Кравцов Анатолій Іванович

Науковий профіль

GoogleScholar

Посада: професор кафедри.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Випускник історичного факультету ХДУ імені О. М. Горького.

 

Навчальні курси

ОС «Молодший бакалавр» – «Політологія»;

ОС «Молодший бакалавр» – «Загальна теорія політики»;

ОС «Бакалавр» – «Політологія»;

ОС «Магістр» – «Політичний менеджмент»;

 

Найбільш вагомі наукові публікації

Монографії

 1. Пузік В. К., Кравцов А. І., Голікова О. М. та ін. Докучаєвці. монографія. 1816–2016 рр. / та ін., Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В.Докучаєва. Харків, 2016. 288с. Авт. с:. 1−3, 7−34, 196−215, 232−286. 
 2. Історія ХНАУ / О. М. Голікова, А. І. Кравцов, Р. І. Киричок та ін., Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В.Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2011. 544 с.
 3. Джерела аграрної освіти і науки. колект. монографія /О. В. Ульянченко, А. І. Кравцов, О. М. Голікова та ін., Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2018. Авт. с. 5–12, 100–106.
 4. Кравцов А. І. Історичні та суспільно-політичні домінанти аграрної науки і освіти.Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 31–61.

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б)

 1. Кравцов А. І., Шелудько Р. М.,Петров В. М., Волошан М. М. Еволюція стратегії економічної освіти і науки у харківському національному аграрному університеті // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2017. № 4. С.10–21.
 2. Кравцов А. І., Голікова О. М., Павлова Т. Г., Красовська О. М. Музей історії ХНАУ ім. В.В.Докучаєва як об'єкт краєзнавчо-туристичної діяльності // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія "Економічні науки", 2018. №2. С. 3–9.
 3. Кравцов А. І., Заздравнова О. І., Нєдогонов Д. В.Соціальні домінанти аграрної освіти і науки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2018. Вип. 37. С.14–24.
 4. Кравцов А. І., Заздравнова О. І., Гаврилюк Ю. М.Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2018. № 3. С. 219–228.
 5. Кравцов А. І. Соціально-інноваційні виміри аграрної науки і освіти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2019. №3 (42). С. 72–81.

Інші видання

 1. 1.Кравцов.А. І. Суспільно-політичний розвиток сучасної України // Матеріали підсумк. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, 23-24 березня 2016 р. Харків: ХНАУ, 2016.
 2. 2.Кравцов А. І. Поліваріантність суспільно-політичного розвитку сучасної України // Матеріали підсумк. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, 24-25 травня 2017 р. Харків: ХНАУ, 2017.
 3. 3.Кравцов А. І. Геокультурний потенціал аграрної освіти і науки // Філософія геокультури: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю кафедри філософії, 20-21 квітня 2017 року. Харків: ХНАУ, 2017 р. С. 30–33.
 4. 4.Кравцов А. І. Освітяни і науковці кафедри історичних, соціальних і правових дисциплін ХНАУ: минуле і сучасність // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади: матеріали всеукр. нау.-практ. конф., присвяченої 95-річчю кафедри філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін, 28-29 листопада 2017 р. Харків: ХНАУ. С. 13–21.
 5. Кравцов А. І. Суспільно-політичні домінанти аграрної освіти і науки// Матеріали підсумк. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, 13-14 березня 2018 р. Харків: ХНАУ, 2018. С. 113–115.
 6. Кравцов А. І. Геополітичні та геокультурні інтегранти слов’янства / Актуальні проблеми сучасної філології та методика викладання мов у вишах: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 6 квітня 2018 р., Харків, 2018. С. 15–18.
 7. Кравцов А. І., Сутула О. А. Історичні і геополітичні проблеми єдності слов’янства // Світова велич генія Т.Г. Шевченка: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря, 14 березня 2019 р. Харків: ХНАУ, 2019. С. 54–56.
 8. 8.Кравцов А. І. Проблеми конфліктогенності у сучасній Україні // Матеріали підсумк. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, 19-20 березня 2019 р. Харків: ХНАУ, 2019. С. 95–97.
 9. Кравцов А. І., Сутула О. А. Політичий менеджмент як інтеграція науки, навчальної дисципліни і соціальної практики // Формування ефективного освітнього середовища: проблеми та інновації: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 березня 2019 р. Харків: ХНАУ, 2019. С. 10–12.
 10. Кравцов А. І., Павлова Т. Г. Хоткевич Г. М.: музичний, театральний, літературний діяч (Шляхами видатних особистостей Харківщини) // Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій: зб. матеріалів наук.-практ. конф. Харків: Цифра-Принт, 2019. С. 21–23.
 11. Кравцов А. І. Яка пам’ять і правда героїчної боротьби з нацизмом залишається нащадкам // Матеріали підсумк. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, 1-2 липня 2020 р. Харків: ХНАУ, 2020. Ч.I. С. 91–93.
 12. Кравцов А. І., Сутула О. А. Інтегративні домінанти конкурентоспроможності освіти і науки // Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Валентина Івановича Тарасенка, 17–18 вересня 2020 р. Харків, 2020. С. 75–79.
 13. Кравцов А. І. ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ З НАЦИЗМОМ // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2 березня 2021 р., МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2021. С. 273–275.
 14. Кравцов А. І. Агросфера як системний інтегрант економічної безпеки // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.), МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2021. С.86-89.
 1. Кравцов А. І. ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ // Матеріали Підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів: у 2-х ч. (м. Харків, 18–19 травня 2021 р.). Харків: ХНАУ, 2021. Ч. І. С. 90-91.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 1. Основи політології: навч. посіб. Вид. третє, виправл. і доповн. / Кравцов А. І., Киричок Р. І., Волошан  М. М. та ін.; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2005. 246 с.
 2. Основи політології: навч. посіб. / Кравцов А. І., Волошан М. М., Довбня О. М.; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2016. 254с.
 3. Політологія: метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського рівня) вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов, О. М. Довбня. Харків: ХНАУ. 2018. 68 с.
 4. Політичний менеджмент:метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків: ХНАУ. 2018.
 5. Політологія: метод. рек. для слухачів дистанц. курсу освітньої програми першого (бакалаврського) рівнявищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків: ХНАУ, 2018.
 6. Політичний менеджмент:метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. 2-е вид., допов. Харків: ХНАУ. 2019.
 7. Політологія: метод. рек. для слухачів дистанц. курсу освітньої програми першого (бакалаврського) рівнявищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. 2-е вид., допов Харків: ХНАУ. 2019.
 8. Політологія: метод. рек. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків: ХНАУ, 2019. 68 с.
 9. Політичний менеджмент:Навч.-метод. матеріали до семінар. занять та самост. роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. А. І. Кравцов. Харків. нац. агр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 30 с.
 10. Політологія: метод. матеріали дистанц. форми навчання дляздобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків. нац. агр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2020р. 20 с.
 11. Політологія: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищоїосвіти першого (бакалаврського) рівня / уклад. А. І. Кравцов. Харк.нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 66 с.
 12. Кравцов А.І. Політологія: навч. посіб. Харків, 2020. 319 с.

Підвищення кваліфікації та стажування

ХНАДУ від 12.02.2019 до 15.03.2019 р. № ПК10 23723 "Політологія, соціологія"

Нагороди та відзнаки

Знак Пошани (2011), Грамота Верховної Ради України (2016). Лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена».

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

Всеукраїнська спілка політологів, Українське науково-історичне товариство

Наукові інтереси: Історичні та суспільно-політичні домінанти аграрної освіти і науки; політична система України, геополітика.

 

Контакти

е-mail: dphsd.knau@gmail.com

тел.: (0572) 99-76-44

 


:  ЄДБО (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
315.87 Kb   Оновлено: 8-07-2021, 08:45 / Переглядів: 8 313
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок