Кондратюк Наталя Віталіївна

 

Кандидат економічних наук, доцент

Напрям наукової роботи: «Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою менеджерів»

 У 2003 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію «Підвищення ефективності виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах» за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Публікації:

навчальні посібники:

1. Таран О.М.  Стратегічне управління: навч. посібник/ О.М. Таран, Н. В. Кондратюк. – Харк. нац. аграр. ун-т.- Харків,   2014.- 261с.

2. Кондратюк Н.В. Технології публічного адміністрування: посібник /   Н.В. Кондратюк.  –  Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 128 с.

практикуми:

1. Кондратюк Н.В. Менеджмент: практикум / Н.В. Кондратюк. –  Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2016. – 220 с.

монографії:

 1. Ефективність виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах: монографія / О.В.Ульянченко, Н.В. Кондратюк, О.М. Таран,  Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 194 с. (11,2 ум. друк. арк.)

статті:

 1. Литвинова О. Становлення й сучасні тенденції розвитку інновацій та інноваційних процесів в АПК / О. Литвинова, Н. Кондратюк, Н. Чуйко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. Т.3. Економічні науки. – Полтава, 2011. – С. 101-106.
 2. Кондратюк Н.В. Виробництво і збут насіння соняшнику в Україні / Н.В. Кондратюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. - №2 (18), том. 1. – С. 193-196.
 3. Кондратюк Н.В. Формування позиції соняшнику в замкненому виробничому циклі / Н.В. Кондратюк // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1(4) – Т. 3. – Полтава: ПДАА. – 2012. – С. 65-68.
 4. Кондратюк Н.В. Сучасні тенденції виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / Н.В. Кондратюк // Економічні науки: Вісн. ХНАУ. – 2013. - №3. – С. 157-162.
 5. Кондратюк Н.В. Корпоративная стратегия предприятий закрытого производственного цикла для производства подсолнечника / Кондратюк Н.В. // Молодой ученый: Ежемесячный научный журнал -  №8 (55) /2013, с. 170-174 (Россия).
 6. Кондратюк Н.В. Перспективи виробництва соняшнику в Україні з орієнтацією на екологізацію галузі / Н.В. Кондратюк // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці: кол. моногр. / За ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук (Ч. 1) – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 277-282. 
 7. Кондратюк Н.В. Організаційно-економічні умови логістичного забезпечення виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Кондратюк // Наук. пр. Полт. держ. аграр. акад. – Вип. 1(8) – Т. 1. – Полтава: ПДАА, 2014. – С. 167–175.
 8. Кондратюк Н.В. Економічний механізм сталого розвитку виробництва      соняшнику / Н.В. Кондратюк // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер. «Економічні науки». – Вип. 5 – Ч. 2. – Херсон, 2014. – С. 109–112.
 9. Кондратюк Н.В. Концентрація як чинник формування ефективності виробництва соняшнику / Н.В. Кондратюк // Вісн. ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2014. – №6. – С. 170–180.
 10. Кондратюк Н.В. Формування мотиваційного механізму праці у сільськогосподарському підприємстві / Н.В. Кондратюк // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2015. – № 3. –С. 252–259.
 11. Казакова І.В. Ефективність виробництва сої та розвиток ринку соєвих продуктів в Україні і світі [Електронний ресурс] / І.В.Казакова, Н.В.Кондратюк // Ефективна економіка. - 2015. - №5. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 12. Кondratyuk N.V. Formation of sunflower production efficiency in the agricultural enterprises / N.Kondratyuk // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - Том 1, №1 (2015). – С.14-22. 
 13. Бага Л.Г. Глобалізаційні виклики управління агрохолдингами в Україні / Л.Г.Бага. Н.В. Кондратюк // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Вип. 14. – Миколаїв: Микол. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 268-272


Оновлено: 26-09-2013, 14:33 / Переглядів: 2 235
 

Авторизація