Ковтун Сергій Борисович

  

E-mail:

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar (Ковтун С. Б.)

 

 • кандидат сільськогосподарських наук;
 • тема кандидатської дисертації: «Вплив енергетичного живлення бичків до 6-місячного віку на ефективність виробництва яловичини», 2002 р.;
 • напрямок наукової роботи – бджільництво, технологія виробництва продукції тваринництва;
 • останні публікації: «Компенсаторний ріст у тварин та його зв’язок із обмінними процесами в організмі»

 

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Вплив породності молодняка великої рогатої худоби на морфологічні і біохімічні показники крові та імунний статус. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х.:РВВ ХДЗВА, 2015. – Випуск 31, Ч.1, "Сільськогосподарські науки", С. 10–17.
 2. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Вплив породності молодняку худоби на його продуктивність при застосуванні режимного підсосу. Науково-технічний бюлетень № 113/ Інститут тваринництва НААН. – Х., 2015. – С. 145-150.
 3. Терновська О.І., Ковтун С.Б, Кукушкін А.І., Дьяконов В.І., Чеботарьов О.В., Фесенко Г.В. Очистка промислових стоків підприємств по переробці тваринницької продукції від жиру Науково-технічний збірник " Комунальне господарство міст" Серія: :Технічні науки та архітектура. Випуск 124 –-Х., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015, С. 39–42.
 4. Шабля В.П., Адмін Н.Г., Панченко О.М., Ковтун С.Б. Вплив погодних умов на продуктивність корів у теплий період року/ Вісник Сумського національного аграрного університету / Серія "Тваринництво" Випуск 2(27). – Суми, 2015. – С. 161–165.

 

Участь у конференціях

 1. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Самостійна робота студентів як складова частина навчального процесу з вивчення дисциплін на кафедрі тваринництва. Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ 10-13 січня 2010 р., –Харків: ХНАУ, 2010.
 2. Василець В.Г., Ковтун С.Б. Вплив тривалості підсисного періоду симентальської худоби на подальшу м’ясну продуктивність Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ 18-21 січня 2011 р., –Харків: ХНАУ, 2011.
 3. Ковтун С.Б. Компенсаторний ріст тварин та його зв’язок із обмінними процесами в організмі Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ 10-13 січня 2012 р., –Харків: ХНАУ, 2012. С. 181-183.
 4. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Деякі селекційні прийоми для удосконалення української м’ясної породи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Екологізація сталого розвитку іоносферна перспектива інформаційного суспільства", 3-5 жовтня 2012 р. –Харків:ХНАУ, 2012. С. 125-126.
 5. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Організація повноцінної годівлі худоби і екологічні проблеми, пов’язані з нею на сучасному етапі. Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейна. Утилизация отходов/Сб. научн. трудов ХХІ междунар. научно-технич. конф.//Под ред.к.т.н. В.Ф. Костенко, к.ю.н. С.В. Разметаев: УкрВОДГЕО – Х.,Изд-во "С.А.М.", 2013. – С. 286-289
 6. Мирось В.В, Василец В.Г, Ковтун С.Б Промышленное скрещивание в скотоводстве. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Екологізація сталого розвитку іоносферна перспектива інформаційного суспільства", 2-4 жовтня 2013 р. –Харків:ХНАУ, 2013. С. 55.
 7. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Залежність продуктивності молодняку великої рогатої худоби від факторів навколишнього середовища. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 22-25 січня 2014 р., /Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, –Х.: ХНАУ, 2014. С. 119-121.

 

Навчально-методичні праці

 1. Мирось В.В., Бабарика І.Г., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Технологія виробництва продукції тваринництва: Індивідуальні завдання для самостійної роботи / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2010. – 30 с.
 2. Мирось В.В., Бабарика І.Г., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Бджільництво: Індивідуальні завдання для самостійної роботи / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2010. – 22 с.
 3. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва молока: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 4. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва яловичини: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 5. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва свинини: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 6. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва курячих яєць: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 7. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва м’яса бройлерів: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 8. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва вовни і баранини: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 9. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва м’яса кролів: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 10. Мирось В.В. Производство молока и говядины в фермерском хозяйстве/ В.В. Мирось, С.Б. Ковтун, В.Г. Василец. – Ростов н/Д: Феникс, – 245с.
 11. Мирось В.В. та ін. Тваринництво (з основами технологій виробництва продукції тваринництва: навч. посібник / В.В. Мирось, В.Г. Василець,
  С.Б. Ковтун; за ред. акад. В.В. Мирося. – Х., 2012. – 344 с.
 12. Мирось В.В. Животноводство (с основами технологий производства продукции животноводства): учеб. пособие / В.В. Мирось, В.Г. Василец, С.Б. Ковтун; под  ред. акад. В.В. Мирося. – Х.:ХНАУ, 2012. − 367 с.
 13. Мирось В.В. та ін. Практикум з технології виробництва продукції тваринництва/ В.В. Мирось, В.Г. Василець, С.Б. Ковтун / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Х., 2012. - 173 с.
 14. Мирось В.В. Практикум по технологии производства продукции животноводства: учебное пособие / В.В. Мирось, В.Г. Василец, С.Б. Ковтун /Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева, – Харьков, 2012. –176 с.
 15. Мирось В.В. та ін. Практикум з бджільництва/ В.В. Мирось, С.Б. Ковтун; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Х.:ХНАУ, 2014. - 191 с.


Оновлено: 12-12-2018, 10:51 / Переглядів: 510
 

Авторизація