослідження механізмів стрес-протекторного і рістстимулюючого впливу препаратів групи Vibrance (д.р. Sedaxane) на рослини озимої пшениці (Triticum aestivum L.)» (НДР виконується за договором № 1/15 між Харківським національним аграрним університет ім. В.В. Докучаєва Товариством з обмеженою відповідальністю «Сингента») (2015-2016 рр.).

9) Науковий керівник. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Участь оксиду азоту (NО) у передачі стресових сигналів і адаптації рослин до несприятливих абіотичних чинників» (за Проектом № GP/F63 конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2016 рік згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік» від 13 квітня 2016 р. № 97/2016-рп.).

 

Керівництво науковою роботою студентів

За останні роки здійснював керівництво науковою роботою студентів, за участю яких підготовлено чотири наукових публікації. Під керівництвом захищено 3 дипломних роботи магістрами та 12 спеціалістами. Студенти факультету лісового господарства Бабенко В.В. і Сморщок А.В. займали треті місця у другому турі Всеукраїнських студентських олімпіадах у 2015 р. і 2016 р, відповідно.

 

Наукові публікації

Монографія

Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Формирование адаптивных реакций растений на действие абиотических стрессоров. – Киев: Основа, 2010. – 352 с.

Розділ у зарубіжній англомовній монографії

Kolupaev Yu.E. Karpets Yu.V. Chapter 2. Participation of reactive oxygen species in formation of induced resistances of plants to abiotic stressors // Handbook on reactive oxygen species (ROS): formation mechanisms, physiological roles and common harmful effects / Eds: M. Suzuki, S. Yamamoto. – N.Y.: Nova Science Publishers, INC., 2013. – P. 31-57.

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних «Scopus» та/або «Web of science»

1)                      Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V., Kosakivska I.V. The importance of reactive oxygen species in the induction of plant resistance to heat stress // Gen. Appl. Plant Physiology. – 2008. – V. 34, № 3-4. Special Issue. – P. 251-266.

2)                      Kolupaev Yu.Ye., Yastreb T.O., Karpets Yu.V., Miroshnichenko N.N. Influence of salicylic and succinic acids on antioxidant enzymes activity, heat resistance and productivity of Panicum miliaceum L. // J. Stress Physiol. Biochem. – 2011. – V. 7, № 2. – P. 154-163.

3)                      Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Швиденко М.В., Карпець Ю.В. Вплив саліцилової і янтарної кислот на утворення активних форм кисню в колеоптилях пшениці // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т. 83, № 5. – С. 82-88. (SJR 0,110)

4)                      Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O.Effect of sodium nitroprusside on heat resistance of wheat coleoptiles: Dependence on the formation and scavenging of reactive oxygen species // Russian Journal of Plant Physiology. – 2011. – V. 58, № 6. – P. 1027-1033. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О. Влияние нитропруссида натрия на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы: связь эффектов с образованием и обезвреживанием активных форм кислорода // Физиология растений. - 2011. - Т. 58, № 6. - С. 883-890.)

5)                      Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O., Shvidenko N.V., Karpets Yu.V. Induction of heat resistance of wheat coleoptiles by salicylic and succinic acids: Connection of the effect with the generation and neutralization of reactive oxygen species // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2012. – V. 48, Is. 5. – P. 500-505. (Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Швиденко Н.В., Карпец Ю.В. Индукция теплоустойчивости колеоптилей пшеницы салициловой и янтарной кислотами: связь эффектов с образованием и обезвреживанием активных форм кислорода // Прикладная биохимия и микробиология. – 2012. – Т. 48, № 5. – С. 550-556. )

6)                      Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O., Dmitriev O.P. Possible pathways of heat resistance induction in plant cells by exogenous nitrogen oxide // Cytology and Genetics. – 2012. – V. 46, No. 6. – P. 354-359. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Дмитриев А.П. Возможные пути индуцирования теплоустойчивости растительных клеток экзогенным оксидом азота // Цитология и генетика. – 2012. – Т. 46, № 6. – С. 28-35.)

7)                      Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И., Швиденко Н.В., Луговая А.А., Вайнер А.А. Активные формы кислорода и ионы Ca как возможные посредники при индуцировании теплоустойчивости растительных клеток жасмоновой кислотой // Укр. біохім. журн. – 2013. – Т. 85, № 3. – C. 62-67.

8)                      Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Lugovaya A.A., Oboznyi A.I. Effect of jasmonic acid on the pro-/antioxidant system of wheat coleoptiles as related to hyperthermia tolerance // Russian Journal of Plant Physiology. – 2014. – V. 61, № 3. – P. 339-346. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Обозный А.И. Влияние экзогенной жасмоновой кислоты на про-/антиоксидантную систему колеоптилей пшеницы в связи с устойчивостью к гипертермии // Физиология растений. – 2014. – Т. 61, № 3. – С. 367-375.)

9)                      Луговая А.А., Карпец Ю.В., Обозный А.И., Колупаев Ю.Е. Стресс-протекторное действие жасмоновой и янтарной кислот на растения ячменя в условиях почвенной засухи // Агрохимия. – 2014. – № 4. - С. 48-55.

10)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода и стрессовый сигналинг у растений // Ukrainian biochemical journal. – 2014. – V. 86, № 4. – C. – 18-35.

11)                  Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Vayner A.A. Functional interaction between nitric oxide and hydrogen peroxide during formation of wheat seedling induced heat resistance // Russian Journal of Plant Physiology. – 2015. – V. 62. – P. 65-70. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Вайнер А.А. Функциональное взаимодействие оксида азота и пероксида водорода при формировании индуцированной теплоустойчивости проростков пшеницы // Физиология растений. – 2015. – Т. 62, № 1. – С. 72-78.)

12)                  Karpets Y.V., Kolupaev Y.E., Yastreb T.O., Oboznyi A.I. Effects of NO-Status modification, heat hardening, and hydrogen peroxide on the activity of antioxidant enzymes in wheat seedlings // Russian Journal of Plant Physiology. – 2015. – V. 62. – P. 292-298. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Влияние модификации NO-статуса, закаливающего прогрева и пероксида водорода на активность антиоксидантных ферментов в проростках пшеницы // Физиология растений. – 2015. – Т. 62, № 3. – С. 317-323.)

13)                  Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Dmitrievb A.P. Signal mediators in plants in response to abiotic stress: calcium, reactive oxygen and nitrogen species // Cytology and Genetics – 2015. – V. 49, N 5. – P. 338–348. (Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Сигнальные посредники в реакциях растений на действие абиотических стрессоров: кальций, активные формы кислорода и азота // Цитология и генетика. – 2015. – Т. 49, № 5. – С. 73-86.)

14)                  Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O. Signal mediators at induction of heat resistance of wheat plantlets by short-term heating // Ukrainian biochemical journal. – 2015. – V. 88, № 6. – P. 104-112.

15)                  Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O., Oboznyi A.I. Induction of heat resistance of wheat plantlets by exogenous calcium, hydrogen peroxide and donor of nitric oxide: functional interaction of signal mediators // Russian Journal of Plant Physiology. – 2016. – V. 63, № 4. – P. 490-498. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Индуцирование теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными кальцием, пероксидом водорода и донором оксида азота: функциональное взаимодействие сигнальных посредников // Физиология растений. – 2016. – Т. 63, № 4. – С. 521-531.)

 

Статті у інших фахових видання України та зарубіжжя

1)                      Колупаєв Ю.Є., Діденко С.Ю., Карпець Ю.В. Можливі механізми протекторної дії диметилсульфоксиду на рослинні тканини при жорсткому високотемпературному стресі // Биол. вестник. – 2000. – Т. 4, № 1-2. – С. 54-57.

2)                      Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Акинина Г.Е. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщ.1. Модификация эффектов блокаторами кальциевых каналов и ингибитором синтеза белка // Вісн. Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2002. – №9 (1). – С. 16-23.

3)                      Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е , Карпец Ю.В. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщ.2. Обратимое усиление перекисного окисления липидов // Вісн. Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2002. – №9 (1). – С. 24-30.

4)                      Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В. Влияние экзогенного кальция на интенсивность пероксидного окисления липидов в колеоптилях озимой пшеницы и их теплоустойчивость // Физиология и биохимия культурных растений. – 2003. – Т. 35, №1. – С. 68-74.

5)                      Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В., Акинина Г.Е., Мокроусов А.В. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщение 3. Изменение активности растворимой и ионно-связанной пероксидаз // Вісник Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2003. № 3(2). – С. 62-69.

6)                      Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е., Мокроусов А.В., Карпець Ю.В. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщение 4. Изменение активности супероксидисмутазы и каталазы // Вісник Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2003. № 5 (3). – С. 22-29.

7)                      Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е., Карпець Ю.В., Паталах И.И. Зависимость влияния экзогенного салицилата на активность гваяколпероксидазы и теплоустойчивость колеоптилей // Вісник. Харк. націон. аграрного ун-ту -2004. – Вип. 2. – С. 52-56.

8)                      Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е., Карпец Ю.В. Влияние салициловой кислоты и перекиси водорода на содержание пролина в колеоптилях пшеницы при тепловом и солевом стрессах // Вісник. Харк. націон. аграрного ун-ту. Сер. Біологія. – 2005. – Вип.1. – С. 51-56.

9)                      Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Генерация активных форм кислорода колеоптилями пшеницы при индуцировании их теплоустойчивости ионами кальция и салициловой кислотой // Вісник. Харк. націон. аграрного ун-ту. Сер. Біологія. – 2005. – Вип. 2 (7). – С. 22-28.

10)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Салицилатиндуцируемая генерация супероксида колеоптилями пшеницы зависит от кальциевого статуса клеток // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2006. – Вип. 1 (8). – С. 51-57.

11)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Акініна Г.Є. Вплив саліцилової кислоти на активність каталази і пероксидази колеоптилів пшениці за умов теплового стресу // Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т. 38, № 4. – С. 317-323.

12)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Індукування саліциловою кислотою тепло- і солестійкості проростків Triticum aestivum L. у зв’язку зі змінами прооксидантно-антиоксидантної рівноваги // Український ботанічний журнал. – 2006. – 63, № 4. – С. 558-565.

13)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Супрессия антиоксидантом ионолом повышения теплоустойчивости проростков пшеницы, индуцируемого ионами кальция // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2006. – Вип. 2 (9). – С. 41-50.

14)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Мусатенко Л.І., Косаківська І.В. Вплив саліцилової кислоти і фітогормонів на теплостійкість сім’ядолей Cucumis sativus L. у зв’язку зі зрушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 6. С. 837-843.

15)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Сумісний вплив іонів Са2+та пероксиду водню на окислювальний метаболізм і теплостійкість колеоптилів пшениці // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 1. – С. 66-72.

16)                  Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Роль активных форм кислорода в индуцируемом экзогенным кальцием накоплении пролина в отрезках колеоптилей пшеницы // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 1 (10). – С. 122-125.

17)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Активні форми кисню як посередники в індукуванні теплостійкості проростків пшениці саліциловою кислотой // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 3. – С. 242-248.

18)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Активність супероксиддисмутази і каталази у колеоптилях пшениці за дії пероксиду водню і нагрівання // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 4. – С. 319-325.

19)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Мусатенко Л.І. Участь активних форм кисню в індукуванні солестійкості проростків пшениці саліциловою кислотой // Доп. НАН України. – 2007. - № 6. – С. 154-158.

20)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Антиоксидантна дія диметилсульфоксиду на проростки пшениці за теплового стресу // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 2 (11). – С. 69-75.

21)                  Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Кальційзалежний вплив пероксиду водню на теплостійкість колеоптилів Triticum aestivum L. // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 5. – С. 713-719.

22)                  Карпець Ю.В. О возможных механизмах индуцирования теплоустойчивости проростков пшеницы мягкой и сосны обыкновенной кратковременным действием высокой температуры // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 3 (12). – С. .63-70.

23)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Регуляция активности каталазы в колеоптилях пшеницы: возможная роль ионов Са2+ и кальмодулина // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 1 (13). – С. 15-21.

24)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Окислительный стресс и состояние антиоксидантой системы в колеоптилях пшеницы при действии пероксида водорода и нагрева // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 2 (14). – С. 42-52.

25)                  Карпець Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Влияние кратковременного теплового закаливания и повреждающего нагрева на показатели про-/ антиоксидантного равновесия в проростках пшеницы // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 2 (14). – С. 53-59.

26)                  Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Значення окиснювального стресу в індукуванні теплостійкості проростків пшениці короткочасною дією сублетальної температури // Физиология и биохимия культ. растений. – 2008. – Т. 40, № 3. – С. 245-252.

27)                  Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Динаміка розвитку теплостійкості рослин після короткочасного теплового загартування: зв'язок з флуктуаціями вмісту пероксидів // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, № 5. – С. 733-742.

28)                  Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Мусатенко Л.І. Роль активних форм кисню у підвищенні термостабільності антиоксидантних ферментів коренів пшениці після теплового загартування // Доп. НАН України. – 2008. – № 12. – С. 136-140.

29)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Содержание пероксидов в корнях проростков пшеницы при гипертермии в зависимости от кальциевого статуса их клеток // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 3 (15). – С. 33-40.

30)                  Карпець Ю.В., Обозний О.І., Вайнер А.О., Коц Г.П. Підвищення термостабільності супероксиддисмутази в коренях пшениці після короткочасного теплового загратування: значення біосинтезу білка і активних форм кисню // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 3 (15). – С. 41-45.

31)                  Карпець Ю.В., Черкіс Т.М. Динаміка активності фенолпероксидази в здорових та уражених фузаріозом сіянцях сосни // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 112. – С. 241-248.

32)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Ответ растений на гипертермию: молекулярно-клеточные аспекты // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 1 (16). – С. 19-38.

33)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода при адаптации растений к температурным стрессорам // Физиология и биохимия культ. растений. – 2009. – Т. 41, № 2. – С. 95-108.

34)                  Карпець Ю.В. Теплостійкість рослин різних таксономічних груп і вміст в них пероксидів після короткочасної дії високих загартовуючих температур // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / Ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – С. 234-238.

35)                  Карпець Ю.В., Обозний О.І., Попов В.М., Колупаєв Ю.Є. Зміни активності і термостабільності пероксидази коренів пшениці після короткочасної дії гіпертермії // Физиология и биохимия культ. растений. – 2009. – Т. 41, № 4. – С. 353-358.

36)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Салициловая кислота и устойчивость растений к абиотическим стрессорам // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 2 (17). – С. 19-39.

37)                  Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Обозный А.И., Колупаев Ю.Е. Активность и термостабильность антиоксидантных ферментов корней проростков пшеницы после воздействия экзогенного пероксида водорода // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 2 (17). – С. 62-70.

38)                  Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Мусатенко Л.І. Кальційзалежний вплив саліцилової кислоти і пероксиду водню на активність супероксиддисмутази колеоптилів пшениці // Доп. НАН України. – 2009. – № 9. – С. 165-169.

39)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Участие оксида азота (NO) в трансдукции сигналов абиотических стрессоров у растений // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 3 (18). – С. 6-19.

40)                  Тарнопільська О.М., Головащенко М.Ф., Карпець Ю.В. Особливості взаємного оббивання крон у культурах сосни звичайної, вирощуваних за лінійно-селективною технологією // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – C. 90-99.

41)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Жасмоновая кислота у растений: синтез, сигналинг и физиологические эффекты при стрессах // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 1 (19). – С. 21-33.

42)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Акинина Г.Е., Попов В.Н., Швиденко Н.В., Вайнер А.А., Коц Г.П., Обозный А.И. Индуцирование теплоустойчивости колеоптилей пшеницы действием донора оксида азота: связь NO с другими сигнальными мессенджерами // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 1 (19). – С. 44-55.

43)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Мусатенко Л.И. Участие пероксидазы и супероксиддисмутазы в усилении генерации активных форм кислорода колеоптилями пшеницы при действии салициловой кислоты // Физиология и биохимия культ. растений. – 2010. – Т. 42, № 3. – С. 210-217.

44)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Участие растворимых углеводов и низкомолекулярных соединений азота в адаптивных реакциях растений // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 2 (20). – С. 36-53.

45)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Обозный А.И. Антиоксидантная система растений: участие в клеточной сигнализации и адаптации к действию стрессоров // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2011. – Вип. 1 (22). – С. 6-34.

46)                  Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Швиденко М.В., Дмитрієв О.П. Вплив екзогенного оксиду азоту (NO) на генерацію супероксидного аніон-радикала та теплостійкість колеоптилів пшениці // Доп. НАН України. – 2011. – № 9. – С. 147-152.

47)                  Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Швиденко М.В. Замедление процесса гибели клеток в сегментах колеоптилей пшеницы, инкубируемых на растворе сахарозы // Физиология и биохимия культ. растений. – 2011. – Т. 43, № 6. С. 513-519.

48)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О. Ферментативные источники активных форм кислорода в растительных клетках: регуляция активности и участие в стрессовых реакциях // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 1 (25). – С. 6-22.

49)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Ранние реакции растений на действие стрессоров: повреждение, сигналинг, защита? // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 2 (26). – С. 6-24.

50)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Дмитриев А.П. Возможное взаимодействие сигнальных систем при индуцировании устойчивости растительных клеток к тепловому стрессу // Доп. НАН України. – 2012. – № 9. – С. 136-141.

51)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Мусатенко Л.И., Обозный А.И., Луговая А.А., Ястреб Т.О. Жасмоновая кислота индуцирует теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и их ферментативную антиоксидантную систему // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 3 (27). – С. 22-30.

52)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О. Колеоптили пшеницы как модельный объект для исследования стресс-протекторного действия экзогенных соединений // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2013. – Вип. 1 (28). – С. 103-108.

53)                  Луговая А.А., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Карпец Ю.В. Эффект антагонизма при влиянии жасмоновой и салициловой кислот на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и компоненты их про-/антиоксидантной системы // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2013. – Вип. 2 (29). – С. 39-46.

54)                  Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Обозный А.И., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В., Мусатенко Л.И. Сигнальные посредники при индуцировании антиоксидантных ферментов растительных клеток жасмоновой кислотой // Доповiдi НАН України. – 2013. – №10. – С. 159-164.

55)                  Луговая А.А., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Участие сигнальных посредников в реализации стресс-протекторного действия экзогенных жасмоновой и салициловой кислот на растительные клетки // Физиология растений и генетика. – 2014. – 46, № 1. – С. 74-80.

56)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Луговая А.А. Участие оксида азота в развитии теплоустойчивости проростков пшеницы, индуцированной кратковременным прогревом // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2014. – Вип. 1 (31). – С. 47-54.

57)                  Карпець Ю.В., Вайнер А.О., Обозний О.І., Ястреб Т.О. Індукування стійкості сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання дією екзогенної саліцилової кислоти // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2014. – Вип. 2 (32). – С. 63-69.

58)                  Луговая А.А., Карпец Ю.В., Обозный А.И., Колупаев Ю.Е. Стресс-протекторное действие жасмоновой и янтарной кислот на растения ячменя в условиях почвенной засухи // Агрохимия. – 2014. – № 4. - С. 48-55.

59)                  Пастернак В.П., Назаренко В.В., Карпець Ю.В. Якісні характеристики деревини сосни звичайної та фітомаса сосняків лісостепу Харківщини // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – C. 90-99.

60)                  Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Shvydenko M.V., Yastreb T.O. Influence of exogenous calcium and its antagonists on nitric oxide content in roots of wheat plantlets // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – Вип. 1 (34). – С. 22-27.

61)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Влияние изменений кальциевого гомеостаза на содержание оксида азота в корнях проростков пшеницы и их теплоустойчивость // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 2. – С. 170-178.

62)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Ястреб Т.О. Влияние антагонистов кальция на генерацию активных форм кислорода и развитие теплоустойчивости колеоптилей пшеницы, индуцируемые донором NO // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 4. – С. 338-346.

63)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Ястреб Т.О. Влияние нитропруссида натрия на пигментный комплекс листьев и продуктивность проса в неблагоприятных условиях // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – Вип. 3 (36). – С. 38-44.

64)                  Луговая А.А., Карпец Ю.В., Григоренко Д.А., Коломоец Б.А., Обозный А.И., Мирошниченко Н.Н., Колупаев Ю.Е. Влияние жасмоновой кислоты на продуктивность растений ячменя и их устойчивость к засухе и грибным инфекциям // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – Вип. 3 (36). – С. 54-61.

65)                  Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Луговая А.А. Сигнальные посредники в реализации физиологических эффектов стрессовых фитогормонов // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2016. – Вип. 1 (37). – С. 42-62.

66)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Фирсова Е.Н., Заярная Е.Ю. Фунгицид Седаксан предотвращает окислительные повреждения проростков пшеницы и повышает их устойчивость к осмотическому и высокотемпературному стрессам // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2016. – Вип. 1 (37). – С. 103-110.

67)                  Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Косаковская И.В. Оксид азота и пероксид водорода как сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными жасмоновой и салициловой кислотами // Физиология растений и генетика. – 2016. – Т. 48, № 2. – С. 158-166.

68)                  Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Низкомолекулярные протекторы в салицилатдефицитных растениях Arabidopsis thaliana при действии солевого стресса // Доповiдi НАН України. – 2016. – № 6. – С. 120-126.Оновлено: 27-11-2013, 14:56 / Переглядів: 2 998
 

Авторизація