Крот Юлія Олександрівна

 • аспірантка;
 • напрям наукової роботи: «Формування собівартості та цін реалізації на олійні культури в сільськогосподарських підприємствах»;
 • E-mail: yuliyakrot@ukr.net;
 • наукові та навчально-методичні праці:

Навчально-методичні і наукові видання за 2011-2013 рр.:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Посилаєва К.І. Поняття і сутність виробничих запасів та їх класифікація / К.І. Посилаєва, Ю.О. Крот // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2011. – № 5. – С. 132-137. – (Серія „Економіка АПК і природокористування”).
 2. Посилаєва К.І. Оцінка виробничих запасів при їх використанні / К.І.Посилаєва, Ю.О. Крот // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2011. – № 8. – С. 138-144. – (Серія „Економіка АПК і природокористування”).
 3. Олійник Т.І. Собівартість сільськогосподарської продукції та методичні засади її визначення / Т.І. Олійник, Ю.О. Крот // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2013. – № 4. – С. 3-8. – (Серія „Економіка АПК і природокористування”).

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Крот  Ю.О.   Економічний   зміст   поняття   “виробничі вирати” / Ю.О. Крот // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 10-13 січня 2012 р. –  Ч. І / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.:ХНАУ, 2012. – С. 198-200.
 2. Крот Ю.О.  Стан  та  тенденції  розвитку ринку олійних культур / Ю.О. Крот // Маркетингове забезпечення ринку продовольства: Матеріали IV Міжнар. наук. –практ. конф, 15-16 травня 2012 р. / Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 158-161.
 3. Крот Ю.О. Вплив олійних культур на родючість ґрунту / Ю.О. Крот // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих учених, 3-5 жовтня 2012 р./ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 97-98.
 4. Крот Ю.О. Методологічні засади в аграрній сфері / Ю.О. Крот // Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва: Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 24-25 квітня 2013 р. – Х.: ХНАУ, 2013. – С. 134-137. 

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

 1. Олійник   Т.І.,    Економіка  виробництва   соняшнику  :   лекція     / Т.І. Олійник, Ю.О. Крот, Д.С. Снісарь; за ред. Т.І. Олійник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 45 с.

 Оновлено: 8-10-2013, 10:16 / Переглядів: 1 726
 

Авторизація