Кучер Леся Юріївна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

 

Ідентифікатори науковця:

GoogleScholar

Research Gate

ResearcherID

ORCIDID (0000-0001-7112-8763)

Scopus (Author ID 57006600800)

 

Досвід науково-педагогічної роботи: 6,5 років

 

Наукові інтереси: Теоретико-методологічні засади економічного управління проектами розвитку аграрних підприємств.

 

Дисципліни, що викладає: «Регіональна економіка»; «Економіка природокористування»; «Інтелектуальний бізнес».

 

Додаткова інформація: 2009 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка підприємства», здобувши диплом з відзнакою магістра з економіки підприємства. 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Прибутковість виробництва молока та економічні важелі її підвищення в сільськогосподарських підприємствах». 2013 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Загальна кількість публікацій становить понад 150 праць.

 

Здобутки: у складі авторського колективу нагороджено Золотою медаллю Міністерства аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України (2014 р.). За результатами внутрівузівського конкурсу «Кращий молодий науковець» у 2014 р. визначено переможцем на факультеті менеджменту і економіки ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

 

Підвищення кваліфікації:

2015 р. – курс «Опції та шляхи дій: взаємодія зі стейкхолдерами», Університет Об’єднаних Націй – Інститут з водних ресурсів, довкілля та охорони здоров’я (United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH);

2016 р. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет з дисциплін «Економіка природокористування», «Регіональна економіка», «Інтелектуальний бізнес», «Екологічний менеджмент».

2016 р. – ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за напрямом «Збалансоване використання, прогноз і стале управління ґрунтовими ресурсами».

2017 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за напрямом «Педагогіка і психологія вищої школи».

2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

 

Громадські обов’язки: відповідальна за наукову роботу на кафедрі, координатор сайту кафедри. Член комісії І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища», «Економіка та управління підприємствами». Член Всеукраїнської спілки вчених-економістів. Відповідальний секретар міжнародного фахового журналу «Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal», член редакційної колегії фахового видання Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Керує науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти. Опонує дисертації на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук).

 

Електронна адреса kucher_lesya@ukr.net

 

Публікації:

 

Монографії

 1. Гуторов О. І. Економічні засади формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах : теоретико-прикладний аспект : моногр. / О. І. Гуторов, Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : Точка, 2013. – 490 с.
 2. Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України / за наук. ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, С. А. Сташука. – К. : Аграр. наука, 2013. – 160 с.
 3. Кучер Л. Ю. Економічна ефективність застосування мінеральних добрив і бактеріальних препаратів у ресурсоощадних технологіях аграрних підприємств / Л. Ю. Кучер // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни : кол. моногр. / за ред. д. е. н., проф. Ю. О. Нестерчук. – Ч. 1. – Умань : Візаві (Вид. «Сочінський»), 2014. – С. 168–174.
 4. Економічне обґрунтування модернізації молочних ферм й ефективність використання землі агропромислових формувань : моногр. / В. І. Артеменко, А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер, Є. І. Чигринов ; за ред. чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : ХНАУ, 2014. – 244 с.
 5. Сучасні напрями економічного дослідження відтворення родючості ґрунтів у сільському господарстві / С. А. Балюк, А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер, О. В. Анісімова // Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів : організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : кол. моногр. / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – С. 56–68.
 6. Кучер А. В. Збитки від забруднення ґрунтів: еколого-економічна оцінка / А. В. Кучер, І. В. Казакова, Л. Ю. Кучер // Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів : організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : кол. моногр. / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – С. 291–303.
 7. Кучер Л. Ю. Проектное управление инновационным развитием аграрных предприятий / Л. Ю. Кучер. – Germany: Lambert Academic Publishing, 2015. – 72 с.
 8. Формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарських підприємствах: монографія / О. В. Олійник, Н. І. Шиян, Л. Ю. Кучер, В. С. Міщенко. – Харків: ФОП «Панов А. М.», 2018. – 240 с.

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Кучер Л. Ю. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока на інноваційній основі / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 70–75.
 2. КучерЛ. Ю. Купівельна спроможність у системі чинників формування прибуткового виробництва молока в агроформуваннях / Л. Ю. Кучер // Вісник ХНТУСГ : Екон. науки. Вип. 138. – Х. : ХНТУСГ, 2013. – С. 199–204.
 3. Кучер Л. Ю. Концепція багатофункціональності як методологічне підґрунтя об’єктивної необхідності формування прибутковості виробництва молока / Л. Ю. Кучер // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту ; сер. «Економіка і менеджмент». – Суми : СНАУ, 2013. – Вип. 6 (57). – С. 33–36.
 4. Відтворення родючості ґрунтів : актуальні напрями економічного дослідження / С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова, Л. Ю. Кучер // Вісник аграр. науки. – 2013. – № 10. – С. 59–63.
 5. Кучер А. В. Методологічні аспекти визначення ставки дисконту під час прогнозування грошових потоків проектів агроформувань / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Вісник ХНТУСГ : Екон. науки. Вип. 150. – Х. : ХНТУСГ, 2014. – С. 188–196.
 6. Кучер А. В. Організаційно-економічні аспекти застосування мінеральних добрив в аграрних підприємствах / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Науковий вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Сер. «Екон. науки». – 2014. – Т. 16. – № 1 (58). Ч. 1. – С. 304–309.
 7. Кучер А. В. Економічна ефективність застосування технології no-till під час вирощування озимої пшениці / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Корми і кормовиробництво. – 2014. – Вип. 79. – С. 48–55.
 8. Кучер Л. Ю. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах / Л. Ю. Кучер // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки». – 2014. – № 7. – С. 125–130.
 9. Кучер А. В. Ґрунтово-екологічні аспекти розвитку агрохолдингів / А.В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Формування ринкової економіки. – 2015. – № 33. – С. 221–234.
 10. Kucher A. Economic assessment of losses caused by contamination of soil resources within effective their use [Electronic resource] / A.Kucher, I. Kazakova, L. Kucher // Socio-Economic Problems and the State. – 2015. – Vol. 1 (12). – Pp. 190–199. – Mode of acces : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kaaetu.pdf.
 11. Кучер Л. Ю. Управління проектами ефективного розвитку нутріївницьких підприємств [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 481–485. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf.
 12. Kucher A. V. Expert assessment of economic losses caused by soil degradation at agricultural enterprises / A. V. Kucher, L. Yu. Kucher // Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – P165–169.
 13. Кучер Л. Ю. Амортизація як джерело фінансування інноваційних проектів в агросфері / Л. Ю. Кучер // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 4. – С. 107–117. http://dx.doi.org/10.15407/eip2015.04.107.
 14. Кучер Л. Формування витрат у скотарстві як об’єкт економічного управління [Електронний ресурс] / Л.Кучер // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2016. – Vol.  – No. 1. – Pp. 152–167. – Mode of access  : www.are-journal.com.
 15. Кучер Л. Ю. Концептуальний підхід до економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств / Л. Ю. Кучер // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2. – С.103–106.
 16. Кучер Л. Упровадження інвестиційно-інноваційних проектів в агробізнесі [Електронний ресурс] / Л.Кучер // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2017. – Vol.  – No. 2. – Pp. 88–108. – Mode of access : www.are-journal.com.
 17. Kucher A. State and problems of transfer of innovations in land use of agricultural enterprises / A. Kucher, L. Kucher // Marketing and Management of Innovations. – 2017. – No. 3. – Pp. – 43–52. https://doi.org/21272/mmi.2017.3-04.
 18. Кучер А. Економіка й ринок кукурудзи: формування конкурентоспроможності / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Пропозиція. – 2018. – Спецвипуск. – С. 6–9.
 19. Кучер Л. Управління проектами в органічному аграрному виробництві / Л. Кучер, М. Хелдак, А. Орленко // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal // 2018. – Vol. 4. – No. 3. – Pp. 104–128. URL: www.are-journal.com.

 

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Кучер А. В. Экономическое прогнозирование инновационного развития аграрного производства и его ресурсного обеспечения на региональном уровне / А.В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Инновации в АПК : проблемы и перспективы. – 2014. – №  – С. 30–36.
 2. Кучер А. В. Стратегические аспекты конкурентоспособности аграрных предприятий на региональном уровне / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Аграрная экономика. – Минск. – 2014. – № 10. – С.61–66.
 3. Кучер А. В. Коммерциализация интеллектуальной собственности как одно из направлений развития интеллектуального бизнеса в аграрной сфере / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Аграрная экономика. – Минск. – 2014. – № 11. – С.54–58.
 4. Кучер А. В. Экономическая оценка инновационных технологий в растениеводстве в системе экологически безопасного развития регионов Украины / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Аграрная экономика. – Минск. – 2014. – № 12. – С.40–45.
 5. Kucher A. Scientific and Methodical Approaches to Assessment of Ecological and Economic Losses Caused by Contamination of Agrarian Soils / A.Kucher, I. Kazakova, L. Kucher // International Journal of Economic Practices and Theories. – 2015. – Vol. 5. – No. 2. – P 95–102.
 6. КучерЛ. Ю. Теоретические аспекты формирования и экономического прогнозирования прибыли в системе менеджмента аграрных предприятий / Л. Ю. Кучер // Аграрная экономика. – Минск. – 2015. – № 5. – С. 57–61.
 7. Economics of soil degradation and sustainable use of land in danger of wind erosion [Electronic resource] / A. Kucher, I. Kazakova, L. Kucher and other // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2015. –Vol. 1. – No. 1. – Pp. 5–13. – Mode of access : are-journal.com.
 8. Sustainable use of land in danger of wind erosion in Ukraine: stakeholder engagement [Electronic resource] / A. Kucher, I. Kazakova, L. Kucher and other // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2015. – Vol. 1. – No. 2. – Pp. 5–28. – Mode of access : are-journal.com.

 

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Кучер Л. Ю. Проектний менеджмент у забезпеченні прибутковості виробництва молока / Л. Ю. Кучер // Матер. підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім.В. В. Докучаєва, 10–14 січня 2013 р.– Ч. 1. – Х. : ХНАУ, 2013. – С. 140–143.
 2. Кучер Л. Ю. Зональний аспект розвитку молочного скотарства [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 23–28 травня 2013 р. – Львів : ЛНАУ, 2013. – С. 98–100. – Режим доступу : http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/structure/f-s/ekon/ekp.html.
 3. Кучер А. В. Конкурентоспроможність агроекономічних систем : теоретико-методологічний аспект / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 червня 2013 р. – Одеса : Лерадрук, 2013. – С. 22–24.
 4. Кучер Л. Ю. Джерела фінансування протидеградаційних заходів на зрошуваних землях / Л. Ю. Кучер // Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних умовах : тези Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 50-й річниці від початку розвитку рисівництва в Україні, 6–8 серпня 2013 р. – Скадовськ : Інститут рису НААН, 2013. – С. 209–210.
 5. Кучер А. В. Проектна діяльність агрохолдингів України : управлінський аспект / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матер. Міжнар. наук.-практ. форуму, 18–20 вересня 2013 р. – Львів : ЛНАУ, 2013. – С. 307–310.
 6. Кучер Л. Ю. Эффективность инновационной технологии производства молока / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер // Научное обеспечение инновационного развития животноводства : сб. науч. труд. по матер. Междунар. науч.-практ. конф., 24–25 октября 2013 г. – Жодино, 2013. – С. 411–413.
 7. Кучер Л. Ю. Формування собівартості молока як об’єкт управління / Л. Ю. Кучер // Нові часи : нові Вавилови, нові Квасницькі : матер. Міжнар. молодіж. наук. конф., 22–23 серпня 2013 р. ; за ред. М. М. Волощука. – Полтава : ПП Шевченко, 2013. – С. 173–174.
 8. Кучер Л. Ю. Проблемы формирования теории прибыли: системный подход / Л. Ю. Кучер // Современные проблемы экономики АПК в исследованиях молодых ученых : матер. науч.-практ. конф., 11 октября 2013 г. / ВИАПИ им. А. А. Никонова. – Москва : Энциклопедия российских деревень, 2013. – С. 315–  
 9. Кучер Л. Ю. Инновационные решения при реконструкции молочных ферм / Л. Ю. Кучер // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: матер. Междунар. науч.-технич. конф., 16–17 октября 2013 г. В 3 т. Т.  / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» ; редкол. : П. П. Казакевич (гл. ред.), С. Н. Поникарчик. – Минск, 2014. – С. 66–69.
 10. Кучер Л. Ю. Проблеми фінансування інноваційних проектів у скотарстві / Л. Ю. Кучер // Матер. підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім.В. В. Докучаєва, 22–25 січня 2014 р. – Ч. 1. – Х. : ХНАУ, 2014. – С. 81–84.
 11. Кучер Л. Ю. Прибыль как основа развития предпринимательства : быть или не быть? / Л. Ю.Кучер // Инновационные технологии и технические средства для АПК : матер. Междунар. науч.-практ. конф. мол. ученых и специал., 27–28 марта 2014 г. – Ч. I. – Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – С. 107–112.
 12. Кучер Л. Ю. Ціноутворення як стимул до виробництва органічної продукції скотарства в підприємствах [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки : зб. тез Всеукр. Інтернет-конф. мол. вчених і студ., 17–19 квітня 2014 р. / За ред. І. О. Мельник та ін. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 33–36. – Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/abstracts/abstracts2014-04-17-19.pdf.
 13. Кучер А. В. Профессиональная подготовка студентов экономического профиля к управлению проектами в условиях магистратуры / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Проблемы устойчивого развития человеческого потенциала в глобальном информационном обществе: сб. матер. Втор. рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 22–23 апреля 2014 г. / под общ. ред. А. М. Белавина ; ред. кол. : В. В. Рябухин, Е. Б. Аликина, И. В. Маркевич, А. Г. Кузнецов, С. М. Селезнева ; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь : ОТ и ДО, 2014. – С. 151–15
 14. Кучер А. В. Економіки природокористування : новітній навчальний посібник / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Інноваційний менеджмент збалансованого (сталого) природного агровиробництва : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 90-річчю від дня народж. Ф. Т. Моргуна, 23–24 жовтня 2014 р. – Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2014. – С. 343–345.
 15. Кучер А. В. «Ноу-тілл» : економічна ефективність за вирощування озимої пшениці / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Пропозиція. – 2014. – № 12. – С. 44–46.
 16. Kucher A. Methodical aspects for determining of ecological and economic damage caused by soil contamination / A.Kucher, I. Kazakova, L. Kucher // Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : materiały konferencijne, 11–12 Grudzień 2014 r. – Kraków, 2014. – P. 69.
 17. Кучер А. В. Еколого-економічна оцінка балансу гумусу в аграрних підприємствах з різним розміром землекористування / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 травня 2015 р. – Умань : Візаві (Вид. «Сочінський»), 2015. – С. 91–93.
 18. КучерЛ. Ю. Інвестиційні аспекти управління аграрними проектами в Україні [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 12–13 травня 2015 р. – Львів : ЛНАУ, 2015. – С. 281–283. – Режим доступу : http://www.lnau.lviv.ua/lnau/attachments/054_Збірник%20міжнар% 20інтернет%20конф%20менеджменту.pdf.
 19. КучерЛ. Ю. Інноваційний розвиток м’ясного скотарства [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2015 р. : інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери економіки : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25–28 травня 2015 р. – Львів : ЛНАУ, 2015. – С. 247–250. – Режим доступу : http://www.lnau.lviv.ua/lnau/attachments/2733_Збiрник_IV_мiжн.iнтернет_конфер_ЛНАУ_2015.pdf.
 20. Кучер Л. Ю. Управління проектами безвідходного виробництва в контексті раціонального землекористування / Л. Ю. Кучер // Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 вересня 2015 р. – К.– Одеса : Держґрунтохорона, 2015. – С. 99–101.
 21. Кучер Л. Ю. Економічна ефективність інноваційного проекту виробництва органічної гречки / Л. Ю. Кучер // Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 жовтня 2015 р. – Дніпропетровськ : РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 290–292.
 22. КучерЛ. Ю. Розведення нутрій – прибутково / Л. Ю. Кучер // Агробізнес сьогодні. – 2016. – № 1– – С. 62–64.
 23. КучерЛ. Ю. Економічна ефективність вирощування пожнивної сої / Л. Ю. Кучер // Агробізнес сьогодні. – 2016. – № 4. – С. 26–29.
 24. КучерЛ. Ю. Бюджетування у системі економічного управління виробництвом сої / Л. Ю. Кучер // Агробізнес сьогодні. – 2016. – № 9. – С. 24–27.
 25. КучерЛ. Ю. Теоретичні аспекти управління інноваційними аграрними проектами / Л. Ю. Кучер // Матер. підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 23–24 березня 2016 р. – Ч. 1. – Х. : ХНАУ, 2016. – С. 80–81.
 26. Кучер А. В. Економічне управління проектом виробництва органічної гречки / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Органічне виробництво і продовольча безпека : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2016. – С. 49–55.
 27. Кучер А. В. Економічна оцінка агрохімічних заходів управління якістю продукції / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 вересня 2016 р. – Одеса : Атлант, 2016. – С. 34–35.
 28. Кучер А. В. Економіка використання мінеральних добрив у сільському господарстві / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Пропозиція. – 2016. – № – Режим доступу : http://propozitsiya.com/ua/ekonomika-vykorystannya-mineralnyh-dobryv-v-silskomu-gospodarstvi.
 29. Кучер Л. Ю. Економічна ефективність упровадження контролінгу в агропідприємстві [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Інноваційне підприємництво : стан та перспективи розвитку : матер. ІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 29–30 березня 2017 р. – К. : КНЕУ, 2017. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-iMu6tnPaxyOUdvTGxEMjZIMlE/view.
 30. Кучер Л. Ю. Геокультурний підхід до формування еколого-економічної компетентності майбутніх фахівців / Л. Ю. Кучер // Філософія геокультури : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 20–21 квітня 2017 р. – Х. : ФОП Бровін О. В., 2017. – С. 37–39.
 31. Кучер А. В. Інвестиційна привабливість землекористування регіонів / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 квітня 2017 р. – Ужгород : Говерла, 2017. – С. 22–25.
 32. Кучер Л. Ю. Інвестування інноваційних агропроектів в умовах євроінтеграції / Л. Ю. Кучер // Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 травня 2017 р. – Дубляни : ЛНАУ, 2017. – С. 133–136.
 33. КучерА. В. Оцінка стану землекористування в контексті використання природного багатства / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Регіональні проблеми охорони довкілля : матер. міжнар. наук. конф. мол. вчен., 30 травня – 1 червня 2018 р. – Одеса : ТЕС, 2018. – С. 132–136.
 34. Kucher L. Implementation of innovation projects in the context of «Agribusiness 4.0» in Ukraine. International Conference «The CAP and national priorities within the EU budget after 2020»: Book of abstracts, 11–13 June 2018. Warsaw – Lidzbark Warmiński: Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute. Р84–85.
 35. КучерА. В., Кучер Л. Ю. Конкурентоспроможність проектів низьковуглецевого землекористування. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матер. ІV міжнар. Шумпетер. конф. (м. Чернівці, 3–4 жовтня 2018 р.). Чернівці: ЧНУ,  С. 176–179.

 

Навчальні посібники, лекції

 1. Кучер А. В. Бізнес-план проекту реконструкції молочнотоварної ферми на 800 корів / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер ; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х. : ФОП Федорко М. Ю., 2013. – 76 с.
 2. Экономика труда и социально-трудовые отношения : метод. указания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит» / Сост.: Е. В. Ульяненко, Л. Ю. Кучер ; под общ. ред. Т. И. Олейник. – Х. : ХНАУ, 2013. – 68 с.
 3. Економіка праці й соціально-трудові відносини : метод. вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Уклад. : О. В. Ульяненко, Л. Ю. Кучер ; за заг. ред. Т. І. Олійник. – Х. : ХНАУ, 2013. – 66 с.
 4. Економіка підприємства : програма та методичні вказівки до організації і проведення виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Укл. : Ю. В. Пащенко, Ю. Л. Філімонов, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2013. – 60 с.
 5. Экономика предприятия: программа и методические указания по организации и проведению производственной практики для студентов-иностранцев направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия» / Сост. : Ю. В. Пащенко Ю. Л. Филимонов, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, – 52 с.
 6. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. : Т. І. Олійник, О. В. Ульянченко, … Л. Ю. Кучер та ін. ; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х. : ХНАУ, 2013. – 52 с.
 7. Економіка підприємства : завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Ю. В. Пащенко, Н. С. Ляліна, Л. В. Шелудько, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2013. – 92 с.
 8. УльяненкоЕ. В. Экономика труда и социально-трудовые отношения : текст лекций / Е. В. Ульяненко, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2014. – 96 с.
 9. Пащенко Ю. В.Экономика предприятия : текст лекций / Ю. В. Пащенко, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2014. – 118 с.
 10. Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : текст лекцій / Л. Ю. Кучер ; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х. : ФОП Федорко М. Ю., 2014. – 144 с.
 11. Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : тестові завдання для діагностики рівня сформованості знань для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2014. – 40 с.
 12. Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : методичні рекомендації щодо практичних занять і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2014. – 47 с.
 13. Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : навчальний посібник / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : ФОП Федорко М. Ю., 2014. – 264 с.
 14. Професор Олександр Вікторович Ульянченко : Людина, Вчений, Керівник : біобібліографічний покажчик : до 60-ліття від дня народження / уклад. : А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер ; за ред. чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2014. – 200 с.
 15. Кучер А. В. Бізнес-план проекту організації виробництва насіннєвої картоплі за мінімальною технологією / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер. – Х. : ФОП Федорко М. Ю., 2014. – 72 с.
 16. Економіка праці й соціально-трудові відносини : програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент» у ВНЗ ІІI–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України ; уклад. : Т. І. Олійник, О. В. Ульяненко, Л. Ю. Кучер [та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2014. – 28 с.
 17. Кучер Л. Ю. Інтелектуальний бізнес : методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2015. – 36 с.
 18. Экономика предприятия : методические указания к выполнению курсового проекта для студентов-иностранцев направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия» / Сост. : Ю.В. Пащенко, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, – 57 с.
 19. Шелудько Л. В. Региональная экономика : учебное пособие / Л. В. Шелудько, Е. В. Ульяненко, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2015. – 184 с.
 20. Регіональна економіка : метод. вказівки щодо практ. занять і самост. роботи для студ. напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Авт.-укл. Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2015. – 54 с.
 21. Регіональна економіка : тестові завдання для діагностики рівня сформованості знань для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Авт.-укл. Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2015. – 28 с.
 22. Кучер Л. Ю. Регіональна економіка : текст лекцій / Л. Ю. Кучер ; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х. : Смугаста типографія, 2017. – 60 с.
 23. Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : методичні рекомендації щодо вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 103 «Науки про Землю» / Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2017. – 40 с.
 24. Кучер А. В. Проектний менеджмент в екології : робочий зошит для комплексного тренінга для майбутніх екологів / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер. – Х. : ХНАУ, 2017. – 36 с.
 25. Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : робочий зошит для практ. занять студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : ХНАУ. – 2018. – 40 с.

 Оновлено: 5-11-2018, 11:21 / Переглядів: 5 310
 

Авторизація