Крохін Станіслав Васильович

   З 1997 р. – аспірант кафедри ґрунтознавства, з 2000 р. працював асистентом кафедри, з 2010 р. – завідувач навчально-наукової лабораторії «Охорони і відтворення родючості ґрунтів» кафедри, з 2011 р. – старший викладач, з 2013 р. – доцент кафедри ґрунтознавства та декан факультету агрохімії та ґрунтознавства, з 2016 р. – доцент кафедри.

   У листопаді 2012 року захистив дисертацію за темою «Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму» на здобуття наукового ступеню кандидата наук із спеціальності екологія.


Список вибраних наукових праць:

  1. Крохін С.В. Кореляційний зв’язок умісту окремих компонентів органічної частини і показників структурного стану чорноземів /С.В. Крохін, В.В. Дегтярьов /Вісник ХНАУ; Зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун.-т. 2011, № 5. – С. 48-55.
  2. Крохін С.В. Спосіб визначення гранулометричного складу ґрунту / С.В. Крохін, Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, О.Ю. Чекар / Патент на корисну модель №65574 Україна, МПК А01В79/00, власник Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – № u 2011 06072; заявл. 16.05.2011; вид. 12.12.2011. – Бюл. № 23.
  3. Крохін С.В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму [Дисертація] : дис. …канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Крохін Станіслав Васильович; М-во аграрної політики та продовольства України ; Дніпропетровський державний аграрний університет – Дніпропетровськ, 2012, 221 с.
  4. Крохін С.В. Лужногідролізований азот в цілинних і аерогенних ґрунтах Лісостепу та Степу України /С.В. Крохін, О.І. Моргунова /Ґрунтознавство; Зб. наук. пр. / Kyiv-Dnipropetrovsk. 2013, Vol.14, no 3-4 (23). – С. 28-34.
  5. Крохін С.В. Гумусовий режим і біологічна продуктивність як інтегрований критерій оцінки екологічного стану чорноземів природних і агрогенних екосистем / С.В. Крохін // Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвипуск до IX з’їзду УТГА (30 червня 2014 р., м. Миколаєв). Книга друга. Харків – С. 48-51.
  6. Крохін С.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / С.В. Крохін, Ю.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ: зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун.-т. –2015. – № 1. – С. 53-58.
  7. Крохін С. В. Гумусовий стан агрогенних чорноземів України / В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 96-100.


Оновлено: 30-10-2013, 09:48 / Переглядів: 2 832
 

Авторизація