Лещенко Лариса Олександрівна

 

Лещенко Лариса Олександрівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

 

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar

 

Досвід науково-педагогічної роботи:  4 роки

 

Наукові інтереси: Дослідження споживчих потреб населення на ринку овочевої продукції.

 

Дисципліни, що викладає: «Економіка сільського господарства», «Економіка галузей», «Економіка підприємства», «Екологічний менеджмент», «Економіка сільськогосподарського виробництва», «Основи зовнішньоекономічної діяльності».

 

Додаткова інформація у 2008 р. закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси», отримала диплом магістра з фінансів. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Механізм формування прибуткового виробництва овочів у сільськогосподарських підприємствах». З 2017 р. працює старшим викладачем кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин. Загальна кількість публікацій становить 21 працю.

 

Здобутки: у 2017 році нагороджена почесною грамотою ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за досягнуті успіхи у навчальній, науково-методичній, виховній, громадській роботі.

 

Підвищення кваліфікації: 2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

 

Громадські обов’язки: профорг та секретар кафедри.

 

Електронна адреса larisaleshchenko2017@gmail.com

 

Публікації:

Монографії

 1. Олійник Т.І. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки: монографія / Т.І. Олійник, Л.О. Лещенко, І.О. Сєвідова. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2017. – 194 с.
 2. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: колективна монографія / Ю. О. Лупенко, М.І. Пугачов, Б.В. Духницький та ін.; за ред. Ю.О.Лупенка, М.І. Пугачова. – К.: НЦЦ «ІАЕ», 2015. – 320 с.

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Лещенко Л.О. Окремі аспекти визначення ролі прибутку в сучасних умовах господарювання / Л.О. Лещенко // Управління розвитком. – 2016. – № 1. – С. 65–71.
 2. Лещенко Л. О. Оптимізація економічного механізму забезпечення прибутковості в овочівництві / Л. О. Лещенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 47–57.
 3. Лещенко Л. О. Cучасний стан розвитку овочівництва відкритого ґрунту Харківської області / Л. О. Лещенко // Вісник ХНАУ. Докучаєва. Сер. «Економічні науки». – 2015. – № 5. – С. 241–251.
 4. Лещенко Л. О. Економіко-математичне моделювання як фактор підвищення прибутковості у сільськогосподарських підприємствах / Л. О. Лещенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 77–80.
 5. Лещенко Л. О. Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва [Електронний ресурс] / Л. О. Лещенко // Ефективна економіка. – 2016. ─ № 4. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4917.
 6. Лещенко Л.О. Фактори ціноутворення на овочевому ринку / Л.О. Лещенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 81-87.
 7. Лещенко Л. О. Застосування органо-мінеральних добрив як елемент формування прибуткового виробництва овочів / Л.О. Лещенко, І.О.Сєвідова // Економіка розвитку. – 2016. – № 3. – С. 65-70.
 8. Лещенко Л. О. Напрями підвищення прибутковості виробництва овочевої продукції у сільськогосподарських підприємствах / Л. О. Лещенко // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». – 2016. – № 23(1). – С. 104-108.
 9. Лещенко Л.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні / Л. О. Лещенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 61-69.
 10. Лещенко Л.О. Удосконалення ринку овочів захищеного ґрунту на основі підвищення ефективності їх виробництва / Л.О. Лещенко // Агросвіт. – 2018. – № 17. – С.48-53.

 

В іноземних виданнях та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Лещенко Л. А. Основные направления формирования доходности овощеводческой отрасли / І. О. Сєвідова, Л. О. Лещенко // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани статии. Т. 1. – Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – С. 299-302.
 2. Лещенко Л. О. Визначення тенденцій інноваційного розвитку овочевих підприємств / Т. І.  Олійник, Л.О. Лещенко // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. - С. 193-195.

 

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Лещенко Л. О. Прогнозування споживання овочів в Харківській області / Л.О. Лещенко // Молодий вчений. – 2016. – №4. – С. 110–113.
 2. Лещенко Л.О. Теоретичні основи прибуткової діяльності підприємства / Л. О. Лещенко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2014. – Ч 1. – С. 84.
 3. Лещенко Л.О. Перспективи розвитку експорту овочевої продукції в Україні / Л.О. Лещенко // «Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького. – Львів: СПОЛОМ, 2014. - Ч. 2. ─ С. 36-41.
 4. Лещенко Л.О. Перспективы инноваций биометода защиты овощных культур / Л.О. Лещенко, І.О. Сєвідова // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. – Ч. I. / Коллектив авторов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГАУ, 2014. – С. 190-197.
 5. ЛещенкоЛ. О. Роль инноваций в деятельности овощных предприятий / Л.О. Лещенко // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: сб. науч. ст. 7-й междунар. науч.-практ. конф. – Минск: БГАТУ, 2015. – С. 173-177.
 6. Лещенко Л. О. Сучасні аспекти підвищення ефективності виробництва овочів / Л. О. Лещенко // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 30 жовтня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 395-398.
 7. Лещенко Л.О. Агротехнічні прийоми для підвищення прибутковості овочевих підприємств / Л.О. Лещенко // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: Діса плюс, 2016. – С. 162-164.
 8. Лещенко Л.О. Формування прибуткового виробництва овочів у сільськогосподарських підприємствах: метод. рекомендації / розроб. Л.О.Лещенко; за ред. Т.І.Олійник. – Х.: ХНАУ, 2016. – 42 с.

 

Методичні розробки

 1. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування: для студентів напрямку підготовки: 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 36 с.
 2. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» для студентів напрямку підготовки 193 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 45 с.
 3. Економіка сільськогосподарського виробництва: тестові завдання для діагностики рівня сформованості знань для студентів напряму підготовки 193 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 25 с.

 Оновлено: 6-11-2018, 08:57 / Переглядів: 2 251
 

Авторизація