Ксьонова Олена Валеріївна

кандидат економічних наук, викладач

 

  • тема дисертації: «Економічна та соціальна ефективність виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах»;
  • напрям наукової роботи: «Соціоекономічний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах міжнародної інтеграції»;
  • дисципліни які викладає: Економіка підприємства, Аграрна політика, Економіка праці та соціально-трудові відносини.
  • E-mail: ksenova89@mail.ru;
  • Наукові розробки: Модель оцінки внутрішньої соціальної ефективності (МОВСЕ); комп’ютерна програма «MAISE»
  • наукові та навчально-методичні праці:

Навчально-методичні і наукові видання за 2010-2017 рр.:


Статті в наукових фахових виданнях

1. Ксьонова О. В. Роль яловичини у формуванні м’ясних ресурсів: світовий та національний аспекти / О. В. Ксьонова // Вісник ХНАУ: Економічні науки. – 2012. –№ 6. – С 147?153.

2. Ксьонова О. В. Впровадження ІнЕЛС управління в умовах національного ринку молочної продукції / О. В. Ксьонова // Інноваційна економіка. – 2013. – №1. – С. 198?201.

3. Ксьонова О. В. Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства / О. В. Ксьонова // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 103?106.

4. Ксьонова О. В. Інновації як головний чинник сталого розвитку вітчизняного скотарства / О.В. Ксьонова // Економіка та держава. – 2013. – №8. – С. 74–76.

5. Ксьонова О. В. Вплив концентрації на рентабельність виробництва продукції скотарства у Харківській області / О. В. Ксьонова // Агросвіт. – 2014. – №6. – С. 72?76.

6. Ксьонова О.В. Обсяг збуту як визначальний чинник у формуванні ціни реалізації продукції скотарства [Електронний ресурс] /О. В. Ксьонова // Ефективна економіка. – 2014. №7. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3215.

7. Ксьонова О. В. Конкурентні переваги спеціалізованих сільськогосподарських підприємств в умовах ринку продукції скотарства / О.В. Ксьонова // Агросвіт. – 2014. – №16. – С. 70–74.

8. Ксьонова О. В. Зовнішня соціальна ефективність виробництва продукції скотарства у Харківській області / О. В. Ксьонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 16. – с. 115–117.

9. Ксьонова О. В. Основні тенденції розвитку галузі скотарства у національному та регіональному контексті /О. В. Ксьонова // Агросвіт. – 2014. – №17. – С. 43–49.

10. Ксьонова О. В. Місце інтенсифікації у процесі формування економічної ефективності виробництва молока / О. В. Ксьонова // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – с. 84–88.

11. Данилів Б.В. Основні переваги логістичної переорієнтації системи збуту молока у сільськогосподарських підприємствах Харківської області [Електронний ресурс] / Б. В. Данилів, О.І. Лебединська, О.В. Ксьонова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. ? №3. – Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/issue-3-2014.

12. Ксенова Е. В. Социально-экономические аспекты развития скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях / Е. В. Ксенова // Вісник ХНАУ: Економічні науки. – 2016. –№ 1. – С. 109?117.

13. Олійник Т. І. Формування ефективної аграрної політики в умовах Європейської інтеграції України / Т. І. Олійник, О. В. Ксьонова // Вісник ХНАУ: Економічні науки. – 2016. –№ 2. – С. 300?306.

Патенти та авторські свідоцтва

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Україна. Державна служба інтелектуальної власності. Літературно письмовий твір науково-технічного характеру «Модель оцінки внутрішньої соціальної ефективності» («МОВСЕ») / О.В. Ксьонова. ? № 52435; заявл. 07.10.2013 № 52805; зареєстр. 05.12.2013.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Україна. Державна служба інтелектуальної власності. Комп’ютерна програма «MAISE» / О.В. Ксьонова. ? № 54238; заявл. 24.01.2014 № 54651; зареєстр. 24.03.2014.


Статті в закордонних виданнях

1. Ксенова Е. В. Теоретические основы определения социально-экономической эффективности производства продукции скотоводства / Е. В.Ксенова // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. ? №№ 5/6. – С. 33–36.

2. Ксенова Е. В. Экспресс-диагностика деятельности сельскохозяйственных предприятий на основе модели оценки внутренней социальной эффективности (МОВСЭ) / Е.В. Ксенова // Аграрная экономика. ? 2014. ? № 11. – с. 65–70.

3. Ксенова Е.В. Теоретико-методологические подходы к усовершенствованию интерпретации и определения социальной эффективности в контексте отрасли скотоводства / Е.В. Ксенова // Территория науки –мультидисциплинарный научно-практический журнал. – 2015.? №3. – с. 119?124.

4. Ксенова Е. В. Логистическое совершенствование системы сбыта продукции скотоводства на основе ассоциативной кооперации / Е. В. Ксенова // Агропродовольственная экономика. – 2015.? № 5. – С. 19?25.

5. Ксенова Е. В. Факторы формирования экономической эффективности производства продукции скотоводства / Е. В. Ксенова // Инновации и продовольственная безопасность. ? 2015. ? № 2 (8). – С. 69?75.

6. Ксенова Е. В. Переориентация системы сбыта сельскохозяйственной продукции в соответствии современным рыночным трансформациям / Е. В. Ксенова // Прил. к журналу «Весці НАН Беларусі. Сер. аграрных навук». ? Минск: Белорусская наука, 2015. ? С. 35?39.

7. Шиян В. Шляхи  підвищення  економічної  та  соціальної  ефективності виробництва  продукції  скотарства [Електронний  ресурс] / В. Шиян, О. Лебединська, О. Ксьонова // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2015. – Vol.1. – №.1. – С.57–68. – Режим доступу: www.are-journal.com.

8. Ксенова Е. В. Основные тенденции развития скотоводства в региональном и межгосударственном контекстах (на примере Харьковской и Воронежской областей) / Е. В. Ксенова, М. А. Шаталов // Вестник НГИЭИ: ? Экономические науки. – 2016. ? № 9 (64). – С. 84?90.

 

Статті в інших виданнях, матеріали, тези конференцій

1. Ксенова Е.В. Управление прибылью и рентабельностью торгового предприятия / Е. В. Ксенова // Праці XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених « Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Ч. 1. / Ред. кол. Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – с. 49-51.

2. Ксенова Е.В. Прибыль и рентабельность как оценка финансовой деятельности торгового предприятия / Е. В. Ксенова // Праці XI Всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених « Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці». Ч. 3. / Ред. кол. Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – с. 142-143.

3. Ксьонова О. В. Формування логістично орієнтованої збутової політики як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК / О. В. Ксьонова // Мат. Підсум. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів Харк. НАУ ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р./ Харк. нац. агр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 200–202.

4. Ксьонова О. В. Аналіз динаміки виробництва та змін у структурі національних м’ясних ресурсів / О. В. Ксьонова // Підвищення конкурентоспромож-ності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 4-5 квітня 2012 р./Харк. нац. агр. ун-т. –Харків: ХНАУ, 2012. – С. 134–135.

5. Ксьонова О.В. Соціально-економічний розвиток села як пріоритетне завдання державної аграрної політики / О.В. Ксьонова // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих учених,3-5 жовтня 2012 р. / Харк. нац. агр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 98–99.

6. Ксьонова О. В. Сталий розвиток сільського господарства на основі соціоекономічного підходу / О. В. Ксьонова // Мат. Підсум. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва , 22-25 січня 2013 р. / Харк. нац. агр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2013. – С. 186–188.

7. Ксьонова О. В. Роль інновацій у процесі сталого розвитку вітчизняного скотарства / О. В. Ксьонова // Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 24-25 квітня 2013 р. / Харк. нац. агр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2013. – С. 140–143.

8. Ксьонова О.В. Електронне логістичне управління ринком продукції молочного скотарства / О.В. Ксьонова // Мат. Міжнар. молод. наук. конф, присвяченої пам’яті академіків М.І. Вавилова та О.В. Квасницького (Полтава, 22-23 серпня 2013 року) / За редакцією В.М. Волощука – Полтава: ПП Шевченко, 2013. –С. 44–45.

9. Ксьонова О.В. Соціоекономічна переорієнтація як фактор підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства України / О.В. Ксьонова // Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 вересня 2013 р. /Київ, Інститут обліку і фінансів НААН, 2013. – С. 285?289.

10. Ксенова Е.В. Инновации в системе устойчивого развития сельского хазяйства / Е.В. Ксенова // Агропромышленный комплекс: контуры будущого: Мат. Междунар. науч.-практ. Конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Курск, 13-15 ноября 2013 г. / Курск, Из-во Курской ГСХА, 2013. – с. 113–118.

11. Ксёнова Е.В. Методологические основы диагностики внутренней социальной эффективности сельскохозяйственного производства / Е.В. Ксёнова // Молодежь в науке: Мат. Междунар. науч.-практ. конф., 19-22 ноября 2013 г. / Минск, НАН Беларуси, 2013. – с. 37–41.

12. Ксьонова О.В. Залежність ефективності скотарства від концентрації виробництва / О. В. Ксьонова // Мат. Підсум. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва , 22-25 січня 2014 р. / Харк. нац. агр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2014. – С. 77–79.

13. Ксенова Е.В. Соцоиэкономика: наука или парадигма? / Е.В. Ксенова // Проблемы современных экономических, правовых и естественных наук в России: Сборн. Мат. II Междунар. науч.-практ. конф. (21-23 марта 2014 г.). Т 2. – Воронеж, ВЭПИ. – 2014. – С. 44?48.

14. Ксенова Е. В. Оценка внутренней социальной эффективности на основе MAISE[Электронный ресурс] / Е. В. Ксенова // Мат. Междунар. молод. науч. форума «ЛОМОНОСОВ-2014»; отв. ред. А. И. Андреев, Е. А. Антипов. ? М.: МАКС Пресс, 2014. ? Режим доступу: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2014/2772/2200_68204_e38ce7.doc.

15. Ксенова Е.В. Социальные аспекты эффективности производства продукции скотоводства (на примере Харьковской обл., Украина) / Е. В.Ксенова // Инновационные процессы в АПК: сборник статей IV Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов. Москва, 16-18 апреля 2014 г. / Москва: РУДН, 2014. С. 313–315.

16. Ксёнова Е.В. Повышение эффективности системы сбыта сельскохозяйственной продукции / Е.В. Ксёнова // Молодежь в науке: Мат. Междунар. науч.-практ. конф., 18-21 ноября 2014 г. / Минск, НАН Беларуси, 2014. – с. 25.

17. Ксенова Е.В. Социально-демографические аспекты развития скотоводства в Украине / Е.В. Ксенова // Образование, наука, практика: инновационный аспект: Сборн. мат. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной Дню российской науки. (5-6 февраля 2015 г.). Том II. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015.– С. 211?213.

18. Ксенова Е. В. Современный уровень социальной эффективности скотоводства Харьковской области [Электронный ресурс] / Е. В. Ксенова // Мат. Междунар. молодежного научн. форума «ЛОМОНОСОВ-2015»; отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов ? М.: МАКС Пресс, 2015. ? Режим доступу: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/6909/uid68204_00f9c69e2bc1da48f7a3e33e8d1e514f48517cf7.doc.

19. Ксьонова О. В. Інноваційні фактори розвитку галузі скотарства / О. В. Ксьонова // Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених. ? Х.: ХНАУ, 2015. – Ч 2. ? С. 59-63.

20. Ксенова Е. В. Повышение экономической и социальной эффективности скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях / Е. В. Ксенова // Инновационные подходы к решению социально-экономических, правовых и педагогических проблем в условиях развития современного общества:материалы I Международной научно-практической конференции; под ред. С. Л. Иголкина. – Ст. Оскол: АНО ВЄПИ, 2015. – С. 166?170.

21. Ксенова Е. В. Повышение социально-экономической эффективности производства молока на основе интенсификации /  Е. В. Ксенова // Современные исследования экономических отношений в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. ? Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2015. – С. 12?17.

22. Ксьонова О. В. Напрями підвищення соціально-економічної ефективності скотарства в сільськогосподарських підприємствах /О. В. Ксьонова // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 149?152.

23. Ксьонова О. В. MAISE©-діагностика внутрішньої соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств / О. В. Ксьонова // Мат. підсум. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 77–79.

24. Ксьонова О. В. Соціоекономічні засади міжнародної інтеграції агропромислового комплексу / О. В. Ксьонова // Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів : мат. VII Міжнар. наук-практ.молодіж. конф. – К : ННЦ «ІАЕ», 2016. – С. 145?149.

 

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

1. Наукові засади підвищення економічної та соціальної ефективності виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах: методичні рекомендації / розроб. О. В. Ксьонова; за наук. ред. канд. екон. наук, професора В. Й. Шияна // Харк. нац. агр. ун-т. – Харків, 2015. – 60 с.

2. Лебединская О. И. Логистика: учебное пособие / О. И. Лебединская, Т. И. Олейник, Б. В. Данылив, Е. В. Ксенова // Харк. нац. агр. ун-т. – Харків, 2014. – 160 с.

3. Лебединська О. І. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / О. І. Лебединська, Л. В. Шелудько, О.В. Ксьонова // Харк. нац. агр. ун-т. – Харків, 2015. – 205 с.

4. Робочий зошит із дисципліни «Логістика» для практичних занять студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 66 с.

5. Робочий зошит із дисципліни «Логістика» для практичних занять студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 90 с.

6. Тестові завдання із дисципліни «Логістика» для контролю знань студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 40 с.

7. Тестовые задания по дисциплине «Логистика» для контроля знаний студентов ОУ «бакалавр» направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятий» в высших учебных заведениях II-IV уровней аккредитации/ сост. О. И. Лебединская, Е. В. Ксенова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 40 с.

8. Тестові завдання із дисципліни «Логістика» для контролю знань студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 50 с.

9. Професор Віктор Йосипович Шиян : корифей агроекономічної науки : бібліографічний покажчик : до 80-ліття від дня народження / уклад. : колектив авторів. – Х. : ХНАУ, 2016. – 172 с.Оновлено: 8-10-2013, 10:26 / Переглядів: 1 981
 

Авторизація