Лебединська Ольга Іванівна

          

Лебединська Ольга Іванівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

Ідентифікатори науковця:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bSDurK0AAAAJ&hl=ru

Досвід науково-педагогічної роботи: 21 рік.

Наукові інтереси: логістика, агрологістика, глобальна логістика.

Дисципліни, що викладає: «Логістика», «Проектний аналіз», «Інвестиційний аналіз», «Потенціал і розвиток підприємства».

Додаткова інформація: у 1983 р. закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві», отримала диплом економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему «Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту». У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства. Загальна кількість публікацій становить понад 60 праць.

 

Підвищення кваліфікації:

2015 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка з дисциплін «Логістика», «Єврологістика», «Проектний аналіз», «Оптимізація логістичних рішень в транспортнологістичних системах», «Управління формуванням і оцінювання потенціалу підприємства».

2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

 

Громадські обов’язки:: голова профспілкової організації факультету менеджменту і економіки.

 

Електронна адреса: blackleb61@gmail.com

 

Публікації:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Данилів Б. В. Основні переваги логістичної переорієнтації системи збуту молока у сільськогосподарських підприємствах Харківської області [Електронний ресурс] / Б. В. Данилів, О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. ‑ № 3. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-3-2014.
 2. Шиян В. Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності виробництва продукції скотарства / В. Шиян, О. Лебединська, О. Ксьонова // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2015. –Vol. 1. – No. 1. – Pp. 57–68. – Режим доступу: www.are-journal.com.
 3. Лебединська О.І. Особливості міжнародної логістики в умовах глобалізації / О. І. Лебединська // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – 2017. – №3. – С. 195–201.
 4. Лебединська О. І. Роль агрологістичних компаній в торгівлі сільськогосподарською продукцією на міжнародних ринках / О. І. Лебединська // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – 2017. – № 4. – С. 96–104.
 5. ЛебединськаО. І. Конкурентоспроможність національного товаровиробника нуту на світових ринках / О. І. Лебединська // Ефективна економіка. – 2017. – №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

 

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Лебединська О. І. Определение инвестиционной привлекательности городов на основе SWOT анализа // Ю.О.Сотников, О. І. Лебединська // Евразийский научный форум «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы», 28-29 ноября 2013 года. – г. Санкт-Петербург. – С. 328–331.
 2. Лебединська О. І. Формування ринку овочевої продукції та удосконалення системи її реалізації / О. І. Лебединська // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладатського складу, аспірантів і здобувачів Харківського аграрного університету ім.В. В. Докучаєва, 11–14 січня 2013 р. – Х. : ХНАУ, 2013. – С. 35–38.
 3. Сотников Ю. О. Реалізація SWOT – аналізу за допомогою математичних методів / Ю. О. Сотников, О. І. Лебединська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 198-річчю ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2 жовтня 2014 р. – Харків: ХНАУ, 2014.

 

Навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Лебединская О. И. Логистика: учебное пособие / О. И. Лебединская, Т. И. Олейник, Б. В. Данылив, Е. В. Ксенова. – Харьков : ХНАУ, 2014. – 160с.
 2. Лебединська О. І. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / О. І. Лебединська, Л. В. Шелудько, О. В. Ксьонова. – Харків : ХНАУ, 2015. – 205 с.
 3. Робочий зошит із дисципліни «Логістика» для практичних занять студентів ОР «бакалавр» напряму. підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 66 с.
 4. Робочий зошит із дисципліни «Логістика» для практичних занять студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 90 с.
 5. Тестові завдання із дисципліни «Логістика» для контролю знань студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 40 с.
 6. Тестовые задания по дисциплине «Логистика» для контроля знаний студентов ОР «бакалавр» направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятий» в высших учебных заведениях II-IV уровней аккредитации / сост. О. И. Лебединская, Е. В. Ксенова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 40 с.
 7. Тестові завдання із дисципліни «Логістика» для контролю знань студентів ОР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. О. І. Лебединська, О. В. Ксьонова. – Х. : ХНАУ, 2015. – 50 с.
 8. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / розроб.: Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю.Л. Філімонов, О.В. Ульяненко, О.І. Лебединська, Н.С. Ляліна, Ю.В. Пащенко, І.О. Шарко, Л.В. Шелудько, В.В. Олійник, І.О. Сєвідова, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.:ХНАУ, 2014. – 44 с.
 9. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / розроб.: Т. І. Олійник, В. Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю. Л. Філімонов, О. В. Ульяненко, О. І. Лебединська, Н. С. Ляліна, Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко, Л. В. Шелудько, В. В. Олійник, І. О. Сєвідова, В. О. Олійник, Е. В. Шевченко. – Х. : ХНАУ, 2014. – 46 с.


Оновлено: 6-11-2018, 08:42 / Переглядів: 2 813
 

Авторизація