Макєєва Людмила Миколаївна

 
 • кандидат наук з держ. управління, в.о. доцент;
 • тема кандидатської дисертації – "Державне управління використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні";
 • напрям наукової роботи – теоретичні основи управління використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Ландшафтознавство в землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: “Оцінка ґрунтозахисної ефективності сівозмін, впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафту, визначення балансу гумусу” /уклад. Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко, Н.В. Мокєрова. Х.: ХНАУ, 2012. – 45 с.
 2. Ландшафтознавство в землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: “Визначення основних морфометричних показників рельєфу при землеустрої” / Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко, Н.В. Мокєрова. Х.: ХНАУ, 2013. – 24 с.
 3. Землевпорядне проектування: тестові завдання для заміру залишкових знань студентів / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Л.М. Макєєва, Т.О. Степаненко. – Х.: ХНАУ, 2013. – 80  с.
 4. Програма науково-виробничої практики із землеустрою та кадастру:метод. реком. для фахівців магістерської програми «Оцінка землі та нерухомого майна» освітнього ступеня «Магістр» / О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, та ін. - Х.: ХНАУ, 2016. - 20 с.
 5. Забезпечення проведення землеустрою. Землевпорядні вишукування: метод. вказ. до виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни "Землевпорядне проектування» / О.Я. Петренко , П.Ф.Цигікал, Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова., Хоруженко М.А., Тимошевський В.В., Х.: ХНАУ, 2016р. – 45 с.
 6. Забезпечення проведення землеустрою. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дисциплін "Землевпорядне проектування" та «Геодезичні роботи при землеустрої». Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко , П.Ф. Цигікал, Н.В. Мокєрова.,Садовий І.І., Х.: ХНАУ, 2019 р. – 30 с.
 7. Наукові основи землевпорядного проектування. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма «Магістр» з дисципліни «Наукові основи землевпорядного проектування». Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова., Х.: ХНАУ, 2019 р. – 24 с.

Статті

 1. Макєєва Л.М. Теоретичні аспекти державного регулювання використання та охорони земель/ Л.М. Макєєва // Теорія та практика державного управління. Х.: вид-во ХарРІНАДУ “Магістр”.–Х., 2011. –№ – С. 89–95.
 2. Макєєва Л.М. Законодавче забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення/ Л. М. Макєєва// Держава та регіони. –№ 2. Сер.: Державне управління. 2011. –С. 155–161;
 3. Макєєва Л.М. Державне регулювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення/ Л.М. Макєєва // Держава та регіони. –№ 1. Сер.: Державне управління. – 2013. – С. 83–87;
 4. Макеева Л.Н. Зарубежный опыт государственного управления землями сельскохозяйственного назначения/ Л.Н. Макеева, А.В. Мерзляк // Вестн. гос. и муниципал. управления. – №1. – 2013. –С.134–141. 
 5. Макеева Л.Н. Особенности государственного управления использованием земель сельскохозяйственного назначения в Украине/ Л.Н. Макеева// Вестн. гос. и муниципал. управления. –№2. – 2013. – С.238–244. 
 6. Макєєва Л.М. Вдосконалення державного управління землями сільськогосподарського призначення в Україні/ Л.М. Макєєва // Зб. наук. пр.. ДонДУУ «Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами»: сер. «Державне управління», т. ХІV, вип. 259. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. –150 с. – С. 42–52.
 7. Макєєва Л.М. Інформаційне забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення/ Л.М. Макєєва // Держава та регіони. Сер: Державне управління. –2013.  – № 4. – С. 32–36.


Оновлено: Учора, 13:13 / Переглядів: 2 230
 

Авторизація