Казаченко Людмила Михайлівна


  • кандидат технічних наук, доцент;
  • тема кандидатської дисертації – “Інструментальне забезпечення грошової оцінки земель на прикладі забруднених територій лісостепової зони Харківської області”;
  • напрям наукової роботи – геоінформаційні системи в питаннях використання і охорони земель в схемах землеустрою лісостепової зони Харківської області.

1. Підручники, навчальні посібники

1.Казаченко Л.М. Регіональні схеми використання і охорони земель: навч. посібник/ Л.М.Козаченко. – Х.: ХНАУ 2012. – 208 с.

2. Казаченко Л.М. Регіональні схеми використання і охорони земель: курс лекцій/ Л.М.Козаченко. – Х.: ХНАУ 2012. – 168 с.

2.Статті 

1. Казаченко Л.М. Переваги GPS-технологій під час розробки проектів консервації малопродуктивних і деградованих земель/ Л.М. Казаченко, Д.А.  Казаченко //Вісник ХНТУСГ         ім. Петра Василенка. Вип.75. – Т. 2 “Механізація сільськогосподарського виробництва”. – Х., 2011.

2. Казаченко Д.А. Похибки точності  GPS-сигналів на базових станціях / Інноваційна економіка: всеукр. наук.-вироб. журн. Тернопіль, 2010. – с.32–35.

3. Казаченко Л.М., Застосування геоінформаційних систем при вирішенні питань моніторингу земель Харківської області/ Д.А. Казаченко, М.Я.Рохманов, Л.М. Казаченко //Вісн. ХНАУ. – Х.,2009. – №12 (2). –С.19–23.

4. Казаченко Л.М. Питання застосування ГІС  обмеження у використанні земель різного цільового призначення/ Д.А. Казаченко, М.Я. Рохманов, Л.М. Казаченко  // Вісник ХНАУ. –Х., 2009. –№11(1). – С.56–60.

5. Гернет Н.Д., Рохманов М.Я. Казаченко Л.М. Узагальнений алгоритм інтегрованої обробки даних в системах моніторингу/ Н.Д. Гернет, М.Я. Рохманов, Л.М. Казаченко // Матеріали 7-ї міжнар. конф.: Х. ХНУ ім. Каразіна,  2010. с.235–236,

6, Казаченко Л.М. Застосування ГІС технологій в системах виявлення зон промислового забруднення Харківської області / Л.М. Казаченко// Інженерна геодезія. – Вип. 51. –К.: КНУБА, 2011. – с.133–138.

7. Казаченко Л.М. Математична модель оптимізації цільового використання земельної ділянки, забрудненої від промислового підприємства/ Л.М. Казаченко // Економічні науки. – Вип. 97. –  Сімферополь, 2012, – с.255– -262.

8. Казаченко Л.М. Використання геоінфор-маційних технологій для моніторингу земель / Л.М. Казаченко А.Я. Сохніч, М.С.Багіра / –Львів: ЛНАУ 2009.

9. Казаченко Л.М. Залежність якісних показників с.-г. продукції від відстані до антропогенного навантажувача довкілля – промислового підприємства / Л.М. Казаченко // Економічні науки: праці вчених ЮФ «КАТУ» НАУ Сімферополь, 2011. – с.204–209.

 10. Казаченко Л.М. ГІС-технології в системі моніторингових досліджень техногеннозабруднених територій та їх землевпорядкування/ Л.М. Казаченко М.Я. Рохманов //Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: матеріали 7-ї міжнарод. конф.. –Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2012. – с.246–248.

11. Казаченко Л.М. ГІС-технології  при  виявленні  деградаційних процесів ґрунтового покриву лісостепової частини Харківської області / Л.М. Казаченко, Д.А.  Казаченко // Інженерна геодезія: наук.-техн. збірн. Вип. 86. –К.: КНУБА,  2014, – с. 5.

12. Казаченко Л.М. Застосування даних ДЗЗ при  виявленні  деградації грунтового покриву лісостепової частини Харківської області / Л.М. Казаченко, Д.А Казаченко // Інженерна геодезія: наук.-техн. збірн.  Вип.  87. –К.: КНУБА, 2014, – с. 6.

13. Казаченко  Л.М., Застосування даних ДЗЗ з метою виявлення деградації ґрунтового покриву для надання рекомендацій щодо раціонального використання ріллі. / Л.М. Казаченко, Д.А.  Казаченко // Інженерна геодезія: наук.-техн. збірн. Вип. 61. – К.:  КНУБА, 2014. – С.116–123.

14. Казаченко  Л.М. ГІС-технології при виявленні деградації ґрунтового покриву лісостепової частини Харківської області / Л.М.  Казаченко, Д.А.  Казаченко // Вісн. ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Вип. 156. –  Х., 2015. – с.231–236.

15. Казаченко Л.М. Застосування даних ДЗЗ при виявленні деградації ґрунтового покриву лісостепової частини Харківської області/ Л.М. Казаченко, Д.А Казаченко.// Матеріали наук.-практ. конф. проф.- викл. складу ф-ту інженерів землевпорядкування. –Х.: ХНАУ, 2015. – с.26–30Оновлено: 28-11-2013, 14:30 / Переглядів: 1 750
 

Авторизація